KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
Noorden Veld

 

DvhN over faillissement Barsema 2 november 2011

 

  308 Hits

Raadsverslag 26 oktober 2011

Gemeenteraad 26 oktober 2011

Tijdens het presidium deelde wethouder Oeds Keizer mee dat sociale werkvoorziening Novatec eindelijk de begroting voor 2012 klaar heeft. Die wordt op 23 november 2011 in de gemeenteraad behandeld. Daarbij maakte hij bekend dat de directeur van Novatec zich ziek gemeld heeft, in verband met het rapport over het ontstaan van de grote verliezen bij de failliete timmerfabriek Barsema.

Burgemeester Hans van der Laan deelde in het presidium mee dat de gemeente volgens de eigen ombudscommissie geen verkeerd e-mail adres gebruikt heeft bij de inspraak van Kerspel Norg over de welstandsnota voor de Brinkhofweide in Norg. Kerspel had namelijk een klacht ingediend, omdat een oud mail adres gebruikt was en de schriftelijke weergave van de zienswijze daardoor niet ontvangen was.

Bij het vastleggen van de besluiten van de vergadering van 12 oktober jl. is op voorstel van Lijst Groen Noordenveld duidelijk vastgesteld dat de raad geen waardering heeft uitgesproken voor de slechts kleine bezuiniging van de regiovisie Groningen-Assen en dat het college gaat proberen de bijdrage voor de gemeenten hieraan te verlagen.

Zonder discussie werd besloten dat voor een aantal categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen is vereist volgens de Wet Ruimtelijke Ordening, het college in plaats van de raad een beslissing mag nemen. Het gaat om ondergeschikte zaken die niet veel voorkomen.

Voor het project Hekakkerstraat/Esweg e.o. te Norg, waar huurwoningen gesloopt en door nieuwe vervangen worden, heeft de raad € 160.000,00 beschikbaar gesteld. Woningstichting Actium moet daarvan € 80.000,00 aan de gemeente betalen.

De raad heeft ingestemd met een bedrag van € 35.000,00 voor het project "Versterking toeristische en recreatieve infrastructuur landgoederen Terheijl-Mensinge”. Het gaat onder meer om het opknappen van het hertenkamp bij Nietap, vervangen van zieke bomen, het plaatsen van informatieborden en promotie van deze landgoederen. Veel organisaties stellen geld beschikbaar, maar de Dienst Landelijk Gebied en de regio Groningen-Assen ontbreken, zo bleek uit vragen van Lijst Groen Noordenveld en de PvdA. Een duidelijke verklaring was hier niet voor. Onze fractie vroeg ook naar inzet van een bestaande organisatie als VCT (promotie Veenhuizen) voor de promotie en het college bleek daarvoor inderdaad een medewerker van VCT te willen inschakelen. De kosten vallen onder de normale budgetbewaking.

Bij het vaststellen van een gewijzigd reglement van orde voor de raad van Noordenveld is op voorstel van de PvdA besloten de ingekomen stukken van de gemeenteraad voortaan op de website van de gemeenteraad te publiceren. Dit naar aanleiding van het goede voorbeeld van de publicatie ervan op de website van Lijst Groen Noordenveld.

Eén van de laatste concepten van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden werd door de raad besproken. Hoewel het slechts om het opnieuw vastleggen van oude bepalingen gaat, viel het Harry Waals namens Lijst Groen Noordenveld op dat er nog allerlei achterhaalde teksten voor massale woningbouw en wegenaanleg instaan. Volgens wethouder Jan Kemkers is het niet goed mogelijk om bij zo’n langlopende vrijwel ongewijzigde herziening, actueel te zijn.

De brandweer in Noordenveld stond voor de tweede keer ter discussie. Nu met een voorstel van burgemeester en wethouders. Daaruit bleek dat de wethouders Gerrit Alssema en Otto Huisman eerst, net als gemeentesecretaris Anne Doornbos, van mening waren dat de brandweerpost Peize dicht moet en de tweede wagen in Roden afgeschaft moet worden. Zij waren het alsnog eens geworden met de rest van het college over een voorstel dat uitgaat van behoud van de huidige posten, zuinig zijn met materiaal en een experiment met extra vormen van hulpverlening voor onder meer de veiligheidsregio Drenthe. Zo’n experiment zou kosten moeten besparen. De vrijwillige brandweermensen waren weer in grote getale aanwezig. Luurt Blaauwwiekel deelde namens de brandweer Roden mee dat hij onaangenaam verrast was doordat na drie jaar van allerlei adviezen, opeens een niet-geadviseerd experiment voorgesteld wordt. Volgens hem is het zeer de vraag of hiermee kosten bespaard worden. Voor hem heeft de burgemeester zijn geloofwaardigheid verloren en wil de brandweer het vertrouwen in hem opzeggen. Eric van Dijken gaf namens de brandweer Peize aan dat deze het eens is met het voorstel en het een uitdaging vindt om aan een experiment te werken. Bij de voorjaarsnota, behandeld op 27 juni 2011, heeft Lijst Groen Noordenveld al haar mening gegeven. Er waren toen genoeg adviezen bekend. Er moet duidelijkheid komen voor de vele vrijwilligers, zij verkeren al te lang in onzekerheid. Er zijn genoeg bezuinigingen mogelijk op onderwerpen (bouwplannen, bureaucratie) die vrijwilligers niet raken. Bezuinigingen moeten niet in het sluiten van een post en niet in het afschaffen van de tweede wagen in Roden gezocht worden. Het collegevoorstel voldoet daaraan, ook al valt op de motivering het nodige af te dingen, met name wat de aanrijtijden betreft. Een experiment is waardevol voor een betere inbedding van de brandweerzorg in de dorpen in Noordenveld. Roden dient een professionele post te behouden. Verder is het van belang weer te investeren in het onderling vertrouwen, de opleidingen en het materiaal van de brandweer. Van de andere fracties waren Gemeentebelangen en D66 al voor behoud van de huidige capaciteit. Nu kwamen het CDA en een nog niet bekend fractielid van de hierover verdeelde PvdA daar bij, zodat er een meerderheid voor is. De overige fracties hebben hun twijfels bij de kosten van een experiment, de taken die er wel of niet onder kunnen vallen, en eventuele investeringen in de brandweer waarvan de veiligheidsregio bij de regionalisering per 1 januari 2014 profiteert. De PvdA vroeg om ook Norg bij een experiment te betrekken. Jan Kemkers verdedigde burgemeester Hans van der Laan namens de wethouders. Volgens hem heeft de burgemeester de brandweermensen steeds gesteund. Hans van der Laan gaf aan dat over het experiment nog niet veel vast ligt, maar wel is duidelijk dat de veiligheidsregio het met personeel zal ondersteunen. Het kan gaan om kinderopvang in de kantine, een korps met minder vrijwilligers, training bij reanimatie apparatuur, het testen van kleine zogenaamde snelle interventie teams (SIV) op het platteland e.d. Er komt een concreter plan van aanpak met financieel overzicht, zo mogelijk binnen twee maanden. Hans van der Laan gaat met de brandweer Roden na wat er in de afgelopen jaren is misgegaan. Over compensatie vanuit de veiligheidsregio voor investeringen, moet nog overlegd worden. Als een brandweerauto vervangen moet worden, wordt dat niet uitgesteld. Ondanks onze oproep om de discussie af te sluiten, komt het punt over twee weken opnieuw aan de orde.

De bespreking van het plan om het centrum van Leek en Nietap op te knappen met nieuwe bestrating, meer groen en waterpartijen, werd opnieuw uitgesteld. Wethouder Jan Kemkers wist nu te melden dat er eerst duidelijkheid moet zijn over de sanering van vervuilde grond van een voormalige stomerij en van de voormalige trambaan.

Teun van den Bout voorzitter van de Rekenkamercommissie van Noordenveld, was aanwezig om het jaarverslag 2010 van deze commissie toe te lichten. In 2010 zijn er geen onderzoeken gedaan, maar voor 2011/2012 staan er weer enkele op het programma over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Resultaten Beheer Openbare Ruimte. Tineke Nieboer heeft namens Lijst Groen Noordenveld gevraagd naar het behoorlijke aantal toezeggingen door Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van vorige onderzoeken. Teun van den Bout gaf aan dat de raad daar zelf op moet letten. De in 2010 bespaarde kosten (€ 35.000,00) gaan naar de algemene reserve. Lijst Groen Noordenveld heeft als suggesties voor nieuwe onderzoeken “de effecten van de Regiovisie voor Noordenveld” en “actieve informatievoorziening van het college richting gemeenteraad” (in plaats van dat raadsleden steeds alles zelf moeten opvragen), genoemd. Op verzoek van de VVD gaat wethouder Oeds Keizer erop letten dat er een werkconferentie over de gemeenschappelijke sociale dienst komt. Dit is één van de nog niet uitgevoerde uitkomsten van rekenkamerrapporten.

Pierre Baas heeft gevraagd om de exploitatie van bouwproject De Carré Nieuw-Roden, die van projectontwikkelaar Vastgoed de Friesche Wouden moet komen en al een jaar geleden is opgevraagd. Wethouder Jan Kemkers gaat zich erin verdiepen.

De PvdA vroeg of er een tijdelijke oplossing is voor discotheek Pruim uit Roden, waar het gebouw van afgebrand is. Burgemeester Hans van der Laan zoekt in overleg een tijdelijke andere plek.

Lijst Groen Noordenveld vroeg naar de gevolgen van de bezuinigingen van de provincie op het openbaar vervoer, waardoor de bussen naar Groningen zeker buiten de spits, veel minder haltes in Norg, Roden en Peize zullen aandoen. Volgens wethouder Otto Huisman valt het erg mee omdat het om haltes gaat waar weinig mensen gebruik van maken. De ChristenUnie vroeg in vervolg hierop naar de hogere bustarieven door de invoering van de OV-chipkaart. Hier kan de wethouder niets aan doen.

  295 Hits

Motie jaarstukkemn regiovisie 12 oktober 2011

 

  288 Hits

raadsverslag 12 oktober 2011

Regiovisie en brandweer hoofdpunten in volle raadszaal

De gemeenteraad sprak op 12 oktober 2011 over de jaarstukken van de regio Groningen-Assen. Daarop hadden de raadsfracties de vorige keer kritiek wegens de te hoge kosten, het te lage rendement van beleggingen en onnodig opgepakte taken. De meeste fracties keurden toen het zoveelste uitstel van de woonvisie, waarin de bouwplannen moeten worden bijgesteld, af. Wethouder Jan Kemkers had een zienswijze van de raad voor de stuurgroep van de regiovisie opgesteld, met een korte niet al te kritische reactie. Lijst Groen Noordenveld heeft via woordvoerder Harry Waals weer eens gewezen op de miljoeneninvesteringen die Noordenveld en andere gemeentes moeten afboeken vanwege de te grote ambities van de regio Groningen-Assen. De vereniging Groen Noordenveld sinds 2007 en onze fractie sinds 2010, hebben steeds gewaarschuwd tegen dit groeibeleid. Het college had al veel eerder kritischer moeten zijn op de financiële onderbouwing van de plannen, maar gaat gezien de stukken van de regio gewoon door met groeiplannen, ondanks economische crisis, bevolkingskrimp en ingestorte woningmarkt. Tijdens een onder geheimhouding belegde bijeenkomst op 6 oktober 2011, kregen de raadsleden te horen welke problemen er zijn. Als we naar de begroting 2012 van de gemeente kijken kan de strop voor Noordenveld zelfs 11,5 miljoen worden, terwijl er al veel bezuinigd wordt op vrijwilligers, verenigingen en gehandicapten. Zo gaat de regiovisie ten koste van de leefbaarheid van de dorpen, volgens onze fractie. De motie van Lijst Groen Noordenveld voor een neerwaarts bijgestelde begroting 2012 van de regio, met een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten, en voor een oplossing voor de financiële problemen van Noordenveld kreeg alleen steun van de VVD. Over een oplossing van de financiële problemen, gaat het college met de regio overleggen. Wat het eerste punt betreft werd in de zienswijze van de gemeente nog wel opgenomen dat het college gaat proberen een lagere bijdrage van de gemeenten aan de regiovisie te krijgen. Echter niet voor 2012, omdat daar niets meer aan veranderd kan worden volgens burgemeester Hans van der Laan. De meeste gemeenten zouden al akkoord zijn.

De meeste tijd werd besteed aan de situatie van de brandweer in Noordenveld. Al jarenlang wordt er onderzocht of er minder posten of minder brandweerauto’s moeten komen. De meningen daarover zijn verdeeld, er is de laatste jaren niet meer geïnvesteerd in opleiding en materiaal (waardoor de post Peize doordeweeks overdag niet meer mag uitrukken) en bij de vrijwillige brandweermensen is veel onrust ontstaan. Ze waren dan ook in grote getale aanwezig. Er waren insprekers van de brandweer Roden, brandweer Peize, de vereniging dorpsbelangen Peize, een inwoner van Peizermade die pas laat hulp van de brandweer kreeg voor een paard in de sloot, en de manager van verzorgingshuis De Hoprank in Peize. Zij gaven aan dat de huidige brandweerzorg vanuit Roden en Peize niet ingekrompen mag worden. Bij de voorjaarsnota, behandeld op 27 juni 2011, heeft Lijst Groen Noordenveld al haar mening gegeven. Er moet duidelijkheid komen voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de brandweer. Bezuinigingen dienen gezocht te worden in het materiaal, gebouwen, en nieuwe taken voor de brandweer die elders geld opleveren (hulp aan ouderen/gehandicapten, taken voor de veiligheidsregio), niet in het sluiten van een post en niet in het afschaffen van de tweede wagen in Roden. Henk Koekkoek heeft namens onze fractie als conclusie getrokken dat de argumenten voor vermindering vooral financieel zijn en gebaseerd zijn op een opkomsttermijn van 15 minuten. Lijst Groen Noordenveld hecht meer waarde aan het veiligheidsgevoel van mensen, het waar enigszins mogelijk hanteren van de wettelijke tijden van 5, 6 en 8 minuten en het behouden van de inzet van de brandweervrijwilligers voor de dorpsgemeenschappen. Dan is vermindering van de capaciteit niet aan de orde. Van de andere fracties zijn Gemeentebelangen en D66 ook voor behoud van de huidige capaciteit. Dat is nog geen meerderheid. De overige fracties hadden vragen over het standpunt van de burgemeester en de wethouders (dat is tot nu toe niet bekend gemaakt), twee verschillende adviezen van de brandweercommandant en juridische aansprakelijkheid als de brandweer er later dan 8 minuten is. Klaas Haan van de ChristenUnie betichtte onze partij maar weer eens van leugens vanwege onze boycot van een besloten bijeenkomst over de brandweer. Op de vraag welke leugens dat zijn, kwam alleen als reactie dat ten onrechte het college als organisator van de bijeenkomst genoemd zou zijn. Wie het persbericht op onze site leest kan zien dat Klaas Haan het bij het verkeerde eind heeft. Hans van der Laan reageerde kort op een aantal zaken. Uitgaan van 15 minuten aanrijtijd kan volgens hem niet. Zo mogelijk moet de brandweer er sneller zijn. Hij liet doorschemeren het eens te zijn met Gemeentebelangen, D66 en Lijst Groen Noordenveld. Verder zijn er zorgen over voldoende vrijwilligers voor de post Norg en kan er mogelijk een experiment met nieuwe vormen van hulpverlening door de brandweer komen. Het college gaat nu een advies schrijven met de mening van alle wethouders en de burgemeester, en een nieuwe berekening van kosten en baten. De raad praat hierover verder op 26 oktober 2011. Dan zijn insprekers weer welkom.

De overige agendapunten (Aanwijzen categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, Project Hekakkerstraat/Esweg e.o. te Norg, Project "Versterking toeristische en recreatieve infrastructuur landgoederenzone Leek-Roden- deeluitwerking TerheijlMensinge", Bestemmingsplan bedrijventerrein Roden, Jaarverslag 2010 Rekenkamercommissie) komen ook op 26 oktober aan de orde. Al weer een volle agenda dus.

Vervolgens wordt op 9 november 2011 gesproken over de fouten die bij sociale werkvoorziening Novatec gemaakt zijn, waardoor € 3.000.000,00 kosten zijn gemaakt voor timmerfabriek Barssema, waar slechts zo’n tien mensen uit de doelgroep gewerkt hebben. Daar komt ook nog een belasting- en premieschuld van € 650.000,00 bij. Het is en wordt een hete politieke herfst in Noordenveld.

Tot slot nog wat andere zaken die aan de orde kwamen. De PvdA komt met een voorstel om de ingekomen stukken van de gemeenteraad voortaan op de website van de gemeenteraad te publiceren. Dit naar aanleiding van het goede voorbeeld van de publicatie ervan op de website van Lijst Groen Noordenveld. Het agendapunt over het project voor nieuwe bestrating, waterpartijen en bomen in de centra van Leek en Nietap was ten onrechte niet op de agenda gezet, maar komt nu op 26 oktober 2011 aan de orde. Er was een mogelijkheid voor inwoners en organisaties om in te spreken over de voorgestelde begroting 2012 en de daarin verwerkte bezuinigingen, maar daar maakte niemand gebruik van. Op een vraag van Tineke Nieboer van onze fractie over de gesprekken tussen het bestuur van Mensinghe en de horeca uitbaters van De Winsinghhof, antwoordde wethouder Oeds Keizer dat er geen oplossing is en dat hij niet weet wanneer die komt. Een vergelijkbaar antwoord kreeg Tineke van een geïrriteerde wethouder Gerrit Alssema toen zij vroeg naar de gesprekken over de subsidieverlening aan de stichting Welzijn in Noordenveld. Wethouder Oeds Keizer deelde mee dat de sociale dienst van Leek, Marum en Noordenveld binnen de begroting 2011 blijft en voor 2012 geen grote kortingen vanuit Den Haag verwacht. Op voorstel van de PvdA wordt de raad binnenkort geïnformeerd over de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Dan komt ook de 1, 2, 3 methode van Vlagtwedde om werklozen snel aan werk te helpen, aan bod. De ChristenUnie vroeg naar het energieverbruik in het gemeentehuis. Wethouder Otto Huisman geeft hierover schriftelijke informatie. Gemeentebelangen gaf aan blij te zijn met de uitslag van de stemming over het ondernemersfonds, waardoor zo’n fonds er in het centrum van Roden komt. Voor een fonds voor de bedrijventerreinen in Roden en Peize was niet genoeg steun.

  335 Hits

DvhN over brandweer 12 oktober 2011

 

  309 Hits

Antwoord B&W art 40 vragen bouwplan De Carré Roden 7 september 2010

 

  424 Hits

DvhN over brandweer 8 oktober 2011

 

  296 Hits

DvhN over brandweer 1 oktober 2011

 

  303 Hits

Persbericht brandweer 30 september 2011

 

  296 Hits

Raadsverslag 21 september 2011

Gemeenteraad eenstemmig over starterswoningen en kosten regiovisie Groningen-Assen

Op 21 september 2011 werd in het presidium, het overleg van de fractievoorzitters, onder meer gesproken over de ingekomen stukken van de gemeenteraad. Vaak zijn dat brieven met informatie van burgemeester en wethouders, uitnodigingen voor bijeenkomsten van allerlei organisaties en brieven van inwoners. Lijst Groen Noordenveld plaatst de ingekomen stukken sinds kort op de eigen website. De gemeente publiceert ze niet. De griffier gaf in eerste instantie aan dat in 2002 of 2003 het presidium dat zo zou hebben besloten. Dat bleek niet te kloppen, maar hij stelt wel voor om niet teveel bekendheid aan de stukken te geven. De meeste fracties lijken het daarmee eens te zijn. Lijst Groen Noordenveld heeft aangegeven dat deze stukken bij de agenda van de raadsvergadering horen en daarom openbaar zijn. Andere gemeenten publiceren ze zelf op internet. Onze partij blijft ze publiceren en zal er uiteraard op letten dat vertrouwelijke en erg persoonlijke stukken (die er vrijwel nooit bij zitten) niet op de website komen.

Het college wil enkele weken na de begroting een Najaarsnota, met nieuwe financiële gegevens behandelen. Wat ons betreft is dat zo kort na de begroting niet nodig en kan deze nota vervallen. Dat bespaart tijd en geld. Hij wordt echter toch gemaakt en behandeld omdat deze nota nodig zou zijn voor de controle door de accountant.

Tijdens de vorige vergadering heeft Lijst Groen Noordenveld aangegeven het niet nakomen van toezeggingen door wethouders en burgemeester af te keuren. Wethouder Gerrit Alssema vroeg toen welke toezeggingen dat zijn. Er zijn er 22 op een rijtje gezet: van het niet verstrekken van toegezegde stukken tot het niet betrekken van inwoners bij het verwijderen van struiken uit plantsoenen. We wachten een reactie af.

Rob Stroetinga is benoemd tot raadslid voor de VVD, na het vertrek van Arnold Rossing.

Over de Winsinghhof deelde wethouder Oeds Keizer mee dat er nog steeds geen oplossing van het interne conflict is, maar dat die oplossing steeds dichterbij komt.

Al eind 2010 heeft de PvdA via een zogenaamde houtskoolschets, een plan voor goedkope koopwoningen voor starters (met name jongeren) gelanceerd. De wethouder heeft daar nu op gereageerd en geschreven dat hij bij Nieuw-Roden (tussen Bisschopswijk en Langewijk) een mogelijkheid ziet, net als in lopende projecten als Lange Streeken Peize en Veldkampen Een. Verder noemt hij nog niet gestarte projecten als Oosterveld Norg en Roden-Zuid. Alle fracties staan positief tegenover het initiatief voor Nieuw-Roden, waar via de vereniging Dorpsbelangen een groep jongeren zich gemeld heeft voor zo’n project. GroenLinks vroeg om te proberen de woningen ook voor senioren geschikt te maken, en duurzaam (weinig energie, weinig afval) te bouwen en een prijsvraag voor jonge architecten uit te schrijven. Ook D66 wil ze levensloopbestendig hebben en afspraken vastleggen dat ze niet zomaar doorverkocht worden. Het CDA vroeg onderzoek naar de haalbaarheid, de ChristenUnie en gemeentebelangen willen voorkomen dat vooral mensen van buiten de gemeente er gaan wonen. Meerdere fracties twijfelden of het lukt de kosten van hypotheek en energielasten op maximaal € 500,00 te houden. De VVD vroeg om een bestemmingsplan met grondexploitatie en uitvoering door een woningstichting in plaats van door de gemeente. Harry Waals heeft namens Lijst Groen Noordenveld betreurd dat tot nu toe zo weinig goedkope starterswoningen in de gemeente zijn gebouwd. Gemeente en woningstichtingen lopen wat dat betreft achter. Om het project te laten slagen moeten eenvoudige regels (geen erfpacht) en procedures gevolgd worden. De standaard energienorm voor nieuwe woningen zorgt voor weinig energiegebruik, meer eisen maakt de woningen te duur. Woningen voor starters moeten zoveel mogelijk binnen wijken met andere woningen komen, bij voorkeur in al lopende plannen, dat scheelt procedures. Wethouder Jan Kemkers is het met Harry Waals eens. Hij wil de uitvoering als gemeente zelf doen, verwacht dat het plan haalbaar is en komt met een voorstel voor een startkrediet om samen met de jongeren in Nieuw-Roden het project op te pakken. De PvdA wees op de subsidie vanuit de provincie en Pierre Baas gaf aan dat de toekomstige bewoners lid kunnen worden van de energiecorporatie die vanuit de dorpen Langelo, Roderesch, Alteveer en Steenbergen is opgericht.

Op aandringen van onze fractie stond het project Centrum Leek - Nietap op de agenda. Dit is een onderdeel van de structuurvisie Leek-Roden (IGS). Tijdens een vergadering op 19 oktober 2010 was afgesproken dat de gemeenteraad van Noordenveld het project in het voorjaar van 2011 zou beoordelen, maar dat is niet gebeurd. De meeste fracties wisten dit niet meer, en besloten het agendapunt met een nadere toelichting van onze fractie, op 12 oktober 2011 te behandelen.

Over het jaarverslag 2010 en de begroting 2012 van de Regio Groningen Assen voerde Pierre Baas namens Lijst Groen Noordenveld het woord. Hij vroeg of er geld van de regiovisie zit bij het geld dat de provincie Groningen heeft ondergebracht bij Franse banken die ter discussie staan. De € 300.000, 00 voor extern ingehuurde adviseurs, vindt onze fractie teveel. Gevraagd is of dat minder kan, net als bij de overige bureaukosten. Het is verder nog de vraag of alle investeringen (alleen al zo’n € 10.000.000,00 van de gemeente Noordenveld) ooit terugverdiend worden, en of met de beheerskosten van projecten die gestimuleerd worden, rekening wordt gehouden. Lijst Groen Noordenveld kan niet instemmen met de meeste voorstellen van de regiovisie, waaronder voorinvesteringen in Roden-Zuid. De begroting is veel te ruim opgesteld (het dubbele van wat in 2010 gerealiseerd is) en gelet op grote bezuinigingen in Noordenveld is afzien van de jaarlijkse bijdrage wenselijk. De VVD vindt gezien de sombere vastgoedrapportage van de regio (leegstaande kantoren en winkels, nog jarenlang weinig vraag naar woningen) de ambities moeten worden bijgesteld en de bijdrage van Noordenveld omlaag kan. Die moet dan ook niet voor de komende jaren al worden vastgelegd, wat ook onze fractie en GroenLinks vinden. De VVD heeft verder nog steeds geen helder antwoord op de vraag wat het kost om uit de regiovisie te stappen. Gemeentebelangen noemde in zijn goedkeurende reactie de IGS (intergemeentelijke structuurvisie), maar bleek de regiovisie te bedoelen. Wethouder Jan Kemkers sprak over een nog niet vast te stellen “scheur in de broek” voor Noordenveld. De andere gemeenten hebben een luisterend oor, maar bieden nog geen oplossing. Hij wil de bijdrage tot 2015 wel vastleggen, om rust te scheppen, en wil de kwaliteit in tijden van krimp bewaken. Burgemeester Hans van der Laan meldde dat de woonvisie die de bouwplannen moet aanpassen, voor de zoveelste keer is uitgesteld, nu tot december 2011. Hij gaat steun zoeken bij de regio, voor het plan voor starterswoningen. De raad was eenstemmig over de te hoge kosten, het te lage rendement van beleggingen en onnodig opgepakte taken, en keurde de extra BTW-kosten en het uitstel van de woonvisie af. Over drie weken wordt een zienswijze van de raad vastgesteld.

Dan, op 12 oktober 2011 staat ook de toekomst van de brandweer in Peize en Roden op de agenda.

Er was nog een discussie over rol en taken van het Presidium. Daarin mogen burgemeester en wethouders niet meer in het geheim meningen van de raad over onderwerpen peilen. Dat hoort thuis in de raads- en commissievergaderingen. Wat onze fractie en de VVD betreft mag iemand anders dan de burgemeester voorzitter van het presidium worden. Gemeentebelangen wil dat de burgemeester dat blijft. Deze discussie wordt vervolgd.

De raad is akkoord gegaan met enkele kleine wijzigingen van de eigen reglementen van raad en raadscommissie.

In de rondvraag heeft onze fractie gevraagd naar het uitblijven van een uitgebreid accountantsrapport bij de jaarrekening 2010 van sociale werkvoorziening Novatec. Volgens wethouder Oeds Keizer moet het stuk nog in het bestuur van Novatec besproken worden en krijgt de raad het niet. Volgens Lijst Groen Noordenveld heeft de raad wel recht op dit stuk, om te kunnen controleren.

We hebben de gemeente gevraagd om mee te doen aan de verkiezing van de duurzaamste gemeente van Nederland. Dat kan nog tot 1 oktober.

Nog een vraag van ons ging over de kosten van de inmiddels gratis ID-kaart. Waarom gekozen is voor de datum 7 oktober 2010 als ingang van recht op teruggave van kosten, werd niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat Noordenveld op basis van een nieuwe wet vanaf 23 september 2011 weer kosten in rekening brengt.

Tot slot vroeg Pierre Baas namens onze fractie naar criminele activiteiten bij de opvang van het Leger des Heils in Alteveer, gezien de onlangs aangetroffen cliënt met gestolen auto. Volgens Wethouder Gerrit Alssema en burgemeester Hans van der Laan zijn er geen criminele activiteiten en heeft de politie de zaak van de gestolen auto opgelost.

  308 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627