Dutch Nederlands

Noorden Veld
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant

 

Motie De Hullen 27 juni 2011

 

  100 Hits

Raadsverslag 20 juli 2011

Gemeenteraad 20 juli 2011

Tijdens de vergadering van het presidium (overleg fractievoorzitters, griffier en burgemeester) zijn afspraken gemaakt over het bespreken van zaken in september 2011. Dan staan op de agenda: de toekomst van de brandweer in Peize en Roden, de jaarstukken/begroting van de regiovisie Groningen-Assen, het regiovisieproject voor het opknappen van straten in Leek en Nietap, het plan van een aantal artsen/therapeuten voor een gezondheidscentrum in Roden, een PvdA brief over de eindtijd van vergaderingen, en een evaluatiegesprek over het functioneren van de burgemeester. Verder is met de voorzitters van raad (burgemeester Hans van der Laan) en raadscommissie (raadslid Marry Brink van Gemeentebelangen) afgesproken dat het komende halfjaar als proef, raadsleden die iets over een onderwerp willen zeggen in eerste instantie vijf minuten spreektijd krijgen, en wethouders/burgemeester voor hun reactie op de raadsleden, in eerste instantie tien minuten.

Noordenveld gaat deelnemen aan een samenwerkingsverband van meer dan 100 gemeenten in Noord-Nederland en Noord-Duitsland, de Eems Dollard Regio. Lijst Groen Noordenveld en de VVD vroegen om hiervoor geen extra geld en geen extra tijd van ambtenaren in te zetten. Burgemeester Hans van der Laan gaf aan dat er geen extra tijd in hoeft te worden gestoken. Als er goede projecten met subsidie mogelijk zijn (bijvoorbeeld voor toerisme), kosten die wel tijd en geld, maar die worden eerst aan de raad voorgelegd. Bij de begroting 2012 komt een definitief voorstel voor de financiering van de jaarlijkse bijdrage van € 3.500,00.

Voor de derde keer kwam het afvalstoffenbeleidsplan 2011-2014 aan de orde. De ChristenUnie, de VVD en Gemeentebelangen waren tegen het voorstel om de eerste 100 kilo weggebracht afval per jaar per inwoner gratis te maken en boven de 100 kilo een hoger tarief dan nu te rekenen. Daar bleef alleen de VVD van over. Die partij verwacht dat meer grof afval in de grijze container of in de natuur verdwijnt. Lijst Groen Noordenveld wees op gemeenten waar het systeem van gratis afval brengen goed werkt, zoals Almelo, Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Na een jaar wordt gekeken of het nieuwe systeem in Noordenveld effect heeft.

Over sociale werkvoorziening Novatec deelde wethouder Oeds Keizer mee dat de directie een actieplan voor betere onderlinge verhoudingen heeft gemaakt, dat de jaarrekening 2010 bijna klaar is en dat bouwafdeling Alreno doorgaat ondanks een klein verwacht verlies van € 32.000,00.

Wethouder Otto Huisman meldde dat door gebrek aan medewerking van het waterschap het gemeentelijk rioleringsplan er niet komt in 2011. Hij verwacht een voorstel te kunnen doen in februari 2012. Er is wel een programma voor de rioleringswerkzaamheden in 2012. Harry Waals heeft namens Lijst Groen Noordenveld aangegeven net als de wethouder en de VVD, hierover teleurgesteld te zijn. Door het ontbreken van een met het waterschap afgestemde lange termijn planning, kunnen extra kosten voor de gemeente ontstaan.

Otto Huisman meldde verder namens de wegens hartklachten afwezige Jacob Dam, dat de afspraken met woningstichting Actium over bouwproject De Carré in Roden afgerond zijn.

De op 13 december 2010 gedane toezegging van wethouder Jacob Dam over het bespreken van de permanente bewoning van vakantiehuizen rond Norg, voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kan het college zich niet meer herinneren. Die toezegging komt het dan ook niet na. Ook een toezegging om geen inspraaktermijnen tijdens vakanties te laten aflopen wordt niet uitgevoerd bij dit bestemmingsplan. Die termijn loopt in augustus 2011 af. De VVD en Lijst Groen Noordenveld hebben deze handelwijze van het college afgekeurd.

In de eerste helft van 2011 hebben inwoners van Noordenveld ideeën voor een visie 2025 kunnen indienen. Wethouder Gerrit Alssema heeft een stuk met een samenvatting van de ideeën, aangevuld met teksten van ambtenaren, aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Lijst Groen Noordenveld heeft aangegeven het prima te vinden dat er zoveel van de inwoners is overgenomen. Alleen het niet bouwen in de ruimte rond de dorpen is niet overgenomen. Echte keuzes voor de toekomst ontbreken: bijvoorbeeld keuzes vanwege nieuwe technische mogelijkheden, een krimpende bevolking en vergrijzing. Onze fractie is teleurgesteld over het niet toepassen van een normale inspraakprocedure. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben nu niet met een zienswijze op de laatste tekst van de visie kunnen reageren. Op 30 maart 2011 heeft Gerrit Alssema dat wel toegezegd, maar weer wordt een toezegging van een wethouder aan de raad (en aan discussiedeelnemers), niet nagekomen. Door de bijeenkomsten vooraf, is goed naar de inwoners geluisterd, maar verantwoording aan de inwoners over wat er met hun ideeën gedaan is, ontbreekt. Het CDA en de ChristeUnie vinden het stuk echter uitstekend. Gemeentebelangen, GroenLinks en PvdA zijn minder enthousiast, maar wijzen het stuk niet af. De PvdA had graag gezien dat er meer met de ideeën vanuit de basisscholen was gedaan. De VVD wil het stuk nog niet vaststellen, de zogenaamde kernwaarden zijn erg vaag, sport en cultuur ontbreken erbij en Noordenveld wordt ten onrechte niet als werkgemeente aangemerkt. Wethouder Gerrit Alssema gaf aan dat inspraak, concretere onderwerpen, en meer “sprankelende” teksten in het vervolg op deze nota aan bod zullen komen. Op 7 september 2011 wordt hierover verder gesproken.

De gemeenteraad heeft beoordeeld of de nota “Noordenveld 2.0; participatie en communicatie in Noordenveld”, geschikt is om met inwoners en organisaties te bespreken. Al in 2009 heeft de onafhankelijke rekenkamercommissie van Noordenveld geoordeeld dat de omgang met inwoners vanuit de gemeente verbeterd moet worden. De raad is blij met het noemen van social media als hyves, twitter, facebook e.d., in aanvulling op kranten en eigen internetsites. De VVD vindt dat goede communicatie met en participatie van inwoners, een normaal onderdeel van het werk van de gemeente moeten zijn, en wil dat het college ook met de gemeenteraad beter communiceert. De ChristenUnie en de PvdA wezen erop dat de gemeente goed moet nagaan hoe boodschappen bij de ontvangers aankomen. De meeste partijen vinden net als inspreker Johan Kasper en Lijst Groen Noordenveld dat houding en cultuur binnen de organisatie moeten veranderen. Het CDA en Lijst Groen Noordenveld zetten hun vraagtekens bij het voorgestelde handboek participatie en communicatie, waarvan nog geen tekst beschikbaar is. Het in de nota genoemde voorbeeld van het project in Een, haalt Gerrit Alssema eruit, na kritiek van inspreker Rieks Vedder, Lijst Groen Noordenveld en de VVD. De participatie loopt daar juist niet goed. Na de zomer van 2011 gaan de wethouders Gerrit Alssema en Oeds Keizer overleggen met de groep inwoners die nu niet bij het project voor een nieuwe school/dorpshuis/kinderopvang, betrokken wordt. Gerrit Alssema zegde toe enkele door Lijst Groen Noordenveld voorgestelde tekstwijzigingen in de nota over te nemen. Hij gaf aan dat er geen dik handboek komt, en dat er geen reden is om anders met de gemeenteraad te communiceren. De raad ging op voorstel van de VVD akkoord met het direct starten van de inspraakprocedure, na de vakantie in september 2011.

Al vaker is gesproken over de opvang van het Leger des Heils in Alteveer. Bewoners maken zich ernstig zorgen over hun veiligheid en het ontbreken van voorafgaand overleg tussen hen, de gemeente en het Leger des Heils. Inmiddels zijn er al negen cliënten door het Leger des Heils ondergebracht. De VVD heeft daarover schriftelijke vragen gesteld. Johan Kasper sprak namens de vereniging dorpsbelangen Roderesch Alteveer Steenbergen in. Hij wees erop dat het Leger des Heils schriftelijke vragen niet beantwoordt en dat het college verantwoordelijk is voor de veiligheid en het naleven van de regels bij de verbouwing die nu plaats vindt. Zodra de noodzakelijke informatie van het Leger des Heils ontvangen is, wil de vereniging overleggen. Dorpsbelangen drong erop aan snel een veiligheidsonderzoek door een deskundige te laten doen. Burgemeester Hans van der Laan vindt dat echter niet direct noodzakelijk. Alle fracties vinden dat het college het initiatief moet nemen om afspraken te maken met de partijen. Met name GroenLinks en de PvdA benadrukten dat ook de cliënten van het Leger des Heils daar belang bij hebben. Lijst Groen Noordenveld vroeg de burgemeester om het Leger des Heils te laten weten dat de gemeente kwaad is over de overvaltactiek, en onze fractie vroeg om niet langer op overleg te wachten. Erg storend vond Lijst Groen Noordenveld het dat burgemeester Hans van der Laan met inspreker Johan Kasper en het publiek uit Alteveer in discussie ging, maar dat bij reacties vanaf de tribune direct aan het publiek gevraagd werd stil te zijn. Dat leidde tot een uiterst onbevredigend einde van dit agendapunt waarbij burgemeester Hans van der Laan alleen inwoners opriep direct met hem te overleggen, maar geen maatregelen aankondigde om iets aan de situatie in Alteveer te doen.

Wethouder Otto Huisman heeft enkele maanden terug toegezegd te proberen de Eenerstraat in Norg klaar te hebben voor de Drentse fietsvierdaagse die 26 juli start. Dat is gelukt. Lijst Groen Noordenveld heeft haar complimenten gegeven aan medewerkers, aannemers en wethouder.

  96 Hits

DvhN juli 2011 adempauze voor B&W

 

  108 Hits

DvhN over vrijetijdsboulevard 11 juli 2011 (2)

 

  107 Hits

DvhN over vrijetijdsboulevard 11 juli 2011

 

Lees Meer
  113 Hits

raadsverslag 27 juni 2011

Barre tijden

Op 27 juni 2011 vergaderde de gemeenteraad van Noordenveld over de zogenaamde voorjaarsnota. In dat stuk van burgemeester en wethouders staan de plannen om minder geld uit te geven en meer inkomsten te krijgen, voor de jaren tot en met 2015. Dit betreft zo’n beetje alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is. Van bestemmingsplannen tot rolstoelen en van zwembaden tot afvalverwijdering. De plannen moeten uitgewerkt worden in de begroting 2012 die de gemeenteraad in november 2011 moet vaststellen. Er moet flink minder worden uitgegeven. Vandaar dat de term “barre tijden” regelmatig gehoord werd. De belangrijkste onderwerpen waren de volgende.

Zwembad De Hullen in Roden

Het college had voorgesteld het zwembad in 2014 te sluiten en daarmee € 437.000,00 te besparen. Lijst Groen Noordenveld en de VVD zijn tegen sluiting van het zwembad. De VVD stemde in met de motie van onze partij om af te zien van sluiting en met alle betrokkenen te overleggen over kostenbesparingen en hogere inkomsten. De andere partijen namen genoegen met de toezegging van wethouder Gerrit Alssema dat er gezocht wordt naar een bezuiniging van € 200.000,00 op de totale kosten van het zwembad van zo’n € 750.000,00. Als dat niet lukt moet de gemeenteraad maar zeggen wat er moet gebeuren. Sluiting is dan één van de mogelijkheden.

Kosten personeel gemeentehuis

Een volledige vacaturestop wees de burgemeester af. Met de door het college voorgestelde 7,8% bezuiniging op de kosten van zo’n € 12.000.000,00, is volgens hem de grens bereikt. Lijst Groen Noordenveld diende een motie in om te besparen op het inzetten van medewerkers van externe bureau’s door het gemeentebestuur. Als het budget daarvoor op is, moet er gewacht worden tot er een nieuw budget is. Burgemeester Hans van der Laan wees dat af, omdat er volgens hem alleen dergelijke bureau’s worden ingeschakeld als dat niet anders kan. Onze motie kreeg steun van de VVD, te weinig voor een meerderheid.

Beheer openbare ruimte (BOR)

Op het bedrag van € 4.300.000,00 dat jaarlijks beschikbaar is voor het onderhoud van plantsoenen, grasvelden, bos, wegen en paden, wil het college € 500.000,00 besparen. Daardoor zou de kwaliteit van het onderhoud minder worden. Meer onkruid op straat dus. Alle partijen drongen aan op het inschakelen van werkzoekenden voor deze werkzaamheden. Ook buurt- en dorpsverenigingen kunnen volgens de meeste fracties een bijdrage leveren als daar bijvoorbeeld een budget tegenover staat. Ondanks de steun voor dit idee van Lijst Groen Noordenveld, ziet wethouder Otto Huisman dat niet zo zitten Het inschakelen van werkzoekenden wordt wel onderzocht. Een motie van de PvdA om ondanks de bezuiniging daarmee het groenonderhoud niet achteruit te laten gaan, trok die partij vervolgens in. De VVD drong er op aan voor het inschakelen van werkzoekenden de zogenaamde 1, 2, 3 methode van de gemeente Vlagtwedde te gebruiken. Door hen snel naar werk te helpen, zijn er weinig werklozen in die gemeente.

Verhoging onroerende zaakbelasting

Het collegevoorstel om het bedrag dat inwoners en bedrijven betalen niet alleen met de inflatie (zo´n 2%) maar ook jaarlijks met 5% extra te verhogen, kreeg vooral kritiek van Gemeentebelangen, VVD, D66 en Lijst Groen Noordenveld. De 5% betekent voor eigenaren van woningen een bedrag van minstens € 50,00 per jaar extra in 2015. Voor bedrijven met veel grond (landbouw, recreatie) kan het om duizenden euro’s extra gaan. Dat levert de gemeente uiteindelijk bijna € 700.000,00 per jaar op. Een motie van de VVD om af te zien van de extra belastingverhoging en naar verdere bezuinigingen te zoeken, werd gesteund door D66 en Lijst Groen Noordenveld. Gemeentebelangen en de andere partijen lieten het bij de toezegging van wethouder Gerrit Alssema dat hij “vriendelijkere” varianten met dezelfde opbrengst, gaat bedenken voor de begroting 2012.

Verhoging huur sport- en welzijnsaccommodaties

Wethouder Jacob Dam zegde op verzoek van Gemeentebelangen toe dat voor noodlijdende sportverenigingen een oplossing gezocht wordt. De motie van onze partij om af te zien van deze lastenverzwaring en samen met de verenigingen en stichtingen naar kostenbesparingen te zoeken, werd door de andere partijen afgewezen.

Welzijn in Noordenveld (WiN)

De stichting WiN moet het volgens het college vanaf 2013 met maximaal € 800.000,00 aan subsidie doen. Het onlangs toegekende bedrag voor steun aan mantelzorgers (familie en bekenden die mensen vrijwillig verzorgen) wil het college maar voor één jaar handhaven. Uiteindelijk krijgt de stichting daardoor € 253.000,00 minder subsidie, een bezuiniging van 25% nadat in 2010 al een bezuiniging van 10% was opgelegd. De meeste partijen willen dat de subsidie voor mantelzorg gehandhaafd blijft. De motie van Lijst Groen Noordenveld om de bezuinigingen op WiN te schrappen, de intake van voorzieningen als huishoudelijke verzorging, vervoersvergoedingen en rolstoelen via WiN te laten lopen en in het kader daarvan een bezuiniging met WiN af te spreken, werd door de andere fracties verworpen. Wethouder Gerrit Alssema overlegt hierover wel met WiN, maar vindt dat er aan de motie teveel consequenties voor de betrokken medewerkers van de gemeente kleven.

Nieuwe beleidsnota’s en -voorstellen

Lijst Groen Noordenveld heeft aangegeven dat op beleidsnota’s en posten voor eventueel nieuw beleid, honderdduizenden euro’s bespaard kunnen worden. Meer partijen hebben bezwaren tegen in ieder geval de € 250.000,00 aan nieuw beleid die het college wil opnemen, zonder dat daar inkomsten of besparingen tegenover staan. Dat leidde helaas niet tot afwijzing van dit voorstel. Wel zegde wethouder Gerrit Alssema toe dat de nota communicatie een eenvoudige nota wordt. Wethouder Otto Huisman zegde toe dat de nota duurzaamheid vooral een praktisch stuk wordt over maatregelen ter verbetering van milieu en klimaat, met minimale kosten.

Overige voorstellen

- Tegen voorstellen om vergoedingen aan gehandicapten te verlagen, heeft alleen Lijst Groen Noordenveld bezwaren. Andere partijen stemden in. GroenLinks gaf aan dat scootmobielen nogal eens onnodig aan gehandicapten verstrekt zijn. Volgens Lijst Groen Noordenveld en wethouder Gerrit Alssema is dat niet zo.

- De PvdA vroeg opnieuw aandacht voor de bouw van starterswoningen. Wethouder Jacob Dam gaf aan dat er al goedkope koopwoningen gepland zijn op de projecten Veldkampen Een, Lange Streeken Peize, Esweg Norg en Roderveld IV Roden. Verder zegde hij toe dat eind september 2011 alle gegevens bekend zijn om verder te praten. De PvdA stemde daarmee in en zag af van een motie.

- Een aangekondigde motie van GroenLinks over les over milieu op basisscholen door IVN, werd ingetrokken nadat wethouder Otto Huisman toezegde met IVN en de scholen te overleggen over een kleinere bezuiniging.

- GroenLinks en Lijst Groen Noordenveld zijn voor de verkoop van een aantal bouwgronden voor bijvoorbeeld landbouw en natuur. Wethouder Jacob Dam zegde toe bij de behandeling van de begroting 2012 met voorstellen te komen, maar de raad moet zich niet rijk rekenen volgens hem.

- Door Lijst Groen Noordenveld en de VVD voorgestelde alternatieve bezuinigingen om belastingverhoging, bezuinigingen op welzijn en op het zwembad te voorkomen, werden afgewezen. Bijdragen voor de verkeers- en bouwplannen van de regio Groningen-Assen (volgens burgemeester Hans van der Laan zit de gemeente daar tot 2020 aan vast), en voor het verder opknappen van Veenhuizen, wil de raadsmeerderheid bijvoorbeeld niet verlagen.

- Lijst Groen Noordenveld vindt de voorgenomen investeringen in bouwplan Oosterveld Norg, niet nodig. Het gebied is te mooi om te bebouwen. Bovendien loopt er nog een procedure tegen het zogenaamde compensatieplan. De PvdA vindt dat er wel gebouwd moet worden. Wethouder Jacob Dam vindt dat ook en wil beginnen op een rand met dure vrije kavels. Hij gaf aan de al vele jaren durende procedure niet af te wachten.

- Onze motie om in november 2011 een voorstel voor een begroting met keuzemogelijkheden te krijgen, kreeg steun van de VVD, maar haalde het niet, ondanks dat er nog veel zaken (grondverkoop, kosten Rodermarkt, omgaan met reserves, afspraken met WiN, varianten OZB) niet duidelijk zijn. Wethouder Gerrit Alssema wil één begroting voorstellen, die zo nodig gewijzigd kan worden.

Aan het eind moesten besluiten worden genomen, maar doordat de voorzitter na zeven uur vergaderen niet meer op een rijtje had wat er exact over de verschillende onderwerpen was afgesproken werd maar “besloten overeenkomstig hetgeen in vergadering aan de orde was geweest”. Zeer vaag en onduidelijk, en onzorgvuldig ten opzichte van degenen die door de bezuinigingen getroffen worden. Niemand weet nu waar hij of zij aan toe is. Lijst Groen Noordenveld heeft de voorstellen mede daarom afgewezen. Bovendien bleek het college de voorstellen niet vanuit een visie gemaakt te hebben, maar verdedigde iedere wethouder, en ook de burgemeester, zijn eigen portefeuille. Het voorstel van Lijst Groen Noordenveld om alleen maatregelen te nemen die zorgen voor sociale samenhang, behoud van de leefomgeving en budgettering, kreeg geen respons.

  107 Hits

Raadsverslag 6 juli 2011

Gemeenteraad 6 juli 2011

De meeste tijd werd besteed aan het voorstel van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan Vrijetijdsboulevard Roden (gebied bij de Vrijbuiter) te veranderen. Ondernemer Jaap van Zuijlekom wil daar activiteiten voor zijn eigen kerk organiseren en daar staat niets over in de regels van het bestemmingsplan. In overleg met burgemeester Hans van der Laan is hij al vanaf 2006 bezig om dit in een nog te bouwen hal mogelijk te maken. Wethouder Jacob Dam en ambtenaar Luuk Ronde moesten vorige keer bij afwezigheid van Hans van der Laan, de vragen beantwoorden. Op 6 juli greep de burgemeester meteen de gelegenheid om uitgebreid te reageren op wat er vorige keer besproken was en wat erover in de media geschreven en gezegd was. De VVD en Lijst Groen Noordenveld hebben hem gevraagd voortaan niet meer via de raad op uitlatingen in de pers te reageren. Hans van der Laan is van mening dat hij Jaap van Zuijlekom niets heeft toegezegd, behalve een inspanningsverplichting om het voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Naar aanleiding van vragen van onze fractie kon hij echter niet aanwijzen waar de woorden “inspanningsverplichting” en “gemeenteraad” in de notariële akte staan. Volgens hem moest dat blijken uit “het voeren van een procedure”. Op onze vraag hoe het college denkt een schadeclaim te kunnen afhouden, gezien de gewekte verwachtingen, antwoordde de burgemeester dat hij erop vertrouwt dat de gemeente geen vergoeding hoeft te betalen. Wel bestaat de kans dat Jaap Van Zuijlekom zijn grond weer aan de gemeente wil verkopen, maar het is volgens Hans van der Laan de vraag of de gemeente verplicht is daarop in te gaan. De VVD en Lijst Groen Noordenveld vinden de gang van zaken in dit dossier te langdurig, zonder openheid en met niet meetbare afspraken. Gesprekken zijn niet schriftelijk vastgelegd. De raad is slecht geïnformeerd. Een belangrijke brief van 6 juli 2010 is pas in juni 2011, na herhaald verzoek, openbaar gemaakt. Op herhaalde vragen vanuit de raad is niet in openheid geantwoord. Het college heeft niet goed opgelet en is tekort geschoten. Het CDA is van mening dat onze fractie het college van misleiding en bedrog beschuldigt. Dat is echter niet juist: het gaat om onzorgvuldig handelen en het niet informeren van de raad. De voorzitter bevestigde dat onze fractie de woorden misleiding en bedrog niet heeft gebruikt. Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie zien geen problemen en willen graag dat er snel gebouwd wordt. Daarom zijn ze voor het voorstel. De PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en Lijst Groen Noordenveld zijn tegen het voorstel voor beperkte kerkelijke activiteiten: het is onduidelijk en niet controleerbaar. Zij willen vasthouden aan het uitgangspunt dat het terrein voor winkels en andere gebouwen gericht op sport, vakantie, dagrecreatie e.d. bedoeld is, mede in verband met de andere ondernemers die vanwege dit uitgangspunt zich hier gevestigd hebben. Ook zou, als de wijziging door zou gaan, in het verleden ontvangen subsidie terugbetaald moeten worden. Het voorstel werd afgewezen.

Voor de tweede keer sprak de raad over het afvalstoffenbeleidsplan. De ChristenUnie, de VVD en Gemeentebelangen zijn tegen de wijziging van de kosten van het brengen van afval. Het voorstel om de eerste 100 kilo per jaar per inwoner gratis te maken en boven de 100 kilo een hoger tarief dan nu te rekenen, kost volgens deze partijen € 127.000,00, terwijl niet duidelijk is dat er een betere afvalscheiding ontstaat. Wethouder Otto Huisman verwacht net als in andere gemeenten juist een betere afvalscheiding door de eerste 100 kilo gratis te brengen afval. Hij kon de kostenberekening nog steeds niet goed uitleggen, waardoor er over twee weken verder gesproken wordt. Op ons verzoek komt in ieder geval in het plan te staan dat een jaarlijkse verhoging van de afvalstoffenheffing niet bij voorbaat al mag worden ingeboekt.

De VVD heeft schriftelijk vragen gesteld over het plan van een aantal artsen en therapeuten om samen een gezondheidscentrum in Roden te beginnen. Al in 2006 is het initiatief gestart. Het lukt de gemeente echter niet om een gebouw hiervoor te vinden. Bij de beantwoording van de aanvullende mondelinge vragen gaf wethouder Jacob Dam aan dat het zoeken van een gebouw niet “op rolletjes” loopt. Hij is nu in overleg met de organisatie Woonzorg Nederland, die eigenaar is van het lege stuk grond in Roden waar eerder middelbare school De Ronerborg stond, en hoopt binnenkort een reactie te krijgen.

Tineke Nieboer wees wethouder Oeds Keizer erop dat, nu de oplossing van het conflict bij de Winsinghhof in Roden er niet voor 1 juli 2011 is gekomen, wat onze fractie betreft 1 september 2011 de uiterste datum is.

Bij sociale werkvoorziening Novatec zijn de problemen ook nog lang niet opgelost. Uit antwoorden op vragen van Harry Waals en Pierre Baas bleek Oeds Keizer pas in december 2011 uitkomsten van de moeizaam lopende onderzoeken te verwachten. De jaarrekening 2010 is nog niet klaar. De VVD vroeg naar het voor 1 juli 2011 aangekondigde plan van aanpak en ook dat blijkt vertraging te hebben.

Wethouder Jacob Dam meldde dat de rond de zomer verwachte woonvisie van de regio Groningen-Assen niet eerder dan in oktober 2011 klaar is. Naar de woningbehoefte voor Lange Streeken in Peize hoeft wat hem betreft echter niet meer gekeken worden.

Vanwege de lange duur van de vergadering (er stonden weer eens teveel punten op de agenda), kwam over de visie Noordenveld 2025 alleen inspreker Johan Kasper van de dorpsvereniging Roderesch Alteveer Steenbergen (en Groen Noordenveld) aan het woord. Hij zag veel standpunten van Lijst Groen Noordenveld in de visie staan, maar mist dilemma’s en keuzes waar de gemeente in de toekomst mee te maken krijgt. Te denken valt aan minder scholen, meer ouderen, toerisme/recreatie centraal stellen of niet, e.d. Aan de deelnemers van discussie avonden over de visie is volgens Johan Kaper beloofd dat ze nog verder betrokken worden bij het opstellen van de visie, terwijl het college die nu al wil laten vaststellen. Zo staan de deelnemers buiten spel.

Ook over de concept-nota Noordenveld 2.0, participatie en communicatie in Noordenveld, kwamen alleen insprekers aan het woord. Riekst Vedder sprak namens een groep inwoners uit Een over het volgens de nota goede voorbeeld van communicatie over de multifunctionele accommodatie die voor dat dorp gepland staat. Een deel van de inwoners heeft een alternatief plan ingediend dat niet wordt betrokken bij het onderzoek van het plan van de vereniging Dorpsbelangen Een. In het kader van een goede communicatie en participatie zou de gemeente alle inwoners van Een bij de voorbereidingen moeten betrekken en dat gebeurt niet volgens Riekst Vedder. Johan Kasper sprak ook bij dit onderwerp in. Hij wees erop dat communicatie in Noordenveld nog steeds een probleem is, bijvoorbeeld bij de plannen voor opvang door het Leger des Heils in Alteveer. De houding vanuit de gemeente moet niet zijn dat burgers tegenstanders zijn, maar dat ze medestanders zijn. De politieke cultuur moet veranderen. Kritiek moet niet beschouwd worden als een persoonlijke aanval en moet niet met persoonlijke stekeligheden beantwoord worden. Er moet inhoudelijk gediscussieerd worden. Dat ontbreekt in de concept-nota.

Op 20 juli 2011 worden beide nota’s behandeld net als het voorstel voor deelname in de grensoverschrijdende samenwerking Eems Dollard Regio en (op verzoek van de VVD) de gang van zaken rond de Prins Willem Alexander Hoeve in Alteveer. De jaarstukken 2010 en begroting 2012 van de Veiligheidsregio Drenthe zijn niet behandeld. De veiligheidsregio komt eind 2011 met een aan de bezuinigingen aangepaste meerjarenbegroting.

De VVD is het niet eens met het alleen in de zomervakantie ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan Norgerduinen. Lijst Groen Noordenveld vindt dat ook niet juist. Zo kunnen mensen de gelegenheid om te reageren missen. Wethouder Jacob Dam gaat na wat hij eraan kan doen.

  112 Hits

raadsverslag 22 juni 2011

Gemeenteraad 22 juni 2011

In het presidium, dat de gang van zaken in en rond de raadsvergaderingen bespreekt, zijn enkele afspraken gemaakt om vergaderingen effectiever en interessanter te maken. Zo zal er door de raad meer overlegd worden met inwoners en organisaties over allerlei onderwerpen, om goed geïnformeerd te zijn. Verder komt er een voorstel om per onderwerp fracties en wethouders in eerste instantie maximaal vijf minuten spreektijd te geven.

De vragen van de VVD over de moeizame gang van zaken bij het plan voor een gezondheidscentrum in Roden, worden op 6 juli 2011 besproken.

Noordenveld werkt met de andere Drentse gemeenten samen in het recreatieschap Drenthe. Werkzaamheden rond toerisme en recreatie worden daar met elkaar afgestemd. Noordenveld betaalt er zo’n € 55.000,00 per jaar aan mee. Bij de bespreking van de Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Recreatieschap Drenthe deden de verschillende fracties suggesties voor een betere manier van werken. Gemeentebelangen wees op het samen aanbesteden van het onderhoud van fietspaden, Lijst Groen Noordenveld wil meer camperplaatsen, het CDA gaf aan dat de kantoorkosten omlaag kunnen. Wethouder Jacob Dam antwoordde dat gezamenlijk aanbesteden niet zomaar geregeld is, overleg over samenwerking met Marketing Drenthe loopt, er een notitie over camperplaatsen komt, een medewerker van het recreatieschap ook werkzaamheden voor gemeentes uitvoert en dat hij de kantoorkosten aan de orde zal stellen.

Wethouder Gerrit Alssema deelde mee dat er een goed gesprek met Vluchtelingenwerk is geweest. De organisatie krijgt voor de begeleiding van vluchtelingen in de gemeente over 2010 geen bijdrage, maar zal aanvragen voor bijdragen in 2011 en 2012 indienen. Op een vraag van ons raadslid Tineke Nieboer antwoordde de wethouder dat toekenning van een bijdrage nog niet zeker is.

Wethouder Oeds Keizer meldde over sociale werkvoorziening Novatec dat de meeste bedrijfsonderdelen volgens de begroting draaien. Bouwonderdeel Alreno leidt nog steeds verlies. Op 20 juli 2011 is de aandeelhoudersvergadering daarvan.

Het college stelt voor om als nevenactiviteit, bijeenkomsten van de kerk van Jaap van Zuijlekom toe te staan, als deze ondernemer een nieuw gebouw tegenover de Vrijbuiter in Roden laat bouwen. Het bestemmingsplan moet daarvoor herzien worden. Een andere ondernemer Sjors van der Heide van VDH, sprak in. Hij vindt dat door dit voorstel het karakter van vrijetijdsboulevard verdwijnt en ziet liever een uitbreiding met winkels voor meubels e.d. De PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD en Lijst Groen Noordenveld zijn tegen het voorstel. Ze willen vasthouden aan het uitgangspunt dat het terrein voor winkels en andere gebouwen gericht op sport, vakantie, dagrecreatie e.d. bedoeld is. Ook omdat anderen, met name VDH en de heer Slenema (eigenaar van de oude melkfabriek) wensen hebben die volgens het college afwijken van de regels voor de vrijetijdsboulevard. Zij mogen niet anders behandeld worden dan Jaap van Zuijlekom. Verder blijkt uit stukken dat hij rekening houdt met duizenden bezoekers voor de kerkelijke activiteiten en die drukte kan het terrein niet aan als de winkels open zijn. Lijst Groen Noordenveld heeft erop gewezen dat ondanks vele vragen in de raad de burgemeester, die deze zaak behandelt, geen openheid van zaken heeft gegeven. Hij blijkt al in 2006 aan Jaap van Zuijlekom toegezegd te hebben, zijn best te doen om kerkelijke activiteiten mogelijk te maken. Als dat niet lukt, wil de ondernemer een schadeclaim indienen bij de gemeente. Daarmee zijn volgens onze fractie de rollen omgedraaid: eerst bepaalde de gemeente de activiteiten op de vrijetijdsboulevard, nu probeert een ondernemer de gemeente activiteiten op te leggen. Wethouder Jacob Dam en ambtenaar Luuk Ronde moesten bij afwezigheid van Hans van der Laan, de vragen beantwoorden. Volgens hen zullen parkeerproblemen wel meevallen en horen kerkelijke bijeenkomsten bij dagrecreatie, die al vanaf het begin in 2006, is toegestaan op de vrijetijdsboulevard. Onze fractie gaf aan dat niemand bij dagrecreatie aan een kerk denkt. Als die er wel bij hoorde, was een herziening van het bestemmingsplan niet nodig. Op 6 juli wordt hierover verder gesproken.

Bij het voorstel voor een afvalstoffenbeleidsplan heeft Lijst Groen Noordenveld naar voren gebracht dat helaas onze suggestie voor een duidelijke folder bij de inspraakprocedure, niet is overgenomen. Nu heeft geen inwoner op de dikke nota gereageerd. De in het plan voorgestelde afvalbrochure kun je volgens onze fractie het beste maken als het concept-plan 2015-2018 er is, dan kun je reacties van inwoners in het plan verwerken. Verder vroeg onze fractie om een beperkt brengstation in Norg. Roden is relatief ver weg voor het zuidelijk deel van de gemeente. Ook vroegen we of er gedacht is aan containers dan wel perscontainers, voor plastic, blik, tuinafval, net als voor glas en kleding. En Lijst Groen Noordenveld vindt het belangrijk dat de drie containers en zak per huishouden, teruggebracht worden naar bijvoorbeeld drie containers. De VVD en GroenLinks vroegen om het huis aan huis ophalen van glas, papier, plastic, melkpakken, zoals in Leek gebeurt. De PvdA vroeg naar het scheiden van plastic afval van evenementen. De ChristenUnie en de VVD zijn tegen de wijziging van de kosten van het brengen van afval. Het voorstel om de eerste 100 kilo per jaar per inwoner gratis te maken en boven de 100 kilo een hoger tarief dan nu te rekenen, kost volgens deze partijen € 127.000,00, terwijl niet duidelijk is dat er een betere afvalscheiding ontstaat. Wethouder Otto Huisman antwoordde dat plastic al naar een punt in Norg gebracht kan worden, bij de methode van Leek ook het wegen van de grijze container hoort wat bijv. in Tynaarlo veel problemen geeft, en dat hij veel verwacht van de eerste 100 kilo gratis te brengen afval. Plastic afval van evenementen is volgens hem niet te scheiden. Hij kijkt nog eens naar de kostenberekening van het voorgestelde afvalbrengsysteem. Op ons verzoek om het plastic gebruik te beperken, gaf Otto Huisman aan dat inzameling geld oplevert en het plastic gebruik dus niet tegengaat. Eind 2011 wordt de plastic inzameling geëvalueerd. Als de gemeente ermee doorgaat komt er wellicht een container voor papier en plastic samen, die dan vaker geleegd wordt. Tot slot bevestigde de wethouder onze opmerking dat, anders dan in het plan staat, een jaarlijkse verhoging van de afvalstoffenheffing niet bij voorbaat al mag worden ingeboekt. De heffing moet kostendekkend zijn, en als het afval nog beter gescheiden wordt, kan de heffing omlaag. Ook dit voorstel komt op 6 juli 2011 weer aan bod.

De begroting 2012 van de gezamenlijke sociale dienst van Leek, Marum en Noordenveld werd besproken. Lijst Groen Noordenveld vindt dat de sociale dienst te optimistisch is met de gedachte dat het aantal uitkeringsgerechtigden (zo’n 350 in Noordenveld) zal dalen. Nog steeds zijn er veel langdurig werklozen. Wethouder Oeds Keizer verwacht echter een daling. Onze suggestie dat de sociale dienst kan bezuinigen via minder regels, minder formulieren en het maar één keer vragen van gegevens aan mensen (zogenaamd Lean werken), nam hij over. De VVD vroeg aandacht voor de 1, 2, 3 methode van de gemeente Vlagtwedde bij het snel aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Lijst Groen Noordenveld steunt dat idee, GroenLinks niet. Oeds Keizer wil de goede kanten hiervan gebruiken, maar wees erop dat de gemeente Vlagtwedde nu geld tekort komt in het budget hiervoor. In september 2011 zijn overigens pas duidelijke gegevens over de landelijke bijdrage voor de sociale dienst bekend. Dan wordt verder gesproken.

Wethouder Gerrit Alssema gaf aan dat hij zijn toezegging uit maart 2011 om op de concept visie Noordenveld 2025 de inspraakprocedure toe te passen, niet nakomt. Inwoners zouden al genoeg hebben kunnen inspreken.

Oeds Keizer deelde na een vraag van GroenLinks mee dat, anders dan hij eerder verwachtte, het conflict rond de Winsinghhof in Roden niet voor 1 juli 2011 is opgelost.

  112 Hits

nieuwsbrief LGN zomer 2023

De gemeenteraad vergaderde in mei, juni en juli elf keer. Drie keer was er een nieuwe vorm, de consulterende vergadering. Voor het eerst was er zo’n vergadering in april 2023 over de Woonvisie, in mei en juni kwamen het sportaccommodatieplan (ISAP), nieuwbouw basisschool De Hekakker Norg en de perspectiefnota (vooruitblik naar de begroting 2024) consulterend aan de orde. Dit is een onderdeel van de beeldvorming (informatie verzamelen) voordat er discussie (oordeelsvorming) en besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvinden. Voor LGN is het belangrijk dat de consulterende vergaderingen in de raadzaal en via internet te volgen zijn. Zo kunnen inwoners eerder betrokken zijn, is al vroeg in het proces duidelijk welke ideeën er leven en wat de op te lossen problemen zijn.

Op 3 mei stelde LGN schriftelijke vragen over een bouwwerk dat verrijst aan de Langbroek bij Altena en Peize. Op 6 december 2022 publiceerde de gemeente dat er een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande schuur aan de Langbroek 7 ontvangen was. Bij navraag bleek dit onderdeel te zijn van een groter plan. Bijna 50 omwonenden hebben bezwaren tegen dit plan voor een bed & breakfast en een camping. Volgens het bestemmingsplan mogen er in het gebied geen gebouwen worden bijgebouwd. De gemeente Noordenveld heeft de eigenaar gemaand de bouwwerkzaamheden te staken. LGN vroeg het college waarom de initiatiefnemer niet gewezen is op het belang van overleg met de omwonenden. Wethouder Meijer gaf op 14 juni aan dat er door de initiatiefnemer slechts een balievraag is gesteld en dat het college niet op de hoogte was van het plan. Als er alleen een verzoek om informatie is, wijst de gemeente niet op het belang van overleg met omwonenden.  Wat LGN betreft gaat de gemeente dat voortaan wel doen. Er is al een folder waar dat in staat. Omdat het alleen zou gaan om een werkplaats, fietsenstalling en tuinschuur zou er volgens het college geen vergunning nodig zijn. Nog niet alle vragen zijn beantwoord, zodat LGN op 3 juli opnieuw vragen stelde.

Op 17 mei is in de raad meegedeeld dat fractievoorzitter Tineke Nieboer van LGN sinds 12 april 2023 de nestrix van de gemeenteraad van Noordenveld is. Tineke is, na het vertrek van Hendrik Smeenge van GB, met bijna 13 jaar het langstzittende raadslid. In het uitzonderlijke geval dat zowel de burgemeester als alle wethouders afwezig zijn, is zij verantwoordelijk voor openbare orde, veiligheid en coördinatie van politie en brandweer.

Het college vroeg in mei een aantal bedragen aan de raad voor projecten in Veenhuizen. LGN vindt het jammer dat de raad alleen nog het geld beschikbaar mocht stellen terwijl de voorbereidingen vrijwel klaar zijn en het geld al is uitgegeven. Door reservering van een bedrag hiervoor in de begroting 2023 (hoofdlijnen waren in november 2022 al duidelijk) had het college dit zelfstandig kunnen doen. Dat is echter niet gebeurd en nu loopt de raad achter de feiten aan. LGN vroeg het college om dergelijke raadsvoorstellen voor het jaar 2024 te voorkomen. Daarom diende LGN een motie in (net als in 2016, bij de voorbereidingen voor de werelderfgoedstatus) om een reserve werelderfgoedstatus Veenhuizen te vormen, waaruit  financiële bijdragen  die behoud en versterking van  de  werelderfgoedstatus  ondersteunen, voldaan  kunnen worden. Bij de stemming hierover op 10 juli 2023 vonden het college en de andere fracties dit echter niet nodig. Dat gold ook voor een motie voor een subsidieregeling voor incidentele culturele projecten / cultuurbudget, om subsidies voor waardevolle culturele activiteiten vlot te kunnen verstrekken.

LGN diende samen met GB en PvdA/GL een amendement in om in het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 de term “jeugdoverlast” vanwege het enigszins negatieve beeld te veranderen in de term ‘Jeugd en Veiligheid’. Dit werd met 5 tegenstemmen van VVD CU, CDA en d66, op 17 mei aangenomen.

GB diende samen met de andere fracties behalve LGN, een motie in om de Verordening Starterslening Gemeente Noordenveld te actualiseren en er een hogere maximale koopsom in op te nemen. Nelly Nieuwenhuizen reageerde namens LGN dat de prioriteit beter bij de bouw van sociale huurwoningen voor starters gelegd kan worden. Het is de vraag hoe vaak de afgelopen jaren gebruik gemaakt is van de starterslening. De meeste starters op de woningmarkt kunnen door flexibele arbeidscontracten en lage inkomens geen hypotheek krijgen en geen huis kopen. De starterslening is maar een kleine aanvulling op een hypothecaire lening bij een bank.

Bestemmingsplan Postmaatseweg / Langeloërweg Norg (De Tip) legt de transformatie van recreëren naar wonen vast in dit gebied. Tijdens de raadsvergadering in maart 2022 bleek dat er nog enkele hobbels genomen moesten worden. Voor het probleem van de kadastergrenzen is dankzij een voorstel van 3 kavelhouders een oplossing gevonden. Voor de overige 3 percelen heeft de gemeente een oplossing bedacht. Daarnaast was er het probleem van de 50-metergrens in verband met milieuzonering. Uit onderzoeken blijkt dat milieuzonering/ geluid geen belemmering is voor de bedrijfsvoering van de aangrenzende camping De Norgerberg. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de camping zegde wethouder Robert Meijer toe om te kijken of er een dubbelbestemming wonen en recreatie voor Postmaatseweg 10 mogelijk is bij het Veegplan Buitengebied of een omgevingsplan. Verder kijkt hij naar een recht van eerste koop voor De Norgerberg via een privaatrechtelijke overeenkomst. De raad ging unaniem akkoord met het plan. LGN heeft zich sinds 2010 ingezet voor de bestemmingswijziging in wonen, en is blij dat dit voor dit deel van Norg afgerond is.

De meerderheid van de gemeenteraad van Noordenveld heeft op 14 juni 2023 ingestemd met het bestemmingsplan voor de Oude Velddijk 26 in Peize. Ondanks jarenlang verzet van omwonenden gaat zij akkoord met de komst van een Naoberhof. Dit is een hof met woonruimte voor ouderen. Planontwikkelaar Naoberhof mag als enige inschrijver verder, maar wel met de nodige kritische aandachtspunten, onder meer over het te weinig rekening houden met de buurt en te weinig rekening houden met duurzaamheid. Omwonenden verzetten zich omdat er te veel woningen komen deze te hoog worden, en er nooit een reactie is geweest op hun petitie, die in korte tijd door 422 mensen ondertekend is. De startsituatie van het bouwen op dit perceel was ongelijk: het was de initiatiefnemers op voorhand gegund. De omwonenden voelen zich niet gehoord, aldus Albert Nieuwenhuis namens LGN. Daarnaast vindt LGN dat er te weinig aandacht is voor de structurele wateroverlast bij de Oude Velddijk. Het voorstel van LGN om bij schade voor omwonenden door wateroverlast de omgekeerde bewijslast toe te passen, zodat omwonenden niet in ellenlange procedures terechtkomen, kreeg op 7 juni 2023 al geen bijval.

Al geruime tijd is de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad gestopt. LGN vindt het van groot belang dat inwoners en vertegenwoordigers zo spoedig mogelijk weer bij het beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en schuldhulpverlening betrokken worden. Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft LGN gesprekken geïnitieerd en het college verzocht om de raad een voorstel te doen voor een adviesraad. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 21 december 2022 reageerde wethouder Kirsten Ipema positief op deze motie van LGN, samen met CDA, CU en LN. In juni was er een raadsvoorstel voor een adviesraad Sociaal Domein. Daaruit blijkt ook dat er ook de nodige ondersteuning wordt geregeld, die de vorige adviesraad vaak niet had. Tineke Nieboer gaf mee om direct nieuwe wervingsmethoden in te zetten met de grootste kans op enthousiaste potentiële leden van de nieuwe Adviesraad. De hele gemeenteraad ging akkoord met het voorstel.

Zoals ieder jaar stonden in juni de ontwerp begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden van gemeenten) op de agenda. Nelly Nieuwenhuizen steunde namens LGN de zienswijze voor de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD, milieu taken) die een groep raadsleden van de vier Noord-Drents gemeenten had opgesteld. In 2023 was er al een verhoging van de bijdrage met 20,9%. Tijdens 2023 heeft er een extra verhoging plaatsgevonden van 13,4% en de uiteindelijke verhoging voor de begroting van 2024 komt neer op 27,2 %. LGN vroeg toen via een motie om een uiterste inspanning te leveren om de kostenstijgingen de beperken tot de stijging van de prijsindexcijfer. Dat wilde het college echter niet. Omdat er geen fatsoenlijke onderbouwing voor de grote kostenstijging is, ging de gemeenteraad niet akkoord met de extra bijdrage van 7% voor 2024.

In de rondvraag op 14 juni vroeg Tineke Nieboer naar de verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de gemeentelijke zoutsilo op het Haarveld in Roden. Het gaat om een forse verruiming van de hoogte van de toegestane 6 meter naar 16,5 meter. Volgens wethouder Kirsten Ipema waren omliggende bedrijven en omwonenden positief bij de voorbereiding. Op de vraag van LGN of er sprake is van precedentwerking en of voor andere bouwwerken die een duurzaam doel dienen (bijvoorbeeld een windmolen), nu makkelijker van de maximale hoogte kan worden afgeweken, komt nog een antwoord.

Ook vroeg Tineke namens LGN naar de dienstregeling voor de bussen. Volgens de per 1 mei 2023 gewijzigde dienstregeling rijden er in de spitsuren geen 6 maar 4 bussen per uur tussen Roden, Peize en Groningen. Studenten en mensen met een baan, zitten daardoor vaak in een overvolle bus. Zeker voor mensen zonder auto wordt wonen in Noordenveld en studeren dan wel werken in Groningen, zo niet aantrekkelijker. Volgens wethouder Robert Meije heeft het college een zienswijze ingediend voor 2024 bij het OV-bureau waarin meer ritten voor deze lijn bepleit worden. Verder valt de drukte in de bus volgens hem mee.

Er was een eerste advies van de Kinderadviesraad (KAR) aan de gemeenteraad. De KAR vroeg om met voorrang de omgeving van basisscholen verkeersveilig(er) te maken, de snelheid op wegen te verlagen, een campagne te ontwikkelen om automobilisten bewust te maken van de snelheid en van de impact die de snelheid heeft op andere weggebruikers, bij aanpassingen aan de Hullenweg in Roden zo mogelijk leden van de KAR te betrekken en de brief die de KAR aan de provincie wil sturen voor verbeterende verlichting van het fietspad langs de J.P. Santweeweg in Nietap te ondersteunen. LGN-woordvoerder David Helmus vond dit net als de andere sprekers, een goed advies. Ook andere snelle vervoermiddelen dan auto’s mogen vermeld worden. Het is belangrijk om je in het verkeer te realiseren dat we niet altijd weten hoe kinderen denken. De uitvoering van het advies zal in begrijpelijke taal aan de Kinderadviesraad moeten worden gerapporteerd. Een ondersteunende motie nam de voltallige gemeenteraad op 12 juli aan. Over een jaar wordt over de uitvoering gerapporteerd. Op 12 juli traden de leden van de Kinderadviesraad af en werden de nieuwe leden (die in 2023/2024 in groep 8 van een basisschool zitten) benoemd.

De gemeenteraad heeft op 15 mei, 5 juli en 12 juli uitgebreid aandacht besteed aan een nieuw sportaccommodatieplan (ISAP 2), waar de hele raad mee instemde na enkele aanpassingen. LGN vindt het investeren in de accommodaties van groot belang om de gezondheid, sociale binding en leefbaarheid te stimuleren. Bij de voorbereiding blijkt echter geen uitvraag bij alle sportverenigingen en sportaanbieders met een eigen accommodatie te zijn gedaan, alleen bij verenigingen die zich al hadden gemeld of waarmee “toevallig” contact was. Een door GB en LGN voorbereid amendement om verenigingen uit te dagen om plannen uit te werken en in te dienen, en deze plannen terug te laten komen in de raad, was voor iedereen akkoord.

De aanpak is nu dat de gemeenteraad pas om geld wordt gevraagd als een plan klaar is voor de uitvoering. Hiermee hebben zowel de aanvrager als de raad geen helder besluitkader bij het vele voorwerk dat moet worden verricht. Voor de de plannen van vv Gomos, de Norger Tennis Vereniging (NTV)/Survival Norg en Speedcentre Roden heeft LGN samen met GB een amendement ingediend om een financieel kader te stellen door hier jaarlijks bij de begroting een bedrag aan te koppelen. Dit mandement werd ingetrokken nadat de wethouder toezegde dat er bij de consulterende raadsvergadering op 18 september 2023, meer duidelijk zal zijn over de plannen en de verwerking in financiële voorstellen voor de begroting 2024.

In het plan van de Norger Tennis Vereniging worden 4 bomen gekapt. NTV zal dit volgens LGN moeten compenseren met herplant van tenminste eenzelfde aantal forse jonge bomen. Ook moeten er maatregelen komen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Met de concrete plannen gericht op het verbeteren van bestaande accommodaties, heeft LGN geen moeite, wel met meer indirecte plannen gekoppeld aan woningbouwplannen in Roden-Zuid. Het bepalen van locaties voor hockeyclub MHC en vv ONR is tevens een ruimtelijke opgave, waarbij ook participatie van inwoners een rol speelt. Tegelijkertijd begrijpt LGN dat MHC en ONR hier niets mee opschieten, want ze hebben een dubbele behoefte: locatieduidelijkheid en dringende verbeteringen op de huidige locaties. LGN-woordvoerder Albert Nieuwenhuis adviseerde het college met klem om er alles aan te doen om dit vacuüm (er gebeurt eigenlijk niets) zo snel mogelijk op te lossen. Bovendien is ONR in een recente brief samen met vv Nieuw-Roden niet akkoord met een eventuele verplaatsing van vv ONR naar het sportpark van vv Roden. Een door GB en LGN voorbereid amendement om ook onderzoek te doen naar een gezamenlijk sportcomplex op de huidige locatie van vv Nieuw-Roden, werd unaniem aangenomen.

Op 10 juli 2023 had de gemeenteraad de jaarlijkse vergadering over de jaarstukken (2022), trimesterrapportage (2023) en perspectiefnota (2024). De stand van zaken van gemeentelijke financiën en voortgang van projecten werd besproken. Nelly Nieuwenhuizen deed dat voor de jaarstukken, Tineke Nieboer voor de andere twee onderwerpen. LGN wees daarbij op de moeizame planning en vele vertragingen bij projecten. Personeelsbeleid en ICT zijn al vele jaren niet op orde. We lezen in de stukken dat er in 2022 een relatief groot personeelsverloop van 12,5 % was, een ziekteverzuimpercentage van ruim 10% en een grote inhuur van, al dan niet tijdelijk, personeel. De accountant stelt in zijn bevindingen dat de digitale toegangsbeveiliging grotendeels ontoereikend is. Er is een ICT-visie tot 2025, maar de IT-beheersing scoort onvoldoende en hiermee loopt de gemeentelijke organisatie risico’s. Ook heeft een hack plaatsgevonden bij één van de belangrijkste softwareleveranciers. Wethouder Alex Wekema blijft echter geloven dat het beter wordt.

Kostenstijgingen maken dat een project als Peize-Zuid er zeer verliesgevend uitziet. Op de reserve grondexploitaties van ruim vier miljoen, wordt € 1.703.000 voor Peize-Zuid in mindering gebracht. LGN vraagt zich af hoe dit zich zal ontwikkelen nu er vergelijkbare plannen voor Roden-Zuid en Maatlanden/de Zulthe Roden op de rol staan. Het college ziet echter geen probleem.

De trimesterrapportage laat zien hoe groot het probleem van vertraging bij uitvoering van plannen is. Van ongeveer 35 miljoen euro aan budgetten (die van voor 2022 en de eenmalige) is zo’n 28,5 miljoen nog niet besteed. Terwijl er PM posten voor de dorpsplannen Norg en Peize worden voorgesteld (blijkbaar is daar geen geld voor), blijven er bij andere plannen miljoenen ongebruikt liggen.

Bij de rapportage over Vitale Vakantieparken staat vermeld dat voor Camping Ot en Sien Roden wordt gewerkt aan een toekomstperspectief voor na 2024. LGN gaat er vanuit dat dat betekent dat het huidige gebruik van de camping ook dan kan worden voortgezet. Wethouder Robert Meijer wilde daarover niets zeggen.

Centraal in de vooruitblik op 2024 staan de stijgende kosten van (bouw)projecten, problemen met ICT en het gebrek aan mensen om bepaalde vacatures of vervanging tijdens ziekte, in te vullen. Daarnaast is er onzekerheid over bedragen die al dan niet van de rijksoverheid naar de gemeente gaan. Financieel gezien blijkt uit de stukken, dat er meer kosten zijn dan begroot is, maar dat de rijksoverheid ook meer lijkt te gaan bijdragen aan gemeenten. Dat het kabinet gevallen is en alleen nog lopende zaken afhandelt, versterkt de onzekerheid. Genoeg redenen voor LGN om het college te vragen scenario’s te schetsen voor de begroting 2024. Geen PM posten, maar plannen die echt moeten doorgaan en plannen die kunnen doorgaan als er menskracht en geld zijn. Een motie hiertoe werd door de andere fracties afgewezen.

Wat LGN betreft blijft Noordenveld alle lokale papieren media inclusief de Norger Courant, een vergoeding betalen voor de wekelijkse gemeentelijke publicatie. Hiervoor had LGN een motie voorbereid, die is aangehouden tot na de zomer.

Gemeentelijke beleidsvrijheid wordt steeds verder ingeperkt door specifieke uitkeringen vanuit het Rijk. Ook, en met name in het sociaal domein. Om inwoners die het zelf niet helemaal redden, te blijven stimuleren om mee te doen in de samenleving, kan de gemeente zelf meer doen. Gevallen die buiten de datagestuurde “vinkjes” van de vergoedingen van de rijksoverheid vallen, kunnen mogelijk onder de Meedoen regeling voor sociaal gezien noodzakelijke kosten worden gebracht.

Raadsleden krijgen de laatste tijd veel signalen dat inwoners bij de gemeente vastlopen. Ook dit is een prioriteit om te verbeteren: probeer de betrokkenheid van inwoners om te zetten in een positieve bijdrage in plaats van hen op afstand te houden en ideeën niet op te pakken. Loslaten en vertrouwen hebben in de samenleving. Luisteren, zorgen dat mensen gehoord worden.

Op 5 en 12 juli ging de gemeenteraad akkoord met:

-      € 25.000 uit de Algemene Reserve voor een onderzoek naar een nieuw zwembad in Roden.

-      Gebouwenbeheerplan: Rieks Perdok wees namens LGN op het belang van preventief onderhoud. Wacht niet te lang met het nemen van acties als een gebouw aan het eind van zijn levensduur is of niet voldoet aan de Arbowetgeving, De school de Hekakker is hier een voorbeeld van en dat geldt ook voor het gemeentehuis In Roden waar LGN al in 2021 op wees. Dat kan bijvoorbeeld naar de Magista locatie in Roden en dan is er op de huidige plek ruimte voor inbreiden: woningbouw binnen het dorp. Wethouder Kirsten Ipema wil eerst de interne organisatie op orde hebben voordat er een huisvestingsvisie komt. Dat wordt na september 2023, als de nieuwe gemeentesecretaris er is.

-      Tarieven nieuw Grondstoffencentrum: Rieks Perdok benadrukte dat het mooi is dat goed gescheiden afval aanleveren goedkoper wordt en dat de vervuiler betaalt. Vooral het “schoon” aanleveren vraagt wel om een duidelijk communicatie met de inwoners. LGN ziet graag voor het einde van 2024 een evaluatie tegemoet over hoe het nieuwe brengstation functioneert, of de nieuwe prijsstelling klopt en wat de kosten en baten zijn.

-      Verordening Rekenkamer: LGN juicht een meer onafhankelijke Rekenkamer, zonder leden vanuit de gemeenteraad, toe. Nelly Nieuwenhuizen vroeg namens LGN om de onderzoeksrapporten van de Rekenkamer duidelijker op de gemeentelijke website te zetten.

-      Aanwijzing van RTV Zulthe als lokale omroep voor de komende vijf jaar voor onder meer Noordenveld.

Nadat het beëdigen van de plaatsvervangende commissieleden (in plaats van alleen een schriftelijke verklaring), al eerder was goedgekeurd, werden op 12 juli de  plaatsvervangers, waaronder David Helmus en Rieks Perdok voor LGN, beëdigd. Al sinds april 2022 waren aantal en positie van plaatsvervangende commissieleden onderwerp van discussie in de raad. Ook de vergoedingen voor hen zijn opnieuw geregeld. LGN stelde voor om gelet op de lange duur de ingangsdatum met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 te bepalen en niet per 1 september 2023. Met 6 stemmen voor (LGN, CU en PvdA) , en 12 (GB, VVD, D66) tegen werd dat amendement afgewezen. Vanwege dat gebrek aan waardering voor plaatsvervangers stemde LGN als enige tegen het hele voorstel.

In de rondvraag op 12 juli vroeg Tineke Nieboer naar de plannen voor vluchtelingenopvang in woonzorg complex de Noorderkroon in Roden. Sinds half mei zijn zijn de raad, bewoners van de Noorderkroon, zorgmedewerkers en familie niet meer geïnformeerd. Wethouder Kirsten Ipema liet weten bezig te zijn met een aangepast plan voor huisvesting van statushouders, dat na 17 juli bekend wordt gemaakt. Het college is niet concreet met andere opvanglocaties bezig.

Albert Nieuwenhuis vroeg op 12 juli naar de toekomst van basisschool De Hekakker in Norg. Op 12 juni had de gemeenteraad hierover al consulterend gesproken. De medezeggenschapsraad van de school heeft de gemeenteraad benaderd over de noodzaak om snel met een besluit voor een nieuwe school te komen gezien de problemen met verwarming en lekkage in het gebouw. In september 2023 krijgt de gemeenteraad een voorstel voor nieuwbouw van het schoolgebouw, maar is er ook een al dan niet tijdelijke oplossing voor de huidige problemen? Wethouder Kirsten Ipema had het streven om duidelijkheid te hebben voor de zomervakantie, maar dat is niet haalbaar. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing.

Lijst Groen Noordenveld was weer in de media te vinden:

https://rtvzulthe.nl/rik-van-der-es-en-albert-nieuwenhuis-te-gast-in-politiek-op-zaterdag/ . De uitzending zelf is niet meer terug te luisteren.

https://ditispeize.nl/2023/06/ongelijke-startsituatie-omwonenden/#more-25725

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15662332/gat-aan-oude-velddijk-in-peize-wordt-ondanks-tegenstand-opgevuld

https://www.ditisroden.nl/pages/meer2.php?n_id=39378#jump

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15714296/nog-geen-duidelijkheid-over-toekomst-camping-ot-en-sien-in-roden

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=39430

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=39110

De gemeenteraad bereidt vanuit een werkgroep met Albert Nieuwenhuis namens LGN, een nieuw participatiebeleid voor. Zie https://www.noordenveld.nl/praat-mee-over-participatiebeleid. Er zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

4 september Roden, Wapen van Drenthe

5 september Peize, Bij Boon

11 september Norg, Hotel Karsten

19 september online via Microsoft Teams

Alle avonden beginnen om 19.30 uur. Aanmelden kan via de website van de gemeente.

  144 Hits

Amendement vergoedingssystematiek plaatsvervangende commissieleden gemeenteraad

Dit amendement is met 6 stemmen voor (LGN, CU, PvdA/GL) en 12 tegen (GB, VVD, D66), niet aangenomen op 12 juli 2023.

Lees Meer
  1649 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627