Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Majestic Elephant

 

Fontgrootte: +

Geldpraatje

Vanavond zitten we bijeen voor de tweede deel van de begrotingsvergadering  van de gemeente Noordenveld.

Onze gemeente stuurt allerlei zaken mede aan die rechtstreeks van belang zijn voor de inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de openbare orde en veiligheid, zorg, dienstverlening, verkeer, onderwijs, sociaal zaken en maatschappelijke dienstverlening, ruimtelijke ordening en het bemensen van de gemeentelijke organisatie. Bij dit alles hoort het leveren van diensten en het verstrekken van voorzieningen. Lees meer

Gemeenten moeten ook aantal landelijke wetten uitvoeren, dit noemen we medebewind. In de afgelopen jaren heeft het Rijk steeds meer taken en bevoegdheden aan gemeenten overgedragen. Hiervoor krijgen we gelabeld geld, maar vaak is dat niet helemaal genoeg.

Naast jaarlijkse gelden vanuit het Rijk, ontvangt onze gemeente geld van de Noordenvelders. Dit geld komt uit de gemeentelijke belastingen en heffingen ( OZB, toeristenbelasting, riool- en reinigingsheffing), leges (omgevingsvergunning, reisdocumenten, rijbewijzen etc.)

Het gemeentebestuur, bestaande uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het gemeentelijke beleid. Het college is als dagelijks bestuur met het coalitie- en raadsakkoord aan het werk gegaan, de gemeenteraad houdt hierbij de vinger aan de pols door B&W te controleren en door kaders te stellen.

Een van de bevoegdheden van de raad is het recht van budget, hiermee heeft de raad de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen, zo kan het college haar bestuurlijke taken ook naar behoren uitvoeren. Vanavond staat de begrotingsvergadering op de agenda waarin de financiële onderbouwing door de raad wordt vastgesteld. Daarmee krijgt het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Het opstellen van de begroting is een jaarlijks gebeuren, waarin de plannen staan voor komend jaar. De begroting biedt inzicht wat die plannen kosten en welke inkomsten en uitgaven er verwacht kunnen worden, inclusief een blik op de komende jaren: een meerjarenbegroting. De gemeenteraad houdt controle of de afspraken een doelmatige en rechtmatige wijze zijn nagekomen. De raad wordt hierbij ondersteund door de accountant en auditcommissie. In de auditcommissie zijn ook leden van de raad actief, zij specialiseren zich in de financiële zaken om deze te delen met de rest van de raad. Ook de provincie kan, als financieel toezichthouder, een rol spelen bij de controlerende taak.

Het is van belang dat de begroting een overzichtelijk en sluitend huisboekje is. Het draait tenslotte om gemeenschapsgeld van ons allen, effectief en efficiënt gebruiken is voor het algemeen belang.

aangehouden motie creatieve woonvormen 24 november...
Houd de Oksel in Roden groen!
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
dinsdag 06 december 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627