Dutch Nederlands
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Noorden Veld

 

Compleet programma

 

Verkiezingsprogramma 2018

Algemeen

Lijst Groen Noordenveld is opgericht in november 2009, is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en kan zich volledig richten op het gemeentelijk beleid. In de afgelopen vier jaar heeft LGN als oppositiepartij het nodige bereikt. Veel beleidssuggesties zijn door onze fractie ingebracht en veel van deze suggesties zijn terug te vinden in besluiten van raad en college. LGN wil de komende vier jaar opnieuw het gesprek aangaan met de overige raadsleden en het college, inwoners laten meebeslissen en het belang van inwoners en woonomgeving voorop stellen. Dit vraagt soms om maatwerk, uiteraard afgestemd op de mogelijkheden van onze gemeente. De belangrijkste uitgangspunten voor LGN zijn de te verwachten aantallen een-, twee- en meerpersoonshuishoudens (voor het aantal en de soorten woningen) en aantallen inwoners (voor inkomsten, scholen, ouderenzorg). Over enkele jaren is het gedaan met de bevolkings- en huishoudensgroei en het aantal 75 plussers gaat dan sterk toenemen.

Andere uitgangspunten voor LGN vormen de prachtige omgeving en actieve verenigingen, inwoners en ondernemers. Inwoners en organisaties krijgen wat LGN betreft, eerder en meer invloed op gemeentelijk beleid. Lijst Groen Noordenveld pakt in een nieuw college deze uitdagingen graag op. In de samenwerking met andere partijen bij het vorm geven aan het leven in onze dorpen, bestaat de bijdrage van LGN uit een open houding, creatieve ideeën, een eerlijke werkwijze, heldere discussies, inwoners echt laten meebeslissen, de groene leefomgeving behouden en denken in een toekomst met minder inwoners.

Democratie en bestuur in Noordenveld vernieuwen

In de afgelopen periode zijn mede op initiatief van LGN de woonvisie, het economisch beleidsplan en de omgevingsvisie met eigen medewerkers, inbreng van inwoners en sturing vanuit de raad, vastgesteld. Bij het afvalbeleid zijn door LGN zelf suggesties van inwoners ingebracht. Ook hebben raadsleden van LGN actief meegewerkt aan het Jaar van de Democratie 2017, en mede een avond over 100 jaar vrouwenkiesrecht georganiseerd. Andere verbeteringen zijn:

 • Aandacht voor integer gedrag van raadsleden
 • Het eerder toesturen en bekend maken van vergaderstukken
 • Verlenging van inspraaktermijnen tot buiten de zomervakantie.
 • Dat het democratisch functioneren samen met inwoners nog beter moet, bleek bijvoorbeeld bij de slechte omgang met vrijwilligers en medewerkers in sociale en culturele instellingen zoals Landgoed Mensinge en Welzijn in Noordenveld. In de komende raadsperiode wil LGN het volgende bereiken.
 • Een open discussie over integer gedrag van raadsleden moet mogelijk zijn.
 • Democratie is meer dan één keer per vier jaar mogen stemmen. Voor meedenken met inwoners en voor initiatieven geldt: “ja, tenzij”. Mensen worden geholpen bij het overwinnen van barrières van regels en formulieren. De kracht van Noordenveld zit in de samenleving in de dorpen. De gemeentelijke overheid moet zich bescheiden opstellen. Dat is overheidsparticipatie, ook wel het “right to challenge”: inwoners mogen laten zien wat ze kunnen. Raad en college gaan daarom veel met inwoners en organisaties optrekken. Eén wethouder besteedt hier extra aandacht aan.

-Transparant bestuur en open communicatie betekenen dat mensen tijdig, gericht en in begrijpelijke taal vooraf informatie krijgen en niet pas achteraf veranderingen merken.

 • Er is altijd spreekrecht voor inwoners in de vergaderingen van raadscommissie en gemeenteraad. Altijd wordt de normale inspreekprocedure gevolgd. Dat is een kwestie van tijdig plannen.
 • Politieke discussies zijn in openbare vergaderingen, niet in achterkamertjes.
 • De gemeenteraad maakt direct na de verkiezingen in 2018 een raadsprogramma voor vier jaar, waarop het college zijn programma baseert. Over onderwerpen waar belangrijk verschil van inzicht in de raad bestaat, wordt niet vooraf een meerderheidsafspraak vastgelegd.
 • De gemeenteraad stelt in plaats van de huidige raadscommissie, adviescommissies in met fractiespecialisten en andere deskundigen voor onder meer het sociaal domein.
 • Minder bureaucratie, minder regels zijn nodig: onder meer de regels voor het uiterlijk van gebouwen (welstand) zijn vaak niet nodig om gebouwen goed in de omgeving te laten passen.
 • Klantvriendelijke en snelle dienstverlening bij het aanvragen van een uitkering, het verstrekken van vergunningen, schuldhulpverlening, WMO-voorzieningen e.d. worden normaal. Dat Noordenveldwerkers bij mensen thuis komen bij zorg- en hulpvragen is een goed voorbeeld, net als het opnemen van aangiften door de politie bij mensen thuis. Inwoners moeten doordeweeks van 8:00 tot 17:00 uur in het gemeentehuis terecht kunnen.

Mooi Drenthe behouden en verbeteren

In de afgelopen periode is het volgende mede op initiatief van LGN besloten.

 • Bescherming natuurgebied Leekstermeer door aanleg van een fietspad Leek-Groningen zonder verstoring van vogels.
 • Een start met een visie op natuur, recreatie en wonen in de Norgerduinen.
 • Beleid voor Noordenveld als fietsgemeente
 • Een plan voor energiebesparing en duurzame energie in gebouwen van verenigingen. Behoud van de omgeving is niet alleen belangrijk voor rust, ruimte en natuur, maar levert via landbouw, recreatie en toerisme ook inkomsten en werk op. Meer mensen zullen daardoor naar winkels, zwembaden, campings en horeca komen. Drentse kernkwaliteiten, zoals rust, ruimte, natuur, landschap, oorspronkelijkheid, kleinschaligheid, naoberschap, menselijke maat en veiligheid wil LGN In de komende raadsperiode behouden en verder ontwikkelen.
 • Het doel is de gemeente nog aantrekkelijker te maken voor fietsers, wandelaars, en ruiters, mede door goed onderhoud van de paden. Moutainbike- en andere fietsroutes worden met respect voor natuur en landschap aangelegd en moeten voorkomen dat fietsers, wandelaars, en ruiters elkaar in de weg zitten.
 • Een veilige verkeersafwikkeling over bestaande wegen voor alle verkeersdeelnemers, met name fietsers en voetgangers.
 • Gezocht wordt naar een fietsroute waarmee fietsers geen hinder van de verkeerslichten tussen Roden en Peize ondervinden.
 • Vooral bij bushaltes blijken relatief vaak fietsen gestolen te worden. Goede, veilige en voldoende fietsenstallingen worden vooraf goed geregeld bij planvorming.
 • Noordenveld wil het groene karakter met oudere bomen langs de gebiedsontsluitingswegen van en naar Norg behouden. Dat betekent geen strikte uitvoering van de regel dat een gebiedsontsluitingsweg ingericht moet worden om er 80 km per uur te kunnen rijden.
 • De geluidsoverlast door zwaar verkeer, belemmeringen voor het openbaar vervoer en de negatieve invloed op de aanrijtijden van hulpdiensten, zijn grote nadelen van verkeersdrempels en -plateau’s. Deze leiden tot een voorkeur voor wegversmallingen als snelheidsremmende maatregelen. Bij overlast door plateau’s dan wel drempels in de weg, wordt samen met bewoners, (agrarische) verkeersdeelnemers, hulpdiensten en anderen naar een passende oplossing gezocht.
 • Cultuurhistorisch gezien belangrijke gebouwen en archeologisch/cultuurhistorisch waardevolle gebieden dienen in stand te blijven.
 • Culturele activiteiten en evenementen houden de dorpen levendig. Waar nodig worden ze op een eenvoudige manier gestimuleerd met subsidies.
 • Geluidsoverlast van evenementen wordt in overleg tussen gemeente, organisatoren en omwonenden beperkt.
 • Initiatieven om energie te besparen en milieuvriendelijk op te wekken, worden gestimuleerd zoals door compensatie van leges, leningen en hulp bij planontwikkeling.
 • Het besluit van de regio Groningen-Assen om geld te geven aan vliegveld Eelde, is op niet- democratische wijze genomen. Aan dit geld zullen op zijn minst voorwaarden van minder CO2 uitstoot en minder overlast voor natuur en mensen verbonden moeten worden.
 • De regio Groningen-Assen kan zich beter bezig houden met milieuvriendelijke mobiliteit, zoals verbetering van het treinverkeer en een pilot met elektrische bussen naar Peize en Roden.
 • Wat LGN betreft moet het effect van inkoopbeleid op milieu en welvaartsverdeling veel meer naar voren komen. Het streven is volledig duurzaam inkopen. De gemeente zoekt een milieuvriendelijke energieleverancier voor het eigen energiegebruik.
 • Om zwerfafval te beperken wil LGN opruimacties van inwoners en organisaties stimuleren en het mogelijk maken dat meer dan de huidige 100 kilo afval per jaar, gratis ingeleverd wordt.

-Meer ondergrondse afvalcontainers zijn nodig, bijvoorbeeld bij supermarkten en verzorgingshuizen, zodat mensen zelf in de buurt afval kunnen wegbrengen. Als er problemen blijven met stankoverlast in grijze containers, worden deze weer per twee weken geleegd.

Groene containers worden in de dorpskernen van maart tot en met oktober wekelijks geleegd. Ook wordt gekeken naar een mogelijkheid om snoeiafval net als bladafval op te halen.

 • Het onderhoud van straten, grasvelden, plantsoenen moet beter. Daaraan mag meer geld besteed worden. Samen met inwoners wordt het opruimen van hondenpoep verbeterd.
 • Het Groen Naoberschap bij het onderhoud van bomen, struiken, gras, wegen en paden, komt nog niet goed uit de verf. Dat geldt ook voor gladheidsbestrijding. Door tijdig signalen op te pakken, vooraf een buurtbijeenkomst te organiseren, dan wel een brief met uitleg in de omgeving te bezorgen, ontstaat draagvlak en kan de gemeente gebruik maken van betrokkenheid en kennis van de inwoners.

Beleid maken voor jong en oud

In de afgelopen periode is het volgende mede op initiatief van LGN besloten.

 • Een onderzoek naar de toekomst van sociale werkvoorziening Novatec voor de mensen die op werken daar zijn aangewezen
 • De keuze voor het jaar van de vluchteling in 2016.
 • Bekendheid geven aan mentorschap als instrument om de kwetsbare inwoner te ondersteunen, en aan cliëntondersteuning bij gesprekken over hulp en zorg.
 • Veel dorpen in Noordenveld moeten rekening houden met een krimpend inwonersaantal en een gemiddeld hogere leeftijd van de inwoners. Meer mensen zullen zorg, aangepast vervoer en levensloopbestendige woningen nodig hebben. De krimp biedt ook kansen voor een betere kwaliteit van leven, voor initiatieven van vrijwilligers, voor landschap, voor cultuurhistorie en voor duurzaamheid. Sporten is belangrijk voor jong en oud. Jongeren, jonge gezinnen, mensen met een handicap en ouderen moeten in Noordenveld met plezier kunnen wonen en leven. In de plaatselijke samenleving horen zorg en aandacht voor elkaar een belangrijke plaats in te nemen. LGN wil de mobiliteit en toegankelijkheid voor gehandicapten en ouderen waarborgen. In de komende raadsperiode wil LGN dat op de volgende manier doen.
 • Samen met nieuwkomers, zoals vluchtelingen met een verblijfstatus, wordt actief gewerkt aan hun integratie in de dorpen.
 • Vroeg overleg met alle betrokkenen is noodzakelijk om de juiste maatregelen te kunnen nemen voor behoud van onderwijs en leefbaarheid in de dorpen, bij daling van het aantal leerlingen. Ook moet tijdig worden ingespeeld op toekomstige leegstand van gebouwen om te voorkomen dat ze langdurig ongebruikt blijven.
 • Veel geld voor zorg en hulp is overgebleven. Ondertussen vraagt de gemeente de maximaal mogelijke eigen bijdragen aan inwoners die deze zorg en hulp nodig hebben. Deze bijdragen kunnen dan ook omlaag.
 • In overleg met ouderen en hun organisaties wordt beleid ontwikkeld gericht op ouderen, met name kwetsbare ouderen. LGN wil dat preventieve ouderenzorg (beweging, voeding, sociaal contact e.d.) meer aandacht krijgt.
 • De eigen regierol van inwoners bij hulp en zorg wordt ondersteund.
 • Mantelzorgers (familie en bekenden die vrijwillig zorg bieden) draagt LGN een warm hart toe. Voor een luisterend oor en ondersteuning is het Contactpunt Mantelzorg onmisbaar.
 • De Noordenveldwerkers zoeken samen met mensen thuis aan de keukentafel naar oplossingen. Voorafgaand aan een keukentafelgesprek worden mensen gewezen op de mogelijkheid van hulp daarbij door onafhankelijke cliëntondersteuning en de keuzevrijheid hierin. Daar is voldoende budget voor.
 • Meer aandacht in het beleid voor jongeren door daadwerkelijk samen met hen in de dorpen te werken aan een plek in buurthuizen, aan sportmogelijkheden en andere activiteiten. De gemeente kan ondernemers met initiatieven voor jongeren beter ondersteunen en bij het verbeteren van dorpscentra moeten plekken voor jongeren komen.
 • Eén of twee keer per jaar komt een jongerenraad bijeen voor overleg met de gemeenteraad.
 • Vrijwilligers krijgen ondersteuning, samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
 • Er is aandacht voor een toegankelijke omgeving, zoals bepleit in de Inclusie Agenda 2017 van de gemeente Noordenveld. Denk aan horeca, openbare ruimte, openbare gebouwen, drempelvrije winkels, goed en veilig openbaar vervoer, meer stemhokjes voor mensen met een beperking, en de gemeentelijke website. Ook hier geldt dat voor het beste resultaat en het meeste draagvlak de betrokkenen, zoals mensen met een beperking, op tijd zijn ingeschakeld.
 • Voor hulp bij problemen met laaggeletterdheid zijn veel vrijwilligers beschikbaar, met waar nodig ondersteuning van de gemeente.

Bouwen in Noordenveld op dorpse maat

In de afgelopen periode is het volgende mede op initiatief van LGN besloten.

 • betaalbare starterswoningen in de wijk Roderveld IV
 • een plan voor andere bestemmingen zoals wonen, op leegstaande bedrijventerreinen. Bouwplannen voor de groene gebieden Oosterveld Norg en Peize-Zuid worden helaas doorgezet, zonder naar binnendorpse mogelijkheden te kijken en leegstand in de dorpscentra te voorkomen. LGN staat voor een andere aanpak. Noordenveld bestaat uit dorpen.
 • Verstedelijking is uit den boze. Voorzieningen zoals scholen en sportvelden dienen centraal gelegen te blijven. Gezien de bevolkingsontwikkeling in de afgelopen jaren en de prognoses, is beperkte bouw van woningen gewenst. Gelet op de ladder van duurzame verstedelijking zou eerst bouw binnen de huidige dorpsgrenzen moeten plaatsvinden, voor met name één- en tweepersoonshuishoudens, starters en senioren. Er zijn dus slimme oplossingen nodig voor tijdelijke behoefte aan extra woningen in de komende jaren. LGN wil het volgende.
 • Er komen (tijdelijke) woningen dan wel kleine bedrijfjes in leegkomende scholen. En er komen meer woningen in lege winkelpanden om leegstand in dorpscentra tegen te gaan.
 • Landschappelijke en cultuurhistorische waarden van alle dorpen en kernen dienen bewaard te blijven.
 • Een hogere kwaliteit van huurwoningen (isolatie, zonne-energie, levensloopbestendig), zonder forse huurverhogingen.
 • Prioriteit geven aan duurzaam bouwen om het energie- en materiaalverbruik te beperken.

   

Economie versterken

In de afgelopen periode is mede op initiatief van LGN besloten tot fietsbeleid om meer toeristen te trekken en tot een visie op verbetering van het winkeldorp Roden. In de komende raadsperiode wil LGN het volgende bereiken.

 • Het gemeentebestuur staat in woord en daad open voor ondernemers.
 • Bedrijvigheid die bij de dorpen past zoals de medische sector, zorg, sport, recreatie, toerisme techniek en handel, wordt gestimuleerd.
 • Bestrijding van langdurige werkloosheid vindt plaats door extra banen in toezicht in de leefomgeving, veiligheid en in onderhoud van groen en gebouwen. Doelstelling moet zijn om mensen met slechte kansen op de arbeidsmarkt aan werk te helpen en om werkgevers aan gemotiveerd personeel te helpen
 • De sociale werkvoorziening is een belangrijke organisatie waarbij het geld efficiënt wordt ingezet voor de mensen die werk nodig hebben. Aan een nieuwe organisatie in plaats van Novatec en ISD stelt LGN als eisen:
  • kleinschaligheid
  • behoud van de locatie voor beschut werken in Tolbert
  • behouden van goede contacten met lokale werkgevers en werkzoekenden
  • werkgevers en werknemers, zoveel mogelijk papierwerk uit handen nemen
  • een goede afstemming met scholen, jeugdzorg, WMO
  • een flexibele organisatie waarbij eenvoudig specialisten kunnen worden ingeschakeld en een snelle warme overdracht aan andere instanties kan plaatsvinden.
 • Noordenveld kan meewerken aan een proef met een basisinkomen voor oudere bijstandsgerechtigden zonder perspectief op een betaalde baan.
 • Winkelvoorzieningen in de dorpen worden aantrekkelijk gehouden en verbeterd, voor eigen inwoners, toeristen en mensen uit de regio. Er komen creatieve combinaties met andere voorzieningen, toerisme en internetfuncties.
 • Duurzame landbouw, gecombineerd met natuurbeheer, kleinschalig toerisme en kleinschalige recreatie is belangrijk.

 

Financiën op orde

In de afgelopen periode is een duidelijkere begroting met betere tussenrapportages tot stand gekomen. In de komende raadsperiode wil LGN het volgende bereiken.

 • Het afbouwen van de financiële risico’s van verouderde bouwplannen en leegstaande gemeentelijke gebouwen. Deze gronden en gebouwen moeten verkocht worden.
 • Het afschaffen van hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze regelingen zijn verouderd, de opbrengst staat niet in verhouding tot de uitvoeringskosten. De zaken waaraan de opbrengst besteed wordt, kunnen op een andere manier betaald worden.
 • Efficiënter werken in het gemeentehuis en bij de samenwerkingsverbanden waaraan Noordenveld meedoet is noodzakelijk. Dat kan via een vacaturestop, omscholing, geen gedwongen ontslagen, een goed sociaal statuut voor de medewerkers en strenge beperking van de inhuur van externen.

-Taken overdragen aan deskundige organisaties buiten het gemeentehuis die met een gebudgetteerde subsidie werken is belangrijk. Denk aan Landgoed Mensinge in Roden, en de stichtingen voor Welzijn en Maatschappelijk Werk.

 • Er zijn alleen financiële bijdragen aan woningstichtingen wanneer zonder deze bijdragen projecten voor de woonbehoefte van mensen met een laag inkomen niet door kunnen gaan.
 • Uitvoering van nieuwe taken die de rijksoverheid aan gemeenten overdraagt gebeurt zonder overschrijding van het daarbij behorende budget.
 • Verhoging van gemeentelijke belastingen vindt niet plaats als de begroting zonder verhoging sluitend te krijgen is.
 
 • Er komen geen eenzijdige bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn, onderwijs. Als bezuinigingen nodig zijn zal de gemeente vooraf overleggen met de betrokkenen over kostenbesparingen.
 • LGN is tegen moeilijk beheersbare samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Per dorp heeft Lijst Groen Noordenveld de volgende actiepunten.

Een

In de afgelopen periode is het dorpshuis uitgebreid met de scholen tot een mooie multifunctionele accommodatie. In de komende raadsperiode wil LGN het volgende bereiken.

 • Als er gas gewonnen wordt in het gebied, wordt vooraf de bouwkundige staat van woningen en andere gebouwen gedegen en onafhankelijk geïnventariseerd.
 • De herbestemming van de lege schoolgebouwen gaat alleen door bij voldoende draagvlak in het dorp.

 

Nieuw-Roden

In de afgelopen periode is er mede op initiatief van LGN een oplossing in overleg met omwonenden en dorpsbelangen gekomen voor de transformator. Verder is de nieuwbouw aan de Esweg goedgekeurd, onder voorwaarde van een goede inpassing in het landschap.

In de komende raadsperiode wil LGN het volgende bereiken.

 • De herbestemming van het lege schoolgebouw gaat alleen door bij voldoende draagvlak in het dorp.
 • Ook voor de invulling van het braak liggende deel in het dorpscentrum wordt eerst naar voldoende draagvlak gezocht. Een nieuw college zal de impasse met de projectontwikkelaar moeten doorbreken.

 

Norg

 • In de afgelopen periode is mede op initiatief van LGN besloten tot de "Expeditie Norgerduinen". Deze "Expeditie" heeft tot doel om gezamenlijk met de bewoners van Norg en omstreken en andere belanghebbenden een visie te ontwikkelen die er op gericht is de problematiek van permanente bewoning, verloedering en sociale (on)veiligheid op een maatschappelijk verantwoorde wijze en tot een voor een ieder bevredigende oplossing te brengen waarbij een niet geringe inspanning door alle betrokken partijen is geleverd. LGN steunt dit initiatief van harte. Nu komt het aan op een goede uitvoering met respect voor natuur, recreatie, en de mensen die hier al lang wonen.

 

Andere actiepunten zijn:

 • Bus 86 naar Groningen blijft behouden.
 • Een betere fietsenstalling op het Westeind is belangrijk, maar dat kan niet de oplossing zijn voor een bushalte in het centrum van Norg. LGN kiest voor een structurele oplossing bij garage Dorenbos en Molen Noordenveld.
 • Eindelijk start de verbetering van de brandweerkazerne. LGN heeft jarenlang hiervoor gepleit.
 • LGN wil voor een betere omgang met meedenkende inwoners, eerst hun wensen inventariseren voordat de gemeente met de herziening van het bestemmingsplan Kom Norg (oude centrum) begint.
 • Bouwen naar behoefte betekent geen groot bouwplan Oosterveld. Dit plan leidt tot aantasting van de omgeving van Norg en tot grote financiële risico’s. Investeringen in bestaande woningen, landbouw, natuur en recreatie zullen daardoor uitblijven. Werken aan binnendorpse bouwmogelijkheden, bijvoorbeeld bij verplaatsing van de scholen naar een locatie bij de Brinkhof, is beter, mede gelet op een eventueel samengaan met de school in Westervelde.
 • Ook het Nassaucollege kan voor het gepersonaliseerd onderwijs beter bij de Brinkhof uit de voeten. Verder bieden binnendorpse locaties meer mogelijkheden voor wonen met zorg.
 • Voor binnendorpse woningbouw is voldoende geld beschikbaar in de bestemmingsreserve voor woningbouw Norg.

Roden

 • In de afgelopen periode is mede op initiatief van LGN gestart met een centrumvisie voor Roden, te beginnen met het opknappen van de Albertsbaan. Bij de centrumvisie zijn uitgangspunten: samenwerking met ondernemers en bewoners, het groene dorpse karakter van Roden, Drentse vriendelijkheid en gastvrijheid, meer ruimte voor fietsen en wandelen, minder parkeren in de winkelstraten en op de Brink, maar meer op de daarvoor bestemde parkeerterreinen.
 • Als bedrijventerreinen niet aansluiten bij de behoeften van ondernemers, moeten plannen snel worden aangepast. Denk daarbij aan de Vrijetijdsboulevard, Haarveld, Noordhoek en Bitseveld. Op delen hiervan zou ook alleen gewoond moeten kunnen worden, bijvoorbeeld met een experiment met “tiny houses”, kleine energiezuinige woningen. Kleine windmolens en zonneparken op bedrijventerreinen zijn ook goede mogelijkheden.
 • De Vrijetijdsboulevard aan de Kanaalstraat kan verder ontwikkeld worden met een MTB parcours/fietscrossbaan.
 • In de afgelopen periode zijn raad en college gelukkig gestopt met grootschalige woningbouwplannen in Roden-Zuid. In Roden zijn voldoende bouwmogelijkheden, ook voor de combinatie wonen en zorg. Bouwproject Oude Ronerborg en het plan voor Camping Dorado / Blakervelderhoeve / Noorderkroon zijn mooie voorbeelden.
 • De bibliotheek nieuwe stijl wordt verder ingevuld als ontmoetingsplaats voor jong en oud, rekening houdend met mensen met weinig inkomen.
 • Landgoed Mensinge krijgt voldoende middelen om weer een bruisend geheel te worden.
 • Betere fietspaden, bijvoorbeeld een breder pad van Roden naar Lieveren, zijn wenselijk.

 

Roderesch Alteveer Steenbergen

 • In de afgelopen periode heeft LGN veel gedaan om schade aan woningen door de gasopslag in Langelo op de agenda te krijgen. In de komende raadsperiode wil LGN bij de betrokken instanties blijven vragen om een apart gedegen onderzoek op lokaal niveau (o.a. naar geologie van de bodem en breuklijnen en watervoerende pakketten) en een aparte onafhankelijke behandeling los van de Groninger bevingsproblematiek, maar wel met een schadeprotocol.
 • Verder wordt wat LGN betreft, uitbreiding van gebouw en parkeerterrein van de Evangelische Gemeente in Roderesch, alleen mogelijk gemaakt bij draagvlak bij de omwonenden.
 • Een kleine uitbreiding van het parkeren bij het dorpshuis is mogelijk.

 

Peize

In de afgelopen periode is mede op initiatief van LGN een oplossing gekomen voor de fietsenstalling bij bushalte Rondweg. In de komende raadsperiode zijn de doelstellingen:

 • De Onlanden vormen een prachtig gebied voor natuur, wandelaars en fietsers. Auto’s moeten zoveel mogelijk geweerd worden. LGN had de grote uitkijktoren in dit prachtige gebied liever niet gehad. Nu die er toch is zal de gemeente moeten voorkomen dat er extra autoverkeer door het gebied gaat rijden.
 • Verkeersafremmers zijn nog steeds nodig op de Achteromweg.
 • Bus 86 door Peize naar Groningen moet behouden blijven.
 • Voor een betere verkeersafwikkeling in Peize is het voltooien van de fietsroute plus, van Roden door Peize of langs de rondweg, naar Groningen belangrijk.
 • Verder zal in het kader van het onderhoud van wegen onder meer naar de slechte staat van veel klinkerwegen in Peize gekeken dienen te worden.
 • Er is onderzoek nodig naar passende binnendorpse woningbouwmogelijkheden samen met Interzorg (plannen met de Hoprank) en Woonborg (verbeteren huurwoningvoorraad). Ook de Oude Velddijk locatie hoort daarbij, net als de suggesties van Dorpsbelangen Peize voor woonmogelijkheden, verschillende zorgvormen en algemene voorzieningen op het terrein van de Hoprank. Bij het onderzoek en de plannen zullen vroegtijdig alle betrokken inwoners en organisaties, inclusief bezwaarmakers, intensief betrokken dienen te worden.
 • Als er via binnendorpse woningbouw niet in daadwerkelijke serieuze marktvraag/behoefte te voorzien is, kan in Peize-Zuid gelet op die behoefte, woningbouw gefaseerd ontwikkeld worden.

 

Veenhuizen

In de afgelopen periode is mede op initiatief van LGN onder meer besloten tot een extra bijdrage aan het zwembad en was er een raadsexcursie naar de vluchtelingenopvang. In de komende raadsperiode wil LGN het volgende bereiken.

 • Het idee uit de bewonersvisie Veenhuizen om weer een supermarkt in het dorp te krijgen wordt opgepakt, samen met de invulling van de leegkomende schoolgebouwen.
 • Als Veenhuizen werelderfgoed wordt, zorgt de gemeente samen met ondernemers en inwoners voor voldoende geld en ondersteuning om deze status te behouden.
 • De gemeente zet zich in voor behoud van de werkgelegenheid in de gevangenissen. Als het AZC gesloten is, wordt een nieuwe invulling van het complex tijdig van tevoren met de omwonenden overlegd.

 

 

18 december 2017

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627