Dutch Nederlands

Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Motie participatie inwoners en organisaties bij uitvoering dorpsvisies

De gemeenteraad behandelde deze motie op 28 september 2023. Er waren 3 stemmen voor (LGN) en 19 tegen (overige fracties). 

Getagged in:
  861 Hits

Amendement participatie en communicatie locatiekeuze De Hekakker

Dit amendement is op 28 september 2023 met 15 stemmen voor (6 van GB, LGN, PvdA/GL, 1 van VVD, CU) en 7 stemmen tegen (D66, 1 van VVD, 4 van GB, LN) aangenomen.

Getagged in:
  187 Hits

raadsvragen LGN over plan Stuifduinen Norg

Op 7 december 2021 heeft LGN een brief met de volgende tekst aan burgemeester en wethouders gestuurd.

Artikel 169 Gemeentewet bepaalt: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk, geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

In dat kader heeft LGN de volgende vragen. Op 31 augustus 2021 stond in de Norger Courant een uitgebreid artikel over een petitie tegen het plan Stuifduinen. Op 11 oktober 2021 heeft het college een informatie sessie voor de raad georganiseerd over dit plan van Norgerberg en Heijmans om dure recreatiewoningen te bouwen in het Molenduingebied. Bij de ingekomen stukken voor de raad van 12 november 2021 bevindt zich een stuk van de werkgroep Molenduinen over de ontbrekende participatie bij de voorbereiding van dit plan. Daarnaast is er sinds kort de website https://www.molenduinen.nl/ met de tot nu toe beschikbare informatie en bezwaren.

Volgens de presentatie van 11 oktober jl. gaat dit plan uit van een andere bestemming van het gebied dan bijvoorbeeld het bestemmingsplan Norgerduinen, de stukken over Expeditie Norgerduinen en de Omgevingsvisie 2030 aangeven. Heeft het college dat ook aan de initiatiefnemers laten weten? Waren de initiatiefnemers wel op de hoogte van deze beleidskaders bij de voorbereiding van hun plannen?

Hebben het artikel in de Norger Courant, de reactie van de heer Nieuwenhuis op 11 oktober jl. en het document bij de ingekomen stukken van 12 november jl., het college aanleiding gegeven om de initiatiefnemers te wijzen op het belang van goed overleg met diegenen die bezwaren hebben?

Zo ja, is inmiddels iets bekend over de wijze waarop alle betrokken partijen in overleg gaan over dit plan en eventuele alternatieven? Zo nee, is het college van plan om zelf het voortouw te nemen om partijen in goed overleg bij elkaar te brengen?

Volgens https://www.molenduinen.nl/ is er in december 2021 een gesprek geweest tussen wethouder en werkgroep, waarbij goed geluisterd zou zijn. De inbreng van de werkgroep zou echter terzijde zijn geschoven. Kan het college dit gesprek toelichten en aan de raad een door beide partijen geaccordeerd verslag sturen?

Graag ontvangt Lijst Groen Noordenveld indien mogelijk binnen 14 dagen een antwoord op deze vragen. Inmiddels heeft LGN begrepen dat een antwoord pas in januari 2022 gegeven kan worden.

Getagged in:
  856 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627