Dutch Nederlands
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant
Noorden Veld
Natuur Noordenveld

 

Economie & Werk

Op 10 maart 2021 besprak de gemeenteraad het door het college voorgestelde economisch beleidskader en uitvoeringsagenda economie 2021-2022. Enkele ondernemersverenigingen hebben de visie van huidige ondernemers voor economische doorontwikkelen gedeeld met afdeling Economische Zaken van de gemeente. Ook Ondernemersverenigingen geven aan dat een breed gedragen visie onontbeerlijk is en het essentieel is om ondernemers bij de visie voor de toekomst van Noordenveld te betrekken. LGN ondersteunt het belang van participatie door inwoners, organisaties en ondernemers op gebied van economie en werk.

LGN vindt het noodzakelijk dat er een nulmeting voor verduurzaming van gebouwen komt, een vermindering van regeldruk voor ondernemers, meer aandacht voor de verschillende sectoren en concretere actiepunten.

Bovendien ziet LGN waarde voor het inzetten van ambassadeurs voor bedrijvigheid in de verschillende dorpen, een betere insteek op de verschillende activiteiten in dorpen in Noordenveld en een duidelijke beschrijving van het onderscheid van de bedrijvigheid in Noordenveld met die in Groningen, Assen, Leek, Zuidlaren, Drachten, Oosterwolde, Eelde etc.  De omgevingsvisie Noordenveld 2030 beschrijft dat onderscheid namelijk wel. De bereikbaarheid van winkels in het centrum van Roden bij de vele en langdurige werkzaamheden is een aandachtspunt.

De coalitie partijen met D66 vonden het niet nodig om van dit kader alleen kennis te nemen en om een nadere uitwerking te vragen. Een concrete aanpak voor economie en werk vanuit de gemeente is er dus niet. Er is alleen een toezegging van het college dat er verder wordt gesproken met betrokken ondernemers.

Eén van de grootste uitdagingen in het economisch beleid is het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers. De directe gevolgen zijn deels opgevangen door het aanbieden van tijdelijke maatregelen. De steun en herstelpakketten zijn per oktober jl. gestopt. Vanwege het coronavirus golden en gelden de nodige beperkingen in het sociale en economische leven.

De productie van veel artikelen en materialen werden stilgelegd. Bedrijven ontvangen de bestelde materialen niet of er is een wachttijd. Door de tekorten aan materialen stijgen de inkoopkosten in ongekend tempo. Ook zijn de tekorten aan bouwmaterialen nijpender. De prijzen zijn daarmee fors gestegen en dat merken consumenten die een verbouwing willen laten uit voeren dan ook in de portemonnee.

Veel ondernemers in Noordenveld ondervinden problemen door de langdurige beperkingen en tekorten bij de uitoefening van hun bedrijf. Nu de economie weer op gang komt, nemen de problemen dus ook toe. Moeilijkheden bij transport over zee en de sterk gestegen kosten daarvoor dragen bij aan de toegenomen prijzen. Marges voor bouwers komen door deze prijsverhogingen ook onder druk te staan en dat kan weer negatief uitpakken voor starters en doorstromers op de woningmarkt.

Ondernemersverenigingen vragen terecht om een aanpak van de problematiek om bedrijven overeind te kunnen houden. De gemeente kan daarbij een rol spelen door mee te denken en te helpen bij het vinden van oplossingen. LGN heeft daarom verzocht om in samenwerking met organisaties van ondernemers een overleg te starten om gemeentelijke plannen af te stemmen met ondernemers, zodat hun mogelijkheden om uit deze crisis te komen, groter worden. PVDA/GroenLinks, D66 en de VVD waren voor het voorstel van LGN, maar dit was net niet genoeg voor een meerderheid. Het is teleurstellend dat de grootste partij in de gemeenteraad de urgentie niet erkent. De wethouder gaf later wel aan dat er een vorm van overleg is gestart. LGN blijft nauwlettend de participatieontwikkelingen volgen.

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627