KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Initiatiefvoorstel "Gemeente en inwoners werken samen" 15 september 2012

 

  349 Hits

Raadsverslag 11 juli 2012

 

  285 Hits

DvhN 12 juli 2012 over benoeming gemeentesecretaris

 

  300 Hits

raadsverslag 27 juni 2012

Vergaderingen gemeenteraad 27 juni 2012

De geplande presidiumvergadering ging niet door. Er is wel schriftelijk meegedeeld dat op 11 september om 19.30 uur de regio Groningen-Assen de jaarrekening 2011 en begroting 2013 komt toelichten in het gemeentehuis. Verder heeft het college meegedeeld dat de motie van Gemeentebelangen ter invoering van Burgernet (inschakelen van inwoners bij de opsporing van wetsovertreders) wordt uitgevoerd in september 2012. Een apart raadsvoorstel komt er niet.

Voorafgaand aan de raadsvergadering bood de stichting Bewonersbelangen Veenhuizen de bewonersvisie Veenhuizen 2020 aan de raad aan. Hierin staan zeven wensen om de leefbaarheid van het dorp te behouden en te verbeteren, zoals woningen voor ouderen, terugkeer van de buurtsupermarkt en behoud van de basisschool.

Omdat de vorige accountant niet betrouwbaar bleek (er is nu tijdelijk een andere accountant) moet er voor de komende jaren tot 2016 een nieuwe accountant gezocht worden. In 2010 heeft de raadsmeerderheid nog zonder aanbesteding de nu ontslagen accountant benoemd, ook al ging dat tegen de eigen gemeentelijke regels in. Nu heeft de gemeenteraad gelukkig een aanbestedingsprocedure vastgesteld.

Het college stelde voor om voor € 400,00 per jaar lid te worden van de Stichting Eden (European Destination of Excellence). Dit is met name bedoeld om Veenhuizen als toeristische trekpleister in Europa meer bekendheid te geven. Pierre Baas stelde namens Lijst Groen Noordenveld voor om net als in andere gebieden in Nederland, niet de gemeente maar een stichting, bijvoorbeeld de stichting Veenhuizen Cultuur en Toerisme, lid te maken. De VVD is het hier mee eens. Gemeentebelangen stelde voor de stichting Kop van Drenthe te vragen lid te worden. Burgemeester Hans van der Laan gaat met de stichtingen overleggen.

Tot nu mocht de gemeenteraad beslissen over kant en klaar door het college aangeleverde beleidsnota’s, waaraan na lange voorbereidingen, meestal niets meer veranderd kon worden. Met name Lijst Groen Noordenveld en de VVD hebben al langer aangedrongen op een discussie in de raad voordat de nota’s worden opgesteld. Nu gebeurde dit eindelijk. Er werd gediscussieerd over de hoofdlijnen (kaders) van het beleid bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2013, en over het beleid voor nieuwe taken van de gemeente die er komen voor jeugdbeleid, zorg en werk voor gehandicapten (de zogenaamde transities). Het WMO-platform (inspraakorgaan voor gebruikers van hulp- en zorgvoorzieningen) sprak in en gaf aan nog niet betrokken te zijn. Het platform kan zich wel vinden in de procedure, waarin het na de discussie in de raad een advies kan geven, voordat de kaders definitief worden vastgesteld. Het heeft twaalf weken de tijd. Lijst Groen Noordenveld vindt als hoofdlijnen belangrijk dat inwoners en WMO-platform niet alleen maar mogen adviseren (participatieniveau 2), maar dat er vooral met hen wordt samengewerkt bij de uitvoering van zaken (participatieniveau 3). Verder moet geld dat voor de WMO bestemd is en over is, niet gebruikt worden om elders tekorten op te vangen. Het WMO-platform gaf later aan blij te zijn met de constatering dat er geld overblijft, waarop de VVD voorstelde het WMO-platform meer inzicht in de financiën te geven. Wat Lijst Groen Noordenveld betreft moet ouderenbeleid een speerpunt worden, en moet de mogelijkheid om de Noordenveldwerkers onder te brengen in een stichting (om gemeentelijke taken te verminderen) onderzocht worden. Andere fracties hadden vooral tekstsuggesties voor fraudebestrijding, bezuinigingsmotieven, zelfredzaamheid, de cliënt centraal stellen, zo min mogelijk bureaucratie en minder gemeentelijke taken. De voorstellen van onze fractie kregen weinig steun. Wethouder Gerrit Alssema vond dat de gemeente de wens van cliënten niet centraal moet stellen, de regie in het beleid moet houden en dat inwoners pas betrokken worden als het beleid geformuleerd is. De onlangs gepresenteerde uitkomsten van de barometer leefbaarheid (waaronder de door onze fractie gevraagde aandacht voor vervoersmogelijkheden, mensen met een laag inkomen en leegstand/verpaupering) worden meegenomen en uitgevoerd zegde hij toe. Op de vraag van Tineke Nieboer, die namens Lijst Groen Noordenveld het woord voerde, naar een terugblik op de ervaringen met het huidige beleidsplan (evaluatie), kwam geen antwoord, net als op de vraag van de VVD en Tineke naar de bedoeling van het één loket beginsel. Op vragen van de VVD en Gemeentebelangen over het inwonersplein dat het college noemt, antwoordde Gerrit Alssema dat dat het kantoor is waarop de Noordenveldwerkers kunnen terugvallen. De discussie wordt over twee weken vervolgd.

Veel tijd ging zitten in de discussie over de jaarstukken 2011 van Noordenveld en de voorstellen van de regio Groningen-Assen om bouwprojecten af te boeken tegen € 5.500.000,00 miljoen directe compensatie plus € 3.000.000,00 aan toezeggingen voor projecten . Ons verzoek om meer spreektijd dan de standaard vijf minuten per fractie, werd gesteund door de VVD maar afgewezen door de andere fracties. Een aantal vragen is daarom schriftelijk gesteld. Die worden over twee weken behandeld. De ChristenUnie kondigde 300 voorstellen voor bezuinigingen vanuit een andere gemeente aan. Een aantal fracties stelde vast dat de vorige accountant geen fouten heeft gemaakt. GroenLinks was erg kritisch op de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek/Roden (bouwplannen voor duizenden woningen), maar bleek bij navraag nog steeds het collegeprogramma waar deze visie in staat, te steunen. Er waren vragen over de overblijvende reserves, ruimte in de begroting door ongebruikte budgetten, een snelle verkoop van ongebruikte bouwgrond, grote afwijkingen tussen de jaarrekening 2011 en de najaarsnota 2011, en het verlagen van de bijdrage aan de regio Groningen-Assen. Vanuit onze fractie voerde Harry Waals het woord. Hij wees erop dat onze partij al in januari 2010 met de tekst “Lijst Groen Noordenveld voorspelt geldnood” in de krant stond. De reserves zijn in twee jaar met 10 miljoen verminderd en de schuld van de gemeente is gestegen van 30 miljoen naar 62 miljoen. Naast de 10 miljoen waardeafboeking op de gronden voor de structuurvisie zijn er nog miljoenen aan kosten voor bedrijfsterreinen, afkoop van de volkshuisvestingsreserve Norg/Peize voor woningstichting Actium, afboeking van de Albertsbaan Roden, terrein voormalige Ronerborg in Roden, extra rentelasten, reserves voor bijdragen aan de regiovisie. Het college heeft jarenlang maar afgewacht en neemt weinig verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid. Er is geen andere houding, geen omdenken. Nog steeds worden er miljoenen euro’s aan risico’s doorgeschoven naar de toekomst. Daarnaast is Noordenveld via de regiovisie medeverantwoordelijk voor de kosten van de tram in Groningen. Wat Lijst Groen Noordenveld betreft, wordt daaraan niet meebetaald. De VVD gaf aan dat de jaarstukken maar moeilijk inzicht geven in de financiële ontwikkelingen. Volgens Gerrit Alssema ligt hier een taak voor de raadswerkgroep financiën. Verder stelde de VVD voor om een zogenaamde heisessie voor raads- en collegeleden te organiseren over mogelijke bezuinigingen. Gerrit Alssema vond dat een prima voorstel. Wethouder Jacob Dam deelde mee dat de verkoop van grond wordt voorbereid Samen met projectontwikkelaars wordt gekeken naar Roden-Zuid en het Steenbergerveld. Resultaten worden bij de behandeling van de begroting in november gemeld. Over de compensatie vanuit de regio en de provincies is lang onderhandeld. Voor de Albertsbaan wordt subsidie gezocht. Wat betreft milieumaatregelen in het gemeentehuis kwam wethouder Otto Huisman niet verder dan LED verlichting en bewegingsmelders voor het aan- en uitschakelen van verlichting. De accountant beantwoordde ook enkele vragen. Hij gaf aan dat bedrijventerrein Haarveld last heeft van een beperkte bestemming (alleen high tech bedrijven), maar dat van een wijziging daarvan niet teveel verwacht moet worden. Verder vindt hij de manier waarop de gemeente arbeidsuren aan beleidsprogramma’s toerekent erg tijdrovend. Op onze vraag over een kwestie rond grondaankopen op Bitseveld Roden (Punt Beheer) antwoordde de accountant dat het college mag constateren dat hier geen consequenties aan verbonden zijn, maar dat je erover van mening kunt verschillen. Meer van dergelijke niet vermelde risicovolle posten (Vrijetijdsboulevard Roden, Novatec) waren hem niet bekend. Op een vraag van de VVD of er eerder al € 500.000,00 was afgeboekt op de Albertsbaan Roden, kon Jacob Dam geen antwoord geven. Hans van der Laan vond alle kritiek op grote verliezen op bouwgrond niet terecht. In het verleden is daar geld mee verdiend. Gerrit Alssema wond zich op over de kritiek op de hoge schulden. Hij is van mening dat daarmee scholen e.d. ter waarde van 30 miljoen gebouwd zijn. Over twee weken komt het punt terug.

Hoewel de geactualiseerde grondexploitaties (verwachte kosten en opbrengsten van bouwplannen) vertrouwelijk zijn, vond de discussie daarover in het openbaar plaats. Een goede zaak volgens Lijst Groen Noordenveld. Namens onze fractie wees Pierre Baas erop dat bij de meeste exploitaties de looptijd is verlengd, de verkopen van de kavels en de projectmatige bouw achterblijven, en het niet waarschijnlijk is dat alle grond wordt verkocht. Toch staat er vaak bij dat in diverse scenario's een sluitende exploitatie nog steeds mogelijk is. Desondanks bestaat de indruk, dat er in de nabije toekomst nog meer verliezen genomen zullen moeten worden. Er staan hoge bedragen voor rente in de begroting. Met name de kosten van de leningen voor Haarveld drukken zwaar op de resultaten. Wat Lijst Groen Noordenveld betreft is de risicobuffer (financiële reserve) onvoldoende. Ook de Meester de Vries school in Nieuw-Roden die deze zomer leegkomt, met een hoge boekwaarde, levert risico’s op. Onze fractie heeft om scenario’s gevraagd om de problemen op te lossen. De VVD vroeg om een overleg met een deskundige voor meer inzicht in de keuzes die de raad bij grondexploitaties kan maken. Bijvoorbeeld het verlagen van de vraagprijs voor bouwgrond zou een mogelijkheid zijn. Ook de VVD verwacht niet dat exploitaties geld opleveren in de komende jaren. Een recente exploitatie van Haarveld en exploitaties van het terrein van de voormalige Ronerborg en Brinkhofweide Norg ontbreken. Jacob Dam zegde het overleg met een deskundige vóór a.s. november toe. Burgemeester Hans van der Laan rapporteert over de acties die voor Haarveld zijn ondernomen.

Aan het eind deelde Hans van der Laan mee dat hij in het bestuur van de Veiligheidsregio gevraagd heeft om 10% op de kosten te bezuinigen.

  272 Hits

Reactie LGN 27 juni 2012 op jaarstukken

 

  290 Hits

raadsverslag 14 juni 2012

Raadsvergadering 14 juni 2012

In de komende raadsvergaderingen van 27 juni en 11 juli worden agendapunten zonder eerste discussie in de raadscommissie behandeld. Omdat inwoners die willen inspreken daardoor geen kans zouden krijgen, is het in de komende vergaderingen mogelijk om in de raad in te spreken.

Bij het Visiestuk Drentse Pilot jeugd "Als jeugd en toekomst tellen" en transformatieplan Drentse jeugdzorg, die voor de tweede keer aan de orde waren, vroeg Tineke Nieboer namens Lijst Groen Noordenveld expliciet aandacht voor het belang van vroegtijdige cliëntparticipatie, zoals weergegeven in het advies van de gezamenlijke Wmo-Raden in de provincie. Wethouder Oeds Keizer onderschrijft dit en brengt dit als zienswijze van de raad van Noordenveld in. De raad heeft met het visiestuk en transformatieplan ingestemd.

Het agendapunt “papierloos vergaderen” ging over de aanschaf van tablets (kleine draagbare computers) voor raads- en collegeleden. Dan zijn vergaderstukken op papier niet meer nodig. Henk Koekkoek vroeg namens onze fractie of het klopt dat de gebruikers voor een tablet zo’n €70,00 tot € 100,00 per jaar gaan betalen, afhankelijk van hun hoogste belastingtarief. Wethouder Gerrit Alssema had die kennis niet paraat, maar gaat er vanuit dat de berekeningen in het dossier juist zijn. Dat geldt ook voor de berekende kostenbesparingen bij kopiëren en bezorging door Novatec. Lijst Groen Noordenveld heeft wethouder Oeds Keizer gevraagd om via Novatec vervangend werk voor de bezorgers van Novatec te vinden. De raad heeft met de aanschaf ingestemd. Vanaf september 2012 moet er met de tablets gewerkt worden.

Henk Koekkoek drong er bij de tweede behandeling van de Jaarstukken 2011 en ontwerp begroting 2013 van de Veiligheidsregio Drenthe op aan dat de veiligheidsregio meer bezuinigt dan nu gebeurt. Ten opzichte van 2011 wordt er in 2012 maar zo’n 3,5% bezuinigd op de bijdragen die gemeenten betalen, en in 2013 ten opzichte van 2012 maar 0,3%. Ook als je er rekening mee houdt dat een klein deel van het exploitatieresultaat 2011 aan de gemeenten wordt teruggestort, is er bij elkaar nog lang geen 10% bezuinigd, zoals in 2010 was gevraagd. Bovendien moet Noordenveld de kosten voor de regionale brandweer apart betalen. Het CDA, gesteund door VVD en Gemeentebelangen, vroeg om het overschot dat men naar de reserves wil doen, aan de gemeenten te betalen. Volgens burgemeester Hans van der Laan heeft de veiligheidsregio het geld nodig, maar wil een deel van het bestuur wel bezuinigen. Hij zal zich inspannen voor vermindering van de financiële lasten.

De Voorjaarsnota 2012, een vooruitblik op de begroting 2013, is voor een belangrijk deel alweer achterhaald door veranderingen in het beleid van de rijksoverheid. Sociale Werkvoorziening Novatec heeft verder grote verliezen over 2011 en 2012 aangekondigd, die er nog niet in staan. Daarbij is inmiddels wel duidelijk dat er veel meer bezuinigd moet worden dan tot nu toe gebeurt. De schuldpositie van Noordenveld is van 30 miljoen in 2006 opgelopen naar ruim 62 miljoen in 2011. De inzet van het college om de financiën op orde te brengen, is zeer teleurstellend. De besparing door efficiënt werken (Lean) is minimaal. De afbouw van personeel, dit jaar slechts 1,82 fte, gaat te langzaam. Het gevoel van urgentie ontbreekt. De komende bezuiniging op WiN kost tot nu toe alleen maar geld door het opzeggen van de huur van gemeentelijke gebouwen. De aanbesteding van groenonderhoud heeft geen resultaat opgeleverd. De toegezegde tegemoetkoming van € 5.000.000,00 van de regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe voor verliezen op de schragende functie (steun aan stad Groningen met aankoop grond voor woningen, bedrijventerrein en wegen) is maar klein vergeleken met de kosten van de gemeente van minstens € 15.000.000,00. Wethouder Gerrit Alssema is overigens van mening dat de kosten van afboeking van gronden € 10.000.000,00 zijn en dat de bijdrage van de regio en de provincie € 8.500.000,00 is. Ten onrechte rekent hij toegezegde bedragen voor toekomstige plannen (3.500.000,00) mee. Dit komt terug bij de jaarrekening 2011 in de volgende vergadering. Aangekondigde besparingen op openbare verlichting en afvalstoffenbeleid, zijn nergens terug te vinden. Een aantal ideeën van Lijst Groen Noordenveld is in praktijk gebracht. De post nieuw beleid is alsnog afgeboekt, de bezuiniging op vergoedingen voor vervoer van gehandicapten is niet doorgevoerd, er is meer bezuinigd op sportcomplex De Hullen, het handhavingsbeleid bij permanente bewoning van vakantiehuizen wordt niet doorgezet. De raadsbreed aangenomen motie voor het organiseren van een collectieve inkoop van groene energie in 2012, is echter nog niet uitgevoerd. Wethouder Otto Huisman gaat uitzoeken en uitleggen waarom. Onze fractie heeft erop gewezen dat er nog kostenbesparingen mogelijk zijn door minder inzet van externe professionals, een volledige vacaturestop in het gemeentehuis, en keuzes in de taken die de gemeente uitvoert. Dergelijke keuzes zijn nodig om verdere kaasschaafbezuinigingen te voorkomen en de rol van inwoners en organisaties in onze gemeente voor een leefbare samenleving te vergroten. Grondexploitaties en grote bouwprojecten zijn niet langer een kerntaak voor Noordenveld, deelname aan de regio Groningen-Assen kan op een laag pitje, het verzelfstandigen van sportcentrum De Hullen moet met spoed worden opgepakt, voor de Noordenveldwerkers moet een scenario van een zelfstandige stichting worden voorbereid en het welstandsvrij bouwen met minder regels en zonder welstandscommissie, moet worden opgepakt. Van onze voorstellen bij de begroting van 2012, zijn nog maatregelen ter waarde van zo’n € 650.000,00 overgebleven. Lijst Groen Noordenveld is van mening dat het college niet ziet niet dat het wat de financiën betreft vijf voor twaalf is, het moet keuzes niet vooruitschuiven en anders gaan denken. Hans van der Laan is teleurgesteld over dit standpunt. Gemeentebelangen is tegen de verhoging van de onroerend zaakbelasting vanaf 2013, waarmee deze fractie eerder nog instemde en vroeg om meer zelfwerkzaamheid van inwoners bij het groenonderhoud. De 5 hectare grond die de gemeente in Veenhuizen kocht moet zo snel mogelijk weer verkocht worden volgens Gemeentebelangen, maar volgens Hans van der Laan is er compensatie mogelijk. De meeste fracties zijn tegen het aanschaffen van een nieuwe vrachtwagen voor de inzameling van papier en plastic. Eerst moet bekeken worden of het plastic op de huidige manier gescheiden blijft worden. Ook moet eerst naar het effect van ondergrondse afvalcontainers gekeken worden, voordat er nieuwe worden geplaatst. Gerrit Alssema gaf aan dat het college het voorstel van PvdA en Lijst Groen Noordenveld om leningen mogelijk te maken voor particulieren die investeren in duurzaam energiegebruik, afwijst. Wethouder Jacob Dam deelde mee dat de grond voor starterswoningen in Nieuw-Roden ernstiger vervuild is dan hij dacht. Er wordt gekeken naar alternatieve locaties. Ook het verkopen van grond op het Oosterveld in Norg voor starterswoningen, ligt niet zo eenvoudig als de PvdA denkt. Er moeten eerst dure woningen gebouwd worden. Wethouder Otto Huisman zegde een antwoord op vragen van Gemeentebelangen over de aan te leggen 30 km zone aan de Stinsenweg in Roden toe. Ook bestudeert hij de suggestie van Gemeentebelangen om de brinken aantrekkelijker te maken. De VVD vroeg om een debat over de bezuinigingen die Welzijn in Noordenveld (WiN) doorvoert in verband met de korting op de gemeentelijke subsidie. Gerrit Alssema wil dat niet, maar zal na de zomer de fractiespecialisten bijpraten. De voorjaarsnota leidt tot een aantal relatief kleine aanpassingen van de begroting 2012. Daarmee is de raad akkoord. Via twee moties heeft Lijst Groen Noordenveld geprobeerd om enige vooruitblik in het gemeentelijk beleid te krijgen. De motie “overleg krimp onderwijs” ging erover dat het aantal leerlingen voor het basis- en voortgezet onderwijs in Noordenveld daalt, voor het onderwijs minder gebouwen noodzakelijk zijn en dat vroegtijdig overleg met alle betrokkenen noodzakelijk is om tijdig de juiste maatregelen te nemen ter waarborging van het onderwijs en de leefbaarheid in de dorpen. Volgens wethouder Oeds Keizer zijn de scholen hier al mee bezig. Hij zegde toe daarover informatie te geven. De motie werd daarmee overgenomen en niet in stemming gebracht. De andere motie hield in dat het aantal 65-plussers in Noordenveld sterk groeit en dat hierdoor het aantal inwoners in Noordenveld dat hulp en zorg nodig heeft toeneemt, maar ook het aantal senioren dat actief aan de samenleving deelneemt en van winkels, recreatiebedrijven e.d. gebruik maakt. Het voorstel om samen met de raad en in overleg met ouderen en de bij hen betrokken organisaties, een toekomstgericht ouderenbeleid te ontwikkelen werd overgenomen. Wethouder Gerrit Alssema zegde toe dat dat bij het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal gebeuren, waarbij alle onderdelen van ouderenbeleid aan bod komen.

Jacob Dam deelde mee dat de rechtszaak over een op het laatste moment door de gemeente afgezegde aankoop van grond op industrieterrein Bitseveld in Roden (de zaak Punt Beheer), voor een deel beslist is. De gemeente moet schade vergoeden. Het bedrag moet nog bepaald worden.

De raad stemde in met het zogenaamde bestemmingsplan Cnossen, dat vastlegt wat het (water) recreatiebedrijf Cnossen aan het Leekstermeer bij Nietap wel en niet mag. Aan de reacties van omwonenden is tegemoet gekomen door een maximaal aantal kampeerplaatsen vast te leggen. De geluidsoverlast lijkt na onderzoek beperkt te blijven. De aanpassingen van de kaarten waarom natuurorganisatie IVN herhaalde keren had verzocht zijn alsnog uitgevoerd.

De rekenkamercommissie van Noordenveld controleert gemeentelijk beleid uit het verleden en geeft aanbevelingen voor verbeteringen. In die commissie zitten deskundigen van buiten de raad en twee raadsleden, waaronder Pierre Baas van Lijst Groen Noordenveld. De commissie heeft onderzoek laten doen naar de aftoppingsbijdrage die de gemeente voor sociale bouwprojecten aan woningstichtingen betaalt. Twee leden van de rekenkamercommissie lichtten het rapport toe. Bij zeven van de twaalf onderzochte projecten is voldaan aan de regels, bij vijf was de meerwaarde van de bijdrage niet echt duidelijk. De gemeenteraad zou hier eerder bij betrokken moeten worden en duidelijker de regels moeten hanteren. De uitkomsten bevestigen de conclusies die Lijst Groen Noordenveld tijdens de behandeling van de bijdrage voor het project Helterbult in Roden al trok. Voor de berekening van de bijdrage is geen logische onderbouwing. Woningstichtingen hebben nog steeds genoeg eigen vermogen. Ook vindt Lijst Groen Noordenveld de aanbeveling om de reserve volkshuisvesting om te bouwen tot een leefbaarheidsfonds, een uitstekende. De andere fracties zijn het eens met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De VVD heeft alleen vraagtekens bij de ruime omschrijving van een leefbaarheidsfonds.

In de rondvraag vroeg Lijst Groen Noordenveld naar de lege plek op de vrijetijdsboulevard aan de Kanaalstraat in Roden. Hierover is nog steeds niets bekend. Verder stelden we een vraag over de geplande zendmast in Nieuw-Roden. Veel verontruste mensen hebben zich gemeld. Door landelijke regels is de invloed van de gemeente beperkt, maar via gesprekken en informatieverstrekking kan de gemeente wel wat doen. Jacob Dam kon meedelen dat nog verschillende locaties mogelijk zijn en dat een inloopavond daarover georganiseerd wordt. Hans van der Laan antwoordde op onze vraag over de voorgenomen sluiting van een deel van de gevangenis in Veenhuizen, dat dit plan al eerder naar voren kwam en toen weer verdween. Het is afwachten wat justitie nu doet.

  276 Hits

reactie LGN 14 juni 2012 op voorjaarsnota

 

 

Lees Meer
  282 Hits

motie ouderenbeleid 14 juni 2012

 

  251 Hits

motie overleg krimp onderwijs 14 juni 2012

 

  267 Hits

raadsverslag 30 mei 2012

Vergaderingen gemeente 30 mei 2012

Dat de burgemeester, de griffier en de coalitiepartijen grote moeite hebben met de open en heldere aanpak van Lijst Groen Noordenveld, bleek weer eens duidelijk tijdens de vergadering van het presidium, het maandelijkse overleg van de fractievoorzitters. Het publiceren op onze website van een eerder vertrouwelijk stuk over onjuist handelen van de accountant van de gemeenteraad, stond op de agenda. Het stuk is niet meer vertrouwelijk doordat het in een openbare raadsvergadering (11 april 2012) behandeld is en daarbij niet meer als vertrouwelijk is aangemerkt. Overigens moest burgemeester Hans van der Laan erkennen dat het gepubliceerde stuk geen vertrouwelijke persoonlijke of financiële informatie bevat. Er werd in het presidium een stuk uit 2008 (toen Lijst Groen Noordenveld nog niet in de raad zat) uitgedeeld over informatieverstrekking aan de raad. Volgens griffier Werner Damman zou sindsdien de informatieverstrekking verbeterd zijn en zou die door publicaties op onze website in gevaar kunnen komen. De werkgroep werkwijze raad gaat zich in het stuk uit 2008 verdiepen. Lijst Groen Noordenveld zal het voortaan tijdig melden als een stuk naar onze mening niet meer vertrouwelijk is.

Tijdens de raadsvergadering van 11 april en tijdens een vertrouwelijk deel van de raadscommissievergadering van 16 mei, hadden Hans van der Laan en enkele raadsleden hevige kritiek op onze aandacht voor het onjuist handelen van de vorige accountant. Sindsdien bleek dat die accountant zich ten onrechte voorgedaan heeft als accountant van een ander kantoor. De vereniging Groen Noordenveld heeft dat aan het licht gebracht. Om de discussie te sluiten heeft Lijst Groen Noordenveld op 23 mei 2012 een brief met alle feiten en uitleg over het belang van de zaak aan de raad gestuurd. Op verzoek van de griffier stond die brief op de agenda. Onder meer Gemeentebelangen en PvdA zien nog steeds geen probleem in de gang van zaken. Er is immers nu een andere accountant. De VVD wees erop dat Aksos, de vorige accountant, ook bij Novatec niet zorgvuldig gehandeld heeft. Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst van Novatec op 24 mei 2012. Het gelijk van Lijst Groen Noordenveld werd bevestigd door een mededeling van wethouder Gerrit Alssema. De controle van de jaarrekening is vertraagd doordat de vorige accountant belangrijke stukken niet aan de nieuwe accountant verstrekt. De jaarstukken worden nu op 27 juni en 11 juli 2012 door de raad behandeld. Voor Lijst Groen Noordenveld blijven openheid en helderheid over de gemeentefinanciën, erg belangrijk.

De VVD keurde de manier waarop PvdA raadslid Geesje Lokhorst en burgemeester Hans van der Laan de vorige keer insprekers in de vergadering benaderden, af. Net als Lijst Groen Noordenveld vindt de VVD dat leden van de raad en het college aan insprekers niet de eigen mening moeten vertellen (dat mag later in de discussie in de raadscommissie), maar dat alleen verduidelijkende vragen over het verhaal van de inspreker gesteld mogen worden.

Overigens waren er ook positieve zaken te melden uit het presidium. GroenLinks heeft waardering voor de reactie van Lijst Groen Noordenveld in verband met de nieuwe aardgasleiding van Langelo naar Sappemeer. Onze fractie heeft gevraagd op alle mogelijke manieren rekening te houden met de kwetsbaarheid van de natuur van Groote Diep en Oostervoortsche Diep. Op verzoek van Lijst Groen Noordenveld wordt vanuit de regio Groningen-Assen aan de raad een toelichting gegeven op de jaarstukken van de regio.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om een appartementengebouw achter de Scheepstraschool in Roden te bouwen en het gebied opnieuw van bestrating en groen te voorzien.

Lijst Groen Noordenveld is teleurgesteld over de vele uitzonderingen op inspraakmogelijkheden voor inwoners die de raadsmeerderheid heeft ingevoerd. Dat dubbele inspraakmogelijkheden voorkomen worden is prima. De uitgebreide opsomming van uitzonderingen die burgemeester en wethouders voorstelde, gaat echter veel te ver. Bovendien is een bepaling over een burgerjaarverslag alsnog door het college verwijderd. Uit een eerder voorstel bleek dat de burgemeester weer een burgerjaarverslag moest schrijven. Dat heeft hij al jaren niet meer gedaan. Er wordt daardoor niet meer gerapporteerd of de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentebestuur verbetert. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid heeft kort geleden nog eens bevestigd dat betrokken burgers belangrijk zijn voor een levende democratie. Lijst Groen Noordenveld stelde dan ook via een amendement voor om minder uitzonderingen op te nemen. Daarmee zou het indienen van schriftelijke reacties (zienswijzen) en het recht op een gemotiveerde schriftelijke reactie van de gemeente daarop, in beginsel mogelijk blijven op alle terreinen van gemeentelijk bestuur. Het amendement kreeg verder alleen steun van de VVD, zodat het met acht tegen twaalf stemmen werd verworpen. Dat betekent dat er in Noordenveld geen recht op inspraak meer is als er een interactieve procedure (bijvoorbeeld een bewonersavond) is geweest, en als het gaat om kwetsbare groepen, spoedeisendheid, de gemeentebegroting of interne organisatorische aangelegenheden van de gemeente.

Bij het addendum 'Zorgen voor de ander is zorgen voor elkaar' over het combineren van arbeid en mantelzorg (vrijwillige zorg voor zieke familie en bekenden), was Tineke Nieboer woordvoerster van Lijst Groen Noordenveld. De gemeente wil via de stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) steun en hulp daarbij mogelijk maken. Naar aanleiding van eerdere vragen van Lijst Groen Noordenveld, meldde wethouder Gerrit Alssema dat de sociale dienst aan bijstandsgerechtigden mogelijkheden voor mantelzorg biedt. Lijst Groen Noordenveld vindt dat de rol van de gemeente als werkgever niet mag ontbreken in een gemeentelijke nota over de combinatie van arbeid en mantelzorg. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Het college gaf aan dat het mantelzorg door eigen medewerkers wel steunt, maar dat niet in de nota wil vastleggen. Tineke Nieboer diende namens Lijst Groen Noordenveld een amendement in. Het voorstel om in het zogenaamde addendum vast te leggen dat de gemeente als werkgever diverse verlofregelingen heeft en die ruimhartig toepast als medewerkers voor familie of bekenden zorgen, kreeg geen steun van andere fracties.

De raad is akkoord met de jaarstukken 2011 en beleidsbegroting 2012-2016, van de GGD Drenthe. Pierre Baas gaf namens Lijst Groen Noordenveld aan dat de stukken er goed uit zien. De GGD vraagt geen hogere bijdrage van de gemeenten, gemeenten krijgen zelfs een bedrag terug. Wethouder Oeds Keizer antwoordde op een vraag van Gemeentebelangen, dat nog niet duidelijk is of de GGD de zorg voor 0 tot 4-jarigen ook volledig gaat uitvoeren.

Van het spreekrecht over de Voorjaarsnota 2012 (vooruitblik op de begroting 2013) maakten geen inwoners gebruik. De voorjaarsnota wordt op 14 juni 2012 in de raadscommissie behandeld.

Over het Visiestuk Drentse Pilot jeugd "Als jeugd en toekomst tellen" en transformatieplan Drentse jeugdzorg, voerde Tineke Nieboer het woord. Net als de PvdA gaf ze aan dat het advies van het WMO-platform Noordenveld opgevolgd moet worden. Dat houdt in dat gebruikers van de zorg (jongeren en hun ouders) op alle niveau’s moeten kunnen meedenken en –praten over de zorg (cliëntenparticipatie). Verder moet volgens onze fractie de actieve en zelfstandige rol van zorggebruikers gestimuleerd worden. Volgens wethouder Oeds Keizer zijn beide zaken in de visie en het plan geregeld. Nadere regels voor participatie komen vanuit de rijksoverheid. Hij verstrekt de raad een kopie van de brief van het college hierover aan het WMO-platform. De ChristenUnie vroeg of hier ook een taak voor de Noordenveldwerker (zoekt mensen die hulp aanvragen thuis op) ligt. Oeds Keizer ziet daarvoor mogelijkheden. Op een vraag van de PvdA over de projectorganisatie antwoordde ambtenaar Margriet Jonker dat de provincie die dit jaar nog financiert, maar dat straks de gemeenten dat moeten doen. GroenLinks is weinig onder de indruk van de visie. Op 14 juni wordt het stuk verder besproken.

De Jaarstukken 2011 en begroting 2013 van het Recreatieschap Drenthe waren voor Pierre Baas aanleiding nog eens te wijzen op het belang van de toeristische sector voor Drenthe en Noordenveld. Het recreatieschap is betrokken bij allerlei zaken zoals de Drentse Fietsvierdaagse, digitale informatiezuilen en het Pauperpad. Voor Noordenveld zijn er nog mogelijkheden genoeg om wandelroutes en fietsroutes, en gebieden als De Onlanden, Steenbergerveld en Mensinge te ontwikkelen, mede met een beroep op regiovisiegelden. Lijst Groen Noordenveld is net als de andere fracties akkoord met het jaarverslag en de begroting, waarin Noordenveld ruim € 50.000,00 bijdraagt. De VVD en PvdA vroegen naar mogelijkheden om nog meer te bezuinigen dan het recreatieschap al doet. Volgens wethouder Jacob Dam is dat bijna niet mogelijk. Het recreatieschap heeft met zeven medewerkers veel projecten lopen. In de zienswijze van Noordenveld zal worden opgenomen, dat er zuinig met de exploitatie moet worden omgegaan. De PvdA ziet nog steeds graag een Legopark naar Noordenveld komen, ook al is de kans daarop erg klein.

Bij de behandeling van de Jaarstukken 2011 en begroting 2013 van de Veiligheidsregio Drenthe gaf Henk Koekkoek namens onze fractie aan dat de veiligheidsregio anders dan aangekondigd, niet bezuinigt, bijvoorbeeld met 10%. Er wordt alleen een nullijn gehanteerd. Hij vroeg naar extra kosten die de Veiligheidsregio Noordenveld in 2012 en 2013 in rekening brengt. Kunnen deze incidentele kosten niet uit de reserves van zo’n drie miljoen betaald worden? Dit wordt uitgezocht. Op onze opmerking dat er volgens het jaarverslag acht nieuw ingevulde functies genoemd worden, en dat deze functionarissen geen directe hulpverleners zijn, reageerde burgemeester Hans van der Laan dat hij ervoor pleit zoveel mogelijk te investeren in mensen op de werkvloer. Een projectleider voor het inlijven van de brandweer bij de veiligheidsregio, is volgens hem hard nodig. Er zou in eerdere jaren al 10% op de begroting bezuinigd zijn. Op 14 juni wordt hierover verder gesproken.

De gemeente is van plan tablets (kleine draagbare computers) aan te schaffen voor raads- en collegeleden. Dan zijn vergaderstukken op papier niet meer nodig. Een werkgroepje onder leiding van Gerbrant Fennema (D66) heeft dit voorbereid. Er is een overgangsperiode tot de volgende verkiezingen. Raadsleden die papier willen, hebben daarvoor zolang de mogelijkheid. Op voorstel van Lijst Groen Noordenveld kunnen ook abonnementhouders (inwoners die tegen betaling de stukken ontvangen) de stukken zo lang op papier krijgen. Op voorstel van Gemeentebelangen worden ze zo lang ook nog in de bibliotheken gelegd. Alle raadsfracties zijn voor het voorstel. Er wordt nog wel een kosten / baten analyse verstrekt zodat duidelijk is wat er aan kosten bespaard wordt. Ook komt wethouder Gerrit Alssema nog met een voorstel voor de dekking van de aanschafkosten. Vanaf september 2012 moet de raad hiermee gaan werken. Ook dit punt wordt op 14 juni verder besproken.

De gemeenschappelijke regeling ICO (vroeger samenwerkingsverband van een aantal gemeenten voor onder meer muziekonderwijs) is bijna financieel afgewikkeld. Er is alleen nog een garantie voor de kleine kans dat er extra kosten komen. Van onze fractie vroeg Harry Waals naar het maximale bedrag aan mogelijke kosten en dat is € 51.000,00 volgens Oeds Keizer. De raad is daarmee akkoord. Bij de rondvraag vroeg GroenLinks naar de aangekondigde reactie van provinciebestuurder Rein Munniksma op het bezoek aan de Postmaatseweg in Norg waar woningen met recreatie- en woonbestemming door elkaar staan. Jacob Dam informeert daarnaar. Jacob Dam deelde ook mee dat de Prins Willem Alexander Hoeve in Alteveer, waarschijnlijk een nieuwe huurder heeft. Over de vorige huurder, het Leger des Heils, was vorig jaar veel rumoer. Over de nieuwe huurder Plekzat, een opvang voor jongeren, is anders dan toen, tijdig overlegd met dorpsbelangen Roderesch/Alteveer/ Steenbergen, en met de bewoners van Alteveer. De VVD vroeg naar de regeling die het college volgens de kranten wil bedenken om vervallen plekken als het centrum van Nieuw-Roden en de Vluchtheuvel in Norg aan te pakken. Volgens Jacob Dam gaat het om een zogenaamde excessenregeling in de welstandsnota. De raad ontvangt een voorstel daarvoor.

  280 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627