Dutch Nederlands

Noorden Veld
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Maaibeleid

 

Motie Nieuw verkeer- en vervoerplan samen met inwoners

Deze motie kwam op 8 en 13 november 2023 aan de orde bij de behandeling van de gemeentebegroting. Met 4 stemmen voor (LGN en 1 van GB) en 19 tegen, werd de motie verworpen.

Motie Prioriteiten en personeelskrapte

Deze is behandeld tijdens de vergderingen van de gemeenteraad over de begroting op 8 en 13 november 2023. Met de stemmen van LGN en 1 raadslid van GB voor, is de motie niet aangenomen.

Amendement Behoud eigen begroting sociaal domein

Op 8 en 13 november 2023 werd de gemeentebegroting 2024 behandeld. LGN merkte dat helaas weinig fracties belang hechten aan het overeind houden van een aparte begroting sociaal domein. Zij willen alleen in 2024 nadenken over nadere voorwaarden voor de reserve. LGN wil zeker meedenken over zulke voorwaarden, zoals de motie van PvdA/GL, GB en VVD aangeeft: er kunnen ook meer beleidsonderwerpen onder het sociaal domein worden gebracht, zoals we zien bij de kwijtscheldingsregelingen. Het ontlasten van de rest van de begroting kan zonder de aparte begroting voor het sociaal domein af te schaffen. Het nadenken over voorwaarden pleit ervoor het toevoegen van het overschot eenmalig te doen. Dan kan er in 2024 een weloverwogen besluit over de begroting en reserve sociaal domein genomen worden. Het amendement van LGN kreeg steun van de ChristenUnie, maar verder niet.

Motie vergoeding gemeentepagina lokale papieren media

Deze motie is tijdens de behandeling van de perspectiefnota op 10 juli 2023 aangehouden tot een latere vergadering. Op 28 september is de motie opnieuw aangehouden in afwachting van nadere informatie van burgemeester Klaas Smid. Uiteindelijk is samen met het CDA op 1 november 2023 de motie in stemming gebracht. De tekst van het verzoek aan het college is na de discussie gewijzigd in: "Aan de lokale papieren media die op dit moment een vergoeding krijgen ook in 2024 een vergoeding te betalen voor het publiceren van de wekelijkse gemeentepagina in deze media, totdat mediabeleid is vastgesteld."

Na de mededeling van burgemeester Klaas Smid dat de vergoeding betaald wordt totdat hij meldt dat dit verandert, waren alleen LGN en CDA (4 stemmen) voor, 19 stemmen waren tegen.

Motie participatie inwoners en organisaties bij uitvoering dorpsvisies

De gemeenteraad behandelde deze motie op 28 september 2023. Er waren 3 stemmen voor (LGN) en 19 tegen (overige fracties). 

Getagged in:

Amendement participatie en communicatie locatiekeuze De Hekakker

Dit amendement is op 28 september 2023 met 15 stemmen voor (6 van GB, LGN, PvdA/GL, 1 van VVD, CU) en 7 stemmen tegen (D66, 1 van VVD, 4 van GB, LN) aangenomen.

Getagged in:

Amendement vergoedingssystematiek plaatsvervangende commissieleden gemeenteraad

Dit amendement is met 6 stemmen voor (LGN, CU, PvdA/GL) en 12 tegen (GB, VVD, D66), niet aangenomen op 12 juli 2023.

Lees Meer

Amendement financieel kader plannen sportaccommodaties

Dit amendement is op 12 juli 2023 ingetrokken nadat de wethouder toezegde dat er bij de consulterende raadsvergadering op 18 september 2023, meer duidelijk zal zijn over de plannen en de verwerking in financiële voorstellen voor de begroting 2024.

Lees Meer

motie scenario’s voor begroting 2024

Deze motie is op 10 juli 2023 niet aangenomen met de 3 stemmen van LGN voor en de overige 16 stemmen tegen.

Lees Meer

Motie Reserve werelderfgoedstatus Veenhuizen

Deze motie is aangehouden op 17 mei 2023 tot bij de behandeling van de Perspectiefschets  op 10 juli 2023. Toen is de motie met de 3 stemmen van LGN voor en de overige 16 tegen, niet aangenomen. 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627