Dutch Nederlands
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Raadsakkoord

"Noordenveld weet raad"

Raadsakkoord 2018-2022 Gemeente Noordenveld

Status:                Definitief

Vastgesteld in raadsvergadering van 4 juli 2018

Stemverhouding:            ‘Voor’: Gemeentebelangen, CDA, CU, LGN, D66, PvdA/GL ‘Tegen’: VVD

Agendapunt 6.1/04072018 Zaaknummer: 319196

 

Inleiding

Dit raadsakkoord is opgesteld door de fracties in de Gemeenteraad van Noordenveld.

Daarnaast hebben de coalitiepartijen een Coalitieakkoord Gemeente Noordenveld 2018-2022: “Verbinden, samenwerken, doen!” opgesteld.

Het coalitieakkoord is vastgelegd in een afzonderlijk document, klik hier om in te zien.

Voorliggend raadsakkoord Gemeente Noordenveld 2018-2022 Noordenveld weet raad” dient hoofdzakelijk twee doelen. In de eerste plaats beoogt het een bijdrage te leveren aan het effectief en efficiënt besturen van de gemeente. In de tweede plaats moet het een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van het werk van de gemeenteraad als geheel en de samenwerking onderling. Over de onderstaande onderwerpen bestaat bijna raadsbreed overeenstemming.

Het raadsakkoord geeft richting aan het college en geldt als kader waaraan collegevoorstellen worden getoetst. Met dit raadsakkoord vraagt de Gemeenteraad aan het college om in de komende bestuursperiode op basis van een (meerjarig) uitvoeringsplan, voorstellen uit te werken voor invulling en uitvoering van de betreffende onderwerpen en deze aan de raad voor te leggen.

Raadsakkoord

Leefbare dorpen en wijken, woningbouw en dorpsplannen

 • Er komt binnen een jaar een meerjarenplan woningbouw (voor de komende 8 jaar) waarin potentiële behoeftevariaties (vraag) en aanbod op elkaar worden afgestemd.
 • Om flexibeler in te kunnen spelen op woonvragen uit de samenleving (bv. langer zelfstandig wonen of tiny houses) worden procedures waar mogelijk ingekort en bestaande regels versimpeld en versoepeld (denk bv. aan de coördinatieregeling en aan welstand). Het opstellen van globale bestemmingsplannen is daarvan ook een voorbeeld. Regels en procedures die belemmerend werken bij het herbestemmen van bijvoorbeeld leegstaande (winkel)panden, scholen en agrarische gebouwen worden opnieuw tegen het licht gehouden en waar mogelijk gereduceerd.
 • Voor de centrumontwikkeling Roden is een visie opgesteld. Voor Nieuw-Roden, Norg en Peize wordt hiermee ook aan de slag gegaan. Het is van belang dat deze visies omgezet worden in uitvoering(splannen). Initiatieven vanuit de bevolking, ook vanuit de andere 22 kernen van Noordenveld, worden positief benaderd en kunnen rekenen op steun.

Duurzaamheid

 • Op het gebied van duurzaamheid werkt de gemeente volgens het principe: “Zoveel mogelijk de energiebehoefte verminderen, verspilling tegengaan en maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen. Fossiele brandstoffen kunnen efficiënt worden ingezet voor de resterende energiebehoefte”. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld. Dit houdt onder meer in dat het wagenpark en gemeentelijk vastgoed worden verduurzaamd, er zo snel en zoveel als mogelijk overgegaan wordt op LED-verlichting van de openbare verlichting en worden medewerkers van de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd in het gebruik van duurzame vervoersmiddelen. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk criterium binnen het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Inwoners die een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van gebouwen maar dit niet zelf kunnen financieren, worden hierin gefaciliteerd. Ook hierin zijn we ambitieus: er worden passende instrumenten ter beschikking gesteld, waarbij onder andere wordt gedacht aan een zich hervullend, cyclisch fonds (revolving fund) met substantiële financiële middelen. Vanuit dit fonds kan men op gunstige voorwaarden geld lenen om duurzaamheidsinvestering te doen.
 • Om de duurzaamheidsopgave en de energietransitie in Noordenveld goed en gestructureerd op te pakken wordt een specifiek meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld in samenspraak met de adviesraad Duurzaamheid.

Economie en werkgelegenheid

 • De expeditie Norgerduinen wordt op basis van het afgesloten convenant voortgezet.
 • De voortvarendheid van de expeditie Norgerduinen wordt doorgetrokken naar de andere parken, als onderdeel van het provinciaal programma ‘Vitale Vakantieparken’, waarbij voor ieder park een maatwerkaanpak wordt gevolgd.
 • Het behoud van de gevangenissen in Veenhuizen is essentieel voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in Noordenveld en de regio.
 • De inspanningen om Veenhuizen de status van UNESCO werelderfgoed te laten verkrijgen en om die status vervolgens verder vorm en inhoud te geven, kunnen rekenen op blijvende steun. Wanneer in 2018 de status wordt toegekend dan wordt hier vanuit de raad actief op ingespeeld.
 • De mijnbouwactiviteiten (gasopslag) in Langelo (en omgeving) worden nauwlettend gevolgd. De veiligheid voor inwoners in het gebied staat voorop. Schades als gevolg van de gasopslag moeten op een correcte en onafhankelijke manier worden afgehandeld en hierover wordt helder gecommuniceerd richting de inwoners.
 • Parkeren blijft gratis in de gehele gemeente.

Zorg en Welzijn

 • Het bevorderen van gezondheidspreventie is belangrijk. Wat precies onder preventie verstaan moet worden is een verkenning die in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Het omvat in elk geval de elementen: ‘een gezonde leefstijl’, ‘bewegen’, ‘armoedebestrijding’ en het

‘tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement’.

 • Voor personen die hulp zoeken moet informatie op een toegankelijke, begrijpelijke en persoonlijke wijze beschikbaar zijn.
 • Beleid, inkoop en uitvoering binnen het gehele sociaal domein moeten goed op elkaar aansluiten.
 • Het GO-project voor nieuwkomers in Noordenveld wordt deze bestuursperiode voortgezet.
 • Het gebruik van drugs in Noordenveld is een probleem. Op korte termijn komt er een concreet plan voor een verbeterde, meer effectieve aanpak.

Sport en Sportaccommodaties

 • Er wordt een Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) opgesteld in samenwerking met alle betrokkenen, waaronder sportverenigingen en scholen.

Cultuur en onderwijs

 • Mogelijkheden om krachten te bundelen worden benut. Nader uitgewerkt wordt op welke wijze de musea en organisaties van het culturele hart in Roden sterker verbonden kunnen worden met elkaar en met de rest van het centrum. In de uitwerking van de centrumvisie voor Roden is hiervoor aandacht.
 • Het ingezette beleid voor cultuureducatie tot 2020 wordt uitgebreid naar de volledige bestuursperiode 2018-2022, met een jaarlijkse evaluatie en eventueel bijsturing.
 • De gemeente maakt het in samenwerking met de scholen mogelijk dat elk kind goed en passend onderwijs krijgt.
   
 

Beheer openbare ruimte, de fiets en verkeersveiligheid

 • Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte (Beheer Openbare Ruimte) moet, in samenspraak met inwoners, omhoog. Initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Net zoals bij initiatieven om te komen tot leefbare dorpen en wijken, worden deze initiatieven positief benaderd.
 • In de inleiding van het coalitieakkoord wordt opgemerkt dat iedereen er toe doet en dat iedereen mee doet. De implementatie van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking is in dit verband een omvangrijke opgave de komende bestuursperiode. Niet alleen in het kader van zorg en welzijn. Ook voor het inrichten en beheren van de openbare ruimte betekent dit het nodige. De toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte wordt verbeterd voor mensen met een beperking/ handicap, in overleg met betrokkenen (waaronder in ieder geval stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen).
 • De fietsambitie uit “Noordenveld op fietse” blijft overeind. Noordenveld is een fietsvriendelijke gemeente en heeft dan ook aandacht voor de fiets bij de inrichting van de openbare ruimte.
 • De gemeente krijgt veilige en goed verlichte fietsroutes die soepel doorlopen (doorfietspaden) en veilige fietsenstallingen (fietskluizen). In samenwerking met de provincies wordt gewerkt aan de fietsroutes Roden – Peize – Groningen, Roden – Norg – Assen en Roden – Nieuw-Roden – Leek.
 • De weginrichting en de verkeersregels in Noordenveld worden duidelijker en meer eenduidig. Samen met inwoners wordt een knelpuntenregister ingericht.

Bestuurlijke vernieuwing, participatie, jongeren en democratie

 • Deze bestuursperiode wordt gewerkt aan het verder vormgeven en uitwerken van het begrip participatie. Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming, moeten aanvullend zijn op de uitoefening van het mandaat zoals dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. De achterliggende motieven en overwegingen van gemeentelijke besluiten moeten goed en duidelijk worden gecommuniceerd. Er is ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Mensen worden uitgenodigd en uitgedaagd om actief mee te denken en te beslissen. Maar ook in de uitvoering zijn zij van wezenlijk belang. Waar dit gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden door het instellen van buurtbudgetten zal hiermee gewerkt worden.
 • Ook jongeren worden actief betrokken bij het openbaar bestuur.

Veiligheid

 • Een adequaat voorzieningenniveau op het gebied van veiligheid is essentieel om Noordenveld een veilige gemeente te laten blijven. Daarbij hoort het uitgangspunt dat de vier brandweerposten en het politiebureau gehandhaafd blijven. De gemeente spant zich tot het uiterste in om de politiepost in Noordenveld te behouden.

Gemeentelijke dienstverlening, financiën en belastingen

 • De ‘ja-tenzij’ houding in de ambtelijke organisatie is gemeengoed. Dit vraagt meer maatwerk en een proactieve integrale dienstverlening. De gemeente communiceert in begrijpelijke en toegankelijke taal. Informatie is goed en veilig (digitaal) bereik- en beschikbaar.
 • De gemeente voert een gezond, verantwoord en transparant financieel beleid met een goede analyse vooraf. De begroting moet sluiten binnen de bestaande exploitatie.
 • De hondenbelasting wordt afgeschaft met ingang van 2019.
 • Naast de reguliere planning en control-cyclus, ofwel de informatievoorziening conform de jaarrekening, Perspectiefnota, trimesterrapportages en begroting, is er behoefte aan meer inzicht in de financiële situatie van de gemeente. In samenspraak met de raad wordt in kaart gebracht waar de informatiebehoefte precies ligt en op welke manier tegemoet gekomen kan worden aan deze wens.
 • Initiatieven vanuit de samenleving in het algemeen kunnen rekenen op een ontvankelijke en positieve benadering.

Communicatie en evaluatie

 • We willen als raad beter communiceren over onze besluitvorming, inclusief de achterliggende overwegingen.
 • We willen ook dat raadsvergaderingen live meegekeken kunnen worden (dus via video).
 • De voortgang in de uitvoering van dit raadsakkoord wordt halfjaarlijks geëvalueerd; in beginsel door een vertegenwoordiging van alle 7 fracties.

Tot slot

Dit raadsakkoord “Noordenveld weet raad” is niet uitputtend. Het beschrijft de onderwerpen die de gehele gemeenteraad van belang vindt en gerealiseerd wil zien deze bestuursperiode.

Zonder twijfel zullen deze bestuursperiode vraagstukken en onderwerpen op de gemeente afkomen waar nog niet in is voorzien of waardoor bepaalde inzichten bijgesteld moeten worden. Daarover zullen we dan te zijner tijd met elkaar in gesprek gaan en samen met de inwoners, organisaties en bedrijven van Noordenveld proberen te komen tot adequate oplossingen.

 

Roden, 4 juli 2018

 

Namens de fracties:

 

Gemeente- belangen

 

PvdA/ GroenLinks

 

Lijst Groen Noordenveld

 

CDA

 

ChristenUnie

 

D66

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627