Dutch Nederlands
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Noorden Veld

 

Amendementen, moties en rondvragen LGN tijdens vergadering 11 december

Afgelopen woensdag vond de laatste besluitvormende en oordeelsvormende vergadering plaats voor het kerstreces. Op de agenda van de besluitvormende vergadering stonden onder andere punten aangaande het vaststellen van verschillende belastingen en tarieven van sportaccomodaties, scenario's voor de nieuwe Welstandsnota, de verordening WMO- en Jeugdwet en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation. Tijdens het oordeelsvormende deel werden drie bestemmingsplannen besproken.

Amendementen

Lijst Groen Noordenveld diende tijdens de besluitvormende vergadering amendementen in bij het vaststellen van de diverse belastingen en tarieven van sportaccomodaties, de keuze van scenario's voor de nieuwe Welstandsnota en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerk en het afvalbrengstation.

Belastingen en tarieven van sportaccomodaties

De verordening Gebruiksvergoedingen zwembad De Hullen Roden bevat expliciet lagere tarieven voor zwemverenigingen, waaronder zwemverenigingen voor lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking. Het college stelt voor deze tarieven met 1,5% te verhogen van € 37,60 naar € 38,15 per uur wat op jaarbasis neerkomt op € 30,00 tot € 100,00 extra. Voor de relatief kleine zwemverenigingen voor lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking is dit een extra financiële last naast andere toenemende lasten, terwijl dit voor de gemeentebegroting een  verwaarloosbaar bedrag is. LGN stelde daarom voor om deze tarieven niet te verhogen in 2020, maar de andere partijen gingen hier helaas niet in mee.

Nieuwe Welstandsnota

In aanloop naar de omgevingswet is het college bezig met de voorbereiding van een nieuwe welstandsnota over regels voor het uiterlijk van gebouwen in de gemeente. Uitgangspunten voor deze nieuwe Welstandnota zijn minder regels en meer ruimte voor de eigen ideeën van inwoners, zoals eerder is vastgesteld door de gemeenteraad. LGN, CDA en VVD kwamen met voorstellen om het aantal regels zoveel mogelijk te beperken, maar wethouder Henk Kosters wees alle voorstellen vanuit de raad af. Overleg tijdens een schorsing leidde er echter toe dat de raad unaniem besloot om welstandsvrij bouwen niet bij voorbaat al uit te sluiten.

Daarnaast kwam LGN met een amendement om overleg met de buurt te bevorderen. Dit amendement kreeg steun van ChristenUnie, D66 en VVD, maar dit was helaas onvoldoende om te worden aangenomen. De nieuwe Welstandsnota moet volgens wethouder Henk Kosters voor de zomer van 2020 klaar zijn.

Locatie gemeentewerf en afvalbrengstation

Het college stelde de raad voor om de locatie Ekkelkamp aan te wijzen als voorkeurslocatie van de nieuwe gemeentewerf en het nieuwe afvalbrengstation. In de ogen van Lijst Groen Noordenveld is het nu echter nog te vroeg om een voorkeurslocatie aan te wijzen, aangezien er nog onvoldoende bekend is over de vorm die de werf en het brengstation moeten krijgen. Voor LGN zijn vorm en locatie onlosmakelijk met elkaar verbonden - de locatie bepaalt welke vormen mogelijk zijn, terwijl de gewenste vorm bepalend is voor de locatiekeuze. Afhankelijk van de vorm en omvang kunnen omwonenden, omliggende bedrijven en de gebruikers van de vis- en kanovijver meer of minder overlast hebben van de nieuwe gemeentewerf en het brengstation.

LGN stelde daarom voor om de locatie Ekkelkamp vooralsnog niet aan te wijzen als voorkeurslocatie met eventueel het huidige brengstation als opslaglocatie, maar eerst de resultaten van de beeldvorming over de beste vorm van het afvalbrengstation af te wachten. In een nieuw voorstel zouden dan locatie en vorm samen kunnen worden besproken, zodat het proces geen vertraging op hoeft lopen. De andere partijen gingen hier helaas echter niet in mee.

Rondvragen

Tijdens de rondvraag stelde Lijst Groen Noordenveld twee vragen. Ten eerste vroeg LGN-fractielid Tineke Nieboer naar de consequenties van de invoering van de nieuwe inburgerinswet voor de gemeente Noordenveld.

Wethouder Jeroen Westendorp gaf aan dat deze wet per 1 januari 2021 ingaat. Een deel van de veranderingen in de wet voert Noordenveld al uit in het samen met vluchtelingen opgezette project Gewoon Ontmoeten (GO) dat al enkele jaren goede resultaten biedt. Het werken met leerroutes wordt wel anders. Hoe dat zal verlopen weet het college echter nog niet, onder meer vanwege de extra kosten die dit met zich meebrengt. Tijdens een overleg van ambtenaren, wethouders, raadsleden en de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad op 18 december aanstaande wordt hierover meer informatie verstrekt.

Fractievoorzitter Henk Koekkoek stelde een vraag over de Koelenweg in Huis ter Heide. Deze weg is een sluiproute voor auto's van en naar Assen sinds er rond 1990 een nieuwe brug over de Norgervaart is aangelegd. Daarmee kunnen automobilisten maar liefst zeven verkeerslichten vermijden. Dit levert echter gevaar op voor aanwonenden, fietsers en wandelaars. Er zijn meerdere pogingen gedaan om het sluipverkeer te beperken, maar die hadden helaas tot nu toe geen succes. LGN hoorde van omwonenden dat het college nadenkt over een afsluiting van de Koelenweg tijdens de spits en vroeg het college op welke termijn er duidelijkheid komt over een oplossing en wanneer deze uitgevoerd wordt.

Wethouder Alex Wekema antwoordde dat het college inderdaad overweegt de Koelenweg af te sluiten tijdens de spits. Het probleem daarbij is echter de beweegbare paal die het verkeer moet tegenhouden, maar regelmatig wordt gesaboteerd. Wanneer deze niet gemaakt kan worden, zal het college andere opties onderzoeken. Daarnaast is er contact over de Koelenweg tussen ambtenaren van buurgemeente Assen en de gemeente Noordenveld. Hopelijk komt er volgend voorjaar een verkeersbesluit met daarin een oplossing.

Motie kaders begroting 2022
LGN stelt artikel 40-vragen over Peize-Zuid
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
Gast
maandag 29 november 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://lijstgroennoordenveld.nl/

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627