Motie gasopslag Langelo

De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier gaan niet in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes om de capaciteit van de gasopslag Langelo te vergroten van 5 naar 6 miljard kubieke meter. Volgens de gemeenten heeft een beroep juridisch weinig kans van slagen.

LGN en VVD Noordenveld vinden dat het college van Burgemeester en Wethouders zijn uiterste best moet doen om de drukverhoging in de gasopslag bij de NAM-locatie Langelo te voorkomen en de inwoners van de gemeente moet steunen, zelfs wanneer de kans op succes klein is. Er zijn al aantoonbare schades aan woningen als gevolg van de huidige situatie. Daarnaast zijn veel inwoners bezorgd over de gevolgen van de drukverhoging op de bodemgesteldheid en de mogelijke nieuwe schades die hieruit voortkomen.

LGN en VVD Noordenveld hechten veel waarde aan de veiligheid van de inwoners in Noordenveld. Daarom dienden deze partijen tijdens de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 30 oktober 2019 een gezamenlijke motie in, waarin zij het college onder meer oproepen om een uiterste inspanning te leveren om te voorkomen dat deze drukverhoging wordt doorgezet, zoals het opstarten van een beroepsprocedure richting Raad van State. Helaas werd deze motie verworpen met 5 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

In de plaatselijke media en in reacties aan de gemeenteraad heeft onder meer de werkgroep Steenbergen al laten weten zeer teleurgesteld te zijn. Deze werkgroep heeft het contact met de gemeente beëindigd.  Zie de ingekomen brief wk. 45-19 punt 3 Reactie Werkgroep Steenbergen op Geen beroep bij RvS tegen nieuwe UGS-opslagplan.pdf

Inwoners van Steenbergen, Een en Langelo hebben wel beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Lijst Groen Noordenveld waardeert deze inzet van de inwoners zeer en blijft in en buiten de gemeenteraad de bezwaren tegen de gasopslag in Langelo steunen.

Gasopslag Langelo via Wikimedia Commons

Gastles Tineke Nieboer tijdens Week van Respect

Van 4 tot en met 10 november 2019 vond de veertiende editie van de nationale Week van Respect plaats. Tijdens deze week geven wijkagenten, BN’ers, politici, burgemeesters, wethouders, veteranen en topsporters gastlessen en clinics aan jongeren op scholen, in buurthuizen en bij sportclubs. Op deze wijze bereikt de Week van Respect maar liefst 1,5 miljoen jongeren in het basis-, voortgezet, ISK-onderwijs en MBO. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld sociale veiligheid, identiteit, participatie, sociale verhoudingen en eigen verantwoordelijkheid.

In Noordenveld gaf onder andere LGN-raadslid Tineke Nieboer een gastles aan 24 leerlingen uit groep 7 OBS De Marke. Dat deed zij aan de hand van stellingen als ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn/haar mening kan geven’, ‘respect moet je verdienen’, ‘pesten hoort er nu eenmaal bij’ en ‘iedereen krijgt mijn respect, tenzij ze het zelf verpesten’.

Vooral pesten bleek een onderwerp dat de leerlingen erg bezighoudt. Steeds opnieuw kwam het gesprek terug bij dit onderwerp. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de vraag wat het verschil is tussen plagen en pesten. Wat door de één gezien wordt als een plagerijtje, wordt door de ander kwetsend ervaren. Via de gastles kon extra aandacht aan dit thema worden geschonken.

Week van Respect

Regenachtige maar mooie jubileumwandeling LGN

Het weer viel enigszins tegen, maar dat mocht de pret niet drukken. Lijst Groen Noordenveld bestaat komende week tien jaar en dat moet uiteraard worden gevierd. Daarom trotseerden ongeveer vijftien mensen afgelopen zaterdag de regen voor de jubileumwandeling van Lijst Groen Noordenveld. De wandeling liep langs de Steenbergerloop door Roden-Zuid naar Roderesch. Onderweg vertelde fractievoorzitter Henk Koekkoek over de ontwikkelingen in dit gebied, die tien jaar geleden leidden tot de oprichting van Lijst Groen Noordenveld en die nu opnieuw actueel zijn. Aan het einde van de wandeling stond een heerlijke kop snert voor de wandelaars klaar bij de Zwerfsteen in Roderesch.

Kon u niet bij de wandeling zijn, maar wilt u het tienjarig bestaan van Lijst Groen Noordenveld wel met ons vieren? Bent u geïnteresseerd in circulaire economie en/of krimp? Op maandag 18 november organiseert Lijst Groen Noordenveld een bijzondere openbare ledenvergadering in de Pompstee, waar u ook van harte welkom bent. Tijdens deze avond spreekt Emile Suringar, ontwikkelaar circulaire economie van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe over het verkleinen van de Drentse voetafdruk. Elly van der Klauw van Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, houdt een inleiding over demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld zorg, energie of vervoer. Na afloop is er een borrel met muziek. Kijk hier voor meer informatie.

Lijst Groen Noordenveld 10 jarig jubileum Lijst Groen Noordenveld wandeling jubileum LGN 10 jaar

Moties Lijst Groen Noordenveld aangenomen tijdens begrotingsvergadering 2020

Op maandag 4 november 2019 behandelde de gemeenteraad van Noordenveld de gemeentelijke begroting voor 2020.

Burgemeester en wethouder stelden onder meer voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) met 6% te verhogen. Volgens Lijst Groen Noordenveld is dat niet nodig. Binnen de gemeentebegroting zijn namelijk nog veel ongebruikte budgetten van afgelopen jaren die kunnen worden ingezet om de begroting sluitend te krijgen. Daarom diende LGN een voorstel in om de OZB-verhoging niet door te laten gaan. 

Daarnaast diende de LGN-fractie moties in om:

  • De kap van bomen in 2020 tot het uiterste te beperken en begin 2020 te komen met een plan voor het herplanten en aanplanten van bomen in Noordenveld.
  • Het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling Roden 2018-2022 in de eerste maanden van 2020 opnieuw te bespreken na overleg met alle betrokkenen.
  • In 2020 de raad te informeren over mogelijkheden voor minder verplichtingen voor bijstandsgerechtigden zodat ze makkelijker werk kunnen vinden of op andere manieren in de samenleving kunnen participeren.

Het amendement van LGN om de OZB-verhoging te schrappen werd niet aangenomen, net als de motie om het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling Roden 2018-2022  in de eerste maanden van 2020 opnieuw te bespreken.

De moties van LGN over bomenkap (13 voor, 10 tegen) en minder verplichtingen voor bijstandsgerechtigden (20 voor 3 tegen) werden wel aangenomen.

18 november: jubileumavond over circulaire economie en bevolkingskrimp

Op 13 november 2009 werd de politieke partij Lijst Groen Noordenveld (LGN) opgericht. Inmiddels bestaat de partij bijna tien jaar en daar wordt de nodige aandacht aan besteed. Als eerste activiteit wordt er op zaterdagmiddag 9 november 2019 een wandeling georganiseerd, vanaf 14:45 uur bij De Zwerfsteen in Roderesch.

Als tweede is er voor leden van LGN en voor belangstellende niet-leden op maandag 18 november een bijzondere openbare ledenvergadering in de Pompstee,  Brink 25 in Roden. Daarvoor zijn sprekers uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over een duurzame toekomst voor en in de dorpen in Noordenveld.

Emile Suringar, Ontwikkelaar Circulaire Economie van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe komt spreken over het verkleinen van de Drentse voetafdruk. Elly van der Klauw, Projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, houdt een inleiding over demografische veranderingen, en wat dat voor gevolgen heeft op bijvoorbeeld zorg, energietransitie of vervoer. Vervolgens is er een borrel met muziek, om bij na te praten met de inleiders en de andere aanwezigen.

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.

Aanmelding is niet verplicht, alle belangstellenden zijn welkom. Om ongeveer in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, is het verzoek om uw komst te melden voor 14 november bij het secretariaat van LGN, H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ  Roden, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Jubileumgiften zijn natuurlijk van harte welkom op NL07 RABO 0155 1597 71 ten name van Lijst Groen Noordenveld.