Dutch Nederlands

Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset

 

Inbreng LGN bij raadsvoorstel kredietaanvraag Maatlanden / De Zulthe

Voor de raadsvergadering van 29 november 2023 heeft LGN de hierna volgende inbreng voorbereid.

Lijst Groen Noordenveld betreurt het dat er geen inspreekmogelijkheid voor inwoners is. Ook al is een meerderheid van de agendacommissie van de gemeenteraad van mening dat dit besluit slechts uitvoering van een eerdere beslissing is: het is in Noordenveld een democratisch recht dat inwoners over raadsvoorstellen kunnen inspreken. De raad zou deze mogelijkheid niet mogen inperken. Vooral niet omdat we weten hoe gevoelig het bouwen in het gebied van Maatlanden-De Zulthe bij de talrijke omwonende Noordenvelders ligt.

Lees Meer
  136 Hits

Nieuwe inspraakronde Roden-Zuid


Op 1 november 2023 kwamen de plannen voor Roden-Zuid aan de orde in de gemeenteraad. De raad achtte in meerderheid het concept-gebiedsplan Roden-Zuid geschikt voor een inspraakprocedure. LGN heeft laten weten dat de manier waarop het college dit presenteerde niet de indruk gaf dat inwoners nog veel hebben in te brengen. LGN kon met de inspraakprocedure akkoord gaan, nadat de wethouder toezegde dat de Omgevingsvisie 2030 als belangrijk stuk wordt toegevoegd. Het CDA was tegen omdat de tekst over voetbalclub ONR niet volledig is. Het is nog lang niet zeker dat er een andere plek te vinden is voor ONR.
De stukken (nog zonder de door LGN gevraagde aanpassing) zijn hier te vinden:  Agenda Noordenveld - Besluitvormende vergadering woensdag 1 november 2023 20:00 - 21:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). bij agendapunt 5.5.


De datums om in te spreken stonden nog niet in het participatieplan (alleen de maanden november en december werden genoemd), maar de gemeente heeft ze al op korte termijn gepland in de periode 13 t/m 23 november 2023. Dan zijn er Inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken. Voor de laatste is opgave verplicht. Zie daarvoor de website Roden Zuid | Gemeente Noordenveld. Er staat daar verder dat ideeën en voorstellen kunnen worden achtergelaten in een digitale ideeënbus. Ook kunnen mensen hun mening geven via de vragenlijst met stellingen. Daarnaast zijn er een e-mailadres en natuurlijk het postadres van de gemeente Noordenveld: Raadhuisstraat 1, 9301AA Roden en Postbus 109, 9300AC Roden.


LGN hoopt dat veel inwoners hun mening gaan geven.


De Omgevingsvisie 2030 is hier te vinden: Omgevingsvisie Noordenveld 2030.pdf. Daar staat op bladzij 36 alleen de voormalige camping de Beukenhof als mogelijke woningbouwlocatie in Roden-Zuid genoemd. Verder niets. De plannen zijn dan ook in strijd met de Omgevingsvisie. Verder zijn er genoeg argumenten tegen woningbouw op het Beukenhof terrein. Het standpunt van LGN is verder hier te vinden: Stand van zaken plannen Roden-Zuid en inbreiding in Noordenveld - Publicaties van LGN (lijstgroennoordenveld.nl)
.

  446 Hits

Op 14 november 2023 houdt LGN een openbare ledenvergadering

Op dinsdag 14 november 2023 houdt LGN in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB Roderesch, een ledenvergadering.

Vanaf 20:30 uur is er een voor iedereen toegankelijk deel van de vergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom en kunnen in gesprek met Tineke Nieboer, Nelly Nieuwenhuizen en Albert Nieuwenhuis, de raadsleden van LGN. Aan de orde komen actuele zaken zoals het participatiebeleid van de gemeente, de gemeentebegroting 2024, bouwplannen Roden – Zuid en Maatlanden - De Zulthe.

Lees Meer
  456 Hits

Inbreng bij behandeling gemeente begroting 2024 op 8 en 13 november 2023

Voorbereiding begrotingsbehandeling

De ontwerpbegroting was dit jaar weken later dan in eerdere jaren beschikbaar. De tijd van voorbereiding voor de raad was te kort. Bovendien heeft die langere voorbereidingstijd voor het college, niet tot een beter leesbare en duidelijkere begroting geleid.

Lees Meer
  517 Hits

LGN: “Nú duidelijkheid over de tijdelijke plek voor De Hekakker”

Donderdagavond 28 september 2023 stemde de gemeenteraad van Noordenveld unaniem in met nieuwbouw van de Norgse basisschool De Hekakker. In eerste instantie stelde Lijst Groen Noordenveld voor om de locatiekeuze op te pakken vanuit een visie op het hele dorp. Dat zou betekenen dat er, in afwachting van de locatiekeuze, zo snel mogelijk een noodlocatie had moeten komen voor de basisschool. Nu vindt de partij echter dat dat toch te veel tijd gaat kosten.

Lees Meer
  1196 Hits

LGN: “Dit is geen woonvisie, dit is een bouwvisie”

Op 28 september 2023 stemde LGN bij de besluitvorming als enige partij tegen de Woonvisie. Albert Nieuwenhuis verklaarde daarover: "Als je al bent begonnen met de uitvoering van een bouwplan en er moet vervolgens nog een woonvisie worden neergezet, dan is een open discussie hierover best wel lastig. LGN wil het college meegeven in het vervolg de juiste volgorde te hanteren. Dit is echter voor ons niet de reden om tegen te stemmen, want LGN vindt ook dat er gebouwd moet worden. We stemmen vooral tegen omdat we willen dat het accent op inbreiding komt te liggen om hiermee het steeds belangrijker wordende groen maximaal te behouden en dat is in de woonvisie niet het geval."

Lees Meer
  1142 Hits

Feiten en cijfers over woningbouw gemeente Noordenveld

Onderstaand artikel is al eerder door LGN geplaatst, maar het is vanwege de concept-Woonvisie die in september 2023 in de gemeenteraad aan de orde is, weer actueel.

LGN krijgt af en toe te horen: 'Maar jullie zijn toch tegen woningbouw? Kijk nu eens naar de enorme vraag op de woningmarkt!

De grote vraag is echter: wat is fictie (beeldvorming) en wat is de werkelijkheid.

Onlangs kwam het CBS met interessante cijfers over de woningmarkt in Nederland. En dan blijkt zomaar dat er ook op de woningmarkt door de politiek en door belangenorganisaties (bijvoorbeeld Bouwend Nederland) nogal fors aan onjuiste beeldvorming wordt gedaan. Uit CBS cijfers blijkt namelijk het volgende:

Lees Meer
  1810 Hits

Stand van zaken inbreiding in Noordenveld

Lijst Groen Noordenveld heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor inbreidingslocaties, locaties binnen de (dorps)kernen, met een bestaande bestemming voor bebouwing. De afgelopen jaren is daarin immers al veel bereikt en het aantal huishoudens stijgt niet zo hard als het college en de andere partijen in de gemeenteraad willen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de ontwikkelingen in aantallen woningen, huishoudens en inwoners per gemeente bij. Ook worden er prognoses voor de komende jaren gepubliceerd. Daaruit blijkt het volgende:

Lees Meer
  1055 Hits

Gemeenteraad bespreekt vragen bij streefbeeld Oosterduinen op 13 september 2023 19:00 uur

Op 13 september a.s. vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer over het Streefbeeld Oosterduinen. Deze vergadering is voor belangstellenden te volgen in de raadzaal in Roden of via internet:

Agenda Noordenveld - Livestream Consulterende bijeenkomst Streefbeeld Oosterduinen woensdag 13 september 2023 19:00 - 20:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Dat is een onderdeel van de "Expeditie Norgerduinen". Die heeft tot doel om "gezamenlijk met de bewoners van Norg en omstreken en andere belanghebbenden een visie te ontwikkelen die er op gericht is de problematiek van permanente bewoning, verloedering en sociale (on)veiligheid op een maatschappelijk verantwoorde wijze en tot een voor een ieder bevredigende oplossing te brengen waarbij een niet geringe inspanning door alle betrokken partijen is geleverd".

Lees Meer
  1020 Hits

LGN had al in juni 2023 vragen bij zoutsilo gemeentewerf.

Op 25 mei 2023 vroeg het college aan de gemeenteraad of er bezwaren zijn bij de afwijking van het bestemmingsplan voor een zoutsilo op de nieuwe gemeentewerf in Roden. Die bezwaren zijn er niet tegen deze eenmalige afwijking op een bedrijventerrein. Omdat deze forse verruiming van de hoogte van de toegestane 6 meter naar toen 16,5 meter wel vragen opriep, stelde Tineke Nieboer namens LGN op 14 juni 2023 een rondvraag.

Lees Meer
  873 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627