Dutch Nederlands
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant
Noorden Veld
Natuur Noordenveld

 

Voortgang bouwplannen Peize-Zuid

Het onderzoek naar de haalbaarheid van Peize-Zuid is nog steeds niet afgerond. De stand van zaken voor verkeers- en bouwplannen is en wordt besproken met de werkgroep Peize Zuid van Dorpsbelangen Peize. (Andere) omwonenden zijn nog steeds niet geïnformeerd.

Lees Meer

Voortgang bouwplannen Roden-Zuid

Begin november 2020 heeft Lijst Groen Noordenveld laten weten dat de gemeentelijke plannen voor Roden-Zuid een grote fout zijn. Een weg door de groenstrook in Roden en door het gebied tussen Roden en Roderesch is slecht voor de leefbaarheid. Al vele jaren blijft het aantal inwoners ongeveer gelijk of het daalt licht. Woningbouw in de groene ruimte verandert daar niets aan. Er wonen alleen minder mensen in een woning.

Lees Meer

Inspreken exploitatie bouwplannen Peize-Zuid op 18 november

Op 5 april 2017 stelde de gemeenteraad € 194.400,00 beschikbaar als voorbereidingskrediet voor een bouwplan Peize-Zuid. Het raadsbesluit vermeldt: Nadat het krediet beschikbaar is gesteld wordt gesproken met in ieder geval de bewoners in het plangebied, de omwonenden van het plangebied en Dorpsbelangen. De input die uit deze gesprekken komt zal (mede) bepalend zijn over de wijze waarop de ontwikkeling verder wordt ingericht.

Lees Meer

Voortgang bouwplannen Peize-Zuid

Het onderzoek naar de haalbaarheid van Peize-Zuid is nog steeds niet afgerond. De stand van zaken voor verkeers- en bouwplannen is besproken met de werkgroep Peize Zuid van Dorpsbelangen Peize. (Andere) omwonenden zijn niet geïnformeerd. Wel wil het college op 18 november 2020 alvast een concept-grondexploitatie (financiële opzet) met de gemeenteraad bespreken. Het plan voor bouwen en verkeer komt dan niet aan de orde, maar wel staan de uitgangspunten van het project in het raadsvoorstel.

Lees Meer

Motie samen uit de Corona-beperkingen

Het coronavirus bepaalt momenteel ons dagelijks leven, en ook in de politiek is dit voelbaar. Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen we in de gemeente Noordenveld de politieke beraadslagingen digitaal door te laten gaan. Inmiddels zijn er drie digitale raadsvergaderingen via Microsoft Teams geweest.

Lees Meer

LGN stelt artikel 40-vragen over Peize-Zuid

De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode € 194.000,00 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de ontwikkeling van Peize-Zuid. In juni 2019 ontving de raad van het college een brief met de mededeling dat een raadsvoorstel in het najaar van 2019 verwacht kon worden. Op 2 oktober 2019 heeft het college mondeling aan de raad meegedeeld dat het planonderzoek Peize-Zuid vertraagd is vanwege onderzoek naar de waterhuishouding. Tevens werd meegedeeld dat er een brief naar de omwonenden zou worden gestuurd.

Lees Meer

Voortgang bouwplannen Peize-Zuid

Op 11 mei jl. zijn raadsleden geïnformeerd over de zoveelste vertraging in de voorbereiding van plannen voor Peize-Zuid. Deze informatie mag van burgemeester en wethouders (nog) niet naar buiten. De reden van het besloten karakter zou zijn dat het onderwerp voorafgaande aan de raad besproken zou worden met de werkgroep Peize Zuid van Dorpsbelangen Peize. Door de Coronacrisis moet het college dit overleg helaas uitstellen.

Lees Meer

Amendementen, moties en rondvragen LGN tijdens vergadering 11 december

Afgelopen woensdag vond de laatste besluitvormende en oordeelsvormende vergadering plaats voor het kerstreces. Op de agenda van de besluitvormende vergadering stonden onder andere punten aangaande het vaststellen van verschillende belastingen en tarieven van sportaccommodaties, scenario's voor de nieuwe Welstandsnota, de verordening WMO- en Jeugdwet en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation. Tijdens het oordeelsvormende deel werden drie bestemmingsplannen besproken.

Lees Meer

Informatie- en discussieavond duurzame energieprojecten in het landschap

Op dinsdagavond 3 december 2019 organiseert de Gemeente Noordenveld van 19.30 - 21.30 een informatie- en discussieavond over duurzame energieprojecten in het landschap. Deze avond vindt plaats in Hotel-Restaurant Onder de Linden, Brink 27 in Roden.

Lees Meer

18 november: jubileumavond over circulaire economie en bevolkingskrimp

Op 13 november 2009 werd de politieke partij Lijst Groen Noordenveld (LGN) opgericht. Inmiddels bestaat de partij bijna tien jaar en daar wordt de nodige aandacht aan besteed. Als eerste activiteit wordt er op zaterdagmiddag 9 november 2019 een wandeling georganiseerd, vanaf 14:45 uur bij De Zwerfsteen in Roderesch.

Lees Meer

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627