'Democratie is meer dan verkiezingen.' Artikel over 10 jaar LGN in De Krant

Artikel 10 jaar LGN De KrantHeeft u De Krant van deze week al gezien en gelezen? Naar aanleiding van ons jubileumjaar interviewde journalist Mathijs Renkema LGN-fractielid Henk Koekkoek en Femke Knoop en bestuurslid Seine Hidding. Dit resulteerde in een mooi artikel, dat afgelopen dinsdag (26 november) werd gepubliceerd.

In het artikel wordt onder andere ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en toekomst van LGN, belangrijke principes als burgerparticipatie en bouwen naar behoefte, integriteit en of LGN plaats zou willen nemen in de coalitie.

Lezen?

Het artikel is ook digitaal te lezen via de website van De Krant, u vindt het hier.

Drie rondvragen van LGN tijdens raadsvergadering 20 november

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 november j.l. stelde Lijst Groen Noordenveld drie rondvragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 

Munitie opslag Veenhuizen

In de media was opnieuw te lezen dat de munitie opslag in onder meer Veenhuizen zeer veel overtredingen van wet- en regelgeving kent. Er ligt meer munitie dan toegestaan of er liggen munitiesoorten die niet samen mogen worden opgeslagen. Beide situaties vormen een groot risico voor de opslaglocatie en de omgeving, aldus de commandant van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Is het college hiervan op de hoogte? Graag ziet LGN dat de omwonenden zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Wil het college daarvoor zorg dragen samen met Defensie? Gemeentebelangen en de VVD hadden hierover ook vragen. Burgemeester Klaas Smid antwoordde dat hij contact heeft gehad met de commandant van de opslag, en dat een schriftelijke reactie onderweg is. Er is geen acuut onveilige situatie.

De burgemeester heeft geen zeggenschap over het munitiecomplex. Hij komt tegemoet aan het verzoek om inwoners te informeren en stelt voor te zijner tijd met de raad de munitie opslag te bezoeken.

 

Beschikbaarheid bluswater

Bij een brand in Westerlee bleek onlangs dat er in de provincie Groningen nogal wat witte vlekken zijn als het gaat om de snelle beschikbaarheid van meer dan de standaard hoeveelheid bluswater. LGN vraagt de burgemeester om de raad te informeren over beschikbaarheid van bluswater in Noordenveld. Zijn er vergelijkbare witte vlekken als in Groningse gemeenten?

Hierop antwoordde de burgemeester dat de dekking van bluswater nagenoeg volledig is in Noordenveld. Hij komt met schriftelijke informatie.

 

Bushalte Rondweg Peize

De omgeving van de bushalte Rondweg Peize wordt al gedurende een aantal jaren steeds weer aangepast: uitbreiding fietsenstalling, trottoir ernaartoe etc. Onlangs kwam er nog weer een fietsenstalling op plekken voor auto’s. Vorig jaar is een hek geplaatst om te voorkomen dat voetgangers zomaar de weg oversteken. Nu sluit de voetgangersoversteekplaats echter niet aan op het trottoir en moeten voetgangers opnieuw over het fietspad of de carpoolplaats lopen, wat de veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking niet ten goede komt. Is het college van plan de bushalte opnieuw aan te passen om de situatie te verbeteren?

Wethouder Alex Wekema is allereerst blij dat zoveel mensen van de bushalte gebruik maken. Er is nu een noodmaatregel, vooruitlopend op uitbreidingsplannen voor de fietsenstalling. Er is nog steeds overleg met de provincie over een betere oversteek, en daarbij neemt hij de vraag over de voetgangersroute mee.

Goede opkomst jubileumavond LGN

In de Pompstee in Roden werd maandag 18 november 2019 de jubileumavond van LGN georganiseerd, dit i.v.m. het tienjarig bestaan van LGN. Er kwamen zo’n 35 belangstellenden op af.

Henk Koekkoek, fractievoorzitter van LGN, vertelde over het wel en wee tijdens tien jaar LGN. Dit deed hij aan de hand van een infographic die weliswaar niet compleet was maar toch een mooi beeld gaf van de ontwikkelingen door de jaren heen. Enkele thema’s zijn nog altijd actueel zodat LGN ook de komende tien jaar bestaansrecht heeft.

Henk ging ook in op het thema circulaire economie: een economisch en industrieel systeem  waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Als een product niet meer bruikbaar is, kunnen we het repareren, hergebruiken of de grondstoffen terugwinnen. Vanouds zijn kringloopwinkels een mooi voorbeeld, maar er komen in Drenthe ook allerlei nieuwe projecten, met subsidie van de provincie

Elly van der Klauw is projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland van Hanzehogeschool en Universiteit Groningen. Zij sprak over demografische veranderingen en wat dat voor gevolgen heeft voor de zorg, vervoer, arbeid, woningbouw en energietransitie. Deze spreekster was een schot in de roos en er ontstond een levendige discussie. Krimp is duidelijk een onderwerp dat leeft binnen de partij. Ze gaf een aantal waardevolle uitgangspunten mee voor de politiek, zoals:

- Krimp valt niet te stoppen.

- Tot 2032 is er een sterke daling van het aantal 12 t/m 18 jarigen met gevolgen voor onderwijshuisvesting, aantal jonge werkkrachten in de detailhandel etc.

- Richt je vooral op de blijvers die hier graag wonen.

- De blijvers hebben binding met hun dorp en zorgen voor levendige gemeenschappen die zaken zelf oppakken.

- Behoud van landschap en cultureel erfgoed zijn belangrijk.

- Krimp biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor bedrijven die zich richten op ouderen.

Het tweede deel van de avond bestond uit napraten met een hapje en een drankje en live accordeonmuziek door Gerrit. v.d. Heide.

Infographic: 10 jaar LGN

10 jaar LGN infographic

Informatie- en discussieavond duurzame energieprojecten in het landschap

Op dinsdagavond 3 december 2019 organiseert de Gemeente Noordenveld van 19.30 - 21.30 een informatie- en discussieavond over duurzame energieprojecten in het landschap. Deze avond vindt plaats in Hotel-Restaurant Onder de Linden, Brink 27 in Roden.

Het is de ambitie van de gemeente Noordenveld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moeten we energie besparen en het duurzaam opwekken. Met alleen zonnepanelen op daken halen we onze duurzame doelen niet. We ontkomen niet aan grootschalige energieprojecten in ons landschap. Om ervoor te zorgen dat inwoners betrokken worden en meeprofiteren van zo'n project én om te voorkomen dat ons prachtige landschap verrommelt, zijn er spelregels opgesteld. In deze spelregels staat waaraan initiatiefemers van een energieproject moeten voldoen als ze iets in het landschap willen aanleggen.

De afgleopen maanden zijn een groep inwoners, de Drentse Natuur- en Milieufederatie en energiecoöperatie Noordseveld aan de slag gegaan met participatiespelregels voor duurzame energie in het landschap.

Vragen als 'Van wie is het landschap?' 'Wie is een omwonende?' 'Passen windmolens in ons landschap?' En: 'wie mag financieel voordeel hebben en hoeveel?' zijn besproken en in spelregels samengevat. Deze spelregels staan nog niet vast. Uw mening telt. Praat mee nu het kan!

U bent van harte welkom om u op 3 december te laten informeren en mee te praten.