LGN animatie Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018
Deel op facebook

LGN heeft haar statuten geactualiseerd. Een versie van de statuten treft u hier aan.

versie oktober 2018

LGN staat ingeschreven bij de KvK onder KvK nummer 01166627

RSIN / fiscaalnummer 8214.99.245

Het verkiezingsprogramma 2014 treft u hier aan

De jaarstukken 2016 - 2017 treft u hier aan

Het beleidsplan 2017-2019 treft u hier aan

Het huishoudelijk reglement treft u hier aan  


 Bestuur LGN:

Voorzitter: Jan van der Tuin, Noordenveld

Secretaris: Wim Venekamp, Roden

Penningmeester: Pieter Roeloffs, Norg

Email: welkom@lijstgroennoordenveld.nl 

Bezoldigingsbeleid bestuur LGN.

Alle functies die door bestuursleden en anderen ten behoeve van de partij (Lijst groen Noordenveld) worden vervuld zijn onbezoldigd. Kosten, in verband met werkzaamheden of anderzins, gemaakt ten behoeve van de partij kunnen naar redelijkheid worden vergoed, zulks ter beoordeling van het bestuur en met inachtneming van alle wettelijke regels en verplichtingen.  

 

Goedgekeurd verslag ALV 2016 LGN te Norg. 


LGN heeft de ANBI-status.

LGN (Lijst Groen Noordenveld) is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna:ANBI). Een instelling met de ANBI-status kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij giften, schenken en erven.

De contributie, periodieke of gewone gift, schenking of nalatenschap aan een politieke partij met ANBI-status mag men aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. LGN heeft de ANBI-status ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. De contributie en/of gift zijn dit jaar nog aftrekbaar.

Financieel

De drempel voor overige giften (gewone giften) bedraagt 1% van het bruto-inkomen van beide partners gezamenlijk, en tevens (meer dan) € 60. Een gezamenlijk inkomen van bijvoorbeeld € 35.000 + € 45.000 = gezamenlijk bruto inkomen (‘verzamelinkomen’) van € 80.000 x 1% = een drempel van € 800. Als een van deze partners in totaal bijvoorbeeld € 1000 aan schenkingen heeft gedaan in 2017 mag hij of zij daarvan € 200 aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting.

 

Als iemand elk jaar bijvoorbeeld € 600 schenkt(periodieke schenking) kan hij niets aftrekken. Als hij of zij eens in de 2 jaar € 1200 aan giften doet wordt de drempel wel overschreden. Het is dus nog mogelijk om in december-2017 een gezamenlijke gift te doen voor 2017 plus 2018! voor nadere info welkom@lijstgroennoordenveld.nl

 

Een gift of schenking kan worden overgemaakt op NL 07 RABO 1551 59 771 tnv LGN (Lijst Groen Noordenveld)

 


 

 

Pierre, Henk, Tineke en Harry aan het werk in de Raad van Noordenveld

 

 

Tineke en Henk in overleg.

 

Tineke en Harry 

 

Henk en Pierre

 

Foto's van 28 september 2017