Noorden Veld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Beleid 2021-2026

INLEIDING 

Voor u ligt het beleidsplan van LGN. Het beleidsplan dient als uitgangspunt voor het functioneren van de partij in de komende periode 2021-2026. Het beleidsplan kan na de verkiezingen worden bijgesteld. 

IDENTITEIT 

De identiteit van LGN omschrijven wij als volgt: 

LGN is een onafhankelijke lokale partij. Binnen de politieke partij LGN zijn inwoners actief uit de gemeente Noordenveld vanuit diverse achtergronden en levensovertuigingen. Met de inwoners van de gemeente Noordenveld willen we op constructieve wijze keuzes maken welke in het belang van de inwoners van heel de gemeente Noordenveld zijn. We doen dat actief, kritisch, betrokken en los van ideologische dogma’s. LGN zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Noordenveld. 

DOEL

De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke politieke partij een vooruitstrevende politiek in de gemeente Noordenveld te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo praktijkgericht mogelijk benadert. Verder streeft de partij naar een open democratische en duurzame Noordenveldse samenleving met meer politieke beslissingsmacht voor inwoners, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met mensen die zelf niet in staat zijn om op eigen kracht zich te handhaven in onze samenleving.

De partij tracht dit doel te bereiken door:

 • Regelmatig contact met inwoners;
 • inwoners actief betrekken bij de gemeentepolitiek;’
 • het houden van openbare bijeenkomsten;
 • een transparante werkwijze te hanteren;
 • het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
 • het houden van steunfractie- vergaderen waar inwoners kunnen aansluiten en meepraten over maatschappelijke en politieke vraagstukken
 • het houden van ledenvergaderingen;
 • streven naar gelijkwaardigheid voor alle inwoners in Noordenveld, het mogen zijn wie je bent; Het recht om je mening te uiten;  
 • Erop toezien dat een ieder zich vrij en veilig mag voelen, zowel thuis en in het openbaar gebied;
 • Een belangrijke taak van de gemeente is zorgen voor de veiligheid van haar inwoners;
 • Iedereen moet met anderen kunnen communiceren;
 • Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan daarop aangesproken worden;
 • Betutteling moet worden voorkomen;
 • Iedereen wordt door de gemeente serieus genomen;
 • Iedereen heeft de mogelijkheid mee te praten, mee te denken, voorstellen te doen, vragen te stellen;
 •  iedereen heeft het recht op een tijdige reactie van de gemeente;
 • de partij ziet er op toe dat de gemeente eerlijke, volledige en feitelijke informatie met inwoners deelt;
 • iedere inwoner van de gemeente Noordenveld, die hulp nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Deze hulp moet goed worden georganiseerd zodat de hulp op tijd komt en past bij wat de inwoner nodig heeft. Bij het geven van hulp wordt de waardigheid van de hulpbehoevende zoveel mogelijk gewaarborgd. Bij hulp hoort ook aandacht; 
 • wie door omstandigheden (al dan niet tijdelijk) geen werk heeft, kan rekenen op een gepast (basis)inkomen;
 • samen houden we de gemeente Noordenveld schoon. In de grond, op de grond en in de lucht. We gaan zuinig om met grondstoffen en energie;
 • iedereen heeft recht op een passende woning. Iedereen heeft de plicht zich te gedragen als een goede wijk-, dorp of buurtbewoner; 
 • een burger mag verwachten dat de gemeente efficiënt werkt en de kosten en baten goed afweegt. Gebruik van (subsidie)gelden wordt gecontroleerd. De gemeente gaat zorgvuldig om met het geld van de burger en houdt de lasten laag.  

Alles in de ruimste zin des woords.

WAAR WIJ VOOR STAAN

Vanuit het doen van de politiek partij staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen.

LOKAAL EN ONAFHANKELIJK

LGN is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en kan zich volledig richten op het gemeentelijke beleid. In afgelopen jaren heeft LGN als oppositiepartij het nodige bereikt. Veel beleidssuggesties zijn door onze fractie ingebracht en veel van deze suggesties zijn terug te vinden in besluiten van Raad en College.

PRAKTISCHE AANPAK VAN PROBLEMEN

LGN kiest voor een praktische aanpak: Wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen. Het betrekken van inwoners bij plannen, beleid en visie door directe invloed te introduceren en middels communicatie en participatie inwoners te laten meedenken en meedoen. Dat is waar LGN voor staat!

DE INWONERS CENTRAAL

De inwoners in Noordenveld staan bij ons centraal. LGN gaat met inwoners in gesprek, is bereikbaar, luistert actief en is op zoek naar draagvlak voor voorgenomen plannen. We nemen geen besluiten over, maar met de inwoners.

BESCHERMEN VAN KWETSBARE MENSEN

Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. LGN ziet het als haar plicht om zorg te dragen voor deze mensen en waar nodig te ondersteunen.

DUURZAAM NOORDENVELD

LGN wil duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is, geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en er voldoende draagvlak is bij inwoners en belanghebbenden. Om aantasting van milieu en landschap te voorkomen is LGN tegen windturbines.

Een uitwerking van onze kernwaarden staat in onze verkiezingsprogramma.

ORGANISATIE 

LGN bestaat uit:  

 • De leden  ‘
 • het bestuur 
 • (eventuele) LGN-leden van het College van B&W 
 • de fractie (Raad- en Commissieleden)

 

DE LEDEN 

De leden vormen gezamenlijk LGN. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen van LGN onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als partij vorm en inhoud aan geven kan zich in principe aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk reglement bepaalde heeft ieder lid het recht:

 1. alle ledenvergadering bij te wonen, aan discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
 2. kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
 3. kandidaat te staan voor commissies;
 4. kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 5. bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering gedeeltelijk besloten kan doen verklaren;
 6. leden kunnen direct invloed uitoefenen bij de opstelling en vaststelling van het verkiezingsprogramma en bij de opstelling en vaststelling van de kandidatenlijst;
 7. leden kiezen de leden van het bestuur;
 8. leden kunnen invloed uitoefenen op  het beleid en de standpunten van de LGN- fractie. Met dien verstande dat de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid heeft. De fractie kan de adviezen van leden ter zijde schuiven, maar zal hetgeen meewegen in haar politieke afweging en besluitvormingsproces.;
 9. leden kunnen de politieke avonden bijwonen;
 10. leden zijn direct aanspreekbaar van zowel bestuur als fractie.

 

HET BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:

 1. de organisatie en de reglementen;
 2. de organisatie van de algemene ledenvergaderingen;
 3. het verkiezingsprogramma;
 4. de activiteiten van de partij
 5. het opmaken van beleidsplan;
 6. de financiën.

HET BESTUUR IS ER PRIMAIR OM:

 1. de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
 2. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 3. ondersteunend naar de leden en de fractie te zijn;
 4. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden.

HET BESTUUR HEEFT TENMINSTE TOT TAAK:

 1. het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
 2. het verzorgen van de communicatie met de leden;
 3. zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten;
 4. het verzorgen van het secretariaat;
 5. het verzorgen van opleiding en vorming voor kandidaat raads- en bestuursleden;
 6. ledenzorg (werving e.d.)
 7. participatie in partij- overstijgend overleg (regionaal etc.)
 8. organiseren van bijzondere evenementen zoals thema bijeenkomsten.

Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van bovenstaande taken. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de leden.

HET BESTUUR WORDT GEVORMD DOOR:

 • Jan van der Tuin, voorzitter
 • Wim Venekamp, secretaris
 • Vacant, penningmeester

BELONINGSBELEID

De bestuursleden en andere leden van de politieke partij LGN krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Kosten, in verband met werkzaamheden of anderszins, gemaakt ten behoeve van de partij kunnen naar redelijkheid worden vergoed, zulks ter beoordeling van het bestuur en met inachtneming van alle wettelijke regels en verplichtingen. 

LGN LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W

Bij deelname in het College van B&W en bij elk bestuurlijk handelen wordt van LGN-bestuurders verwacht, naast het raadsprogramma, het LGN gedachtengoed zoals dat is vastgelegd in het verkiezingsprogramma als uitgangspunt te hanteren in hun bestuurlijk functioneren. 

DE FRACTIE

De fractie bestaat uit die leden van de LGN-kandidatenlijst die door de burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen, aangevuld met eventuele fractie commissieleden. De fractie kiest zelf uit haar midden een fractievoorzitter. Het is de taak van de fractie zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het gedachtengoed van het LGN verkiezingsprogramma zal worden vertaald in een eventueel raadsprogramma. Daarbij heeft de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid. De (eventuele) wethouders treden hierbij op als adviseur van de fractie. De fractie bepaalt het gezicht van LGN naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de fractie ervoor zorgt dat zij steeds in de politieke schijnwerpers staat. 

PROJECT- EN/ OF WERKGROEPEN

Het bestuur kan naar behoefte, al dan niet tijdelijk, werkgroepen en/of projectgroepen in het leven roepen, zoals bijvoorbeeld een campagneteam tijdens de verkiezingen. 

CAMPAGNETEAM 

Tijdig voor de te houden verkiezingen stelt het bestuur een campagneteam samen met de opdracht campagne activiteiten te organiseren. De samenstelling van het campagneteam bestaat bij voorkeur uit bestuurs- en fractieleden en leden. Vrienden morgen ook worden voorgesteld mits voldoende (2/3de ) draagvlak is vanuit de leden.

COMMUNICATIE 

Communicatie is van levensbelang voor elke politieke partij. Hieronder gaan wij uitvoerig in op hoe de communicatie is of dient te worden georganiseerd en welke verantwoordelijkheid een ieder daarin heeft. Het betreft eigenlijk een communicatieplan waarmee sturing wordt gegeven aan de communicatie van de fractie en het bestuur richting verschillende en belangrijkste doelgroepen (fractie en bestuur onderling, eventueel wethouders, (potentiële) leden en inwoners) Communicatie dient bij te dragen aan een sterke(re) positie van plan! Uitgangspunten in het communicatieplan zijn:

 • een persoonsgerichte benadering;
 • er dient voldoende aandacht te zijn voor het individu (menselijke maat);
 • helder taalgebruik
 • gemaakte afspraken nakomen (terugkoppeling);
 • communicatie gaat over de inhoud;
 • communicatie dient zo actueel mogelijk te zijn;
 • communicatie moet duidelijk, betrouwbaar, op tijd en volledig zijn. Dit laatste betekent dat er pas dan kan worden gecommuniceerd wanneer er voldoende informatie beschikbaar is;
 • bij communicatie rekening houden met ieders taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat degene die de communicatie verzorgt, ok verantwoordelijk is voor de inhoud van de boodschap.
 • Communicatie is onderverdeeld aan de hand van verschillende doelgroepen (intern en extern) waarmee gecommuniceerd dient te worden. Te onderscheiden zijn:
 • Bestuur;
 • Fractie en eventueel collegeleden;
 • Leden
 • Inwoners van Noordenveld.

ONDERLINGE COMMUNICATIE BINNEN DE PARTIJ (BESTUUR-, FRACTIE- EN EVENTUEEL COLLEGELEDEN)

COMMUNICATIE FRACTIE- BESTUUR

Per jaar een bijeenkomst tussen voltallige fractie met (eventueel) collegeleden en voltallig bestuur. Het organiseren van een bijeenkomst tussen fractie en bestuur, bedoeld als tussentijdse evaluatie.

De aanwezigheid van een bestuurslid bij de steunfractievergaderingen;

Bij iedere steunfractievergadering dient minimaal een bestuurslid aanwezig te zijn. Het doel van deze aanwezigheid is het direct kort kunnen sluiten van actuele zaken en het realiseren van onderlinge afstemming. Tevens wordt hier de relatie tussen fractie en bestuur gelegd.

De aanwezigheid van bestuursleden bij raadsvergaderingen (besluitvormend);

Bij belangrijke raadsvergadering dient een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig te zijn.

De aanwezigheid van bestuursleden bij commissievergaderingen (oordeelsvormend);

Voor de bestuursleden die gesprekken houden met fractieleden, is het zeer gewenst dat zij een aantal commissieleden bijwonen.

KIESCOMMISSIE

Voordat er weer verkiezingen zijn en de kiescommissie een nieuwe advieslijst opstelt worden er gesprekken gehouden. Het doel van de gesprekken is de kiescommissie inzicht geven of de potentiële kandidaat- raadsleden/ collegeleden zicht hebben op de uit te voeren taken en ambt en voldoen aan de vereisten van kandidaat stelling voor de politieke partij LGN. Kenmerkend voor deze gesprekken zijn: eveneens tweerichtingsverkeer, terugkijkend naar het verleden, de mogelijkheden voor de nieuwe raadsperiode te bespreken en een actieve inbreng van zowel de commissie als de kandidaat raadsleden/ collegeleden. Uiteindelijke besluitvorming hierover vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering.

De gegevens die in de gesprekken en eventueel met het bestuur worden gedeeld, worden zorgvuldig behandeld met inachtneming van de AVG.

COMMUNICATIE MET (Potentiële) LEDEN

Ten aanzien van de communicatie tussen fractie/ bestuur en (potentiële) leden denken wij aan minimaal de volgende activiteiten:

DE ALV

Op de ALV legt het bestuur verantwoording af. De taken opgesomd in het beleidsplan worden besproken en het bestuur presenteert de reeds uitgevoerde acties. De fractie krijgt op iedere ALV de gelegenheid zich te presenteren in welke vorm dan ook ( bijvoorbeeld aan de hand van actueel politieke thema’s). Het doel hiervan is het contact tussen fractie, bestuur en (potentiële) leden te verstevigen;

HUIS AAN HUIS KRANTEN

Periodiek zal in een uitgave van huis aan huis balden vanuit het bestuur en of de fractie en indien van toepassing het College een artikel verschijnen over de actuele (politiek) ontwikkelingen. Het doel hiervan is onze leden en inwoners te informeren en daarmee het contact met (potentiele) leden te verstevigen. Jaarlijks wordt er een LGN krant uitgebracht. Het bestuur zal samen met (enkele) leden in samenspraak met de fractie de krant opstellen en uitbrengen;

ACTIEF COMMUNICEREN MET LEDEN

Iedere fractielid heeft de mogelijkheid om zich, afhankelijk van de actuele politieke thema’s, te laten ondersteunen door actieve en belangstellende leden, vrienden en sympathisanten. Het is belangrijk hieraan binnen de afdeling ruim aandacht aan te geven, bijvoorbeeld door uitwisselen van e-mailadressen, een jaarlijkse bijeenkomst waar naast genodigden ook vrienden en sympathisanten welkom zijn, het versterkt immers het contact met (potentiële) leden.

Intensief contact tussen bestuur, fractie leden en inwoners betekent ‘korte lijnen’, ‘laagdrempelig’ en ‘investeren in netwerken’.

Om dit te bereiken wordt er na de verkiezingen een contactpersoon per dorp aangewezen. Daarbij dienen leden in het betreffende dorp actief benaderd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het bijwonen van dorpsavonden, politieke thema bijeenkomsten of door zelf doelgroepen te benaderen voor concrete thema’s.

COMMUNICATIE MET INWONERS NOORDENVELD

Ten aanzien van de communicatie met de inwoners van Noordenveld worden de volgende activiteiten ontplooid:

Het organiseren van themabijeenkomsten, politieke avonden en fractiebijeenkomsten;

Afhankelijk van actuele politieke thema’s zal het bestuur in samenwerking met de fractie themabijeenkomsten organiseren, waar de inwoners van Noordenveld geïnformeerd en geraadpleegd worden. Daarnaast wordt er een online raadgevend platform (poll) opengesteld wanneer bestuur of fractie inwoners willen laten meedenken en/ of beslissen met betrekking tot belangrijke politieke thema’s  en voorstellen.

‘FREE PUBLICITY’

 • Het proberen te verkrijgen van zoveel mogelijk aandacht in de (schrijvende) pers door: het regelmatig komen met persberichten; actief deelnemen aan het verenigingsleven in de gemeente Noordenveld. Aanwezig zijn van raads- en commissieleden bij openbare politieke bijeenkomsten; Afleggen van werkbezoeken aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties;
 • Bestuursleden schrijven met regelmaat een artikel m.b.t. politieke standpunten en versturen dit aan de Media;
 • Van Raads- en commissieleden wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan werkbezoeken aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties en op uitnodiging van inwoners;
 • Bij openbare politieke bijeenkomsten met thema’s op de agenda zal steeds minimaal een fractielid, steunfractie of bestuurslid aanwezig zijn en zich daar ook als zodanig profileren;
 • Regelmatig interviews geven voor schrijvende en andere pers;
 • Regelmatig aanleveren van artikelen in de huis aan huis bladen.

 

FINANCIËN 

Voor het goed functioneren van de partij is ook een gezonde financiële huishouding noodzakelijk. Dat betekent dat voor de jaarlijkse activiteiten steeds een sluitende begroting moet zijn.

Een eventuele batig saldo wordt gereserveerd ten behoeve van de eens in de vier jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen. Het hierdoor gereserveerde vermogen is bestemd voor de campagneactiviteiten (publiciteitsmateriaal, verkiezingsbijeenkomsten etc.)

Wij maken onderscheid tussen de financiën die wij verkrijgen en willen inzetten voor de uitvoering van de jaarlijkse activiteiten en de financiën die wij verkrijgen en willen inzetten voor de verkiezingscampagne. Het giftenreglement is hierbij het kader.  

Financiën ten bate van de jaarlijkse activiteiten  

Als partij kennen wij de volgende inkomstenbronnen: 

 • de contributie die onze leden opbrengen;  
 • de afdracht ‘donaties’ van de raads- &commissieleden;
 • gemeentelijke bijdrage t.b.v. scholing, hardware e.d. (gemeentelijke reglement); 
 • eventuele subsidiebronnen bij het organiseren van activiteiten;
 • eventuele legaten en donaties;
 • eventuele inkomsten uit sponsoring (bijv. t.b.v. te organiseren activiteiten);
 • eventuele (kostendekkende) bijdragen die wij bij sommige activiteiten zullen vragen;

  

Bovenstaande inkomsten dienen voldoende te zijn om uitvoering te geven aan alle activiteiten van de partij. De penningmeester dient hiertoe een actief financieel beleid te voeren.

CONTRIBUTIE

Leden die niet hebben voldaan of niet voldoen aan een minimale contributie-eis van LGN kunnen door het bestuur worden ontheven van hun stemrecht binnen de partij. Leden met een geldig reden zoals financiële perikelen, kunnen dit bij het bestuur voorleggen om tot een gepaste bijdrage te komen.

BESCHIKKING VERMOGEN

De penningmeester voert een actief beleid met betrekking tot de administratie en verantwoording. Uit de administratie moet blijken welke uitgaven zijn betaald. Het vervullen van een bestuursfunctie is vrijwilligers werk. Er is geen sprake van een beloning. Het bestuur overlegt welke uitgaven worden gedaan. De bancaire handelingsbevoegdheid is een verantwoordelijkheid van de penningmeester. Bij (tijdelijke) afwezigheid van de penningmeester wordt de administratie en verantwoording door de overgebleven bestuursleden uitgevoerd. Met in ieder geval de voorzitter en secretaris. Tijdens de ALV worden de jaarstukken ter goedkeuring voorgedragen. Vooraf aan de ALV wordt een kascommissie aangesteld, zij controleren namens de leden de jaarrekening en het financieel verslag. De kascommissie geeft inlichtingen aan de leden aangaande het onderzoek van de jaarrekening en het financieel verslag. De kascommissie doet geen uitspraken of advies betreffende het gevoerde bestuur. Het is altijd de ledenvergadering die decharge verleent aan het bestuur. Het betreft een gezamenlijke opdracht van het voltallige bestuur de uitvoering van de jaarrekening en het financieel verslag. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk en aan hem samen wordt door de ALV decharge verleend.

ONTBINDING

LGN heeft in haar statuten vastgelegd dat indien het bestuur besluit tot ontbinding van de politieke partij,  een eventueel batig saldo door het bestuur dient te worden bestemd ten behoeve van een andere algemeen nut beoogde instelling. 

KADERVORMING EN OPLEIDING

Het is belangrijk om als partij leden te hebben die actief meedenken en meewerken. Om goed te kunnen functioneren is get belangrijk dat deze leden niet alleen een actieve bijdrage willen, maar ook kunnen leveren. Met name leden op die functies waar actief meedenken en meewerken nodig is, zoals bestuur- en fractieleden. Bij het uitblijven van actief de taken vervullen die zijn opgesomd in het beleidsplan kan een fractie- / bestuurslid worden ontslagen van zijn functie binnen de partij. ALV bepaalt of er voldaan is aan de vereisten van vervulling. Het is belangrijk een actief vormings- en opleidingsbeleid te voeren. Leden kunnen hiertoe zelf specifieke opleidingswensen bij het bestuur kenbaar maken. Bij voldoende vraag kan het bestuur hier dan op inspelen. Het bestuur zal de kosten voor kadervorming en opleiding in een eerstvolgende ALV voorleggen aan de leden. Hier wordt ook besloten hoe de kosten voor kadervorming en opleiding worden verdeeld. De eventuele verdeling van de kosten is altijd in onderling overleg.

LEDENZORG

Naast actief communicatie- en opleidingsbeleid is er aandacht voor het werven van nieuwe leden. Uitgangspunt is dat er primair wordt gestreefd naar een partij waarin de bestaande leden en nieuwe leden zich kunnen herkennen en wel bij voelen.

WERVING VAN NIEUWE LEDEN

De werving van nieuwe leden krijgt continue de aandacht.

Ledenwerving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van fractie en bestuur. Belangrijk uitgangspunt voor ledenwerving is de persoonlijke benadering van potentiële leden. Raadsleden hebben door hun werk direct contact met inwoners en zullen op deze wijze direct leden kunnen werven. Om de werving van nieuwe leden te stimuleren stelt het bestuur jaarlijks een plan op hoe zij nieuwe leden willen en gaan werven. Tijdens de ALV wordt het plan aan de leden gepresenteerd en het bestuur biedt jaarlijks een rapport aan waar het effect en opbrengst van voorgaande jaar wordt gedeeld. Het bestuur kan ledenwerving mandateren aan een commissie/ werkgroep, waar leden voor worden uitgenodigd om in plaats te nemen. Deze in te stellen commissie/ werkgroep zoekt actief naar geschikte kandidaten. Daarnaast kan elk lid en elke andere geleding binnen de partij personen aanbevelen.

 

BIJZONDERE PROJECTEN 

In de periode 2020-2024 zullen de volgende zaken/projecten extra aandacht krijgen.  

 • Het verbreden van de basis van de partij. Lid zijn van een politieke partij is (helaas) geen gewoonte meer. Er moet actief geworven worden om de partij levensvatbaar te houden. Ook voor de vervulling van toekomstige functies binnen de partij is het nodig dat potentieel kader (en raadsleden) wordt geworven en opgeleid/begeleid. Het bestuur stelt hier een plan voor op en presenteert dit tijdens ALV
 • Gebruik van de moderne media: Het medialandschap wijzigt en zal waarschijnlijk blijven wijzigen. De aandacht verschuift van papieren kranten en TV/radio naar internet en sociale media. Een goede, toegankelijke en actuele website is steeds belangrijker. Ook gebruikmaking van moderne media brengt mee dat er communicatie lid dient te worden geworven. Het bestuur zal zorg dragen voor de werving van deze nieuwe kracht. Bovendien zal voor de komende jaren een nieuw communicatieplan moeten worden vastgesteld en worden geïmplementeerd. 

--Beleidsplan LGN 2021 – 2026-- 

 

           

Email:                                     

Postadres:                           Secretariaat LGN 

             H. Scheepstrastraat 15

             9301 HJ Roden 

Tel:                                        +31505018274

Mobiel:                                 +31650731433

KvK nr:                                 01166627 

RSIN / fiscaalnr:                 8214.99.245  

Banknr:                                NL 07 RABO 0155 1597 71 t.n.v. Lijst Groen Noordenveld 

 

 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627