KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant
Noorden Veld

 

Fontgrootte: +

LGN veroordeelt gang van zaken Brinkhof en Nassau College Norg: geen participatie, geen visie

Het college stelt voor het raadsvoorstel over tijdelijke verhuizing van het Nassau College naar De Brinkhof en tijdelijke verhuizing van De Hekakker naar het gebouw van het Nassau College, niet in de raad te behandelen op 24 april 2024. Het Nassau College neemt nu geen beslissing en er is maatschappelijke onrust door dit voorstel. Het college wil eerst met de belanghebbenden verder in gesprek gaan.

Albert Nieuwenhuis heeft namens LGN de volgende inbreng voor 24 april voorbereid.

Als het Nassau College niet naar de Brinkhof wil, heeft dit raadsvoorstel geen enkele zin. Dit voorstel heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust door de inschattingsfout te maken dat participatie niet nodig is, want geen enkel uitgangspunt van het nieuwe participatiebeleid is toegepast: excuses hiervoor zouden op zijn plaats zijn. Toch krijgen de inwoners en het Nassau College het voor elkaar dit voorstel van de agenda te halen, een krachtig signaal vanuit de samenleving dat participatie serieus genomen moet worden.

Dat het Nassau College (NC) niet wil verhuizen heeft te maken met maatschappelijke onrust, maar vooral ook met onduidelijkheid over de toekomst en dit geldt nu helaas ook voor de Hekakker. De toekomst van Norg wordt nu vorm gegeven door onderdelen los van elkaar aan te pakken. Een op voorhand helder neergezette visie over hoe Norg er over 10-20 jaar uit ziet had veel onduidelijkheid weg kunnen nemen voor alle betrokkenen.

LGN doet een dringend appel op het college om samen met belanghebbenden te zoeken naar goed onderbouwde oplossingen, passend in het dorpsplan, inclusief een second opinion voor de reparatie van de Hekakker. 

Deze oplossingen kan het college vervolgens opnieuw aan de raad voorleggen, waarbij zorgvuldig wordt aangegeven hoe betrokken inwoners conform het participatiebeleid hebben meegedacht en meegedaan. Alleen op deze wijze kan het geschade vertrouwen mogelijk hersteld worden.

LGN blijft met de nodige vragen zitten:

-Waarom komt het college met een voorstel dat niet in kannen en kruiken is?

-Hoe kan het dat het NC op het laatste moment aangeeft niet te willen verhuizen? Hoe heeft het college hierover gecommuniceerd met het NC?

-Hoe gaat het college ervoor zorgen dat tijdelijke huisvesting de toekomstvisie van de Brinkhof niet verstoort?

-Wat is de bedoeling van de gesprekken met belanghebbenden? D.w.z. waar gaat het over?

-Wat verstaat het college onder belanghebbenden in deze situatie? Wie zijn dat?

 

Als het onderwerp wel inhoudelijk behandeld zou worden zou dit de inbreng van LGN zijn:

De inhuizing van het Nassau College in De Brinkhof is een voorstel dat binnen kwam als een donderslag bij heldere hemel, dit werd zo ervaren door betrokken inwoners, maar ook door de LGN raadsfractie. Veel betrokken inwoners zijn boos over het proces, dat wil zeggen over de participatie. Hebben deze inwoners een punt? Ons antwoord is: ja, een groot punt. Want, er is net in december unaniem door de raad een nieuw participatiebeleid  aangenomen.

Heel mooi, maar waar hebben we het dan over? In dit beleid staat dat participatie gaat over:

1. Tijdige betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden bij hun leefomgeving: ze denken mee en doen mee.

2. Meedenken betekent: ophalen en meewegen van meningen over onderwerpen die van invloed zijn op hen.

3. De aandacht voor participatie wordt groter naarmate een project maatschappelijk gevoelig ligt en de gevolgen voor de leefomgeving groot zijn.

Aan geen van deze uitgangspunten is voldaan: er is top down een oplossing bedacht en daarover zijn betrokkenen geïnformeerd, maar informeren is volgens het beleid geen participatie, er is namelijk niet meegedacht, terwijl dit prima had gekund, want in juli 2023 was al bekend dat het Nassaucollege in Norg zou blijven. De impact op de Norgse samenleving is groot, dat blijkt uit brieven van ondernemers, gebruikers, omwonenden, dorpsbelangen en een petitie (400), een duidelijk signaal dat zorgvuldige participatie vereist is.

Naast boosheid proeven wij ook een grote angst om de maatschappelijke functie van het dorpshuis kwijt te raken. De kernkwaliteit van Norg is volgens de omgevingsvisie 2030 sociale cohesie (onderlinge verbondenheid). Het op dit moment doorzetten van dit raadsvoorstel leidt tot ontwrichting van de onderlinge verbondenheid. Wat te denken als leerlingen en docenten van het NC zich niet welkom voelen in de Brinkhof, wat doet dit met het gevoel van veiligheid? Wat als gebruikers geen koersbal meer kunnen spelen overdag? Wat als de begrafenisondernemer te veel overlast ervaart? Er staat met dit voorstel spanning op de bezettingsgraad en deze gaat de komende tijd alleen maar toenemen: er zijn ondernemers die aan het groeien zijn en graag in de Brinkhof willen blijven. Maar ook door de snelle toename van de vergrijzing zal de vraag naar activiteiten in het dorpshuis gaan toenemen. Dit voorstel zorgt voor een hoog afbreukrisico ten aanzien van de maatschappelijke functie van de Brinkhof en het afstoten van ondernemers en daarmee werkgelegenheid. Niet bepaald bevorderlijk voor de sociale cohesie, het zou zelfs kunnen leiden tot tweespalt.

Het is maar de vraag of de aanpassing van de Brinkhof voor de herfst gereed is. Er is nieuw onderzoek gaande naar reparatie van de Hekakker en uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat hier waarschijnlijk mogelijkheden voor zijn. Kosten zijn niet duidelijk en niet uitgewerkt: Is bijvoorbeeld reparatie geen goedkopere optie? Zijn alle opties wel voldoende onderzocht? Ook is er onduidelijkheid over een plan van DAAD architecten. Maar als klap op de vuurpijl heeft het Nassaucollege nu zelf ook aangegeven niet naar de Brinkhof te willen.

Kortom: er ontbreekt relevante informatie, er is verwarring, de participatie past niet bij het bestaande beleid en er is sprake van afbreukrisico ten aanzien van de sociale cohesie. LGN vindt dit een slechte voedingsbodem voor het nemen van een verantwoord besluit en doet een dringend appel op het college om samen met betrokkenen te zoeken naar goede oplossingen en de uitwerking ervan, inclusief een second opinion voor de reparatie van de Hekakker: alleen op deze wijze kan het geschade vertrouwen weer hersteld worden.

 

Openbare ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld ...
Vragen LGN over wijziging plan Oude Velddijk 26 Pe...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
zaterdag 18 mei 2024

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627