Dutch Nederlands
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant
Noorden Veld
Natuur Noordenveld

 

Reactie LGN op concept-begroting 2022

Reactie LGN op concept-begroting 2022


Inbreng vooraf

De inbreng van Lijst Groen Noordenveld bij de voorbeschouwingen op de begroting 2022 in de vergadering van 7 juli 2021 was in het kort de volgende.

De financiële positie van de gemeente is slecht. De reserves zijn te laag, de solvabiliteit, de mate waarin de gemeente vanuit eigen vermogen aan verplichtingen kan voldoen, is daardoor ook te laag. Minder uitgeven en meer sparen is dan ook het motto. Daarom kunnen wat LGN betreft een aantal bedragen worden verlaagd en/of plannen worden uitgesteld tot na 2022.

- deel wijkplan Norg-West naar 2023 (riolering wel in 2022),

- verkenningen nieuwe inbreidingslocaties woningbouw na 2022 (eerst de huidige locaties ontwikkelen),

- verduurzamen wagenpark gemeente na 2022,

- bedrag voor Dorpenfonds verlagen, wel huidige aanvragen afhandelen

- deel sportaccommodatieplan na 2023: Vastleggen wat werkelijk kan lukken in 2022, zoals Sporthal en accommodatie VV Peize. Voor de Manege Roden moet een bijdrage voor opknappen op de huidige plek worden opgenomen als verplaatsen niet lukt, en moeten bedragen later in de tijd worden gezet

- centrumontwikkeling Roden kan worden uitgesteld na afronding van de lopende klussen,

- als het niet lukt om alle geplande schoolgebouwen in 2022 te (ver)bouwen, moeten die alvast voor 2023 gepland worden

- aandacht voor vernieuwing van het Gemeentehuis mogelijk bij de nieuwe gemeentewerf en brengstation, vanwege een andere opzet door thuiswerken, een kantoor dat meer ontmoetingsplek wordt, hoge kosten om het huidige gebouw duurzaam te krijgen, personeelstekort dat om een ander karakter van de ambtelijke organisatie vraagt, meer ruimte voor talenten die na een aantal jaren naar grotere organisaties gaan, maar ondertussen wel een goede bijdrage hebben kunnen leveren.


LGN verzocht dan ook aan het college om bij de begroting 2022 grote projecten die veel geld vragen uit te stellen, en daarmee een tekort te voorkomen. Om inwoners te betrekken bij de keuzes voor de begroting 2022 en meerjarenbegroting stelde LGN voor om in het najaar van 2021 als college en raad met inwoners en organisaties in gesprek te gaan via bijeenkomsten, social media, internetraadpleging e.d. In deze gesprekken had mensen gevraagd kunnen worden welke gemeentelijke voorzieningen/ regelingen men belangrijk vindt om te behouden en welke men minder of niet belangrijk vindt.

In het uiteindelijke concept voor de begroting dat op 2 en 8 november 2021 behandeld wordt, is deze inbreng van LGN echter helaas niet terug te vinden. Met veel keuzes van het college is LGN het oneens. LGN gaat proberen de andere fracties van noodzakelijke wijzigingen te overtuigen.


Concept-begroting 2022

De gemeentebegroting gaat om geld en plannen: voor persoonlijke ondersteuning/hulp, klimaatdoelen, samenwerking met de samenleving en bouwplannen. Daar is ook de strijd binnen de gemeente te zien: in deze begroting hebben ondersteuning/hulp, klimaatdoelen en samenwerking met inwoners het verloren van de bouwplannen.:

De reserve sociaal domein voor ondersteuning en hulp, wordt gekort, de reserve grondexploitaties voor bouwplannen blijft ongeschonden, terwijl de risico’s daar nu niet liggen.
Bouwplannen moeten volgens het college doorgaan, maar ideeën om van het begin af aan samen te werken met inwoners zijn er niet. Peize-Zuid is een triest voorbeeld daarvan net als Molenduinen Norg, Oude Velddijk Peize, De Zulthe/Maatlanden Roden, en Roden-Zuid.
Geld voor het herplanten van gesneuvelde bomen voor een beter klimaat is er niet, maar bouwen in de buitengebieden van Roden, Peize en Norg, waarbij de nodige bomen zullen sneuvelen en co2 uitstoot zal toenemen, staat wel opgenomen.


Geld

- Kijken we naar de tweede trimesterapportage van 2021, dan zien we dat het niet uitgegeven geld voor 2021, anders dan in de eerste trimesterrapportage 2021, maar niet meer is opgeteld. LGN heeft dat wel gedaan: op 1 september 2021 was € 24.500.000,00 aan investeringen (bijna 25% van de begroting) nog niet uitgegeven. Van de eenmalige budgetten is € 2.866.000 niet uitgegeven. Dat is ongeveer 50%, nog zonder de niet-uitgegeven bijdragen van derden (die ook maar niet meer aangegeven worden) mee te rekenen.

- Een aantal investeringen voor 2022 is daardoor bij voorbaat niet haalbaar. De gemeente zal eerst moeten afronden wat voor 2021 gepland staat en zelfs dat zal in 2022 niet allemaal lukken

- Er is sprake van personeelstekort door ziekte en krappe arbeidsmarkt, moeite om bouwers/technici tegen een redelijke prijs te vinden, moeite om te kunnen overleggen wegens coronabeperkingen, en een probleem om draagvlak voor plannen te vinden bij inwoners.

- Bij zulke omstandigheden is het dus zaak om strikte prioriteiten te stellen. Dienstverlening aan inwoners op 1! Grote projecten duren dan helaas wat langer, dat doen ze toch al zoals we in de rapportages zien. Het bijkomend effect is dat de gemeente minder geld uitgeeft, en reserves kan versterken. De reserve grondexploitaties kan worden opgeheven of flink kleiner. Er staat bij de verwachte risico’s voor exploitaties een erg laag bedrag. Geld uit deze reserve kan naar de algemene reserve. Daan hoeft de gemeente de reserve sociaal domein niet te verlagen: geld voor de zorg blijft dan voor de zorg

- Voor de rioolheffing wil het college terug naar het niveau van 2020, zonder de korting van 20 euro per huishouden die in 2021 is toegepast. De afvalstoffenheffing stijgt daardoor en door het meerekenen van meer kosten voor straatreiniging, meer dan gemiddeld. LGN is daarmee niet mee akkoord. De

rioolheffing zal naar verwachting de komende jaren al elk jaar met 2 % stijgen. Voor volgend jaar wordt een verschuiving van heffing bij eigenaren naar heffing bij gebruikers verwacht, heffing met als gevolg nog een extra stijging van 2 %. Nog een verhoging daar bovenop is niet acceptabel. Extra verhoging van het tarief is daarnaast niet nodig, omdat lang niet alle geplande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2022.


persoonlijke ondersteuning en hulp

- De samenwerking tussen Welzijn in Noordenveld en de gemeente is een punt van zorg voor LGN. Onze fractie hoort en ziet dat de bemoeienis van de gemeente toeneemt en medewerkers van WiN minder activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren. LGN stelt voor dat vanuit de gemeenteraad contact wordt opgenomen met WiN en medewerkers om een beeld te vormen van de situatie bij deze voor de Noordenveldse samenleving belangrijke stichting.

- Nogmaals: geen geld uit de reserve sociaal domein naar de algemene reserve, er is nog onvoldoende grip op de uitgaven, en ondersteuning en hulp mogen niet lijden onder een te krappe reserve van de gemeente.


klimaatdoelen,

- Isolatie van gebouwen is een belangrijk onderwerp, ook in 2022 en zal moeten worden uitgevoerd in  scholen, sportaccommodaties, dorpshuizen, en bij mensen thuis. Dat had prominenter in de begroting mogen staan.

- Als oorzaak voor de sterke toename huishoudelijk restafval, dat volgens de tabel op blz 53 al veel meer is dan gemiddeld in de regio, wordt het thuiswerken in 2020 genoemd. Of er daardoor elders minder afval is, is bij de gemeente niet bekend. Hoewel LGN het aantal onderzoeken door de gemeente graag beperkt houdt, lijkt dit een belangrijk thema voor een onderzoek bij onze inwoners. De gemeente zal hier samen met de inwoners toch wat aan moeten doen, om een duurzame gemeente te kunnen worden.

- LGN stelt voor dat de gemeente structureel overleg met landbouwers en hun organisaties opzet over kansen voor kringlooplandbouw, aanpassen van de grondwaterstand, biodiversiteit en andere voor het klimaat belangrijke zaken. Ook de gevolgen voor woningen in de omgeving van landbouw, horen daarbij te worden meegewogen.

- Er was een initiatiefvoorstel van Pvda, GL en CU voor afkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool. Die afkoppeling is nog niet overal uitgevoerd. LGN ziet het aangekondigde nieuwe initiatiefvoorstel met belangstelling tegemoet. Ook het (her)gebruiken van regenwater is belangrijk. LGN stelt voor dat in 2022 ook de mogelijkheden voor hergebruik gestimuleerd worden.


samenwerking met organisaties, ondernemers en inwoners

- LGN heeft al in 2017 om een investeringsbudget voor Veenhuizen gevraagd voor als de Werelderfgoedstatus is verleend. Nu die in 2021 eindelijk verleend is, ontbreekt echter een voorstel voor investeringen. In 2020 heeft de raad bij een bijdrage voor Veenhuizen als voorwaarde gesteld dat dit geld mede wordt ingezet voor verbetering van de samenwerking met inwoners en ondernemers. Voor deze samenwerking zal juist in 2022 veel aandacht moeten zijn. Er zijn helaas nog geen plannen op korte termijn voor een gezamenlijk proces van inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente voor een visie op economisch en toeristisch beleid na de ontwikkelingen rond vastgoedoverdracht en werelderfgoedstatus. LGN stelt voor hiervoor € 50.000,00 beschikbaar te stellen in 2022.

- Na ruim 3 jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft Noordenveld de bescherming van digitale gegevens van inwoners nog steeds niet op orde. Nadat jarenlang de grondexploitaties de grootste gemeentelijke risico’s waren, zijn nu de mogelijke boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens het grootste risico dat de gemeente loopt. De accountant wijst er al jaren op. Laat het college voor eens en altijd zorgen voor werkprocessen die voorkomen dat gegevens van inwoners op de verkeerde plek kunnen komen.

- Zeker al sinds een rekenkamercommissierapport uit 2009, lukt het de gemeente niet om de participatie en communicatie met inwoners te verbeteren. Als een aanpak niet werkt, doe dat dan eens compleet anders: werk per 1 januari 2022 op basis van het inwonersmanifest “tegenstellingen overbruggen” en ga bij ieder plan na hoe belanghebbenden hierbij betrokken zouden willen worden. Mooi voorstel voor een motie.


bouwplannen

- Een breed draagvlak ontbreekt te vaak. Activiteiten om omwonenden Peize Zuid te betrekken bij het maken van plannen, zijn in 2021 en 2022 er niet geweest en niet gepland, zo blijkt uit antwoord op vragen van LGN. Er is geen enkel voornemen bij het college om dat vanaf 2022 beter te doen bij bouwplannen.  LGN vraagt nogmaals aandacht voor participatie en communicatie bij plannen bij De Zulthe/Maatlanden Roden, Roden-zuid, Peize-zuid, Oude Velddijk Peize (ondanks toezeggingen geen communicatieplan), Molenduin Norg.

- Gelet op vertragingen en procedures zullen niet eerder dan in 2023 dergelijke bouwplannen concreet worden. De gemeente kan overigens nu ook beter geen grondaankopen/bouwplannen met risico’s aangaan, gelet op de geringe solvabiliteit van de gemeente.


Als we vervolgens het bijna raadsakkoord 2018-2022, na 3,5 jaar langslopen:

- Meerjarenplan woningbouw voor 8 jaar is er niet gekomen. De raadsmeerderheid negeert de Omgevingsvisie tot 2030 zelfs.

- Procedures tegen het licht houden is niet gebeurd

- Van de Centrumvisies is die voor Roden ernstig vertraagd. Het is dan ook goed om in 2022 de huidige klussen af te maken, daarna rust in centrum Roden te krijgen om ondernemers te laten herstellen van verkeersafsluitingen, omleidingen en coronabeperkingen.

- Planning duurzaamheid loopt, uitvoering is achter

- Uitvoering Norgerduinen loopt

- Behoud gevangenissen Veenhuizen is maar deels gelukt

- Op de Werelderfgoedstatus Veenhuizen actief inspelen door de raad, gebeurt niet: budget en overleg zijn op korte termijn nodig

- Afhandeling schades gaswinning en -opslag gaat niet goed

- Preventief gezondheidsbeleid loopt

- Sportaccommodatieplan loopt: Manege Roden, lijkt er echter buiten te gaan vallen.

- Beheer Openbare ruimte is niet omhoog gegaan: Het niveau wordt weer teruggedraaid terwijl inwoners / ondernemers in een eerdere leefbaarheidspeiling heel duidelijk te kennen hebben gegeven dat de BOR voor hen prioriteit 1 is;

- Soepel doorlopende fietsroutes en werken met een knelpuntenregister zijn nog niet gerealiseerd gelet op de antwoorden op vragen van LGN.

- Betere participatie is niet gelukt, er alleen “experimenten” zonder tijdige participatie geweest.

- Hondenbelasting is afgeschaft

- Meer inzicht in financiën is niet gelukt, probeer trimesterrapportages 1 en 2021 en begroting 2021 en 2022 maar eens te vergelijken. De opzet is veranderd, andere termen worden gebruikt, vindplaatsen zijn  erg verschillend. Verschillen 2021 en 2022 zijn deels niet meer toegelicht en er zijn foute dan wel onvolledige cijfers en teksten

- Beter communiceren: er blijken maar enkele communicatieplannen te zijn, college moet nog steeds terugkomen op een motie van de VVD over zorgvuldiger communicatie.

- Raad in beeld op internet is gelukt, halfjaarlijkse evaluatie raadsakkoord niet


Concreet:

LGN gaat niet akkoord met

50% ipv 30% kosten straatreiniging naar rioolheffing
Verhoging tarieven/heffingen met meer dan 2%
investeringsbudget Centrumontwikkeling Roden (eerst oude opmaken)
investeringsbudget energieke wijk herinrichting Norg-West (wordt 2023, eerst rioleringswerk starten)
investeringsbudget tractie (eerst oude budgetten gebruiken)
investeringsbudget meeliftinvesteringen (eerst oude budgetten gebruiken)
eerste verkenning diverse inbreidingslocaties (eerst lopende locaties ontwikkelen)

bij elkaar wordt daarmee € 585.000,00 bespaard voor 2022, waardoor 70% straatreiniging uit de begroting voor Beheer Openbare Ruimte kan blijven worden betaald (kosten € 100.000,00).


LGN wil wel budgetten voor:

Start herplant gesneuvelde bomen € 50.000,00
Start investering Veenhuizen samen met inwoners/ondernemers € 50.000 (wellicht zelfs een start in een pilot voor gebiedsvisie volgens de nieuwe omgevingswet)
Voorbereiding opknappen accommodatie Manege Roden € 50.000,00, zodat na voorbereiding in 2022 in 2023 uitvoering plaatsvindt, nu verplaatsen naar een andere locatie niet doorgaat

Deze budgetten kosten bij elkaar € 150.000,00, resterende bedrag van de besparingen kan in de reserves blijven.


Verder zal LGN een amendement inbrengen om de € 979.000,00 voor de Algemene reserve zoals vermeld op bladzij 175, niet uit de reserve sociaal domein, maar uit de reserve grondexploitaties te halen.


Daarbij denken we aan moties over werken met het manifest “tegenstellingen overbruggen” en over betrokkenheid bij de ontwikkelingen rond Welzijn in Noordenveld.

2 november 2021

Houd de Oksel in Roden groen!
Motie onderzoek Coöperatie Warmtevisie- Isolatie
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
Gast
maandag 29 november 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://lijstgroennoordenveld.nl/

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627