Motie samen uit de Corona-beperkingen

Het coronavirus bepaalt momenteel ons dagelijks leven, en ook in de politiek is dit voelbaar. Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen we in de gemeente Noordenveld de politieke beraadslagingen digitaal door te laten gaan. Inmiddels zijn er drie digitale raadsvergaderingen via Microsoft Teams geweest.

In de laatste raadsvergadering diende LGN samen met VVD een motie vreemd aan de orde van de dag in, om samen sterk uit de Corona-beperkingen te komen.

Op basis van een noodverordening van de veiligheidsregio golden en gelden de nodige beperkingen in het sociale en economische leven. Mede daardoor is het aantal Corona-besmettingen sterk teruggelopen, maar waakzaamheid en handhaving blijven nodig.

In de samenleving zijn veel initiatieven om rekening houdend met de nog geldende beperkingen, het sociale, culturele en economische leven weer op te pakken. Wij zijn van mening dat de gemeente daarbij een stimulerende rol kan spelen, door mee te denken en te helpen bij het vinden van oplossingen binnen de mogelijkheden die de huidige noodverordening biedt. Daarom verzochten wij het college initiatieven vanuit de samenleving waar mogelijk met raad en daad te steunen.

Helaas dachten de andere partijen er niet zo over. Ze zijn van mening dat er al genoeg steun voor dergelijke initiatieven is. De motie werd verworpen met 18 tegen 5 stemmen. 

LGN wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020

 

De fractie en het bestuur van Lijst Groen Noordenveld wensen u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020

LGN stelt artikel 40-vragen over Peize-Zuid

De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode € 194.000,00 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de ontwikkeling van Peize-Zuid. In juni 2019 ontving de raad van het college een brief met de mededeling dat een raadsvoorstel in het najaar van 2019 verwacht kon worden. Op 2 oktober 2019 heeft het college mondeling aan de raad meegedeeld dat het planonderzoek Peize-Zuid vertraagd is vanwege onderzoek naar de waterhuishouding. Tevens werd meegedeeld dat er een brief naar de omwonenden zou worden gestuurd.

Sindsdien heeft de raad geen informatie ontvangen, die ook voor inwoners toegankelijk is. Er is alleen in bijeenkomsten onder geheimhouding over gesproken. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn niet geïnformeerd.

Inwoners en gemeenteraad hebben wat LGN betreft recht op openheid van zaken, ook over de onderzoeken naar Peize-Zuid. De afspraken over meer openheid en betere communicatie in het akkoord Noordenveld weet Raad 2018-2022, moeten ook bij dit onderwerp worden uitgevoerd. Daarom stelt Lijst Groen Noordenveld de volgende vragen.

  1. Al in 2017 hebben omwonenden en andere betrokkenen hun zorgen en verbazing uitgesproken over deze plannen. Rechtstreekse communicatie met hen is er echter niet geweest. De werkgroep Peize-Zuid van Dorpsbelangen, heeft al bijna een jaar geen informatie meer kunnen doorgeven. Is het college bereid een communicatieplan te maken en alle betrokkenen hierover te raadplegen?
  1. Is er inmiddels meer onderzoek gedaan naar het behoud van de lintstructuur zoals vermeld in de omgevingsvisie, de cultuurhistorische waarden, omgevingswaarde en natuurwaarden van het gebied? Hebben in- en omwonenden hun inbreng daarbij kunnen leveren?
  1. Hoe is de stand van zaken in het waterhuishoudkundige onderzoek?
  1. Wordt er in het planonderzoek aandacht besteed aan de samenhang met andere mogelijke bouwlocaties in Peize, zoals Oude Velddijk, De Hoprank, Kerkstraat, Kipkampen/ Boerakkerweg, Altena (Tichelwerk), Esweg e.d.?
  1. Wordt er in het planonderzoek ook gekeken naar de verwachte bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe, de samenhang binnen het volgens Noordenveld weet Raad op te stellen meerjarenplan woningbouw, en de voorkeur voor inbreidingslocaties boven uitbreidingslocaties?
  1. Onder meer doordat in Nederland sinds mei 2019 veel ruimtelijke plannen niet verder kunnen vanwege onduidelijkheid over de effecten van stikstofuitstoot op natuurgebieden, vragen inwoners en raadsleden zich af hoe die onduidelijkheid een rol speelt in (de voortgang van) het onderzoek naar Peize-Zuid. Kan het college daarop inmiddels antwoord geven?

Onze fractie wacht de schriftelijke antwoorden af en wil graag door het college op de hoogte gehouden worden van dit dossier.

Amendementen, moties en rondvragen LGN tijdens vergadering 11 december

Afgelopen woensdag vond de laatste besluitvormende en oordeelsvormende vergadering plaats voor het kerstreces. Op de agenda van de besluitvormende vergadering stonden onder andere punten aangaande het vaststellen van verschillende belastingen en tarieven van sportaccomodaties, scenario's voor de nieuwe Welstandsnota, de verordening WMO- en Jeugdwet en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation. Tijdens het oordeelsvormende deel werden drie bestemmingsplannen besproken.

Amendementen

Lijst Groen Noordenveld diende tijdens de besluitvormende vergadering amendementen in bij het vaststellen van de diverse belastingen en tarieven van sportaccomodaties, de keuze van scenario's voor de nieuwe Welstandsnota en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerk en het afvalbrengstation.

Belastingen en tarieven van sportaccomodaties

De verordening Gebruiksvergoedingen zwembad De Hullen Roden bevat expliciet lagere tarieven voor zwemverenigingen, waaronder zwemverenigingen voor lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking. Het college stelt voor deze tarieven met 1,5% te verhogen van € 37,60 naar € 38,15 per uur wat op jaarbasis neerkomt op € 30,00 tot € 100,00 extra. Voor de relatief kleine zwemverenigingen voor lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking is dit een extra financiële last naast andere toenemende lasten, terwijl dit voor de gemeentebegroting een  verwaarloosbaar bedrag is. LGN stelde daarom voor om deze tarieven niet te verhogen in 2020, maar de andere partijen gingen hier helaas niet in mee.

Nieuwe Welstandsnota

In aanloop naar de omgevingswet is het college bezig met de voorbereiding van een nieuwe welstandsnota over regels voor het uiterlijk van gebouwen in de gemeente. Uitgangspunten voor deze nieuwe Welstandnota zijn minder regels en meer ruimte voor de eigen ideeën van inwoners, zoals eerder is vastgesteld door de gemeenteraad. LGN, CDA en VVD kwamen met voorstellen om het aantal regels zoveel mogelijk te beperken, maar wethouder Henk Kosters wees alle voorstellen vanuit de raad af. Overleg tijdens een schorsing leidde er echter toe dat de raad unaniem besloot om welstandsvrij bouwen niet bij voorbaat al uit te sluiten.

Daarnaast kwam LGN met een amendement om overleg met de buurt te bevorderen. Dit amendement kreeg steun van ChristenUnie, D66 en VVD, maar dit was helaas onvoldoende om te worden aangenomen. De nieuwe Welstandsnota moet volgens wethouder Henk Kosters voor de zomer van 2020 klaar zijn.

Locatie gemeentewerf en afvalbrengstation

Het college stelde de raad voor om de locatie Ekkelkamp aan te wijzen als voorkeurslocatie van de nieuwe gemeentewerf en het nieuwe afvalbrengstation. In de ogen van Lijst Groen Noordenveld is het nu echter nog te vroeg om een voorkeurslocatie aan te wijzen, aangezien er nog onvoldoende bekend is over de vorm die de werf en het brengstation moeten krijgen. Voor LGN zijn vorm en locatie onlosmakelijk met elkaar verbonden - de locatie bepaalt welke vormen mogelijk zijn, terwijl de gewenste vorm bepalend is voor de locatiekeuze. Afhankelijk van de vorm en omvang kunnen omwonenden, omliggende bedrijven en de gebruikers van de vis- en kanovijver meer of minder overlast hebben van de nieuwe gemeentewerf en het brengstation.

LGN stelde daarom voor om de locatie Ekkelkamp vooralsnog niet aan te wijzen als voorkeurslocatie met eventueel het huidige brengstation als opslaglocatie, maar eerst de resultaten van de beeldvorming over de beste vorm van het afvalbrengstation af te wachten. In een nieuw voorstel zouden dan locatie en vorm samen kunnen worden besproken, zodat het proces geen vertraging op hoeft lopen. De andere partijen gingen hier helaas echter niet in mee.

Rondvragen

Tijdens de rondvraag stelde Lijst Groen Noordenveld twee vragen. Ten eerste vroeg LGN-fractielid Tineke Nieboer naar de consequenties van de invoering van de nieuwe inburgerinswet voor de gemeente Noordenveld.

Wethouder Jeroen Westendorp gaf aan dat deze wet per 1 januari 2021 ingaat. Een deel van de veranderingen in de wet voert Noordenveld al uit in het samen met vluchtelingen opgezette project Gewoon Ontmoeten (GO) dat al enkele jaren goede resultaten biedt. Het werken met leerroutes wordt wel anders. Hoe dat zal verlopen weet het college echter nog niet, onder meer vanwege de extra kosten die dit met zich meebrengt. Tijdens een overleg van ambtenaren, wethouders, raadsleden en de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad op 18 december aanstaande wordt hierover meer informatie verstrekt.

Fractievoorzitter Henk Koekkoek stelde een vraag over de Koelenweg in Huis ter Heide. Deze weg is een sluiproute voor auto's van en naar Assen sinds er rond 1990 een nieuwe brug over de Norgervaart is aangelegd. Daarmee kunnen automobilisten maar liefst zeven verkeerslichten vermijden. Dit levert echter gevaar op voor aanwonenden, fietsers en wandelaars. Er zijn meerdere pogingen gedaan om het sluipverkeer te beperken, maar die hadden helaas tot nu toe geen succes. LGN hoorde van omwonenden dat het college nadenkt over een afsluiting van de Koelenweg tijdens de spits en vroeg het college op welke termijn er duidelijkheid komt over een oplossing en wanneer deze uitgevoerd wordt.

Wethouder Alex Wekema antwoordde dat het college inderdaad overweegt de Koelenweg af te sluiten tijdens de spits. Het probleem daarbij is echter de beweegbare paal die het verkeer moet tegenhouden, maar regelmatig wordt gesaboteerd. Wanneer deze niet gemaakt kan worden, zal het college andere opties onderzoeken. Daarnaast is er contact over de Koelenweg tussen ambtenaren van buurgemeente Assen en de gemeente Noordenveld. Hopelijk komt er volgend voorjaar een verkeersbesluit met daarin een oplossing.

Locatiekeuze nieuwe gemeentewerf/afvalbrengstation

Op woensdag 20 november 2019 besprak de raadscommissie de nieuwe locatie voor een nieuwe gemeentewerf en een nieuw afvalbrengstation. Al eerder verschenen in de media berichten hierover. Het Dagblad van het Noorden schreef op 30 oktober 2019:

'Noordenveld wil een nieuw, modern afvalbrengstation bouwen aan de Ekkelkamp in Roden. Ook komt hier een centrale gemeentewerf.

Het huidige brengstation aan de Overslagweg in Roden is niet goed toegerust om de toegenomen gescheiden afvalstromen te verwerken. Op het gebied van duurzaam afval verwerken zijn allerlei vernieuwingen ontwikkeld die Noordenveld graag zou toepassen. Ook de drie gemeentewerven in Roden, Norg en Peize zijn aan vernieuwing toe. De grootste, in Roden, voldoet niet meer aan de bouwkundige eisen en verbruikt te veel energie.

Daarom is het college van plan aan de Ekkelkamp een afvalbrengstation te bouwen en dit te combineren met één centrale gemeentewerf. Op die plek kunnen inwoners straks terecht voor het wegbrengen van grofvuil en bij de gemeentewerf staat de buitendienst klaar voor vragen over onder meer groenbeheer en openbare ruimte.

[...]

De Ekkelkamp is volgens Ipema een goede locatie voor het gecombineerde brengstation, omdat deze grond al in bezit is van de gemeente en hier genoeg ruimte is voor het 19.500 vierkante meter grote complex. [...]

Wanneer de raad akkoord gaat met de Ekkelkamp als nieuwe locatie, wordt daarna onderzocht hoe het station precies wordt ingericht. Dat kan op verschillende niveau’s: van een ‘eenvoudig’ brengstation tot een circulair centrum gericht op lokale recycling en duurzaamheid. „We willen het liefst zo duurzaam mogelijk zijn, maar je wilt ook niet de afvalstoffenheffing enorm verhogen. Hoe haalbaar de verschillende mogelijkheden zijn, moeten we nu gaan onderzoeken.”

De gemeente heeft 9 miljoen euro begroot voor de nieuwe gemeentewerf. Bedoeling is dat inwoners er eind 2021 terecht kunnen.'

Hoewel het voorstel dus al lang en breed bekend is, wilde het college de eerste bespreking door de gemeenteraad achter gesloten deuren houden. Lijst Groen Noordenveld wil graag een betere en duurzamere afvalverwerking, maar vindt ook dat een goede betrokkenheid van inwoners daarbij een vereiste is. Inwoners zullen met hun afval terecht moeten kunnen op een goed bereikbare plek, anders slaagt betere afvalverwerking niet.

Beperkte communicatie

De bekendmaking van dit agendapunt was echter bedroevend beperkt. Op de gemeentepagina van 20 november staat slechts: 'Niet openbaar: Locatiekeuze brengstation (dit punt kunt u niet live meeluisteren).' Hierbij wordt niet toegelicht waarom dit niet openbaar is of waarover het ongeveer gaat, terwijl de media blijkbaar al meer weten.

LGN stelde daarom voor dit punt van de agenda te halen en het met een betere uitleg onieuw te agenderen, maar daar stemden de overige fracties helaas niet mee in.

Wat vindt u?

Lijst Groen Noordenveld stelt reactie van de inwoners op de voorgestelde nieuwe locatie van de gemeentewerf en het brengstation zeer op prijs. Heeft u een mening over dit onderwerp? Laat het ons dan weten via het contactformulier op de website, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of post: H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ in Roden. Wij danken u alvast voor uw bijdrage.