Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Vragen en antwoorden bij fase 2 en 3 Oosterveld Norg

Deze vragen zijn gesteld en beantwoord voor de oordeelsvormende vergadering van 13 januari 2021.

 

Lijst Groen Noordenveld over concept-begroting 2020 gemeente 4 november 2019

             

Lijst Groen Noordenveld over concept-begroting 2020 gemeente 4 november

Standpunten LGN, 6 vragen, 3 moties, 1 amendement

 1. Samenwerken met inwoners, participatie

Hierover zijn In “Noordenveld weet raad” van 4 juli 2018 in de gemeenteraad afspraken gemaakt: “Deze bestuursperiode wordt gewerkt aan het verder vormgeven en uitwerken van het begrip participatie. Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming, moeten aanvullend zijn op de uitoefening van het mandaat zoals dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven.

Inwoners beter betrekken. Gaat nog steeds moeizaam. Omwonenden Peize-Zuid die via via moeten vernemen dat er een fietsroute over hun huis en tuin gepland is. . Omwonenden Zuidersma locatie Terheijl die geen achterliggende stukken krijgen, als ze willen overleggen over woningbouw in hun omgeving. Inwoners en ondernemers in Veenhuizen die slecht betrokken worden bij vervreemding vastgoed.

Vraag 1: Gaat het college zich sterk maken voor overname van panden door particulieren ipv alleen de drie tot nu toe genoemde organisaties?

samenwerken met inwoners / participatie. De raad en het college zullen echt stappen moeten zetten in 2020. Zeker als we alleen al zien hoe moeizaam beeldvorming voorafgaand aan de besluitvorming in de raad gaat.

Vraag 2 Gaat het college tijdiger afgeronde stukken aanleveren zodat de raad eerder bij inwoners en andere deskundigen meningen en informatie kan ophalen?

Mensen moeten door de gemeente worden geholpen bij het overwinnen van barrières van regels en formulieren. Elkaar de ruimte geven, menselijk contact, inlevingsvermogen en onderling vertrouwen dienen de basis te zijn van de gemeentelijke regels en dienstverlening. Voorbeeld: Nog steeds veel mensen langdurig op bijstand aangewezen 500 huishoudens in Noordenveld totaal, met veel verplichtingen die deelname aan samenleving eerder belemmeren dan stimuleren.

Motie 1

overwegende:

 • Voor de uitvoering van de Participatiewet is het belangrijk om te weten wat goed werkt – en wat niet – om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen.
 • Ook is het goed om te weten of bepaalde regels de participatie van burgers niet juist in de weg staan.
 • Een aantal gemeenten, waaronder Groningen, heeft op basis van een tijdelijke regeling van het Rijk een experiment binnen de Participatiewet, bijvoorbeeld met minder verplichtingen en sancties.
 • Ook voor bijstandsgerechtigden in Noordenveld kan een vermindering van verplichtingen tot een betere participatie leiden.
 • De experimenten eindigen in 2019 en een evaluatie volgt.

 

Vraagt het college:

 • In 2020 de raad te informeren over de uitkomsten van de experimenten en aan te geven of er ook voor Noordenveld mogelijkheden voor minder verplichtingen voor bijstandsgerechtigden mogelijk zijn.

 

 1. Veranderende samenstelling bevolking

Eind september 2019 heeft Noordenveld 31.196 inwoners, en bij deze ontwikkeling rond de 30.000 in 2030. Het aandeel 65+ ers in de bevolking steeg van 15% (2000) naar 26% in 2018. Aantal huishoudens zal nog iets toenemen volgens prognoses afgelopen 10 tot 15 jaar. 20 tot 30 woningen extra per jaar zoals afgelopen jaren gerealiseerd zal genoeg zijn. Vooral aandacht voor oudere en kleinere huishoudens. Geen redenen om groene ruimte binnen en buiten de dorpen om te zetten in woonwijken.

 1. OZB verhoging niet nodig, genoeg besparingen mogelijk

geen extra lasten bij inwoners neerleggen. Zeker nu inwoners vanuit landelijk beleid met toenemende (energie)lasten worden geconfronteerd. Er zijn meer besparingen mogelijk dan het college nu aangeeft. Vanwege effect van stikstofuitstoot is voorbereiding van veel plannen niet nodig en zinvol. Ze kunnen toch niet worden uitgevoerd. Daar heeft LGN al op 8 juli jl in de raadsvergadering op gewezen. Bouwen kan volgens de rechter indien natuurcompensatie / minder uitstoot wordt geregeld. Denk aan elektrische bussen en auto’s, meer bomen, uitbreiding natuurgebieden, geen auto’s in de Onlanden. Er is  genoeg te bedenken samen met inwoners en organisaties, waaronder natuurorganisaties en de landbouw ! Samenwerken, Eerst een oplossing in overleg. Bespaart kosten en is goed voor onze toekomst!

Vraag 3 Graag een reactie van college en andere fracties.

Afzien van OZB-verhoging is gekoppeld aan de vele niet bestede budgetten.

Amendement

overwegende:

 • Het college stelt voor de OZB met 6% te verhogen. Dat levert € 329.000,00 extra op in 2020.
 • Van een aantal voor 2019 begrote posten staat volgens blz 12 t/m 16 van de tweede trimesterrapportage 2019 nog niet vast dat ze worden uitgegeven in 2020. Het gaat om bij elkaar € 486.102,00 voor:

Ondergrondse containers centrumgebied

Bijdrage ondernemerscentrum

Recreatiebeleidsnota

Professionalisering vastgoed

Bodemsanering Langewijk-Bisschopswijk

Fietsknooppuntennetwerk Fochteloërveen

Uitvoeren centrumontwikkeling

 • Deze eenmalige budgetten van vaak al jaren terug, kunnen vervallen. Dat leidt tot een lager beslag op de reserves. Als in de toekomst projecten alsnog worden uitgevoerd kan een budget worden gevraagd aan de raad.
 • Dan is verhoging van de OZB niet nodig. Het tekort in de concept begroting kan worden aangevuld vanuit de reserves.

 

Besluit:

 • In de begroting 2020 aan het verlagen/intrekken eenmalige budgetten (blz 25) een bedrag van € 486.102,00 toe te voegen van bovengenoemde budgetten, de verhoging van de OZB te schrappen en het tekort in de begroting vanuit de reserves aan te vullen.

 

 1. Cultuur

De Muziek coöperatie Peize is prima bezig in 2019. Het budget 2019 bijna op. Voor 2020 staat een bijdrage in de begroting maar de coöperatie van vrijwilligers wil terecht voor volgende jaren duidelijkheid hebben. Het college zegt begin 2020 die duidelijkheid te willen geven.

Vraag 4: Wat LGN betreft is dat akkoord en ontvangt de raad kort daarna een voorstel om de financiering daarvan te regelen. Of heeft het college al een idee hoe dat gefinancierd kan worden?

 1. bomen

Motie 2

overwegende:

 • In 2019 zijn veel bomen in Noordenveld gesneuveld door een storm en door bomenkap.
 • Herplant heeft in veel gevallen niet plaatsgevonden.
 • Bomen zijn van groot belang voor een beter klimaat en voor behoud van de groene leefomgeving

 

Vraagt het college:

 • De kap van bomen in 2020 tot het uiterste te beperken.
 • Begin 2020 met een voorstel voor het herplanten en aanplanten van bomen in Noordenveld te komen.

 1.  zorg en hulp
 • WMO: zorg beter overleggen en afstemmen met gebruikers, voorkomen dat zorg bij voorbaat wordt opgeschaald, om latere aanvraagprocedure te voorkomen, drastisch snijden in formulieren, procedures, dossieropbouw, dossieroverdrachten e.d. Alleen wat werkelijk noodzakelijk is registreren en investeren in persoonlijke contact tussen hulpvrager, zorgverlener en ambtenaar. Onafhankelijke laagdrempelige klachtenbehandeling om misstanden tegen te gaan. Investeren in onafhankelijke clientondersteuning bij het aanvragen van hulp en zorg. Loslaten in vertrouwen!  Administratieve procedures bieden slechts schijnzekerheid.

 

Vraag 5: College, graag de raad blijven meenemen bij het ontwikkelen van een andere aanpak, en als raadsleden daar actief op inzetten.

 

 1.  centrum bedrijventerreinen Roden

Voor deze plannen is de begroting zorgwekkend. De beruchte 100 parkeerplaatsen blijken financieel niet rond te zijn. Belangrijke onderdelen als Westerbaan, Westeres, het aanzien van de entrees van Noordenveld, worden vertraagd. ipv 2020 wordt nu 2023 het streefjaar voor afronding.  

Motie 3

overwegende:

-             Op onder meer blz 20 van de begroting stelt het college voor het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling Roden 2018-2022 aan te passen zowel wat betreft duur (verlenging tot en met 2025), als prioriteiten en financiering.

-             Het huidige uitvoeringsprogramma is door (een meerderheid van) de raad in 2018 vastgesteld.

-             Tot wijziging van dit programma zal dan ook door de raad besloten moeten worden, na beeldvorming en overleg met alle betrokkenen.

besluit:

-             Het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling Roden 2018-2022 met de wijzigingsvoorstellen van het college te agenderen in de eerste maanden van 2020 na beeldvorming en overleg met alle betrokkenen.

 1. Toegankelijkheid

Toegankelijkheid gaat tot nu toe met goede betrokkenheid en samenwerking met de mensen om wie het gaat. Wel een punt van aandacht zijn de kosten van de huur van sportaccommodaties voor verenigingen van mensen met beperking. Merkten we onlangs bij de zwemverenigingen. Aandacht hiervoor bij het college?

 1. onderwijshuisvesting / Hoge Holt

Onlangs vragen over speciaal onderwijs Hoge Holt. Slechts tijdelijke extra huisvesting terwijl aantal leerlingen mede door bedienen hele Westerkwartier, langdurig lijkt te groeien. Is de school nog wel berekend op zoveel leerlingen, als noodvoorziening definitief zou moeten worden. Noodvoorzieningen zijn duur. Zie De Marke. Ook gezien nu opeens overblijvende 172.000 in 2020 voor IHP (mail van 2 november) in 2020 goed naar IHP kijken.  

Vraag 6

Wat vinden college en andere fracties hiervan?

 1. Externe inhuur nog steeds niet inzichtelijk. LGN is tegen structurele uitgaven voor extra personeel en oplopende kosten door externe inhuur. Met de huidige organisatie en de juiste prioriteiten moeten de nodige plannen kunnen worden uitgevoerd. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de denkkracht van onze inwoners goed wordt gebruikt.

 

4 november 2019

 

Amendement participatie en communicatie Huisvestingsplan Onderwijs 150921

Amendement participatie en communicatie Huisvestingsplan Onderwijs 15 september 2021

 

Woon Enquete

Gearchiveerd

Lees Meer

aangehouden motie creatieve woonvormen 24 november 2021

 

Onderwerp

Woningen voor woningzoekenden uit Noordenveld

Agendapunt

Motie vreemd aan de orde van de dag

Datum vergadering

24 november 2021

Opsteller

LGN

Indiener(s)

CU, LGN

 

De gemeenteraad van Noordenveld, in vergadering bijeen op 24 november 2021.

 

Overwegende dat:

 • Er grote behoefte is aan betaalbare woningen;
 • Woningzoekenden op de huurmarkt in Noordenveld gemiddeld acht jaren moeten wachten op een woning;
 • Inwoners met initiatieven mogelijkheden zien om gezamenlijk op te trekken om op korte termijn woningen te realiseren om in te wonen

 

Constaterende dat:

 • De bouw van verplaatsbare woningen wordt gezien als een van de manieren om snel betaalbare woningen toe te voegen;
 • In prestatieafspraken kan worden geïnventariseerd of corporaties inzetten op de bouw van ‘tijdelijke/ verplaatsbare’ woningen
 • Passend woningaanbod in eigen omgeving een grote stimulans is om te verhuizen, wat direct leidt tot een doorstroming op de woningmarkt;
 • Erfdelen en woningdelen een mooie vorm van inbreiding op het platteland is;

 

Verzoekt het college om:

 • Met regiogemeenten in gesprek te gaan over een zogenaamde ‘regiocarrousel’ waarin mogelijk gerouleerd kan worden met de verplaatsbare woningen;
 • Erfdelen en woningdelen mogelijk te maken en hierover inwoners te informeren;
 • In de prestatieafspraken 2022 met corporaties te komen tot het inzetten op de bouw van  verplaatsbare woningen;
 • Te inventariseren welke initiatieven van inwoners aangaande erf- en woningdelen, flexibele en/of collectieve woonvormen dan wel verplaatsbare woningen er zijn;
 • Met een voorstel om deze te ontwikkelen op beschikbare locaties, eventueel uitgevoerd door een woningcorporatie actief in Noordenveld, terug te komen bij de raad in Q1 2022.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie(s)

CU

LGN

 

Bijlage overweging/ constatering:

 • De gemeentelijke organisatie onvoldoende capaciteit heeft nieuwbouwplannen op korte termijn te kunnen ontwikkelen;
 • Andere gemeenten succesvolle projecten met creatieve woonvormen waaronder verplaatsbare woningen hebben opgezet of waar vanuit de inwoners een roep gekomen is om initiatieven met collectieve en creatieve woonvormen te faciliteren;
 • Een woning voor starters en mogelijk ook doorstromers door de stijgende huur- en koopprijzen onbereikbaar is;
 • Gemeenten volgens een rapportage in opdracht van het ministerie van BZK[1] een sleutelrol vervullen bij een voortvarende planvoorbereiding en uitvoering hiervan;
 • Door de toevoeging van flexibele woonvormen, verplaatsbare woningen en erf- en woningdelen, de woningnood op korte termijn teruggedrongen kan worden;
 • Verplaatsbare woningen ervoor kunnen zorgen dat je snel een dak boven je hoofd hebt en niet verder in problemen terechtkomt na bijvoorbeeld, scheiding, ziekte of ontslag;
 • Het bouwen van verplaatsbare woningen in een fabriek van(of) duurzame- circulaire woningen voor minder bouwafval en overlast zorgt en zowel in realisatie- als exploitatiefase niet voor extra stikstof-emissie hoeven te zorgen;
 • Er in regioverband samengewerkt kan worden om opvolglocaties te vinden.

 • Het aantal 65+ in de periode 2040-2060 historisch hoog zal zijn en er nu al een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en zorgwoningen is;
 • Senioren liever verhuizen binnen eigen leefomgeving naar een woning die aan hun wensen voldoet en waar ze kunnen rekenen op buren/ buurtgenoten die naar hen omzien;
 • Er van jong tot oud een groeiende behoefte is aan collectieve woonvormen;
 • Bij Ruimte voor Ruimte projecten meestal slechts een grote woning kan worden gebouwd en niet een aantal kleinere woningen voor meerdere huishoudens;
 • Bij (nieuwe) bouwkavels en transformatieprojecten een bieder zich kan inschrijven en meestal niet een particulier collectief;
 • Het splitsen van een grote woning naar twee woningen (bv. senior en starter) vaak nog onmogelijk is;
 • Collectieve en andere woonvormen worden niet standaard meegenomen in woononderzoeken, woonvisies en nieuwbouw- en transformatieplannen. Zo blijft het aandeel grote en dure woningen in de gemeente hoog en wordt dit ‘laaghangend fruit’ om te komen tot betaalbare woningen, passend bij de behoefte van de inwoners onbenut;
 • De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gemeenten vraagt meer ruimte te bieden voor overheidsparticipatie en andere samenwerkingen met bewoners;
 • Elk extra betaalbare woning telt;
 • Creatieve (en collectieve) woonvormen leiden tot een diverser, betaalbaarder en aantrekkelijker woningaanbod;
 • Volgens de verhuurders van reeds bestaande verplaatsbare woningen gewild en huurders tevreden zijn.
 • Bouwen van verplaatsbare woningen rendabel kan zijn door gebruikmaking van buitenplanse procedure en de mogelijkheid van verplaatsen naar elders;
 • Erfdelen en woningdelen soms nog te moeilijk gemaakt wordt;
 • Gemeente alleen kan bouwen voor eigen inwoners wanneer zij ook aansluit bij de wensen en behoeften van haar inwoners.
 

[1] ‘De bouw van tijdelijke woningen’,14 mei 2019, In opdrachten van het ministerie van BZK –         https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/14/rapport-de-bouw-van-tijdelijke-woningen

Reactie LGN op concept-begroting 2022

Reactie LGN op concept-begroting 2022


Inbreng vooraf

De inbreng van Lijst Groen Noordenveld bij de voorbeschouwingen op de begroting 2022 in de vergadering van 7 juli 2021 was in het kort de volgende.

De financiële positie van de gemeente is slecht. De reserves zijn te laag, de solvabiliteit, de mate waarin de gemeente vanuit eigen vermogen aan verplichtingen kan voldoen, is daardoor ook te laag. Minder uitgeven en meer sparen is dan ook het motto. Daarom kunnen wat LGN betreft een aantal bedragen worden verlaagd en/of plannen worden uitgesteld tot na 2022.

Lees Meer

Amendementen, moties en rondvragen LGN tijdens vergadering 11 december 2019

Afgelopen woensdag vond de laatste besluitvormende en oordeelsvormende vergadering plaats voor het kerstreces. Op de agenda van de besluitvormende vergadering stonden onder andere punten aangaande het vaststellen van verschillende belastingen en tarieven van sportaccomodaties, scenario's voor de nieuwe Welstandsnota, de verordening WMO- en Jeugdwet en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation. Tijdens het oordeelsvormende deel werden drie bestemmingsplannen besproken.

Lees Meer

LGN stelt artikel 40-vragen over Peize-Zuid

De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode € 194.000,00 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de ontwikkeling van Peize-Zuid. In juni 2019 ontving de raad van het college een brief met de mededeling dat een raadsvoorstel in het najaar van 2019 verwacht kon worden. Op 2 oktober 2019 heeft het college mondeling aan de raad meegedeeld dat het planonderzoek Peize-Zuid vertraagd is vanwege onderzoek naar de waterhuishouding. Tevens werd meegedeeld dat er een brief naar de omwonenden zou worden gestuurd.

Lees Meer

Voortgang bouwplannen Peize-Zuid

Het onderzoek naar de haalbaarheid van Peize-Zuid is nog steeds niet afgerond. De stand van zaken voor verkeers- en bouwplannen is en wordt besproken met de werkgroep Peize Zuid van Dorpsbelangen Peize. (Andere) omwonenden zijn nog steeds niet geïnformeerd.

Lees Meer

Voortgang bouwplannen Roden-Zuid

Begin november 2020 heeft Lijst Groen Noordenveld laten weten dat de gemeentelijke plannen voor Roden-Zuid een grote fout zijn. Een weg door de groenstrook in Roden en door het gebied tussen Roden en Roderesch is slecht voor de leefbaarheid. Al vele jaren blijft het aantal inwoners ongeveer gelijk of het daalt licht. Woningbouw in de groene ruimte verandert daar niets aan. Er wonen alleen minder mensen in een woning.

Lees Meer

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627