KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

Geen “uitsluitparticipatie” Omgevingsvisie: iedereen mag meedenken over toekomstig ruimtegebruik in Noordenveld

In de raadsvergaderingen van 5 en 12 juni 2024 stelde het college voor om de in 2016/2017 samen met veel inwoners opgestelde Omgevingsvisie 2030, te herzien. Er zou sprake zijn van participatie maar beleidsonderdelen waarover al participatie heeft plaatsgevonden worden uitgesloten. LGN is echter uitdrukkelijk voorstander van een uitgebreid participatietraject om de gehele omgevingsvisie te actualiseren. Zo krijgt elke inwoner de kans om te participeren in de verdeling over de gemeente van locaties voor sport, landbouw, natuur, wegen, bedrijven, fietspaden, hulp en zorg, woningbouw. In de optie van het college wordt inwoners al bij voorbaat de mond gesnoerd over een deel van de visie: dat ziet LGN als ‘uitsluitparticipatie”. Bij het college en de coalitie werd een gevoelige snaar geraakt door woordvoerder Tineke Nieboer. Hoewel reageren in de besluitvormende vergaderfase niet volgens de regels is, werd het wethouder Jos Darwinkel toch toegestaan om te melden dat hij de opmerking “inwoners de mond willen snoeren” ongepast vindt.

De uitgebreide inbreng van LGN op 5 juni was de volgende. LGN pleit er al enkele jaren voor, om, vóórdat het college van de huidige Omgevingsvisie 2030 gaat afwijken, eerst een brede discussie over de Omgevingsvisie te voeren. Een brede discussie met de inwoners en organisaties in de Noordenveldse dorpen, zoals we dat ook gedaan hebben in 2016. Helaas heeft het college ervoor gekozen om éérst van de Omgevingsvisie te gaan afwijken, met name voor Roden-Zuid en Maatlanden – De Zulthe. En nú zit men op de blaren. Een brede afweging is niet meer mogelijk zonder dat de afwijkende keuzes weer ter discussie komen. In dit voorstel wil men pleisters op de brandblaren plakken door een quick scan te hanteren als basis voor de inhoud en een ingeperkte participatie als basis voor het proces. LGN is daar geen voorstander van.

De doelstelling van een Omgevingsvisie, een brede afweging van de invulling van locaties in de gehele gemeente, valt zo weg. Evenals de integrale afweging waar woningbouw vooral voor 1 en 2 persoonshuishoudens en sociale huur dient te komen en daar de locaties bij te zoeken in de hele gemeente. Onlangs wezen woningstichtingen Woonborg en Actium de gemeenteraad nog op het belang hiervan. En dat geldt ook voor een in samenhang te bepalen afweging van sportlocaties. En wat te denken van ruimte voor minder intensieve landbouw en natuur en minder autoverkeer door de woonwijken van Roden? En hoe passen we hulp en zorg in, in de leefomgeving? Anders dan in aparte plannen kan in een omgevingsvisie meer vanuit een helicopterview gekeken worden, een integrale benadering.

Meedenken lijkt zinloos in dit voorstel. De keuzes zijn door college en raadsmeerderheid al gemaakt in de plannen voor Roden-Zuid en Maatlanden – De Zulthe. Inwoners die andere oplossingen willen inbrengen, hebben het nakijken. LGN pleit voor een andere opzet: bij inwoners en organisaties ideeën voor de lange termijn ophalen en die samen met de quick scan verwerken in een nieuw ontwerp voor een Omgevingsvisie. En dat in een procedure zonder beperkingen wat de inhoud betreft. Volg gewoon de nota Participatiebeleid. Onze toekomst is te belangrijk om even snel af te doen zoals nu wordt voorgesteld. Een goede inbreng van inwoners vraagt volledige participatie, zeker gezien de onrust in de gemeente.

Uiteindelijk stemden alleen LGN en LN tegen. Het college gaat het proces nu uitwerken en komt met een voorstel over de onderwerpen die wel of niet van participatie worden uitgesloten.

College Noordenveld kondigt bezuinigingen aan op s...
Historische Vereniging Roon heeft dringend nieuwe ...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
zondag 14 juli 2024

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627