Dutch Nederlands
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Motie Veenhuizen informatie

Motie

Onderwerp     Veenhuizen 2022 en verder (p. 68 en 182)
Agendapunt     Behandeling Programmabegroting 2022
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     @CDA
Indiener(s)     LGN, CU, CDA

 

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen op 8 november 2021,


Overwegende dat,


        - in de begroting onder Taakveld 3.1 in verband met Veenhuizen 2022 twee doelen worden
          genoemd;
        - het zou gaan om een nieuw visiedocument én een gerichte actie- en investeringsagenda;
        - wezenlijke informatie over Veenhuizen ontbreekt onder het kopje ‘bijbehorende belangrijke
           documenten’;
        - onder Wensen en Nieuw beleid wordt gesuggereerd dat er al sprake zou zijn van een
           voorliggende, zomer 2021, actie- en investeringsagenda (?), met een verdeelsleutel die uitlegt

Wie/Wat (€) gaat bijdragen?
        - de Nieuwe Rentmeester vanaf zomer 2021 eigenaar is van het voormalige Rijksvastgoed-erfgoed
           in Veenhuizen;
        - de Nieuwe Rentmeester verantwoordelijk is voor het in stand houden en doorontwikkelen van het
          erfgoed, in, vaag omschreven, “goede samenwerking met diverse ‘stakeholders’ en overheden”;
        - onduidelijk is waarom en waarvoor de Nieuwe Rentmeester de gemeente om een (financiële)
           bijdrage kan vragen?
        - er sprake is van een Klankbordgroep Veenhuizen, waarvan niet bekend is wie er waarom deel van
          uitmaken en wie/ wat wordt geklankbord?
        - de klankbordgroep een ‘werkgroep’ heeft voorgesteld met (alleen?) deelname vanuit Veenhuizen
          Boeit en de gemeente (antwoord op technische vraag 54);
        - bestuurlijke- en gebiedsregie nog niet helder is ingevuld;
        - samenwerking en betrokkenheid (alle belanghebbenden in Veenhuizen) niet eenduidig
          georganiseerd en/of gecommuniceerd wordt/is.

Constaterende dat,


        - de informatiepositie van de Raad onvoldoende en zeker onvolledig is;
        - een herijking van de taakopvatting behorende bij de faciliterende, regisserende en
          toezichthoudende rol van de gemeente in Veenhuizen van de gemeente onbekend is.

 

Verzoekt het college:

        - de raad uiterlijk eind december 2021 te voorzien van alle relevante documenten betreffende de
          overdracht, inclusief aanloop- en voorbereidingsfase, aan de Nieuwe Rentmeester van het
          erfgoed Veenhuizen en de (door)ontwikkeling van Veenhuizen 2021 en verder;
        - in ieder geval de raad te informeren over de financiële en overige voorwaarden zoals die zijn
          gesteld bij de overdracht van het erfgoed-complex aan de Nieuwe Rentmeester;
        - in ieder geval de raad te informeren over de opdracht die de Nieuwe Rentmeester zichzelf stelt
          wat betreft Veenhuizen;
        - begin 2022 een gemeentelijke nota op te stellen over de toekomst van Veenhuizen met een
          herijking van de gemeentelijke taakopvatting ten aanzien van Veenhuizen;
        - op korte termijn aan te geven welke partners/belanghebbenden volwaardig en onvoorwaardelijk
          moeten/ kunnen deelnemen en samenwerken aan het opstellen van het Nieuwe Visiedocument

Veenhuizen;
        - op korte termijn een overzicht te leveren van alle bestaande overlegvormen in Veenhuizen, de
          betreffende deelnemers en de bedoelde (of toegedichte) verantwoordelijkheden.

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fracties
CDA
CU
LGN

 

                                                                                                                                    8 november 2021:    Ingetrokken

Motie Investering LED verlichting Buitensportaccom...
Motie Bomenbeheer
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
Gast
maandag 29 november 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://lijstgroennoordenveld.nl/

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627