LGN animatie Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018
Deel op facebook

                                     

          Welkom bij Lijst Groen Noordenveld        

Benaderbaar, open, eerlijk en duidelijk! 


 

2019: jaar van zorg en gezondheid, maar blijft de gemeente financieel gezond?

Dit is de eerste begroting op basis van het akkoord “Noordenveld weet Raad”: het resultaat van een aantal goede gesprekken met mensen van alle partijen, en goede reacties vanuit de samenleving. Op basis van de verkiezingsprogramma’s zijn onderwerpen voor de komende vier jaar benoemd en inmiddels in een meerjarenplan vastgelegd. Deze start van de raadsperiode is een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van LGN, een stukje bestuurlijke vernieuwing voor Noordenveld. Inhoudelijk zijn voor LGN belangrijke onderdelen uit het akkoord de volgende:

-        samen met de inwoners plannen maken en uitvoeren, via onder meer buurtbudgetten, bij het beheer van de openbare ruimte, en via een jeugdraad

-        verder gaan met het verbeteren van natuur, recreatie en wonen in de Norgerduinen,

-        de dorpen groen houden en duurzaam maken,

-        fietsen stimuleren,

-        gemeentelijke inkoop die het milieu minder belast,

-        energie besparing en stimulering van zonne-energie,

-        helderder inzicht in de gemeentefinanciën en

-        het afschaffen van de hondenbelasting.

Dit zijn allemaal punten waarvoor LGN zich al jarenlang inzet en die terug te vinden zijn in deze begroting. Dat betekent niet dat er geen kritiek op de begroting te leveren is. LGN ziet als oplettende raadsfractie nog veel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Genoeg te doen dus in de komende jaren!       

Voor de volledige reactie van LGN op de begroting 2019 van de gemeente Noordenveld zie elders op deze pagina!

 


Niet alles tegelijk; gemeente Noordenveld moet prioriteiten stellen volgens LGN

In de zomer wordt de gemeentebegroting 2019 voorbereid. Lijst Groen Noordenveld heeft daarvoor het volgende ingebracht.

We merken sinds de verkiezingen dat veel voornemens van het college niet gerealiseerd zijn. Hoewel dit nieuwe college er qua mensen maar half voor verantwoordelijk is, zijn de collegepartijen Gemeentebelangen, PvdA, CDA en ChristenUnie hiervoor volledig verantwoordelijk. Er komen de laatste tijd veel tekortkomingen naar voren: vertragingen van plannen, vergaderstukken slecht of te laat voorbereid, vragen die niet of erg laat beantwoord worden, enzovoort. LGN hoopt en verwacht dat er ernstig wordt nagedacht over wat er wel of niet in de rest van 2018 en in 2019 moet worden opgepakt. Teveel zaken lopen vast. Daar hebben inwoners last van en kosten lopen onnodig hoog op.

De privacy van digitale gegevens is niet op orde, ondanks een aantal waarschuwingen van LGN. Er is geen register gepubliceerd. Inwoners die willen weten wat er over hen geregistreerd is en hoe ze dat eventueel kunnen wijzigen moeten eindelos zoeken. Nu moet het college een dure externe kracht inhuren en dreigen er hoge boetes. Grote financiële risico’s staan in de jaarstukken. Nu maar hopen dat de Autoriteit Persoonsgegevens door onvoldoende capaciteit niet aan controle toekomt, zo lijkt de houding van de gemeente.

De nieuwe bus routes en fietsrotondes zijn nog niet op orde, terwijl dat in 2018 had gemoeten. Julianaplein Roden blijft een onveilige rotonde. Eer is alleen wat lapwerk verricht. Het wachten is op de centrumvisie Roden. Overigens verdienen de nieuwe fietsrotondes extra aandacht. Wijkvereniging Hofsteden Roden heeft een aantal knelpunten bij de nieuwe rotondes verzameld. Een goede start voor het knelpuntenregister voor weginrichting en verkeersregels zoals vermeld in het akkoord “Noordenveld weet raad”.

Met de rotondes kom je bij een volgende vertraging: het wegenonderhoudsplan met een planning van de op te knappen wegen dat er eind 2017 had moeten zijn, is nog niet klaar. Noodzakelijk onderhoud blijft daardoor te lang wachten.

Vertraging geldt ook voor de ondergrondse afvalcontainers in Roden Centrum. Bij de Albertsbaan bleken ze toch niet mogelijk en nu moeten ook die wachten.

De aanpak centrum Roden loopt achter. De Albertsbaan was al 1 jaar te laat, het eerste opknappen van het centrum zoals gepland voor 2017, waarvoor bewoners en ondernemers pleiten, loopt waarschijnlijk twee tot drie jaar vertraging op. Het is afwachten of de € 400.000,00 voor eerste maatregelen beschikbaar blijft of dat het college nu bedragen misloopt.

De renovatie van de ‚Ā†brandweergarage Norg is nog niet klaar, het nieuwe Bomenbeleid zou per 1 januari 2018 ingaan maar is nog niet klaar en komt opnieuw in de raad. De planningen voor de moutainbikeroutes, voor landgoed Terheijl en voor snel internet in buitengebieden zijn achterhaald. € 8.500.000,00, dat is 10% van het geld in de begroting 2017 is niet uitgegeven en de bijbehorende plannen zijn dus niet uitgevoerd. Dat lijkt voor 2018 net zo te gaan, voor 2019 moet het college dat zien te voorkomen.

Zaken uit het akkoord “Noordenveld weet raad”, dat zijn punten uit de verkiezingsprogramma’s waarop de meeste kiezers hebben gestemd, daaraan moet het college prioriteit geven. Daarover is in grote lijnen overeenstemming. Het is tijd om keuzes maken, nu zijn er teveel plannen en is er te weinig uitvoering. Liever 10 projecten goed doen dan veel maar half. Een blik externe adviseurs open trekken en extra personeel aannemen zijn geen opties. Wel is het goed om geld vrij te maken voor een analyse van het hoge ziekteverzuim door de nieuw te kiezen bedrijfsarts. Daarmee kan gestart worden om ziekteverzuim tegen te gaan dan wel de gevolgen ervan op te vangen.

Prioriteiten bij woningbouw op basis van behoefte in de komende jaren zijn nodig. Het college verwacht dat er in 2019 40 inwoners bijkomen en 50 woningen. Volgens de jaarstukken zijn in 2017 verkocht: 12 kavels Roderveld IV, 5 kavels Lange Streeken Peize, 14 woningen locatie oude Ronerborg Roden, totaal 31. Volgens dezelfde stukken zijn er over aan bouwkavels: 8 in Roderveld IV, 5 in Lange Streeken Peize, 3 aan de Veldkampen in Een, 2 op de Westerd Peize, 7 op het Oosterveld Norg, bijna heel Haarveld Roden en een perceel aan de Oude Velddijk Peize. Ook lopen er projecten aan de Esweg Nieuw-Roden, Boskamp Roden, Wilhelminastraat Roden en Raadhuisstraat Roden. Die zijn goed voor veel meer dan 50 woningen. Er is dan ook voldoende bouwgrond met voldoende projecten voor de komende jaren. Het is het beste deze eerst eens af te ronden voordat er aan nieuwe wordt gewerkt. Het blijkt ook uit het feit dat in 2017 slechts 8 van de beschikbare 25 startersleningen verstrekt zijn, terwijl de eerdere 25 ook nog niet allen verleend waren.

In het kader van duurzaamheid hebben de waterhuishouding in en rond nieuwere wijken aandacht nodig. Onlangs was er weer overlast aan de Havezathenlaan in Norg. Elders in Norg in de wijk naast Oosterveld staat op zijn tijd teveel water, net als rond Lange Streeken Peize, in Alteveer, etc. Waterschade moet voorkomen worden en als dat niet lukt in ieder geval gecompenseerd worden.

Duurzaamheid heeft gevolgen voor de gasaansluitingen. Enexis doet geen nieuwe gasaansluitingen meer,  tenzij de vergunning voor een woning voor 1 juli 2018 is aangevraagd of het gebied een uitzonderingsgebied is. Dat vereist snelle actie vanwege financiële consequenties door de duurdere nieuwe installaties. Duidelijke informatie bij beschikbare of net verkochte bouwkavels is belangrijk.

De actie "Zonnegemak" waarmee de gemeente de mogelijkheid biedt om mee te doen met een collectieve inkoop van zonnepanelen en zonneboilers blijkt niet zo duurzaam als gehoopt. Bedrijvenplatvorm SLIM laat weten dat milieuoverwegingen en duurzaamheid geen rol hebben gespeeld bij de aanvraag, productie, transport en installatie van de zonnepanelen. Alleen prijs, kwaliteit en ervaring. Deze inkoop moet duurzamer kunnen.

Noordenveld kan voor een duurzamere inkoop meedoen via de Rijksdienst ondernemend Nederland (rvo.nl) aan pilots klimaatneutraal en circulair inkopen voor onder meer regionale overheden. Er schijnen nog enkele plekken vrij te zijn.

Het rapport van de gemeentelijke ombudscommissie over het Oosterveld van 1 juni jl. is zeer uitgebreid. In het rapport staat een veroordeling van de vele malen niet, verkeerd of te laat informeren van betrokkenen. Ook het niet correct afhandelen van klachtenprocedures is een tekortkoming van het gemeentehuis, aldus de commissie. Inwoners die het niet met het college eens zijn, horen correct, tijdig en net als iedere andere betrokkene, geïnformeerd te worden.

Als ondernemerorganisatie OCN initiatief neemt voor werkgelegenheid op bedrijventerreinen, wordt ze vergeten bij de perspresentatie. Zo moet het niet. Werkgelegenheid is een belangrijk thema dat meer aandacht verdient in de plannen voor dorpscentra en bedrijventerreinen. Dat is alleen samen met ondernemers te realiseren.

Het akkoord “Noordenveld weet raad” bevat een keuze voor echte samenwerking met inwoners en organisaties. Hun kennis, deskundigheid en inzet zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in onze dorpen. Daarom gaat LGN ervan uit dat in de begroting 2019 een voorstel komt om voor Muziekcoöperatie Peize geld in 2019 beschikbaar te stellen en om bijdragen voor 2020 en 2021 in de meerjarenbegroting op te nemen. Ook de uitkomsten van gesprekken met diverse vrijwilligers organisaties over ondersteuningsbehoefte zijn hierbij belangrijk. Hopelijk gaat het college hiermee snel aan de slag

Dat tarieven, heffingen en belastingen met 1,5% omhoog gaan vindt LGN niet terecht. Over bevriezing van de tarieven voor sportaccommodaties is een motie op 4 juli jl helaas net verworpen. Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66 waren tegen. In het algemeen is een verhoging van tarieven, heffingen en belastingen niet nodig. De begroting kan zonder verhogingen ook sluitend zijn. Enkele jaren terug is met name de OZB door coalitiepartijen extra verhoogd met zo’n 5% wegens tekorten, nu er overschotten zijn kan verhoging achterwege blijven.

Bij de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing is zelfs voldoende reden om ze te verlagen. Uit de jaarstukken blijkt er veel minder restafval en meer kunststofafval is ingezameld. Volgens ambtelijke informatie moet de balans nog worden opgemaakt, maar het lijkt erop dat er 30% minder restafval is sinds 1-1-2017 en meer kunststof en papier apart worden ingezameld. Dat bespaart per saldo kosten en brengt meer op en dat betekent dat er geld van de afvalstoffenheffing over is. Dat kan gebruikt worden om het tarief van de afvalstoffenheffing te verlagen. En dat moet ook wat LGN betreft. Inwoners mogen het financieel merken als ze extra goed afval scheiden. Ook bij de rioolheffing is geld over dat voor tariefsverlaging gebruikt kan worden.

De hondenbelasting wordt na jarenlang aandringen vanuit LGN afgeschaft, een prima maatregel.

Al eerder heeft LGN de eigen bijdragen voor dagbesteding voor mensen met een beperking aan de orde gesteld. Nu is het zo dat bij dagbesteding gericht op werk of scholing geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald en voor andere dagbesteding wel. Er is ook vrijstelling mogelijk. Dus uitzonderingen op de eigen bijdrage zijn er ook nu al. Mensen die meedraaien in de Scheepstraschool Roden, bij voetbalverenigingen of bij een zorgboerderij, betalen nu 17,50 per vier weken. Gezien het aantal deelnemers aan dagbesteding van zo’n 170 zou vrijstelling maximaal om € 40.000,00 kunnen gaan, waarschijnlijk minder. De andere fracties vonden op 4 juli vrijstelling een sympathiek idee maar volgden zonder verdere argumenten helaas de afwijzende adviezen van ambtenaren en wethouder. Landelijk probeert de overheid de eigen bijdragen WMO wel te beperken, zodat dit ongetwijfeld opnieuw in de raad aan de orde zal komen.

In september 2018 komen de plannen van het college voor 2019 aan de orde. LGN zal dan nagaan wat er van onze inbreng in terugkomt.

6 juli 2018

 


 

LGN Fraktie

 

De fraktie van LGN. Femke Knoop uit Peize, Henk Koekkoek uit Roderesch en Tineke Nieboer uit Roden.  Op de achtergrond onze trouwe steunfraktieleden Grieko Marinus en Seine Hidding. 

 


 

Raadsakkoord Noordenveld

De politieke partijen hebben samen een Raadsakkoord afgesproken. Zie het bijgaande document


Wat LGN betreft vervallen eigen bijdragen voor dagbesteding van mensen met een handicap De gemeenteraadscommissie gaat op woensdag 25 april 2018 een voorstel bespreken om de bijdrage voor onder meer dagbesteding voor mensen met een handicap op € 17,50 per vier weken vast te stellen. Via dagbesteding doen mensen mee aan georganiseerde activiteiten om bezig te zijn, andere mensen te ontmoeten, te werken en te leren. De eigen bijdrage geldt alleen niet als het gaat om werken of leren.

Lees hier het gehele artikel!

 


 23 maart 2018. LGN blijft de 2e partij van Noordenveld. De lokale partijen hebben samen een meerderheid in onze mooie gemeente. LGN gaat door met 3 raadsleden. Henk Koekkoek, Tineke Nieboer en Femke knoop. Donderdag 29 maart is de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad. Komt allen. 


 

De verkiezingskrant is uit. klik op uw editie.

Peize en

omgeving

Roden en

omgeving

Norg/Veenhuizen 

en omgeving

Nieuw-Roden,

Nietap, Een

Roderesch

 

  Ruimte voor Landgoed Mensinge. 

De raad van Noordenveld gaat instemmen met extra subsidie voor het Landgoed. Ook voor het nieuwe ontwikkelplan gaan extra financien beschikbaar komen. De raad wil eerst het plan zien voordat er geld beschikbaar gaat komen. Lijst Groen Noordenveld wil een financieel kader stellen en zo richting geven aan het op te stellen plan. De raad wil hier niet aan.  De coalitie partijen hebben de bezuinigingsmodus verlaten. Iedereen is van mening dat Mensinge een belangrijk cultureel onderdeel is van het erfgoed in onze gemeente. Daar willen we in investeren. Voor de uitvoering is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk. LGN doet het verzoek om de vrijwilligers te betrekken bij de idee vorming en uitvoering.


 

 


Het rapport Expeditie Norgerduinen is gereed. U leest het hier. 

LGN is blij dat eindelijk na vele jaren er mogelijkheden komen voor permanente bewoning. De coalitiepartijen hebben deze mogelijkheid jarenlang tegengewerkt. Nu is er eindelijk zicht op een oplossing. Wat is uw mening over het rapport? laat het ons weten via welkom@lijstgroennoordenveld.nl 


 Het aantal woningen in 2017. 

Het CBS geeft in een overzicht het aantal woningen in Noordenveld. De voorraad woningen in januari 2017 was 14.630. Eind november staat de teller op 14647. Heeft u vragen over het CBS overzicht? e-mail naar welkom@lijstgroennoordenveld.nl


De kernwaarden van LGN! Kort en bondig weergegeven. Klik hier 


 Dat met creatieve oplossingen en vasthoudendheid het nodige mogelijk is, zonder veel extra geld uit te geven, heeft onze fractie ook in de afgelopen tijd weer naar voren gebracht. Het college en de raad hebben in het fagelopen jaar in lijn daarmee besluiten genomen over:

 • visie ontwikkeling over natuur en wonen in de Norgerduinen
 • veiliger fietsroutes bij rotondes en oversteekplaatsen (VVRoden)
 • beleid voor Noordenveld als fietsgemeente en voor mountainbike routes
 • geen woningbouw op locatie Roden-Zuid (Hullenweg - Kaatsweg)
 • plan voor andere bestemmingen zoals wonen op leegstaande bedrijventerreinen
 • nieuwe mogelijkheden voor leningen voor inwoners die zonnepanelen willen plaatsen
 • verlenging van de inspraaktermijn tot na de zomervakantie voor de eiden aan het aanzicht van woningen op het eerste deel van het Oosterveld Norg
 • plan voor gebouwen van verenigingen e.d. die iets aan energiebesparing en duurzame energie willen doen
 • extra geld voor landgoed Mensinge
 • regeling Meedoen met vergoedingen voor lage inkomens, die meer rekening houdt met studenten met kinderen en schoolactiviteiten
 • uitbreiding van de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp op basis van de uitspraak van de rechter in mei 2016
 • een oplossing in overleg met omwondenden en dorpsbelangen voor de te bouwen transformator in Nieuw-Roden
 • werken aan een centrumvisie voor Roden 

LGN is blij met bovengenoemde resultaten. Wij blijven ons inzetten dat er ook voor de komende periode de juiste besluiten worden genomen in de raad van Noordenveld. 

De Raad van Noordenveld heeft zich de afgelopen ingezet voor tal van zaken. Een opsomming:Opvang asielzoekers Veenhuizen,  Lokaal Burgernet en Whatsapp in regelen, Ondernemersfonds, huisvuil beleid vastgesteld, duurzaamheids investeringen voor de zwembaden, Zonneleningen, kleinschalige Woningbouw Nieuw-Roden en Nietap-Terheijl, realisatie met partners van Health Hub Roden, toeristenbelasting voor kinderen afgeschaft, Glasvezelinitiatieven ondersteund, subsidies voor sportevenementen, Noordenveld fietsgemeente, Stimuleren van gezonde leefstijl en bewegen, Inwoners betrekken bij profielschets voor de nieuwe burgemeester, Woningbouw in Roden, Norg en Peize, Fietstunnel Peizerwold in voorbereiding, na 20 jaar realisatie Albertsbaan, Voordracht Veenhuizen UNESCO werelderfgoed, Multifunctionele accommodatie Een gerealiseerd, Duurzaamheidsfonds verenigingsgebouwen en dorpshuizen, Kunstgrasveld voor G-voetballers ONR, Nieuwe ‘huiskamer’ (dorpshuis) Langelo, etc, etc. 


 

LGN (Lijst Groen Noordenveld) verkrijgt ANBI status

LGN (Lijst Groen Noordenveld) is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna:ANBI). Een instelling met de ANBI-status kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij giften, schenken en erven.

De contributie, periodieke of gewone gift, schenking of nalatenschap aan een politieke partij met ANBI-status mag men aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. LGN heeft de ANBI-status ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. De contributie en/of gift zijn dit jaar nog aftrekbaar.

LGN heeft tot doel de belangen van de inwoners van de dorpen van de gemeente Noordenveld te behartigen in het bestuur van de gemeente Noordenveld. Zij zet zich daarbij in voor onder meer het behouden van rust, ruimte, natuur en een mooie woon- en leefomgeving in en om de dorpen, en het tegengaan van aantasting van de waardevolle kenmerken van het groene karakter van de gemeente Noordenveld. Als lokale partij is LGN niet gebonden aan landelijke partijpolitieke standpunten. Een lokale politieke partij moet zelfstandig een aanvraag opstarten voor de ANBI status. Landelijke politieke partijen hebben de ANBI- status centraal geregeld.

LGN is zeer verheugd met de erkenning van de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. De erkenning helpt ons in het aantrekken van gelden om de belangen van de inwoners in Noordenveld nog beter te behartigen. 

 

Een gift of schenking kan worden overgemaakt op NL 07 RABO 1551 59 771 tnv LGN (Lijst Groen Noordenveld)

 


 NOORDENVELD, gaan we groeien of krimpen? 

Uit de cijfers van het CBS blijkt het volgende overzicht:

aantal inwoners per 1-1-2013    31.024

aantal inwoners per 1-1-2014    31.087

aantal inwoners per 1-1-2015    31.137

aantal inwoners per 1-1-2016    31.039

aantal inwoners per 1-12-2017  31.091

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de gemeente Noordenveld qua inwoneraantal redelijk stabiel blijft. Deze stabiele inwoneraantallen voor Noordenveld zijn volledig conform de voorspellingen die het CBS in het verleden gedaan heeft. Verwacht wordt dat in de komende decennia het inwoneraantal langzaam zal afnemen als gevolg van een toenemende sterfte en een gelijkblijvende of licht afnemend geboortecijfer. Dat heet natuurlijke krimp.

In een aantal dorpen in Noordenveld waar de bevolking sterk vergrijsd is, zal het inwonertal in de toekomst sneller afnemen. Het opvoeren van de woningbouw zal dat probleem niet oplossen, dat heeft men in Oost-Groningen en in Zuid-Limburg en Zeeland aan den lijve ondervonden. Daar leidde teveel woningbouw op nieuwe uitbreidingslocaties tot leegstand en kaalslag op andere centrale plekken in dorpen en steden waar de natuurlijke krimp zijn intrede deed. Woningbouw heeft namelijk nauwelijks of geen invloed op de geboorte- en sterftecijfers.

En hoe zit het dan met vestiging en vertrekcijfers. Ook die zijn in Noordenveld in de afgelopen jaren redelijk in evenwicht. Vertrek heeft vooral te maken met studie en werk op andere locaties in Nederland. Vertrek heeft in Noordenveld veel minder te maken met de beschikbaarheid van woningen. Want in het afgelopen decennium waren er meer dan voldoende woningen in Noordenveld beschikbaar. Het aanbod was jarenlang veel groter dan de vraag. De laatste paar jaren neemt de druk op specifieke onderdelen van de woningmarkt echter weer toe: er is vooral behoefte aan woningbouw in de sociale huursector en maatwerk voor ouderen.

Tegelijkertijd ontstaat er in sommige dorpen en in de buitengebieden een overaanbod aan relatief dure woningen. Dat vraagt om zorgvuldige politieke en bestuurlijke afwegingen en creativiteit met betrekking tot woningbouw. Politiek en bestuurlijk zou er veel meer aandacht moeten zijn voor het aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid i.p.v. voor woningbouw, want ‘meer werkgelegenheid’ is het meest effectief voor het aantrekken van nieuwe inwoners en het vasthouden van huidige inwoners. Dan heb je een gezonde basis om meer woningen bouwen. 


 

 

 

 

Weinig democratie in Noordenveld rond financiele steun aan vliegveld Eelde 

Wethouder Henk kosters meldde op 6 september jl in de raad, na een vraag van LGN raadslid Pierre Baas, dat het college van Noordenveld akkoord wil gaan met € 2.500.000,00 steun van de regio Groningen-Assen aan vliegveld Eelde. Dit vliegveld heeft al vele jaren financiele te korten en problemen. In andere gemeenten zoals Leek, wordt dat met de gemeenteraad besproken, maar dat vindt het college in Noordenveld niet nodig. LGN vroeg al 2 keer dit jaar naar de gang van zaken rond de aanvraag van het vliegveld. Nu, vlak voor de besluitvorming in de regio op 8 september, komt het college met dit standpunt, zonder overleg met de gemeenteraad. 

 

In normale gevallen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om bij bespreking van de jaarstukken van de regio zijn mening over onderwerpen als deze te geven. De aanvraag van het vliegveld was in 2017 niet in de stukken opgenomen, zodat de raad geen kans tot discussie is gegeven. Weinig democratisch om te proberen zo'n belangrijk onderwerp stilletjes er door te drukken. dat discussie zeker mogelijk is blijkt uit bijvoorbeeld uit de ingekomen brief van econoom P. Boucher. (Zie pdf bestand)

 


 

 • Geheimzinnigheid rond miljoenenverlies Waterleidingmaatschappij
   
  Bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is zo'n € 13.000.000,00 verloren gegaan door slecht toezicht op waterprojecten in Indonesië. Nadat besluiten over geheimhouding van een deel van de stukken voor 10 jaar, al dit voorjaar in provincie en andere gemeenten werden genomen, kwam Noordenveld pas op 6 september 2017 . Het college stelde voor om een rapport van het bureau Ernst & Young over de feiten en drie brieven over het rapport geheim te houden, zonder
  termijn. Er zouden teveel persoonlijke gegevens van betrokkenen in staan. Lijst Groen Noordenveld was als enige tegen dit voorstel. Andere fracties wachten een openbaar debat op langere termijn af.
   
  WMD is een bedrijf dat in stand gehouden wordt door 11 gemeenten en de provincie Drenthe. Gemeente en inwoners van Noordenveld zijn dus direct betrokkenen en hebben recht op alle informatie. Noordenveld heeft al eerder stukken over dit onderwerp bekend gemaakt. Zie https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Organisatie/Ingekomen-brieven/wk-19-17-punt-11-bijlage-verslag-van-bevindingen-inzake-WMD.pdf en
  brief met reactie van de raad van commissarissen van 28 februari 2017 gewoon bij.
   
  Lijst Groen Noordenveld vroeg zich af waarom die weer geheim moet worden. Verder zijn er duidelijke adviezen van Prof De Waard en Trip Advocaten die met de nodige details aangeven dat er bij directie en raad van commissarissen van de WMD grote fouten zijn gemaakt. De toenmalige directeur is weg en de betrokken leden van de raad van commissarissen zijn gestopt. Er is geen reden om geheimzinnig te doen vanwege deze personen. Namen en functies van ambtenaren en
  medewerkers kunnen onzichtbaar worden gemaakt in de stukken. Een memo II van Trip Advocaten over juridische mogelijkheden om bestuurders van de WMD
  juridisch aansprakelijk te stellen, had het college niet vermeld in het voorstel tot geheimhouding, terwijl andere gemeenten en de provincie dat wel geheim willen houden. Daaruit zou blijken welke juridische mogelijkheden er zijn om (oud-)bestuurders aansprakelijk te stellen. Waarom Noordenveld geheimhouding anders wil regelen dan provincie en andere gemeenten werd niet duidelijk. Wethouder Henk Kosters zoekt uit waar de verschillen zitten.
  7 september 2017

 

PS: de gemeente Hoogeveen heeft de documenten op 1 na voor het zomereces reeds openbaar gemaakt! 


 

Maatschappelijk werk en welzijnswerk in Noordenveld prima voor elkaar

 •  
  Het college heeft de subsidierelatie met de organisaties Spinn (maatschappelijk werk, ondersteuning van mensen met sociale problemen), en WiN (welzijn, ondersteuning mantelzorgers, NL Doet, activiteiten voor mensen met een handicap, wijk- en dorpsverenigingen, jongerenactiviteiten) opgezegd per 1 januari 2019. Het college wil nagaan of de subsidie voor deze activiteiten nog wel nodig is. Mensen die niet direct tot de kwetsbare inwoners behoren hebben volgens het college die organisaties wellicht helemaal niet nodig. En in plaats van naar deze organisaties zouden mensen naar de gemeente kunnen stappen via “De Toegang” de naam van het gemeentelijk loket voor hulp en zorg, zo staat in de nota hierover. Dat zou betekenen dat er nauwelijks meer taken voor Spinn en WiN overblijven. Beroepskrachten, vrijwilligers en de mensen die deze stichtingen helpen, hebben dan ook een onzekere tijd, hun activiteiten komen onder druk.
   
  Open overleg tussen gemeente en organisaties, om samen een nota te maken, is er niet. LGN-raadslid Tineke Nieboer stelde in de vergadering van 6 september jl. een aantal kritische vragen hierover. Gelukkig waren de andere fracties in de raad het ermee eens dat het maatschappelijk werk en welzijnswerk in Noordenveld prima voor elkaar zijn. Kennis, deskundigheid en rol in de samenleving van Spinn en WiN moeten behouden blijven. Dat vindt wethouder Jos Huizinga ook. Mensen moeten wat hem betreft niet in een kramp schieten. Wel is er een verschil in visie tussen gemeente en organisaties waarvoor hij een extern procesbegeleider wil inhuren. Met de inhuur daarvan kan niet iedereen instemmen. Ook is nog niet duidelijk of er volgens Europese regels aanbesteed moet worden en organisaties van elders een kans moeten krijgen in Noordenveld deze taken uit te voeren.
   
  Omdat de tekst van de nota de belangrijke functie van het huidige maatschappelijk werk en welzijnswerk niet duidelijk aangeeft, komt LGN met een aantal tekstvoorstellen voor de volgende vergadering op 28 september.
  7 september 2017 

 

Thema Jaar van de democratie!

 

100 jaar vrouwenkiesrecht in Drenthe.

woensdag 21 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis te Roden. 

lezing door Esmeralda Tijhoff over dit boeiende onderwerp. 

Zie bij Laatste nieuws het programma


 

 

 

Laat Groningen niet zakken

202.733 ondertekeningen

 

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak ‘gevangen in een onveilige gevangenis’. - Freek de Jonge

De petitie loopt nog een maand dus aan ons allen de uitdaging om er nog zoveel mogelijk bij te krijgen. Alleen zo kunnen we maximale druk organiseren richting de politiek in Den Haag.

Wil er de komende jaren werkelijk iets verbeteren voor de inwoners dan helpt het enorm wanneer er oplossingsrichtingen in het regeerakkoord worden opgenomen.

Helpt u mee? Deel de petitie met zoveel mogelijk mensen. Het is echt nodig!

Dank voor uw solidariteit. Samen staan we Sterk!

Hier treft u de link aan:

https://laatgroningennietzakken.petities.nl/#petitionnews 

 

 


 

LGN heeft begrip voor opstappen bestuur en manager stichting Landgoed Mensinge

Op 29 mei 2017 heeft het bestuur van stichting Landgoed Mensinge in Roden laten weten op te stappen vanwege het raadsbesluit over de toekomst van het landgoed. Manager Ids Dijkstra had zich al eerder ziek gemeld. Het college van Noordenveld reageerde verbaasd te zijn, maar Lijst Groen Noordenveld kan het opstappen van bestuur en manager goed begrijpen.

Er sprak immers veel wantrouwen uit de opstelling en het handelen van het college en een deel van de raad: besloten bijeenkomsten, een weinig persoonlijk betrokken houding en een kille financiële veroordeling zonder veel waardering voor wat op het landgoed bereikt is. Het is jammer dat de betrokkenheid en deskundigheid van de vrijwilligers in het bestuur en van de manager, voor Mensinge wegvallen. Dat mogen college en coalitie zich aantrekken.

LGN heeft steeds waardering uitgesproken voor bestuur, personeel en overige vrijwilligers van Mensinge. Van de plannen van het college en onderzoeksbureau BMC zijn in de raad de scherpste kantjes afgehaald (verplichte splitsing, koude sanering personeel, inzet externen). LGN heeft zich altijd sterk gemaakt voor het ongedaan maken van bezuinigingen op Mensinge. Als blijkt dat binnen het bedrag dat het college noemt (het staat niet in de vijf raadsbesluiten) een goede exploitatie van landgoed en theater niet mogelijk is, zal LGN een onderbouwd voorstel voor een hogere subsidie zeker steunen.

 


Raadslid LGN Tineke Nieboer verkozen tot landelijk Raadslid van de Week 

 

 

Raadslid van de Week

Tineke Nieboer (Noordenveld)

Naam: Tineke Nieboer
Raadslid in de gemeente: Noordenveld
Raadslid sinds: 2010
Partij: Lijst Groen Noordenveld
Hoofdberoep: Psychosyntheticus
Twitter: @lijstgn
Facebook: facebook.com/Lijstgroennoordenveld

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?


Ja, dat beleef ik ook zo. Voor mij betekent het dat de raad sturing kan geven aan processen en aan besluitvorming, daar waar dat nodig is. Soms op eigen initiatief, soms samen met het College, soms samen met burger(s) en/of organisatie(s).

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als volksvertegenwoordiger geloofwaardig overkomen en zo voeding geven aan het beeld dat politiek te vertrouwen is en laagdrempelig.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

8 tot 12 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Ja, het is en blijft een vergoeding voor werk dat je op vrijwillige basis verricht, ten behoeve van de gemeenschap.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee, inhoudelijk niet. Ja, in de uitvoering wel. Het is veel omvattender geworden.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Nog niet veel.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, er is geen budget voor opleiding en het budget voor onderzoek en ondersteuning is minimaal.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De bereidheid tot onderlinge samenwerking en dientengevolge de bereidheid tot het vormen van gelegenheidscoalities, die de bestaande coalitie overstijgen.

 


 

 

 

 

Tinke Nieboer bij raadslid.nu

Wat is de belangrijkste opdracht voor raadsleden?

Video Tineke Nieboer tijdens Congres Raadslid.nu 

Het vertegenwoordigen van ideeen en emoties van de burgers in een gemeente. Dat is waar het om gaat! 


BURGERINITIATIEF 

Voor LGN is het belangrijk dat inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Daarmee heeft u direct toegang tot de agenda van de Gemeenteraad. Uit de praktijk blijkt dat het BURGERINITIATIEF bijdraagt aan het versnellen van het proces. 

 Wat is een Burgerinitiatief?

 De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 U moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld

 • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
  U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd. 

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek

/gemeenteraad/burgerinitiatief