Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld
Noorden Veld
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Maaibeleid

 

Inbreng LGN bij raadsvoorstel kredietaanvraag Maatlanden / De Zulthe

Voor de raadsvergadering van 29 november 2023 heeft LGN de hierna volgende inbreng voorbereid.

Lijst Groen Noordenveld betreurt het dat er geen inspreekmogelijkheid voor inwoners is. Ook al is een meerderheid van de agendacommissie van de gemeenteraad van mening dat dit besluit slechts uitvoering van een eerdere beslissing is: het is in Noordenveld een democratisch recht dat inwoners over raadsvoorstellen kunnen inspreken. De raad zou deze mogelijkheid niet mogen inperken. Vooral niet omdat we weten hoe gevoelig het bouwen in het gebied van Maatlanden-De Zulthe bij de talrijke omwonende Noordenvelders ligt.

Lees Meer
  136 Hits

Nieuwe inspraakronde Roden-Zuid


Op 1 november 2023 kwamen de plannen voor Roden-Zuid aan de orde in de gemeenteraad. De raad achtte in meerderheid het concept-gebiedsplan Roden-Zuid geschikt voor een inspraakprocedure. LGN heeft laten weten dat de manier waarop het college dit presenteerde niet de indruk gaf dat inwoners nog veel hebben in te brengen. LGN kon met de inspraakprocedure akkoord gaan, nadat de wethouder toezegde dat de Omgevingsvisie 2030 als belangrijk stuk wordt toegevoegd. Het CDA was tegen omdat de tekst over voetbalclub ONR niet volledig is. Het is nog lang niet zeker dat er een andere plek te vinden is voor ONR.
De stukken (nog zonder de door LGN gevraagde aanpassing) zijn hier te vinden:  Agenda Noordenveld - Besluitvormende vergadering woensdag 1 november 2023 20:00 - 21:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). bij agendapunt 5.5.


De datums om in te spreken stonden nog niet in het participatieplan (alleen de maanden november en december werden genoemd), maar de gemeente heeft ze al op korte termijn gepland in de periode 13 t/m 23 november 2023. Dan zijn er Inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken. Voor de laatste is opgave verplicht. Zie daarvoor de website Roden Zuid | Gemeente Noordenveld. Er staat daar verder dat ideeën en voorstellen kunnen worden achtergelaten in een digitale ideeënbus. Ook kunnen mensen hun mening geven via de vragenlijst met stellingen. Daarnaast zijn er een e-mailadres en natuurlijk het postadres van de gemeente Noordenveld: Raadhuisstraat 1, 9301AA Roden en Postbus 109, 9300AC Roden.


LGN hoopt dat veel inwoners hun mening gaan geven.


De Omgevingsvisie 2030 is hier te vinden: Omgevingsvisie Noordenveld 2030.pdf. Daar staat op bladzij 36 alleen de voormalige camping de Beukenhof als mogelijke woningbouwlocatie in Roden-Zuid genoemd. Verder niets. De plannen zijn dan ook in strijd met de Omgevingsvisie. Verder zijn er genoeg argumenten tegen woningbouw op het Beukenhof terrein. Het standpunt van LGN is verder hier te vinden: Stand van zaken plannen Roden-Zuid en inbreiding in Noordenveld - Publicaties van LGN (lijstgroennoordenveld.nl)
.

  446 Hits

Motie vergoeding gemeentepagina lokale papieren media

Deze motie is tijdens de behandeling van de perspectiefnota op 10 juli 2023 aangehouden tot een latere vergadering. Op 28 september is de motie opnieuw aangehouden in afwachting van nadere informatie van burgemeester Klaas Smid. Uiteindelijk is samen met het CDA op 1 november 2023 de motie in stemming gebracht. De tekst van het verzoek aan het college is na de discussie gewijzigd in: "Aan de lokale papieren media die op dit moment een vergoeding krijgen ook in 2024 een vergoeding te betalen voor het publiceren van de wekelijkse gemeentepagina in deze media, totdat mediabeleid is vastgesteld."

Na de mededeling van burgemeester Klaas Smid dat de vergoeding betaald wordt totdat hij meldt dat dit verandert, waren alleen LGN en CDA (4 stemmen) voor, 19 stemmen waren tegen.

  1635 Hits

Amendement Behoud eigen begroting sociaal domein

Op 8 en 13 november 2023 werd de gemeentebegroting 2024 behandeld. LGN merkte dat helaas weinig fracties belang hechten aan het overeind houden van een aparte begroting sociaal domein. Zij willen alleen in 2024 nadenken over nadere voorwaarden voor de reserve. LGN wil zeker meedenken over zulke voorwaarden, zoals de motie van PvdA/GL, GB en VVD aangeeft: er kunnen ook meer beleidsonderwerpen onder het sociaal domein worden gebracht, zoals we zien bij de kwijtscheldingsregelingen. Het ontlasten van de rest van de begroting kan zonder de aparte begroting voor het sociaal domein af te schaffen. Het nadenken over voorwaarden pleit ervoor het toevoegen van het overschot eenmalig te doen. Dan kan er in 2024 een weloverwogen besluit over de begroting en reserve sociaal domein genomen worden. Het amendement van LGN kreeg steun van de ChristenUnie, maar verder niet.

  309 Hits

Motie Prioriteiten en personeelskrapte

Deze is behandeld tijdens de vergderingen van de gemeenteraad over de begroting op 8 en 13 november 2023. Met de stemmen van LGN en 1 raadslid van GB voor, is de motie niet aangenomen.

  319 Hits

Motie Nieuw verkeer- en vervoerplan samen met inwoners

Deze motie kwam op 8 en 13 november 2023 aan de orde bij de behandeling van de gemeentebegroting. Met 4 stemmen voor (LGN en 1 van GB) en 19 tegen, werd de motie verworpen.

  294 Hits

Op 14 november 2023 houdt LGN een openbare ledenvergadering

Op dinsdag 14 november 2023 houdt LGN in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB Roderesch, een ledenvergadering.

Vanaf 20:30 uur is er een voor iedereen toegankelijk deel van de vergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom en kunnen in gesprek met Tineke Nieboer, Nelly Nieuwenhuizen en Albert Nieuwenhuis, de raadsleden van LGN. Aan de orde komen actuele zaken zoals het participatiebeleid van de gemeente, de gemeentebegroting 2024, bouwplannen Roden – Zuid en Maatlanden - De Zulthe.

Lees Meer
  455 Hits

Inbreng bij behandeling gemeente begroting 2024 op 8 en 13 november 2023

Voorbereiding begrotingsbehandeling

De ontwerpbegroting was dit jaar weken later dan in eerdere jaren beschikbaar. De tijd van voorbereiding voor de raad was te kort. Bovendien heeft die langere voorbereidingstijd voor het college, niet tot een beter leesbare en duidelijkere begroting geleid.

Lees Meer
  517 Hits

Motie participatie inwoners en organisaties bij uitvoering dorpsvisies

De gemeenteraad behandelde deze motie op 28 september 2023. Er waren 3 stemmen voor (LGN) en 19 tegen (overige fracties). 

Getagged in:
  860 Hits

Amendement participatie en communicatie locatiekeuze De Hekakker

Dit amendement is op 28 september 2023 met 15 stemmen voor (6 van GB, LGN, PvdA/GL, 1 van VVD, CU) en 7 stemmen tegen (D66, 1 van VVD, 4 van GB, LN) aangenomen.

Getagged in:
  187 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627