Dutch Nederlands

Maaibeleid
Noorden Veld
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

Inbreng Femke Wolthuis namens LGN op 6 juli 2022 over bestemmingsplan Peize-Zuid

Ongeschikt gebied

Het waterschap heeft laten weten dat er problemen met de waterhuishouding ontstaan bij woningbouw. De waterbergingsberekening in dit bestemmingsplan is gebaseerd op het inrichtingsplan van juli 2020, terwijl de inrichting sindsdien veranderd is. In 2020 was het uitgangspunt nog 130 woningen (zie blz 2 van het raadsbesluit van 9 december 2020). Dat er nu 150 woningen in het plan staan, betekent meer verstening en dus een ongunstige invloed op het wateropnemend vermogen van de wijk. Voor de waterhuishouding biedt het plan dan ook geen oplossing.

Het waterschap schrijft:

‘’Randvoorwaarde voor de uitvoerbaarheid van het plan is de aansluiting van de watergangen binnen het plangebied op de secundaire watergangen buiten het plangebied. Dit betreft de watergangen die in de notitie waterhuishouding op figuur 4 blauw gearceerd zijn weergeven. En dan met name het gedeelte dat tussen de woningen aan de Oostingslaan doorloopt. Deze watergangen dienen geherprofileerd te worden om voldoende afvoercapaciteit te krijgen.’’

Vraag aan het college: Is dit geregeld? Is er een risico analyse van wateroverlast voor de omwonenden gemaakt?

Ook de maatregelen om de natuur te beschermen zijn wat LGN betreft onvoldoende. Er is sprake van een grote en bijzondere biodiversiteit in het gebied. Zo is het fourageergebied voor de kerkuil en leven er bijzondere vleermuizen.

Financiën

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 in meerderheid een voorlopige financiële opzet goedgekeurd. Dit was vooral omdat de accountant anders zou vragen om de waarde van de reeds aangekochte grond te verlagen en de financiële reserves nog verder onder druk zouden komen. Deze goedkeuring betekent echter niet dat er een financieel haalbaar project mogelijk is.

De gemeente krijgt, zo werd vorig week bekend, geld vanuit het rijk voor infrastructuur.

Vraag aan het college: Betekent dit dat de kosten van de Achteromweg niet meer op het plan drukken? En dat dientengevolge een haalbaarder plan met minder woningen en meer goedkope huurwoningen haalbaar is?

Betaalbare woningen

Bij dit plan wordt uitgegaan van de grote behoefte aan woningbouw in de regio Groningen- Assen. In regionaal verband is onder meer de afspraak gemaakt dat de gemeente Noordenveld ook een steentje zal bijdragen aan het voorzien in deze woningbehoefte. Dit plan gaat uit van een onderzoek van KAW uit 2020, waarin gesteld wordt dat er vooral ruime eengezinswoningen moeten komen. Deze aanname is echter achterhaald. Vorige week is de Atlas voor gemeenten verschenen, waaruit blijkt dat de vraag naar eengezinswoningen is in Groningen relatief klein is; er is vooral behoefte aan appartementen voor starters en senioren. Ook het CBS en Planbureau Leefomgeving geven aan dat daar het grote tekort zit. Daarnaast zegt het woningmarktonderzoek voor Nederland dat van de 900.000 woningen die tot en met 2030 gebouwd moeten worden, 600.000 woningen betaalbaar moeten zijn. Dat is 2/3. De situatie in dit plan voor Peize gaat echter om 150 woningen, waarvan 24 starterswoningen en 20 sociale huurwoningen. Dat is 1/3 betaalbaar en niet 2/3 betaalbaar zoals het woningmarktonderzoek aangeeft.

Woonvisie

Hier mist een samenhangende woonvisie waarin duidelijk wordt gemaakt hoe dit moet worden gerealiseerd. Er wordt niet voldaan aan artikel 2.17 over woningbouw van de provinciale woningverordening. Daarin staat dat een ruimtelijk plan kan voorzien in nieuwe woningbouw mits er een woonvisie is. Deze is er niet. Zonder woonvisie is het plan niet democratisch, zo heeft de Provincie in vooroverleg aangegeven, en gaat de provincie niet akkoord. Pas wanneer de woonvisie klaar is kunnen we beoordelen of plan Peize Zuid voldoet aan het landelijk en provinciaal beleid, het afzonderlijke plan voldoet hier namelijk niet aan.

Participatie en draagvlak

Waar het raadsvoorstel over de participatie een himmelhoch jauchzend verhaal houdt, hoort LGN toch echt andere geluiden. Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van Peize-Zuid is alleen af en toe de werkgroep Peize Zuid van Dorpsbelangen Peize betrokken geweest. (Andere) omwonenden en betrokkenen, zijn na vele jaren nog steeds geen volwaardige gesprekspartner.

Vraag aan het college: waarom zitten er geen verslagen van de participatie-rondes bij? Waar zijn die?

Nieuwsbrief 30 juli 2022
Motie Ontwerpbegrotingen 2023 gemeenschappelijke r...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
dinsdag 06 december 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627