Dutch Nederlands

Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant
Noorden Veld
KLids Playing Sunset

 

Fontgrootte: +

Omgevingsvergunningen zonnepark cluster Zuidvelde

In de raadsvergadering van 8 juni 2022 stemde Lijst Groen Noordenveld, net als CDA, VVD en Lokaal Noordenveld, tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verlening van drie omgevingsvergunningen om de ontwikkeling van zonnepark cluster Zuidvelde mogelijk te maken. Femke Wolthuis voerde namens LGN het woord.

Technische vragen zijn er genoeg. Over het foerageergebied, stikstofuitstoot en veiligheid bijvoorbeeld. Femke Wolthuis noemde ze ‘losse eindjes’. Daarbij wees ze onder meer op de capaciteit van het energienetwerk.

De meerderheid ging wel akkoord met de ontwerpverklaring. In de komende weken kunnen mensen zienswijzen hierover indienen. Na de zomer van 2022 bespreekt de gemeenteraad de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

De door LGN voor 8 juni voorbereide tekst volgt hierna. 

Lijst Groen Noordenveld is voor een meer duurzame manier van het opwekken van energie. Energie opwekken via zonnepanelen heeft dan ook zeker onze steun. Echter ook daarbij dienen een zorgvuldige procedure en het voorkomen van een te groot beslag op bronnen voor toekomstige generaties, voorop te staan. Wat dat betreft heeft LGN bij het raadsvoorstel voor de omgevingsvergunningen voor zonnepark cluster Zuidvelde de nodige bedenkingen. Het gaat daarbij om een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige procedure. Dat er vanavond zowel

  • beeldvorming plaatsvindt via het spreekrecht voor direct betrokkenen,
  • als oordeelsvorming door de raadsleden en plaatsvervangend commissieleden
  • als besluitvorming door de raadsleden,

is niet zorgvuldig. Voor een goede afweging van belangen is meer tijd nodig. De raad heeft een beleidskader energieprojecten vastgesteld. Daaraan moet de raad toetsen, naast de goede ruimtelijke ordening waaraan een verklaring van geen bedenkingen moet voldoen.

Als we naar het beleidskader kijken ontbreekt er nogal wat aan dit voorstel. Het “procesvoorstel / de agenda waarmee de initiatiefnemers en de omgeving samen aan de slag gaan met het ontwerp van het plan en de inpassing daarvan” (zie blz 9 beleidskader) is er niet, zo blijkt uit de beantwoording van de technische vragen. Het participatieverslag van de mensen in de omgeving, hun enquête en hun voorstel voor een aangepast plan bevinden zich niet bij de vergaderstukken, net als de reactie van de initiatiefnemers daarop. Het college wil die ook niet aan de stukken toevoegen.

De anterieure overeenkomsten (blz 19 beleidskader) met afspraken met de initiatiefnemers zijn nog niet rond en bevinden zich niet bij de stukken.

Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of één van de drie projecten aan de voorwaarde van 50% lokaal eigenaarschap voldoet, zo blijkt uit de antwoorden van het college.

De businesscase Gebiedsfonds en de planschaderisico analyse zoals vermeld in het beleidskader energieprojecten (blz 18), ontbreken.

Er is nog geen reactie van de minister om te bepalen of de rijkscoördinatieregeling van toepassing is voor het zonnepark Zuidvelde.

En het advies van de provincie om deze procedure rond de omgevingsvergunning gelijk te laten lopen met die van de natuurvergunning wil Noordenveld niet opvolgen. Zijn er negatieve effecten op fourageergebieden voor ganzen of op het Fochteloërveen? We kunnen het vermoeden, maar onderzoeksresultaten zijn er nog niet.

Verder is de kans groot dat het elektriciteitsnet de extra stroom die wordt opgewekt niet aankan.

Er zijn teveel onzekerheden en onduidelijkheden om een goede belangenafweging te kunnen maken. Hoe kan de gemeenteraad zonder al deze informatie het belang van “een goede ruimtelijke ordening” beoordelen?: Factoren die van toepassing zijn op deze ruimtelijke ontwikkeling zoals ecologie, milieu(hinder), en overlast voor omwonenden, zijn nog niet goed in beeld.

Gelet op het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader, horen de lokale eigendom en het samen een plan maken met omwonenden (participatie) een belangrijke rol te spelen. Ingrepen in de ruimtelijke ordening, ook al zijn ze voor 25 jaar, horen een goede basis te hebben. Wellicht kan de invulling van het plan Ankehaar nog het meest voldoen aan de eisen van het beleidskader, als het eigenaarschap van omwonenden concreter wordt ingevuld. Zonnepanelen op omringende daken en geen invloed van multinationals, pleiten in ieder geval voor dit deel van het cluster.

Zeker nu een zorgvuldige behandeling van dit dossier niet meer betekent dan dat de subsidie een jaar later kan worden aangevraagd, pleit LGN voor het aanvullen van het dossier met de door ons genoemde gegevens. Daarna kan een goed besluit over een verklaring van geen bedenkingen worden genomen, nu nog niet.

 

De antwoorden op de vragen van LGN zijn hier te vinden: https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/b02c7492-cf47-4816-93cf-487a53666c10?documentId=48d43383-703c-4722-b7db-e36f6f856cdc&agendaItemId=46a2e1cd-1f12-4f59-89c8-0b4c1aea6b4a.

en het beleidskader hier: Beleidskader Energieprojecten in het landschap | Gemeente Noordenveld.

 

 

 

LGN positief over raadsvoorstel om extra plaatsver...
Johan Kasper over de woningmarkt: de feiten op een...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
Gast
zondag 26 juni 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627