Amendementen, moties en rondvragen LGN tijdens vergadering 11 december

Afgelopen woensdag vond de laatste besluitvormende en oordeelsvormende vergadering plaats voor het kerstreces. Op de agenda van de besluitvormende vergadering stonden onder andere punten aangaande het vaststellen van verschillende belastingen en tarieven van sportaccomodaties, scenario's voor de nieuwe Welstandsnota, de verordening WMO- en Jeugdwet en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation. Tijdens het oordeelsvormende deel werden drie bestemmingsplannen besproken.

Amendementen

Lijst Groen Noordenveld diende tijdens de besluitvormende vergadering amendementen in bij het vaststellen van de diverse belastingen en tarieven van sportaccomodaties, de keuze van scenario's voor de nieuwe Welstandsnota en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerk en het afvalbrengstation.

Belastingen en tarieven van sportaccomodaties

De verordening Gebruiksvergoedingen zwembad De Hullen Roden bevat expliciet lagere tarieven voor zwemverenigingen, waaronder zwemverenigingen voor lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking. Het college stelt voor deze tarieven met 1,5% te verhogen van € 37,60 naar € 38,15 per uur wat op jaarbasis neerkomt op € 30,00 tot € 100,00 extra. Voor de relatief kleine zwemverenigingen voor lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking is dit een extra financiële last naast andere toenemende lasten, terwijl dit voor de gemeentebegroting een  verwaarloosbaar bedrag is. LGN stelde daarom voor om deze tarieven niet te verhogen in 2020, maar de andere partijen gingen hier helaas niet in mee.

Nieuwe Welstandsnota

In aanloop naar de omgevingswet is het college bezig met de voorbereiding van een nieuwe welstandsnota over regels voor het uiterlijk van gebouwen in de gemeente. Uitgangspunten voor deze nieuwe Welstandnota zijn minder regels en meer ruimte voor de eigen ideeën van inwoners, zoals eerder is vastgesteld door de gemeenteraad. LGN, CDA en VVD kwamen met voorstellen om het aantal regels zoveel mogelijk te beperken, maar wethouder Henk Kosters wees alle voorstellen vanuit de raad af. Overleg tijdens een schorsing leidde er echter toe dat de raad unaniem besloot om welstandsvrij bouwen niet bij voorbaat al uit te sluiten.

Daarnaast kwam LGN met een amendement om overleg met de buurt te bevorderen. Dit amendement kreeg steun van ChristenUnie, D66 en VVD, maar dit was helaas onvoldoende om te worden aangenomen. De nieuwe Welstandsnota moet volgens wethouder Henk Kosters voor de zomer van 2020 klaar zijn.

Locatie gemeentewerf en afvalbrengstation

Het college stelde de raad voor om de locatie Ekkelkamp aan te wijzen als voorkeurslocatie van de nieuwe gemeentewerf en het nieuwe afvalbrengstation. In de ogen van Lijst Groen Noordenveld is het nu echter nog te vroeg om een voorkeurslocatie aan te wijzen, aangezien er nog onvoldoende bekend is over de vorm die de werf en het brengstation moeten krijgen. Voor LGN zijn vorm en locatie onlosmakelijk met elkaar verbonden - de locatie bepaalt welke vormen mogelijk zijn, terwijl de gewenste vorm bepalend is voor de locatiekeuze. Afhankelijk van de vorm en omvang kunnen omwonenden, omliggende bedrijven en de gebruikers van de vis- en kanovijver meer of minder overlast hebben van de nieuwe gemeentewerf en het brengstation.

LGN stelde daarom voor om de locatie Ekkelkamp vooralsnog niet aan te wijzen als voorkeurslocatie met eventueel het huidige brengstation als opslaglocatie, maar eerst de resultaten van de beeldvorming over de beste vorm van het afvalbrengstation af te wachten. In een nieuw voorstel zouden dan locatie en vorm samen kunnen worden besproken, zodat het proces geen vertraging op hoeft lopen. De andere partijen gingen hier helaas echter niet in mee.

Rondvragen

Tijdens de rondvraag stelde Lijst Groen Noordenveld twee vragen. Ten eerste vroeg LGN-fractielid Tineke Nieboer naar de consequenties van de invoering van de nieuwe inburgerinswet voor de gemeente Noordenveld.

Wethouder Jeroen Westendorp gaf aan dat deze wet per 1 januari 2021 ingaat. Een deel van de veranderingen in de wet voert Noordenveld al uit in het samen met vluchtelingen opgezette project Gewoon Ontmoeten (GO) dat al enkele jaren goede resultaten biedt. Het werken met leerroutes wordt wel anders. Hoe dat zal verlopen weet het college echter nog niet, onder meer vanwege de extra kosten die dit met zich meebrengt. Tijdens een overleg van ambtenaren, wethouders, raadsleden en de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad op 18 december aanstaande wordt hierover meer informatie verstrekt.

Fractievoorzitter Henk Koekkoek stelde een vraag over de Koelenweg in Huis ter Heide. Deze weg is een sluiproute voor auto's van en naar Assen sinds er rond 1990 een nieuwe brug over de Norgervaart is aangelegd. Daarmee kunnen automobilisten maar liefst zeven verkeerslichten vermijden. Dit levert echter gevaar op voor aanwonenden, fietsers en wandelaars. Er zijn meerdere pogingen gedaan om het sluipverkeer te beperken, maar die hadden helaas tot nu toe geen succes. LGN hoorde van omwonenden dat het college nadenkt over een afsluiting van de Koelenweg tijdens de spits en vroeg het college op welke termijn er duidelijkheid komt over een oplossing en wanneer deze uitgevoerd wordt.

Wethouder Alex Wekema antwoordde dat het college inderdaad overweegt de Koelenweg af te sluiten tijdens de spits. Het probleem daarbij is echter de beweegbare paal die het verkeer moet tegenhouden, maar regelmatig wordt gesaboteerd. Wanneer deze niet gemaakt kan worden, zal het college andere opties onderzoeken. Daarnaast is er contact over de Koelenweg tussen ambtenaren van buurgemeente Assen en de gemeente Noordenveld. Hopelijk komt er volgend voorjaar een verkeersbesluit met daarin een oplossing.

Locatiekeuze nieuwe gemeentewerf/afvalbrengstation

Op woensdag 20 november 2019 besprak de raadscommissie de nieuwe locatie voor een nieuwe gemeentewerf en een nieuw afvalbrengstation. Al eerder verschenen in de media berichten hierover. Het Dagblad van het Noorden schreef op 30 oktober 2019:

'Noordenveld wil een nieuw, modern afvalbrengstation bouwen aan de Ekkelkamp in Roden. Ook komt hier een centrale gemeentewerf.

Het huidige brengstation aan de Overslagweg in Roden is niet goed toegerust om de toegenomen gescheiden afvalstromen te verwerken. Op het gebied van duurzaam afval verwerken zijn allerlei vernieuwingen ontwikkeld die Noordenveld graag zou toepassen. Ook de drie gemeentewerven in Roden, Norg en Peize zijn aan vernieuwing toe. De grootste, in Roden, voldoet niet meer aan de bouwkundige eisen en verbruikt te veel energie.

Daarom is het college van plan aan de Ekkelkamp een afvalbrengstation te bouwen en dit te combineren met één centrale gemeentewerf. Op die plek kunnen inwoners straks terecht voor het wegbrengen van grofvuil en bij de gemeentewerf staat de buitendienst klaar voor vragen over onder meer groenbeheer en openbare ruimte.

[...]

De Ekkelkamp is volgens Ipema een goede locatie voor het gecombineerde brengstation, omdat deze grond al in bezit is van de gemeente en hier genoeg ruimte is voor het 19.500 vierkante meter grote complex. [...]

Wanneer de raad akkoord gaat met de Ekkelkamp als nieuwe locatie, wordt daarna onderzocht hoe het station precies wordt ingericht. Dat kan op verschillende niveau’s: van een ‘eenvoudig’ brengstation tot een circulair centrum gericht op lokale recycling en duurzaamheid. „We willen het liefst zo duurzaam mogelijk zijn, maar je wilt ook niet de afvalstoffenheffing enorm verhogen. Hoe haalbaar de verschillende mogelijkheden zijn, moeten we nu gaan onderzoeken.”

De gemeente heeft 9 miljoen euro begroot voor de nieuwe gemeentewerf. Bedoeling is dat inwoners er eind 2021 terecht kunnen.'

Hoewel het voorstel dus al lang en breed bekend is, wilde het college de eerste bespreking door de gemeenteraad achter gesloten deuren houden. Lijst Groen Noordenveld wil graag een betere en duurzamere afvalverwerking, maar vindt ook dat een goede betrokkenheid van inwoners daarbij een vereiste is. Inwoners zullen met hun afval terecht moeten kunnen op een goed bereikbare plek, anders slaagt betere afvalverwerking niet.

Beperkte communicatie

De bekendmaking van dit agendapunt was echter bedroevend beperkt. Op de gemeentepagina van 20 november staat slechts: 'Niet openbaar: Locatiekeuze brengstation (dit punt kunt u niet live meeluisteren).' Hierbij wordt niet toegelicht waarom dit niet openbaar is of waarover het ongeveer gaat, terwijl de media blijkbaar al meer weten.

LGN stelde daarom voor dit punt van de agenda te halen en het met een betere uitleg onieuw te agenderen, maar daar stemden de overige fracties helaas niet mee in.

Wat vindt u?

Lijst Groen Noordenveld stelt reactie van de inwoners op de voorgestelde nieuwe locatie van de gemeentewerf en het brengstation zeer op prijs. Heeft u een mening over dit onderwerp? Laat het ons dan weten via het contactformulier op de website, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of post: H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ in Roden. Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

'Democratie is meer dan verkiezingen.' Artikel over 10 jaar LGN in De Krant

Artikel 10 jaar LGN De KrantHeeft u De Krant van deze week al gezien en gelezen? Naar aanleiding van ons jubileumjaar interviewde journalist Mathijs Renkema LGN-fractielid Henk Koekkoek en Femke Knoop en bestuurslid Seine Hidding. Dit resulteerde in een mooi artikel, dat afgelopen dinsdag (26 november) werd gepubliceerd.

In het artikel wordt onder andere ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en toekomst van LGN, belangrijke principes als burgerparticipatie en bouwen naar behoefte, integriteit en of LGN plaats zou willen nemen in de coalitie.

Lezen?

Het artikel is ook digitaal te lezen via de website van De Krant, u vindt het hier.

Drie rondvragen van LGN tijdens raadsvergadering 20 november

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 november j.l. stelde Lijst Groen Noordenveld drie rondvragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 

Munitie opslag Veenhuizen

In de media was opnieuw te lezen dat de munitie opslag in onder meer Veenhuizen zeer veel overtredingen van wet- en regelgeving kent. Er ligt meer munitie dan toegestaan of er liggen munitiesoorten die niet samen mogen worden opgeslagen. Beide situaties vormen een groot risico voor de opslaglocatie en de omgeving, aldus de commandant van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Is het college hiervan op de hoogte? Graag ziet LGN dat de omwonenden zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Wil het college daarvoor zorg dragen samen met Defensie? Gemeentebelangen en de VVD hadden hierover ook vragen. Burgemeester Klaas Smid antwoordde dat hij contact heeft gehad met de commandant van de opslag, en dat een schriftelijke reactie onderweg is. Er is geen acuut onveilige situatie.

De burgemeester heeft geen zeggenschap over het munitiecomplex. Hij komt tegemoet aan het verzoek om inwoners te informeren en stelt voor te zijner tijd met de raad de munitie opslag te bezoeken.

 

Beschikbaarheid bluswater

Bij een brand in Westerlee bleek onlangs dat er in de provincie Groningen nogal wat witte vlekken zijn als het gaat om de snelle beschikbaarheid van meer dan de standaard hoeveelheid bluswater. LGN vraagt de burgemeester om de raad te informeren over beschikbaarheid van bluswater in Noordenveld. Zijn er vergelijkbare witte vlekken als in Groningse gemeenten?

Hierop antwoordde de burgemeester dat de dekking van bluswater nagenoeg volledig is in Noordenveld. Hij komt met schriftelijke informatie.

 

Bushalte Rondweg Peize

De omgeving van de bushalte Rondweg Peize wordt al gedurende een aantal jaren steeds weer aangepast: uitbreiding fietsenstalling, trottoir ernaartoe etc. Onlangs kwam er nog weer een fietsenstalling op plekken voor auto’s. Vorig jaar is een hek geplaatst om te voorkomen dat voetgangers zomaar de weg oversteken. Nu sluit de voetgangersoversteekplaats echter niet aan op het trottoir en moeten voetgangers opnieuw over het fietspad of de carpoolplaats lopen, wat de veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking niet ten goede komt. Is het college van plan de bushalte opnieuw aan te passen om de situatie te verbeteren?

Wethouder Alex Wekema is allereerst blij dat zoveel mensen van de bushalte gebruik maken. Er is nu een noodmaatregel, vooruitlopend op uitbreidingsplannen voor de fietsenstalling. Er is nog steeds overleg met de provincie over een betere oversteek, en daarbij neemt hij de vraag over de voetgangersroute mee.

Goede opkomst jubileumavond LGN

In de Pompstee in Roden werd maandag 18 november 2019 de jubileumavond van LGN georganiseerd, dit i.v.m. het tienjarig bestaan van LGN. Er kwamen zo’n 35 belangstellenden op af.

Henk Koekkoek, fractievoorzitter van LGN, vertelde over het wel en wee tijdens tien jaar LGN. Dit deed hij aan de hand van een infographic die weliswaar niet compleet was maar toch een mooi beeld gaf van de ontwikkelingen door de jaren heen. Enkele thema’s zijn nog altijd actueel zodat LGN ook de komende tien jaar bestaansrecht heeft.

Henk ging ook in op het thema circulaire economie: een economisch en industrieel systeem  waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Als een product niet meer bruikbaar is, kunnen we het repareren, hergebruiken of de grondstoffen terugwinnen. Vanouds zijn kringloopwinkels een mooi voorbeeld, maar er komen in Drenthe ook allerlei nieuwe projecten, met subsidie van de provincie

Elly van der Klauw is projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland van Hanzehogeschool en Universiteit Groningen. Zij sprak over demografische veranderingen en wat dat voor gevolgen heeft voor de zorg, vervoer, arbeid, woningbouw en energietransitie. Deze spreekster was een schot in de roos en er ontstond een levendige discussie. Krimp is duidelijk een onderwerp dat leeft binnen de partij. Ze gaf een aantal waardevolle uitgangspunten mee voor de politiek, zoals:

- Krimp valt niet te stoppen.

- Tot 2032 is er een sterke daling van het aantal 12 t/m 18 jarigen met gevolgen voor onderwijshuisvesting, aantal jonge werkkrachten in de detailhandel etc.

- Richt je vooral op de blijvers die hier graag wonen.

- De blijvers hebben binding met hun dorp en zorgen voor levendige gemeenschappen die zaken zelf oppakken.

- Behoud van landschap en cultureel erfgoed zijn belangrijk.

- Krimp biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor bedrijven die zich richten op ouderen.

Het tweede deel van de avond bestond uit napraten met een hapje en een drankje en live accordeonmuziek door Gerrit. v.d. Heide.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.