Dutch Nederlands

Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Maaibeleid

 

Fontgrootte: +

raadsvergaderingen 11 en 18 mei 2022

De gemeenteraad sprak onder meer over camping Panda Rosa, bestemmingsplan Langewijk naast 9 en subsidie voor beweeggroepen. LGN had de volgende inbreng.

Het raadsvoorstel om camping Panda Rosa door de gemeente te laten kopen en voor de huurders andere (woon)ruimte te zoeken, is opnieuw van de raadsagenda gehaald. Nu is de reden dat de camping waarschijnlijk verkocht is aan ondernemers. LGN heeft zich steeds tegen aankoop door de gemeente verzet en vooral aandacht voor een goed sociaal plan voor de huidige huurders gevraagd. Het gaat om een groep kwetsbare mensen die niet zomaar elders terecht kunnen.

Er zijn ook goede voorbeelden van het veranderen van niet goed lopende vakantieparken. Op het terrein van camping Dorado bij Roden mogen 8 woningen voor mensen met extra zorg in een groene omgeving gebouwd worden. De provincie Drenthe had nog bezwaren, maar die zijn weggenomen.

Het oprichten van twee woningen op een perceel naast Langewijk 9 Nieuw-Roden is volgens het bestemmingsplan Buitengebied niet toegestaan. Via een ruimte voor ruimte regeling in het bestemmingsplan zou bij sloop van agrarische bebouwing wel één woning op de plek van een schuur of stal kunnen. Voor de ontwikkelaar was dat niet genoeg zodat hij met medewerking van de gemeente een apart bestemmingsplan voor twee woningen naast Langewijk 9 maakte. De raadsmeerderheid ging akkoord. Alleen LGN is het eens met de indieners van zienswijzen dat dit niet past in het landschap en de kenmerkende structuur van het gebied. Indieners van zienswijzen hebben al laten weten naar de rechter te stappen. Daarbij zal ongetwijfeld aan de orde komen dat de gemeente het ontwerpbestemmingsplan onjuist gepubliceerd heeft. Er is een te beperkte groep genoemd die een zienswijze of beroep zou kunnen indienen. Bovendien zouden er mogelijk mondelinge zienswijzen door het vertrek van een ambtenaar zijn zoekgeraakt. Nelly Nieuwenhuizen vond namens LGN dat de zienswijzenprocedure daarom opnieuw moest. Ondanks veel sympathie voor haar inbreng, ook van de wethouder, werd een amendement hiertoe door alle andere fracties afgewezen. Wie door de publicatie op het verkeerde been gezet is moet maar naar de rechter stappen vinden college en raadsmeerderheid. Wel beloofde de wethouder beterschap bij het publiceren van plannen.

De gemeenteraad nam een amendement van Tineke Nieboer aan om subsidies aan Beweegdorp Norg, Peize in beweging en Roden Fit & Gezond niet te koppelen aan de toekomst van Welzijn in Noordenveld. Een motie van LGN in samenwerking met deze drie groepen, om vooraf vast te leggen waaraan getoetst wordt of de subsidie goed besteed is, werd afgewezen. De andere fracties vertrouwen er zo wel op dat dat goed komt. Omdat de rest van de raad Roden Fit & Gezond nog geen structurele subsidie wil geven, stemde LGN tegen het voorstel. Alle drie de groepen verdienen een structurele subsidie vanwege hun belangrijke activiteiten voor gezondheid en sociaal contact.

Veel bestemmingsplannen worden vertraagd behandeld in het gemeentehuis. Zo komt het eerder voor de raadsvergadering van 11 mei 2022 aangekondigde bestemmingsplan Peize-Zuid, ook in juni niet op de agenda, waarschijnlijk vanwege het aantal en de inhoud van de zienswijzen.

Bij een rondvraag van Femke Wolthuis over de opslag van grond en stenen voor onder meer werkzaamheden in het Centrum van Roden, bleek uit het antwoord van het college dat de beoogde opslag in Peize-Zuid afhankelijk is van bezwaren tegen de plannen daar. Dat kon wel duren tot eind 2023. Zo lang zullen de bewoners van Beek en Bosch en Anne de Vriesstraat in Roden in ieder geval nog last van de opslag hebben.

Tineke Nieboer heeft gevraagd wat het college doet om ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente Noordenveld met schade door gasopslag en gaswinning, op een eenvoudige en niet-bureaucratische manier, alsnog een vergoeding voor hun schade kunnen krijgen, als de € 10.000,00 per woning die onlangs weer voor Groningen en een klein stukje Drenthe, mogelijk was Burgemeester Klaas Smid informeert de raad over het antwoord op een vraag hierover aan het ministerie.

Op een vraag van Nelly Nieuwenhuizen antwoordde de burgemeester op 18 mei 2022 dat hij binnen een maand een beslissing verwacht over een in mei 2021 ingediende klacht. De indieners van het bestemmingplan en de vergunningaanvraag voor Langewijk 6 in Nieuw-Roden, dienden toen een klacht in over de uiterst moeizame en slechte behandeling van hun verzoeken.

En op vragen van LGN van 2 februari 2022 over bouwplan Zuidpoort Terheijl kwam op 18 mei eindelijk antwoord: De kostenoverschrijding die in 2021 voor dit project is gemaakt (niet op kosten voor onderzoek maar uren die de organisatie nodig heeft gehad) is ten laste gebracht van het jaarresultaat 2021. In de begroting 2022 is een bedrag voor uren opgenomen die ingezet gaan worden voor de bestemmingsplanprocedure. Omwonenden en de gemeenteraad zijn uitgenodigd voor een presentatie op de beoogde locatie i.v.m. onder meer de waterhuishouding, op woensdag 8 juni om 15:30 uur.

 

Amendement geen vermelding onderzoek WiN subsidie ...
Lijst Groen Noordenveld wil constructief meebouwen...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
Gast
maandag 27 juni 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627