LGN animatie Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018
Deel op facebook

                                     

          Welkom bij Lijst Groen Noordenveld        

Benaderbaar, open, eerlijk en duidelijk! 

 


Overlijden Derk Pieter Cazemier 


Wij ontvingen het droevige bericht dat op 83 jarige leftijd is overleden ons zeer betrokken steunfractielid Derk Pieter Cazemier. 

Derk is geboren aan de Dorpstraat hoek Beukenlaan in Nieuw-Roden. Sinds de oprichting van LGN in 2009 was Derk voor en achter de schermen bezig met onze jonge lokale politieke partij.

Wij wensen Diny, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte om met dit verlies om te gaan.

Fractie, bestuur en leden Lijst Groen Noordenveld.


 Het LGN voorstel om de eigen bijdrage te laten vervallen voor mensen met een handicap die gebruik maken van dagbesteding komt 4 juli wederom in de raad van Noordenveld. 

zie persbericht


 

LGN Fraktie

 

De fraktie van LGN. Femke Knoop uit Peize, Henk Koekkoek uit Roderesch en Tineke Nieboer uit Roden.  Op de achtergrond onze trouwe steunfraktieleden Grieko Marinus en Seine Hidding. 

 


 

Raadsakkoord Noordenveld

De politieke partijen hebben samen een Raadsakkoord afgesproken. Zie het bijgaande document


Wat LGN betreft vervallen eigen bijdragen voor dagbesteding van mensen met een handicap De gemeenteraadscommissie gaat op woensdag 25 april 2018 een voorstel bespreken om de bijdrage voor onder meer dagbesteding voor mensen met een handicap op € 17,50 per vier weken vast te stellen. Via dagbesteding doen mensen mee aan georganiseerde activiteiten om bezig te zijn, andere mensen te ontmoeten, te werken en te leren. De eigen bijdrage geldt alleen niet als het gaat om werken of leren.

Lees hier het gehele artikel!

 


 23 maart 2018. LGN blijft de 2e partij van Noordenveld. De lokale partijen hebben samen een meerderheid in onze mooie gemeente. LGN gaat door met 3 raadsleden. Henk Koekkoek, Tineke Nieboer en Femke knoop. Donderdag 29 maart is de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad. Komt allen. 


De verkiezingsprogrammavergelijker is klaar. Klik hier voor het document de LGN VERGELIJKER. Een document met 28 thema's waar de politiek van Noordenveld een mening over heeft. 

 

De verkiezingskrant is uit. klik op uw editie.

Peize en

omgeving

Roden en

omgeving

Norg/Veenhuizen 

en omgeving

Nieuw-Roden,

Nietap, Een

Roderesch

 

15 maart verkiezingsdebat Noordenveld bij SNOW & CO aanvang 20.00 uur

  Ruimte voor Landgoed Mensinge. 

De raad van Noordenveld gaat instemmen met extra subsidie voor het Landgoed. Ook voor het nieuwe ontwikkelplan gaan extra financien beschikbaar komen. De raad wil eerst het plan zien voordat er geld beschikbaar gaat komen. Lijst Groen Noordenveld wil een financieel kader stellen en zo richting geven aan het op te stellen plan. De raad wil hier niet aan.  De coalitie partijen hebben de bezuinigingsmodus verlaten. Iedereen is van mening dat Mensinge een belangrijk cultureel onderdeel is van het erfgoed in onze gemeente. Daar willen we in investeren. Voor de uitvoering is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk. LGN doet het verzoek om de vrijwilligers te betrekken bij de idee vorming en uitvoering.

Mensinge


Eerstkomende Raadsvergadering is woensdag 14 maart 2018 

aanvang 20.00 uur.

Raadsvergadering 


 Motie arbeidsvoorwaarden werk via sociaal domein

In de afgelopen tijd is gebleken dat binnen de sociale werkvoorziening van andere gemeenten, medewerkers via een uitzendbureau worden ingehuurd, die voor hun werk slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan diegenen die rechtstreeks bij de sociale werkvoorziening in dienst zijn. - De rechtbank Noord-Nederland heeft uitgesproken dat dit niet de bedoeling van de sociale werkvoorziening is. - Het is van groot belang dat de werknemers die op werk via het sociaal domein (WSW en Participatiewet) van de gemeente zijn aangewezen voor gelijk werk tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben. De tekst van de motie treft u hier aan.


Het rapport Expeditie Norgerduinen is gereed. U leest het hier. 

LGN is blij dat eindelijk na vele jaren er mogelijkheden komen voor permanente bewoning. De coalitiepartijen hebben deze mogelijkheid jarenlang tegengewerkt. Nu is er eindelijk zicht op een oplossing. Wat is uw mening over het rapport? laat het ons weten via welkom@lijstgroennoordenveld.nl 


 Het aantal woningen in 2017. 

Het CBS geeft in een overzicht het aantal woningen in Noordenveld. De voorraad woningen in januari 2017 was 14.630. Eind november staat de teller op 14647. Heeft u vragen over het CBS overzicht? e-mail naar welkom@lijstgroennoordenveld.nl


De kernwaarden van LGN! Kort en bondig weergegeven. Klik hier 


 Dat met creatieve oplossingen en vasthoudendheid het nodige mogelijk is, zonder veel extra geld uit te geven, heeft onze fractie ook in de afgelopen tijd weer naar voren gebracht. Het college en de raad hebben in het fagelopen jaar in lijn daarmee besluiten genomen over:

 • visie ontwikkeling over natuur en wonen in de Norgerduinen
 • veiliger fietsroutes bij rotondes en oversteekplaatsen (VVRoden)
 • beleid voor Noordenveld als fietsgemeente en voor mountainbike routes
 • geen woningbouw op locatie Roden-Zuid (Hullenweg - Kaatsweg)
 • plan voor andere bestemmingen zoals wonen op leegstaande bedrijventerreinen
 • nieuwe mogelijkheden voor leningen voor inwoners die zonnepanelen willen plaatsen
 • verlenging van de inspraaktermijn tot na de zomervakantie voor de eiden aan het aanzicht van woningen op het eerste deel van het Oosterveld Norg
 • plan voor gebouwen van verenigingen e.d. die iets aan energiebesparing en duurzame energie willen doen
 • extra geld voor landgoed Mensinge
 • regeling Meedoen met vergoedingen voor lage inkomens, die meer rekening houdt met studenten met kinderen en schoolactiviteiten
 • uitbreiding van de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp op basis van de uitspraak van de rechter in mei 2016
 • een oplossing in overleg met omwondenden en dorpsbelangen voor de te bouwen transformator in Nieuw-Roden
 • werken aan een centrumvisie voor Roden 

LGN is blij met bovengenoemde resultaten. Wij blijven ons inzetten dat er ook voor de komende periode de juiste besluiten worden genomen in de raad van Noordenveld. 

De Raad van Noordenveld heeft zich de afgelopen ingezet voor tal van zaken. Een opsomming:Opvang asielzoekers Veenhuizen,  Lokaal Burgernet en Whatsapp in regelen, Ondernemersfonds, huisvuil beleid vastgesteld, duurzaamheids investeringen voor de zwembaden, Zonneleningen, kleinschalige Woningbouw Nieuw-Roden en Nietap-Terheijl, realisatie met partners van Health Hub Roden, toeristenbelasting voor kinderen afgeschaft, Glasvezelinitiatieven ondersteund, subsidies voor sportevenementen, Noordenveld fietsgemeente, Stimuleren van gezonde leefstijl en bewegen, Inwoners betrekken bij profielschets voor de nieuwe burgemeester, Woningbouw in Roden, Norg en Peize, Fietstunnel Peizerwold in voorbereiding, na 20 jaar realisatie Albertsbaan, Voordracht Veenhuizen UNESCO werelderfgoed, Multifunctionele accommodatie Een gerealiseerd, Duurzaamheidsfonds verenigingsgebouwen en dorpshuizen, Kunstgrasveld voor G-voetballers ONR, Nieuwe ‘huiskamer’ (dorpshuis) Langelo, etc, etc. 


 

LGN (Lijst Groen Noordenveld) verkrijgt ANBI status

LGN (Lijst Groen Noordenveld) is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna:ANBI). Een instelling met de ANBI-status kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij giften, schenken en erven.

De contributie, periodieke of gewone gift, schenking of nalatenschap aan een politieke partij met ANBI-status mag men aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. LGN heeft de ANBI-status ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. De contributie en/of gift zijn dit jaar nog aftrekbaar.

LGN heeft tot doel de belangen van de inwoners van de dorpen van de gemeente Noordenveld te behartigen in het bestuur van de gemeente Noordenveld. Zij zet zich daarbij in voor onder meer het behouden van rust, ruimte, natuur en een mooie woon- en leefomgeving in en om de dorpen, en het tegengaan van aantasting van de waardevolle kenmerken van het groene karakter van de gemeente Noordenveld. Als lokale partij is LGN niet gebonden aan landelijke partijpolitieke standpunten. Een lokale politieke partij moet zelfstandig een aanvraag opstarten voor de ANBI status. Landelijke politieke partijen hebben de ANBI- status centraal geregeld.

LGN is zeer verheugd met de erkenning van de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. De erkenning helpt ons in het aantrekken van gelden om de belangen van de inwoners in Noordenveld nog beter te behartigen. 

 

Een gift of schenking kan worden overgemaakt op NL 07 RABO 1551 59 771 tnv LGN (Lijst Groen Noordenveld)

 


 NOORDENVELD, gaan we groeien of krimpen? 

Uit de cijfers van het CBS blijkt het volgende overzicht:

aantal inwoners per 1-1-2013    31.024

aantal inwoners per 1-1-2014    31.087

aantal inwoners per 1-1-2015    31.137

aantal inwoners per 1-1-2016    31.039

aantal inwoners per 1-12-2017  31.091

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de gemeente Noordenveld qua inwoneraantal redelijk stabiel blijft. Deze stabiele inwoneraantallen voor Noordenveld zijn volledig conform de voorspellingen die het CBS in het verleden gedaan heeft. Verwacht wordt dat in de komende decennia het inwoneraantal langzaam zal afnemen als gevolg van een toenemende sterfte en een gelijkblijvende of licht afnemend geboortecijfer. Dat heet natuurlijke krimp.

In een aantal dorpen in Noordenveld waar de bevolking sterk vergrijsd is, zal het inwonertal in de toekomst sneller afnemen. Het opvoeren van de woningbouw zal dat probleem niet oplossen, dat heeft men in Oost-Groningen en in Zuid-Limburg en Zeeland aan den lijve ondervonden. Daar leidde teveel woningbouw op nieuwe uitbreidingslocaties tot leegstand en kaalslag op andere centrale plekken in dorpen en steden waar de natuurlijke krimp zijn intrede deed. Woningbouw heeft namelijk nauwelijks of geen invloed op de geboorte- en sterftecijfers.

En hoe zit het dan met vestiging en vertrekcijfers. Ook die zijn in Noordenveld in de afgelopen jaren redelijk in evenwicht. Vertrek heeft vooral te maken met studie en werk op andere locaties in Nederland. Vertrek heeft in Noordenveld veel minder te maken met de beschikbaarheid van woningen. Want in het afgelopen decennium waren er meer dan voldoende woningen in Noordenveld beschikbaar. Het aanbod was jarenlang veel groter dan de vraag. De laatste paar jaren neemt de druk op specifieke onderdelen van de woningmarkt echter weer toe: er is vooral behoefte aan woningbouw in de sociale huursector en maatwerk voor ouderen.

Tegelijkertijd ontstaat er in sommige dorpen en in de buitengebieden een overaanbod aan relatief dure woningen. Dat vraagt om zorgvuldige politieke en bestuurlijke afwegingen en creativiteit met betrekking tot woningbouw. Politiek en bestuurlijk zou er veel meer aandacht moeten zijn voor het aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid i.p.v. voor woningbouw, want ‘meer werkgelegenheid’ is het meest effectief voor het aantrekken van nieuwe inwoners en het vasthouden van huidige inwoners. Dan heb je een gezonde basis om meer woningen bouwen. 


LGN heeft haar zienswijze mbt de Begroting 2018 gepubliceerd. Deze treft u hier aan. Zienswijze begroting    


 

De krant voor Noordenveld is uit. Bezorging in de maand november in Noordenveld. 

Voorzijde krant LGNPagina 2 krant LGN


Gemeenteraad Noordenveld verhoogt belastingen en heffingen niet, en doet meer aan duurzaamheid

Op 6 november 2017 behandelde de raad de begroting 2018. Over het grootste deel van de begroting van 89 miljoen voor 2018, was geen discussie. Op twee punten was er een verschil van mening tussen raad en wethouders. Over beide onderwerpen diende LGN een motie in.

Het college stelde voor de meeste belastingen, heffingen en tarieven met 1,5% te verhogen in 2018. Al in juni 2017 had Lijst Groen Noordenveld als enige fractie aangegeven dat deze verhoging niet nodig is. In 2017 en in eerdere jaren is er voor meer dan € 1.000.000,00 aan begrotingsposten ongebruikt gebleven. Ook wordt een hogere bijdrage vanuit Den Haag voor Noordenveld verwacht. Deze bedragen zullen tot een betere reservepositie van de gemeente leiden. De ongeveer € 100.000,00 lagere inkomsten uit belastingen zijn dus goed op te vangen. Daarom stelde LGN op 6 november samen met de VVD voor om- de gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven voor 2018 niet te verhogen en het daardoor ontstane tekort op de begroting 2018 te dekken uit de algemene reserve. Gemeentebelangen, CDA, PvdA en CU hadden een vergelijkbaar voorstel voor de meeste belastingen, alleen niet voor de leges, (kosten voor id-kaarten, bouwvergunningen e.d.) . Na enige discussie werd echter ook hiervoor besloten om ze niet standaard met 1,5% te verhogen, maar alleen als dat vanwege stijgende kosten nodig is. Daarmee is het voorstel van LGN en VVD aangenomen.

Al vele jaren probeert het college van Noordenveld daadwerkelijk iets te doen aan vermindering van het energiegebruik in de gemeente, meer gebruik te maken van milieuvriendelijke energie en afval te verminderen dan wel te hergebruiken. Oftewel duurzaamheidsbeleid. Dit jaar wordt eindelijk geld uitgetrokken voor duurzaam energiegebruik in dorpshuizen, sportkantines e.d. Ook kunnen inwoners al enkele jaren goedkoop geld lenen voor de aanschaf van zonnepanelen. Het college heeft voor 2018 € 100.000,00 begroot voor duurzaamheid, naast andere posten met voornemens voor milieuvriendelijker energiegebruik, afvalvermindering, zonneakkers e.d. Een concreet plan voor 2018 ontbreekt nog maar dat wordt in 2018 opgesteld, zo kondigde het college aan. Organisaties in de samenleving, zoals de Energiecorporatie Noordseveld, hebben veel concrete ideeën. Aan de hand daarvan stelde LGN voor om de begrote € 100.000,00 in 2018 in te zetten voor onder meer inkoop van goederen en diensten van de gemeente die meer rekening houdt met milieu en toekomstige generaties. Ook kan een voorbeeldwijk worden aangewezen waarin aardgasaansluitingen worden verminderd en warmtescans met maatregelen bij mensen met een laag inkomen worden uitgevoerd. Verder is het belangrijk dat de gemeente duurzame mobiliteit zoals elektrisch openbaar vervoer stimuleert. PvdA, CDA, CU, D66, GroenLinks en 1 raadslid van Gemeentebelangen, waren het met ons eens, waardoor het voorstel werd aangenomen. VVD en 6 raadsleden van Gemeentebelangen waren tegen. Voorstellen van andere fracties om een adviesraad duurzaamheid in te stellen, en in 2018 € 100.000,00 extra voor duurzaamheidsbeleid in te zetten, werden ook aangenomen. Verder mag niet onvermeld blijven dat het college bij een supermarkt in Noordenveld op proef een container neerzet waar mensen zelf hun plastic afval kunnen brengen.

En het college gaat de raadsleden per brief informeren over de maatregelen om per 25 mei 2018 te voldoen aan de extra Europese  waarborgen voor privacy van digitale gegevens van inwoners.

De burgemeester zegde toe om samen met het gehandicaptenplatform de toegankelijkheid van de stembureaus voor de raadsverkiezingen op 21 maart 2018 te onderzoeken.

Tot slot werden voorstellen om in het kader van het jaar van het cultureel erfgoed 2018 een  financiële bijdrage aan de stichting Proef Noordenveld en aan het Scheepstrakabinet Roden te verstrekken, aangenomen.


 

vlnr Pierre Baas, Henk Koekkoek, Tineke Nieboer en Harry Waals aan het werk tijdens de raadsvergadering van 28 september

 


 

Weinig democratie in Noordenveld rond financiele steun aan vliegveld Eelde 

Wethouder Henk kosters meldde op 6 september jl in de raad, na een vraag van LGN raadslid Pierre Baas, dat het college van Noordenveld akkoord wil gaan met € 2.500.000,00 steun van de regio Groningen-Assen aan vliegveld Eelde. Dit vliegveld heeft al vele jaren financiele te korten en problemen. In andere gemeenten zoals Leek, wordt dat met de gemeenteraad besproken, maar dat vindt het college in Noordenveld niet nodig. LGN vroeg al 2 keer dit jaar naar de gang van zaken rond de aanvraag van het vliegveld. Nu, vlak voor de besluitvorming in de regio op 8 september, komt het college met dit standpunt, zonder overleg met de gemeenteraad. 

 

In normale gevallen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om bij bespreking van de jaarstukken van de regio zijn mening over onderwerpen als deze te geven. De aanvraag van het vliegveld was in 2017 niet in de stukken opgenomen, zodat de raad geen kans tot discussie is gegeven. Weinig democratisch om te proberen zo'n belangrijk onderwerp stilletjes er door te drukken. dat discussie zeker mogelijk is blijkt uit bijvoorbeeld uit de ingekomen brief van econoom P. Boucher. (Zie pdf bestand)

 


 

 • Geheimzinnigheid rond miljoenenverlies Waterleidingmaatschappij
   
  Bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is zo'n € 13.000.000,00 verloren gegaan door slecht toezicht op waterprojecten in Indonesië. Nadat besluiten over geheimhouding van een deel van de stukken voor 10 jaar, al dit voorjaar in provincie en andere gemeenten werden genomen, kwam Noordenveld pas op 6 september 2017 . Het college stelde voor om een rapport van het bureau Ernst & Young over de feiten en drie brieven over het rapport geheim te houden, zonder
  termijn. Er zouden teveel persoonlijke gegevens van betrokkenen in staan. Lijst Groen Noordenveld was als enige tegen dit voorstel. Andere fracties wachten een openbaar debat op langere termijn af.
   
  WMD is een bedrijf dat in stand gehouden wordt door 11 gemeenten en de provincie Drenthe. Gemeente en inwoners van Noordenveld zijn dus direct betrokkenen en hebben recht op alle informatie. Noordenveld heeft al eerder stukken over dit onderwerp bekend gemaakt. Zie https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Organisatie/Ingekomen-brieven/wk-19-17-punt-11-bijlage-verslag-van-bevindingen-inzake-WMD.pdf en
  brief met reactie van de raad van commissarissen van 28 februari 2017 gewoon bij.
   
  Lijst Groen Noordenveld vroeg zich af waarom die weer geheim moet worden. Verder zijn er duidelijke adviezen van Prof De Waard en Trip Advocaten die met de nodige details aangeven dat er bij directie en raad van commissarissen van de WMD grote fouten zijn gemaakt. De toenmalige directeur is weg en de betrokken leden van de raad van commissarissen zijn gestopt. Er is geen reden om geheimzinnig te doen vanwege deze personen. Namen en functies van ambtenaren en
  medewerkers kunnen onzichtbaar worden gemaakt in de stukken. Een memo II van Trip Advocaten over juridische mogelijkheden om bestuurders van de WMD
  juridisch aansprakelijk te stellen, had het college niet vermeld in het voorstel tot geheimhouding, terwijl andere gemeenten en de provincie dat wel geheim willen houden. Daaruit zou blijken welke juridische mogelijkheden er zijn om (oud-)bestuurders aansprakelijk te stellen. Waarom Noordenveld geheimhouding anders wil regelen dan provincie en andere gemeenten werd niet duidelijk. Wethouder Henk Kosters zoekt uit waar de verschillen zitten.
  7 september 2017

 

PS: de gemeente Hoogeveen heeft de documenten op 1 na voor het zomereces reeds openbaar gemaakt! 


 

Maatschappelijk werk en welzijnswerk in Noordenveld prima voor elkaar

 •  
  Het college heeft de subsidierelatie met de organisaties Spinn (maatschappelijk werk, ondersteuning van mensen met sociale problemen), en WiN (welzijn, ondersteuning mantelzorgers, NL Doet, activiteiten voor mensen met een handicap, wijk- en dorpsverenigingen, jongerenactiviteiten) opgezegd per 1 januari 2019. Het college wil nagaan of de subsidie voor deze activiteiten nog wel nodig is. Mensen die niet direct tot de kwetsbare inwoners behoren hebben volgens het college die organisaties wellicht helemaal niet nodig. En in plaats van naar deze organisaties zouden mensen naar de gemeente kunnen stappen via “De Toegang” de naam van het gemeentelijk loket voor hulp en zorg, zo staat in de nota hierover. Dat zou betekenen dat er nauwelijks meer taken voor Spinn en WiN overblijven. Beroepskrachten, vrijwilligers en de mensen die deze stichtingen helpen, hebben dan ook een onzekere tijd, hun activiteiten komen onder druk.
   
  Open overleg tussen gemeente en organisaties, om samen een nota te maken, is er niet. LGN-raadslid Tineke Nieboer stelde in de vergadering van 6 september jl. een aantal kritische vragen hierover. Gelukkig waren de andere fracties in de raad het ermee eens dat het maatschappelijk werk en welzijnswerk in Noordenveld prima voor elkaar zijn. Kennis, deskundigheid en rol in de samenleving van Spinn en WiN moeten behouden blijven. Dat vindt wethouder Jos Huizinga ook. Mensen moeten wat hem betreft niet in een kramp schieten. Wel is er een verschil in visie tussen gemeente en organisaties waarvoor hij een extern procesbegeleider wil inhuren. Met de inhuur daarvan kan niet iedereen instemmen. Ook is nog niet duidelijk of er volgens Europese regels aanbesteed moet worden en organisaties van elders een kans moeten krijgen in Noordenveld deze taken uit te voeren.
   
  Omdat de tekst van de nota de belangrijke functie van het huidige maatschappelijk werk en welzijnswerk niet duidelijk aangeeft, komt LGN met een aantal tekstvoorstellen voor de volgende vergadering op 28 september.
  7 september 2017 

 

Thema Jaar van de democratie!

 

100 jaar vrouwenkiesrecht in Drenthe.

woensdag 21 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis te Roden. 

lezing door Esmeralda Tijhoff over dit boeiende onderwerp. 

Zie bij Laatste nieuws het programma


De reactie op de voorjaarsnota treft u aan onder laatste nieuws. 

 


 

Interpellatie Landgoed Mensinge.

 LGN heeft een verzoek om interpellatie volgens artikel 39 reglement van orde, tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 juni 2017 ingezonden. 

Lees hier het verzoek.

 

Lees ook:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Lijst-Groen-Noordenveld-wil-interpellatiedebat-over-Mensinge-22282689.htm

 


 

Laat Groningen niet zakken

202.733 ondertekeningen

 

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak ‘gevangen in een onveilige gevangenis’. - Freek de Jonge

De petitie loopt nog een maand dus aan ons allen de uitdaging om er nog zoveel mogelijk bij te krijgen. Alleen zo kunnen we maximale druk organiseren richting de politiek in Den Haag.

Wil er de komende jaren werkelijk iets verbeteren voor de inwoners dan helpt het enorm wanneer er oplossingsrichtingen in het regeerakkoord worden opgenomen.

Helpt u mee? Deel de petitie met zoveel mogelijk mensen. Het is echt nodig!

Dank voor uw solidariteit. Samen staan we Sterk!

Hier treft u de link aan:

https://laatgroningennietzakken.petities.nl/#petitionnews 

 

 


 

LGN heeft begrip voor opstappen bestuur en manager stichting Landgoed Mensinge

Op 29 mei 2017 heeft het bestuur van stichting Landgoed Mensinge in Roden laten weten op te stappen vanwege het raadsbesluit over de toekomst van het landgoed. Manager Ids Dijkstra had zich al eerder ziek gemeld. Het college van Noordenveld reageerde verbaasd te zijn, maar Lijst Groen Noordenveld kan het opstappen van bestuur en manager goed begrijpen.

Er sprak immers veel wantrouwen uit de opstelling en het handelen van het college en een deel van de raad: besloten bijeenkomsten, een weinig persoonlijk betrokken houding en een kille financiële veroordeling zonder veel waardering voor wat op het landgoed bereikt is. Het is jammer dat de betrokkenheid en deskundigheid van de vrijwilligers in het bestuur en van de manager, voor Mensinge wegvallen. Dat mogen college en coalitie zich aantrekken.

LGN heeft steeds waardering uitgesproken voor bestuur, personeel en overige vrijwilligers van Mensinge. Van de plannen van het college en onderzoeksbureau BMC zijn in de raad de scherpste kantjes afgehaald (verplichte splitsing, koude sanering personeel, inzet externen). LGN heeft zich altijd sterk gemaakt voor het ongedaan maken van bezuinigingen op Mensinge. Als blijkt dat binnen het bedrag dat het college noemt (het staat niet in de vijf raadsbesluiten) een goede exploitatie van landgoed en theater niet mogelijk is, zal LGN een onderbouwd voorstel voor een hogere subsidie zeker steunen.

 


Raadslid LGN Tineke Nieboer verkozen tot landelijk Raadslid van de Week 

 

 

Raadslid van de Week

Tineke Nieboer (Noordenveld)

Naam: Tineke Nieboer
Raadslid in de gemeente: Noordenveld
Raadslid sinds: 2010
Partij: Lijst Groen Noordenveld
Hoofdberoep: Psychosyntheticus
Twitter: @lijstgn
Facebook: facebook.com/Lijstgroennoordenveld

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?


Ja, dat beleef ik ook zo. Voor mij betekent het dat de raad sturing kan geven aan processen en aan besluitvorming, daar waar dat nodig is. Soms op eigen initiatief, soms samen met het College, soms samen met burger(s) en/of organisatie(s).

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als volksvertegenwoordiger geloofwaardig overkomen en zo voeding geven aan het beeld dat politiek te vertrouwen is en laagdrempelig.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

8 tot 12 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Ja, het is en blijft een vergoeding voor werk dat je op vrijwillige basis verricht, ten behoeve van de gemeenschap.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee, inhoudelijk niet. Ja, in de uitvoering wel. Het is veel omvattender geworden.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Nog niet veel.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, er is geen budget voor opleiding en het budget voor onderzoek en ondersteuning is minimaal.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De bereidheid tot onderlinge samenwerking en dientengevolge de bereidheid tot het vormen van gelegenheidscoalities, die de bestaande coalitie overstijgen.

 


 EEN HUISKAMER VOOR LANGELO


De inwoners van Langelo zetten zich in voor een nieuwe woonkamer met dorpshuisfunctie in het dorp. Men heeft een projectplan opgesteld en woensdag 31 maart is de eerste behandeling in de raad van Noordenveld. LGN is van mening dat dit plan en deze aanpak goed is voor de leefbaarheid en samenleving van Langelo. Het rappport Een huiskamer voor Langelo kunt u hier inzien.

 


 MOTIE afwikkeling schadeclaims inwoners Steenbergen e.o.


 

 

Uitnodiging workshop ‘KiesKeurig’ Raden en Staten, hoe werkt het?

Ben jij een vrouw tussen de 18 en 55 jaar? Voel jij je maatschappelijk betrokken bij de Drentse samenleving? Wil jij verschil kunnen maken? Voel je voor een baan in een dynamische politieke omgeving, maar weet je er nog te weinig van? Kom dan naar de gratis toegankelijke workshop ‘Kieskeurig’, Raden en Staten, hoe werkt het?

 


In het kader van het Jaar van de Democratie in 2017 biedt Noordenveld de cursus Bewust Politiek Actief! aan.


 

 

Rapport integriteitsonderzoek Noordenveld uitgebracht

Openbare behandeling op 8 maart 2017 

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft de resultaten van een onderzoek naar het handelen van CDA raadslid Harm Holman bekend gemaakt. Het rapport staat hier: https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen/Raad/2017/08-maart/20:00/BING-rapportage-Gemeente-Noordenveld.pdf .  

 


 

NOV 2016: Motie Landgoed Mensinge

NOV 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

NOV 2016: REACTIE COLLEGE NOORDENVELD: BRIEF COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWING POLITIEK NOORDENVELD 

TRENDING(klik op tekst) BEGROTING 2017 NOORDENVELD landgoed Mensinge OOSTERVELD omgevingsvisie    BAANSPORTCENTRUM STEENBERGERVELD MANTELZORG COMPLIMENT Motie Landgoed Mensinge

 


 Tinke Nieboer bij raadslid.nu

Wat is de belangrijkste opdracht voor raadsleden?

Video Tineke Nieboer tijdens Congres Raadslid.nu 

Het vertegenwoordigen van ideeen en emoties van de burgers in een gemeente. Dat is waar het om gaat! 


BURGERINITIATIEF 

Voor LGN is het belangrijk dat inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Daarmee heeft u direct toegang tot de agenda van de Gemeenteraad. Uit de praktijk blijkt dat het BURGERINITIATIEF bijdraagt aan het versnellen van het proces. 

 Wat is een Burgerinitiatief?

 De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 U moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld

 • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
  U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd. 

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek

/gemeenteraad/burgerinitiatief


OKT 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

OKT 2016: PERSBERICHT LGN: OMGEVINGSVISIE

OKT 2016: MOTIE LGN, GL, D66, PvdA: NOORDENVELD REGENBOOGGEMEENTE

OKT 2016: AMENDEMENT LGN: MEEDOEN IN NOORDENVELD