KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Financiën

Voorstellen LGN voor gemeentebegroting 2022

In de perspectiefschets voor de begroting van 2022 zijn door het college mogelijkheden tot kostenbesparing en bezuiniging opgenomen. Het college vroeg de raad op 7 juli 2021 om zo concreet mogelijk aan te geven welke onderwerpen bespreekbaar zijn, welke onderwerpen niet bespreekbaar zijn en welke onderwerpen mogelijk heroverwogen kunnen worden. LGN had tijdens een informatiebijeenkomst op 21 juni jl aangegeven dat het belangrijk is om de inwoners te betrekken bij de Programmabegroting 2022. Het college deelt dit belang en wilde graag overleggen over de wijze waarop raad en college de inwoners bij de voorliggende keuzes gaan betrekken.

Lijst Groen Noordenveld heeft op 7 juli ingebracht:

Er wordt een financieel tekort van zo’n 1 miljoen verwacht voor 2022, op een gemeentelijke begroting van zo’n 100 miljoen. Daar kan nog nadeel van de herverdeling van het gemeentefonds vanuit het rijk bij komen, maar daarover is nog niets bekend gemaakt. Volgens de trimesterrapportage van de gemeente Noordenveld was eind april 2021 zo’n 25 miljoen van de geplande uitgaven in de begroting nog niet uitgegeven. Het is de vraag of alles dit jaar nog uitgegeven wordt uitgegeven.

In de perspectiefschets staan ideeën van het college voor extra inkomsten door belastingverhoging en minder uitgaven voor sociale doeleinden. LGN wijst die voor het grootste deel af.

Lastenverzwaringen voor inwoners wil LGN afwenden en zeker geen hondenbelasting invoeren. De voorstellen van het college gaan ook slechts om kleine bedragen.

Aan gemeenschappelijke regelingen en de regio Groningen-Assen moet het college van LGN laten weten dat er geen extra bijdragen van Noordenveld zijn te verwachten in de komende jaren.

Gemeentelijke uitgaven die naar 2023 kunnen, zijn:

  • wijkvernieuwing Norg-West (waarbij de riolering en wateroverlast problematiek wel dient te worden opgelost in 2022, het mooier maken, te denken aan speelgelegenheden, parkeermogelijkheden en groen is komend jaar financieel geen ruimte voor, dit kan niet betaald worden uit de algemene reserve),
  • verkenningen nieuwe inbreidingslocaties woningbouw, eerst moeten de huidige inbreidingslocaties worden ontwikkeld,
  • verduurzamen van de wagenpark gemeente,
  • een deel van het budget voor het Dorpenfonds,
  • een deel van het geld voor sportaccommodaties: eerst vastleggen wat werkelijk kan lukken in 2022, zoals Sporthuis Peize en Manege Roden, vervolgens evalueren, en bedragen uitsmeren in de tijd,
  • aanpassingen centrumontwikkeling Roden in samenspraak met belanghebbenden,
  • kosten voor geplande schoolgebouwen in 2022; als het onzeker is dat de plannen hiervoor komend lukt te realiseren, dan kunnen ze alvast naar 2023.

Het gemeentehuis kan een andere opzet krijgen door het thuiswerken. Ambtenaren die niet met persoonsgegevens werken zullen ook in de toekomst meer kunnen thuiswerken. Het kantoor wordt dan meer een ontmoetingsplek. Het huidige gebouw vraagt grote investeringen voor duurzaamheid en personeelstekort vraagt om een ander karakter van de ambtelijke organisatie: nieuwe werkwijzen proberen (zie omgevingswet) voor talenten die waarschijnlijk na een aantal jaren naar grotere organisaties gaan, maar ondertussen wel een goede bijdrage hebben kunnen leveren. De boekwaarde van het huidige gebouw is 0 dus zeer interessant voor woningbouw daar of omvorming van het gebouw, gezien de grote vraag naar woningen. Toevoegen van nieuwbouw van een gemeentehuis aan de plannen voor een gemeentewerf / brengstation, is een prima mogelijkheid. Eventueel uitstel van dat plan, hoeft ook gezien het verwachte begrotingstekort, geen probleem te zijn. Dit idee kan op termijn kosten besparen.

In een motie “kaders begroting 2022” stelde LGN daarom voor om bij de begroting 2022 en meerjarenbegroting grote projecten die veel geld vragen uit te stellen, en daarmee een tekort te voorkomen. In een motie “betrekken inwoners bij begroting 2022 en meerjarenbegroting” stelde LGN voor dat in het najaar van 2021 college en raad met inwoners en organisaties in gesprek gaan via bijeenkomsten, social media, internetraadpleging e.d. In deze gesprekken kunnen mensen gevraagd worden welke gemeentelijke voorzieningen/regelingen men belangrijk vindt om te behouden en welke men minder of niet belangrijk vindt. Deze uitkomsten kunnen worden gebruikt bij de discussie over de begroting voor de komende jaren.

Bij de begrotingsbehandeling op 8 november 2021 heeft de raadsmeerderheid helaas slechts kleine wijzigingen aangebracht. Onder meer de manege Roden en de herplant van gesneuvelde bomen zijn nu in de begroting vermeld. Verder is de greep uit de kas bij de reserve sociaal domein ongedaan gemaakt. De financiële situatie van de gemeente blijft zorgelijk. Eind mei / begin juni 2022 zal daarover meer duidelijk worden bij de eerste trimesterrapportage,

 

 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627