Drie rondvragen van LGN tijdens raadsvergadering 20 november

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 november j.l. stelde Lijst Groen Noordenveld drie rondvragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 

Munitie opslag Veenhuizen

In de media was opnieuw te lezen dat de munitie opslag in onder meer Veenhuizen zeer veel overtredingen van wet- en regelgeving kent. Er ligt meer munitie dan toegestaan of er liggen munitiesoorten die niet samen mogen worden opgeslagen. Beide situaties vormen een groot risico voor de opslaglocatie en de omgeving, aldus de commandant van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Is het college hiervan op de hoogte? Graag ziet LGN dat de omwonenden zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Wil het college daarvoor zorg dragen samen met Defensie? Gemeentebelangen en de VVD hadden hierover ook vragen. Burgemeester Klaas Smid antwoordde dat hij contact heeft gehad met de commandant van de opslag, en dat een schriftelijke reactie onderweg is. Er is geen acuut onveilige situatie.

De burgemeester heeft geen zeggenschap over het munitiecomplex. Hij komt tegemoet aan het verzoek om inwoners te informeren en stelt voor te zijner tijd met de raad de munitie opslag te bezoeken.

 

Beschikbaarheid bluswater

Bij een brand in Westerlee bleek onlangs dat er in de provincie Groningen nogal wat witte vlekken zijn als het gaat om de snelle beschikbaarheid van meer dan de standaard hoeveelheid bluswater. LGN vraagt de burgemeester om de raad te informeren over beschikbaarheid van bluswater in Noordenveld. Zijn er vergelijkbare witte vlekken als in Groningse gemeenten?

Hierop antwoordde de burgemeester dat de dekking van bluswater nagenoeg volledig is in Noordenveld. Hij komt met schriftelijke informatie.

 

Bushalte Rondweg Peize

De omgeving van de bushalte Rondweg Peize wordt al gedurende een aantal jaren steeds weer aangepast: uitbreiding fietsenstalling, trottoir ernaartoe etc. Onlangs kwam er nog weer een fietsenstalling op plekken voor auto’s. Vorig jaar is een hek geplaatst om te voorkomen dat voetgangers zomaar de weg oversteken. Nu sluit de voetgangersoversteekplaats echter niet aan op het trottoir en moeten voetgangers opnieuw over het fietspad of de carpoolplaats lopen, wat de veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking niet ten goede komt. Is het college van plan de bushalte opnieuw aan te passen om de situatie te verbeteren?

Wethouder Alex Wekema is allereerst blij dat zoveel mensen van de bushalte gebruik maken. Er is nu een noodmaatregel, vooruitlopend op uitbreidingsplannen voor de fietsenstalling. Er is nog steeds overleg met de provincie over een betere oversteek, en daarbij neemt hij de vraag over de voetgangersroute mee.