Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Noorden Veld
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset

 

raadsverslag 7 december 2011

Langdurige vergadering leidt niet tot oplossing voor Ooster- en Langeloërduinen

De raads- en commissievergadering op 7 december 2011 was pas na middernacht afgelopen. Toch zijn er nauwelijks besluiten genomen. In de tarieventabel weekmarktgelden 2012 was nog niet de verhoging in verband met de verplaatsing van de markt van Roden naar de Heerestraat vastgelegd. Dat is alsnog gebeurd.

In de zogenaamde najaarsnota geeft het college aan wat de stand van de uitgaven en de inkomsten in 2011 is. Er blijkt bijvoorbeeld ruim € 1.200.000,00 die al voor projecten in 2010 beschikbaar was gesteld niet te zijn uitgegeven. Met name de ChristenUnie heeft erop gewezen dat dat geld feitelijk weer beschikbaar is voor eventuele andere zaken. Pierre Baas heeft namens lijst Groen Noordenveld aangegeven dat de € 20.000,00 aan extra kosten voor een bemiddelaar in het conflict over de Winsinghhof niet hadden mogen worden gemaakt. Daarvoor had de gemeente iemand van het eigen personeel kunnen inschakelen. De VVD is van mening dat de betrokken partijen (bestuur Mensinghecomplex en exploitant Winsinghhof) de kosten moeten dragen. De kosten voor sociale werkvoorziening Novatec lopen behoorlijk op. Ze zijn al zo’n € 300.000,00 hoger dan begroot, zonder dat er meer mensen werk hebben. Verder is er een aantal eenmalige meevallers bij uitkeringen van het rijk, bijvoorbeeld voor de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er lijkt daardoor een positief resultaat over 2011 te ontstaan, maar dat houdt geen rekening met alle extra kosten voor onder meer Novatec en de kosten van overbodige bouwgronden. Op voorstel van de PvdA is het voorstel van het college om nu al een eventueel positief resultaat aan de reserves toe te voegen, afgewezen. Wethouder Gerrit Alssema lichtte nog toe dat de € 84.000,00 extra kopieerkosten ontstaan zijn, doordat de nieuwe goedkopere apparaten te laat geleverd zijn. Verder kondigde hij een afwaardering van bouwgronden aan bij de jaarrekening 2011 (mei/juni 2012). Burgemeester Hans van der Laan hoopt afspraken op hoofdlijnen hierover te hebben binnen de regiovisie, voor 1 januari 2012. Wethouder Oeds Keizer deelde mee dat de oplossing voor de Winsinghhof nabij is en dat alle extra kosten van Novatec uit de vermelde € 300.000,00 voldaan kunnen worden.

Henk Koekkoek was woordvoerder over het onderwerp reserves en voorzieningen. In een nota hierover deed het college voorstellen om de verschillende spaarpotjes van de gemeente te ordenen. Lijst Groen Noordenveld is daarmee akkoord, met uitzondering van drie reserves. Er is een volkshuisvestingsreserve voor bouwprojecten in Norg. Het geld daaruit mag wat ons en de PvdA betreft niet voor andere zaken gebruikt worden. Het geld voor de WMO dat over is, moet niet verdwijnen in de algemene middelen, maar gereserveerd blijven voor regelingen om deelname aan de samenleving en leefbaarheid van de dorpen te verbeteren. Onze fractie kondigde daarover een motie aan. De PvdA vindt dat niet nodig. Als er geld voor nieuwe WMO-plannen nodig is, kan dat uit de algemene middelen gehaald worden, vindt deze fractie, net als wethouder Gerrit Alssema. GroenLinks heeft hier moeite mee, de ChristenUnie wil alleen een toezegging dat er niet op huidige WMO-voorzieningen bezuinigd wordt. De VVD wil de WMO gelden wel voorlopig voor de WMO vasthouden. Een motie kondigden we ook aan wat betreft de reserve grondexploitatie. Die is bedoeld om verliesgevende bouwprojecten op te vangen. En daarvan heeft Noordenveld er nogal wat. Niet voor niets drongen in navolging van Lijst Groen Noordenveld alle fracties aan op een snelle oplossing van dit grote probleem. De reserve hiervoor wordt, door het ervan afboeken van de bijdrage aan de regio Groningen-Assen, echter steeds kleiner. De risico’s van de bouwplannen moeten worden verminderd en de reserve moet groter. De betrokken wethouders gaven nog geen duidelijke reactie. Op 21 december 2011 wordt de behandeling voortgezet.

Over de realisering van een appartementengebouw achter de oude school aan de Schoolstraat in Roden, waren alle fracties zeer te spreken. Met name Harry Waals namens Lijst Groen Noordenveld, sprak zijn waardering uit. Het past goed in de omgeving en oude bomen blijven staan. Op zijn vraag naar energiebesparend en milieuvriendelijk bouwen bij dit plan, antwoordden de wethouders Jan Kemkers en Otto Huisman dat dat zal gebeuren. De VVD vroeg naar de opbrengst van de grondverkoop aan woningstichting Woonborg. Die is volgens Jan Kemkers volgens normale grondprijzen. De woningstichting zal niet achteraf om een extra bijdrage vragen.

Lijst Groen Noordenveld heeft gevraagd om bespreking van de nieuwe gemeenschappelijke regeling die het college met andere Drentse gemeenten wil aangaan. Met name controle van milieuregels wil men onderbrengen bij een regionale uitvoeringsdienst (RUD). Aangezien kosten van gemeenschappelijke regelingen vaak uit de hand lopen, moet de gemeenteraad hier goed bij betrokken worden. Wethouder Otto Huisman denkt na over de wijze waarop dit gaat gebeuren.

De invoering van de Noordenveldwerker, een nieuwe functionaris die meer bij mensen thuis komt als hulp en zorg nodig zijn, en sneller over hulp kan beslissen, zou op de agenda komen. Wethouder Gerrit Alssema wilde dat echter nog niet en stuurt eerst een brief.

Over het bestemmingsplan Norgerduinen is uitgebreid gesproken. Dit bestemmingsplan moet een meer dan 30 jaar oud plan vervangen. Het gaat om het gebied rond Norg, waar veel recreatiewoningen staan, die vaak al tientallen jaren permanent bewoond worden. Het college wil het oude plan niet veel veranderen en onder meer vasthouden aan de regel dat in de recreatiewoningen daar, niet permanent gewoond mag worden. Er waren verschillende insprekers, met name eigenaars van recreatiewoningen en permanente bewoners. Zij vinden de regels van het oude bestemmingsplan niet meer uitvoerbaar en willen eerst een visie op het gebied vaststellen. Onder meer door verpaupering en criminaliteit is het gebied niet aantrekkelijk voor recreatie. De natuur en de veiligheid van de wijk ernaast (Norg-Oost) zijn in het geding. Met goede argumenten en duidelijke feiten, hadden zij uitstekende verhalen. Wethouder Jan Kemkers begon zijn verhaal met een uitnodiging aan de betrokkenen en hun organisaties, om te overleggen over verbetering van de kwaliteit van het gebied. Hij maakte excuses voor het feit dat dat lange tijd niet gebeurd was. Gemeentebelangen wil eerst van de provincie weten of er permanent gewoond mag worden. Harry Waals hield namens Lijst Groen Noordenveld een vurig pleidooi voor het opzetten van een visie voordat het bestemmingsplan aan de orde komt. Voor dit plan is te weinig draagvlak bij de betrokkenen. Het zal dan ook niet tot een betere omgeving leiden. Wat het deelgebied Postmaatseweg / Langeloërweg betreft, is er rechtsongelijkheid doordat vergelijkbare woningen soms wel en soms niet een woonbestemming hebben. De VVD sloot zich hierbij aan en wees nog op het grote aantal inbraken en de archeologische waarden in het gebied. De andere fracties lieten wel wat kritische geluiden horen, met name over de Postmaatseweg / Langeloërweg, maar vonden ook dat de permanente bewoners hadden kunnen weten dat ze ooit weg moeten. Wethouder Jan Kemkers wil geen wijziging in de recreatiebestemmingen aanbrengen. Hij wil er wel naar kijken, maar mag niets veranderen volgens de provincie, meldde hij. De insprekers maakten gebruik van de uitnodiging om met de wethouder te overleggen, ook al probeerde Jan Kemkers de stichting Norgerduinen in de schoenen te schuiven dat die dat niet zou willen. Lijst Groen Noordenveld heeft de wethouder erop gewezen dat uit de inspreektekst juist blijkt dat die stichting dat wel wil. Uiteindelijk werd een voorstel om de behandeling van het plan uit te stellen om in overleg met betrokkenen een visie te maken, gesteund door GroenLinks, VVD en Lijst Groen Noordenveld. Te weinig voor een meerderheid. Het plan moet van de andere fracties op 21 december weer op de agenda komen.

Met de aanschaf van een Wifi-netwerk (draadloos internet) in het gemeentehuis voor € 50.000,00 stemden alle fracties in. Lijst Groen Noordenveld wees er nog wel op dat gezondheidsrisico’s niet zijn uit te sluiten.

De raad achtte het Milieuprogramma 2012 geschikt om voor te leggen aan geïnteresseerde inwoners, via de gemeentelijke inspraakprocedure. Tineke Nieboer wees daarbij op het belang van een onderdeel participatie en communicatie: het betrekken van inwoners bij de uitvoering van het milieubeleid.

In de rondvraag vroeg onze fractie naar andere plannen voor 2012 zoals de verzamelverordening wijziging wet Werk en Bijstand, en jaarplannen voor sport, afvalbeleid, openbare verlichting. Die komen eraan volgens de wethouders. Het punt belastingverordeningen/regelingen is verplaatst naar de agenda van de vergadering op 21 december 2011.

  257 Hits

DvhN 1 december 2011 over petitie LGN tegen opheffen buslijnen

 

  240 Hits

DvhN over motie van afkeuring 23 november 2011

 

  248 Hits

Raadsverslag 23 november 2011

 

  253 Hits

Raadsverslag 9 november 2011

Vergadering gemeenteraad 9 november 2011

Voor de derde en laatste keer was er een discussie over de Brandweer Noordenveld. Het ging over een voorstel dat uitgaat van behoud van de huidige posten, zuinig zijn met materiaal en een experiment met extra vormen van hulpverlening voor onder meer de veiligheidsregio Drenthe. Zo’n experiment zou kosten moeten besparen. De vrijwillige brandweermensen waren weer aanwezig. Bij de voorjaarsnota 2011 heeft Lijst Groen Noordenveld al haar mening gegeven. Er waren toen genoeg adviezen bekend. Er zijn bezuinigingen mogelijk op onderwerpen (bouwplannen regio, bureaucratie) die vrijwilligers niet raken. Bezuinigingen moeten niet in het sluiten van de post Peize en niet in het afschaffen van de tweede wagen in Roden gezocht worden. Het collegevoorstel voldoet daaraan, ook al valt op de motivering het nodige af te dingen. Een experiment is waardevol voor een betere inbedding van de brandweerzorg in de dorpen in Noordenveld. Het voorstel daarvoor zal Lijst Groen Noordenveld kritisch beoordelen. Verder is het van belang weer te investeren in het onderling vertrouwen, de opleidingen en het materiaal van de brandweer. Drie van de vier PvdA’ers, de VVD, en de ChristenUnie stemden tegen. Ze willen eerst een uitgewerkt voorstel voor een experiment dat kosten bespaart, voordat een beslissing genomen wordt. VVD en ChristenUnie vonden dat de fracties die al vroeg hun mening hadden gegeven (Gemeentebelangen, Lijst Groen Noordenveld) niet nagedacht hebben over de financiële consequenties. Henk Koekkoek heeft namens onze fractie aangegeven dat de brandweer een belangrijke plaats in de samenleving heeft, dat al voor de zomer alle belangrijke adviezen bekend waren en dat de burgemeester heeft toegezegd op het budget voor veiligheid 5% (€ 100.000,00) te bezuinigen. Burgemeester Hans van der Laan bevestigde die toezegging. Er komt een concreter plan van aanpak voor het experiment, met financieel overzicht, zo mogelijk binnen twee maanden. Met 15 stemmen voor het voorstel en 8 tegen, is de gedeeltelijke sluiting van de brandweer van tafel.

Tweede hoofdpunt van de avond was de verlenging van het WMO-beleidsplan 2008-2011 met een jaar. Daarvoor wordt een uitgebreid onderzoek onder de inwoners gehouden, een zogenaamde barometer leefbaarheid. Ook stond het punt Noordenveldwerker op de agenda: een nieuwe functionaris die meer bij mensen thuis komt als hulp en zorg nodig zijn, en sneller over hulp kan beslissen. Tineke Nieboer heeft namens onze fractie gevraagd om een financieel totaaloverzicht. Wethouder Gerrit Alssema heeft dat nog steeds niet verstrekt. Ook vroeg zij om bij het nieuwe plan het komende rapport van de rekenkamercommissie over de huishoudelijke verzorging en het financiële beleid volgens de WMO, te betrekken. Dat geldt ook voor de dalende inwonersaantallen (Het huidige plan gaat nog uit van de achterhaalde uitbreiding van Leek en Roden met 5300 woningen ), met minder jongeren en meer ouderen, en de komende visie van het WMO-platform. Ze vroeg waarom de functie Noordenveldwerker nog niet is ingevoerd en naar de rol van stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) en Noordermaat daarbij. De VVD vroeg waarom de raad niet bij de opzet van de Noordenveldwerker betrokken is, en of er nog een evaluatie van het huidige plan komt. Wethouder Gerrit Alssema wilde niet veel zeggen, maar gaf aan dat er een terugblik op het huidige plan komt en dat hij probeert het nieuwe plan voor november 2012 klaar te hebben. Het zal uitgaan van de huidige realiteit. Noordermaat is betrokken omdat de Noordenveldwerker ook een deel maatschappelijk werk (taak van Noordermaat) moet uitvoeren. Het project zou onder het huidige beleidsplan vallen (ook al staat het er niet in) en het wordt door de wethouder niet aan de raad voorgelegd. Hij is alleen bereid om voor eind 2011 een informatiebijeenkomst te organiseren.

Derde hoofdpunt was de bespreking van het eindrapport 'Onderzoek faillissement timmerfabriek Barsema'. Dit gaat over de fouten die bij sociale werkvoorziening Novatec gemaakt zijn, waardoor miljoenen aan kosten zijn gemaakt voor timmerfabriek Barssema, waar slechts zo’n tien mensen uit de doelgroep gewerkt hebben. De VVD en Lijst Groen Noordenveld keuren de gang van zaken af. Twee bestuursleden van Novatec (uit Leek en Grootegast) zijn al afgetreden. Er is heel veel misgegaan en nog steeds wordt Novatec slecht bestuurd. De andere fracties zagen ook fouten in het verleden, maar willen wethouder Oeds Keizer daar niet op aanspreken. Novatec zou ook veel goeds doen en de wethouder zou nu genoeg informatie geven. De VVD vroeg waarom Novatec in 2007/2008 ondanks slechte prognoses, toch gekozen heeft voor samenwerking met een timmerfabriek. De raad kreeg indertijd van wethouder Wolters te horen dat het risico bij faillissement beperkt was, maar dat was niet zo. Een andere vraag was waarom de gemeenteraad pas in de loop van 2009 geïnformeerd werd, terwijl er toen al grote bedragen in de timmerfabriek gestoken waren. Ook is het zeer de vraag of de wethouder wel in staat is een ingewikkeld samenwerkingsverband als Novatec te besturen. Pierre Baas wees namens Lijst Groen Noordenveld op een groot aantal momenten waarop weer geld in de zeer moeilijk draaiende timmerfabriek werd gestoken, zonder dat de consequenties gezien werden en zonder dat tijdig gekozen werd voor stoppen. De mening van het bestuur van Novatec dat het niet te laat was, wordt door het onderzoek weerlegd. Ook het in mei 2010 na de raadsverkiezingen vernieuwde bestuur, was niet goed op de hoogte en te laat met keuzes maken. Het bestuur had en heeft niet de ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden die noodzakelijk waren om deze joint venture tot een goed einde te brengen. Het heeft aantoonbaar te kort geschoten. De persoonlijke verwijtbaarheid van de bestuurleden is het onderzoeken waard. De wethouders van financiën hebben ten onrechte niet ingegrepen. Pierre Baas vroeg tenslotte naar een recente brief waarin de curator Novatec aansprakelijk stelt voor onrechtmatig handelen. Novatec heeft financiële zekerheden bij de timmerfabriek weggehaald, zodat bijvoorbeeld leveranciers minder kans hebben op betaling van hun rekeningen. Dat geld kan de curator terug eisen (actio pauliana) en dat kan Noordenveld nog eens € 700.000,00 kosten. Alles bij elkaar zou dat bijna € 6.000.000,00 zijn! Wethouder Oeds Keizer begon met de beantwoording na een schorsing. Hij spreekt het rapport niet tegen en vindt dat zoiets niet weer moet gebeuren. Hij meent echter wel dat zonder economische crisis de timmerfabriek een succes zou zijn geweest. Een deel van de bedragen was alleen een voorschot op betalingen die de timmerfabriek toch wel zou ontvangen. Volgens hem leek het in mei t/m september 2010 nog goed te gaan en heeft het bestuur er alles aan gedaan om bij te sturen. De begroting van 2012 zou door allerlei mensen extra goed bekeken zijn. De recente brief van de curator kent de wethouder niet. Volgens hem is er in ieder geval niet onrechtmatig gehandeld. Vanwege het late tijdstip werd de bespreking van het agendapunt hier geschorst.

In de rondvraag vroeg de PvdA nog naar de veiligheid in zwembaden, naar aanleiding van het ernstige ongeluk in Tilburg. Wethouder Gerrit Alssema zal informatie verstrekken. Op 23 november praat de raad verder over het WMO-beleidsplan en het faillissement van Barsema. Dan komen ook de nota reserves en voorzieningen, en de begroting 2012 van Novatec aan de orde.

  242 Hits

Raadsverslag 7 november 2011

Op 7 november 2011 behandelde de gemeenteraad de begroting 2012. Hierin staat een groot aantal bezuinigingen, maar er staan ook wat nieuwe uitgaven in. Er zijn heel wat moties aan de orde geweest. De eerste motie van onze fractie was gericht tegen de bezuiniging van € 133.000,00 door verlaging van individuele reiskostenvergoedingen van gehandicapten en de invoering van eigen bijdragen voor scootmobielen. De ChristenUnie wees deze maatregelen eerst af, maar liet zich door de wethouder overtuigen, hoewel de partij, net als GroenLinks en de PvdA, de bezuiniging pijnlijk vindt. Onze fractie blijft de bezuiniging niet aanvaardbaar vinden. De motie kreeg echter geen steun van andere fracties. Wel wordt er vooraf nog overlegd met het WMO-platform, zegde wethouder Gerrit Alssema toe.

Onze fractie heeft een motie van de VVD om recreatiewoningen in de omgeving van Norg een zogenaamde dubbele bestemming (wonen en recreatie) te geven gesteund. Daarmee zou de controle op permanente bewoning van recreatiewoningen kunnen worden beëindigd. Dat bespaart € 100.000,00. Andere fracties steunden de motie niet. Met name de ChristenUnie en wethouder Jan Kemkers vinden dat de landelijk vastgestelde regels gehandhaafd moeten worden, ook al konden ze niet ontkennen dat de verloedering van het gebied bij Norg hiermee niet aangepakt wordt.

Bij de extra huurverhoging voor sport- en welzijnsaccommodaties is nog steeds geen rekening gehouden met de afname van huurders en verhuurde tijd. De kans is groot dat de maatregel nauwelijks iets oplevert. Er is ook niet overlegd met de verenigingen over mogelijke besparingen op andere posten. Onze fractie heeft daarom voorgesteld de verhoging te laten vervallen, nu deze veel belangrijke verenigingen extra belast, maar de motie werd niet door andere fracties gesteund.

Inzet voor het centrum van Nieuw-Roden, de kern van Nietap, het Vluchtheuvelterrein in Norg en de Albertsbaan in Roden heeft wat ons betreft prioriteit. Wethouder Jan Kemkers gaf aan dat het college afhankelijk is van projectontwikkelaars en die moeten zich wel aan de door de gemeente gestelde voorwaarden houden. Anders geeft het college voorrang aan eigen projecten waarmee geld te verdienen valt. Ook op onze vraag over het laten meedenken en –werken van inwoners, reageerde het college weer erg afwijzend. Buurt- en dorpsverenigingen zouden niet een bijdrage aan groenonderhoud willen leveren en zouden hopen dat het onderwerp gauw van tafel gaat. Harry Waals riep namens Lijst Groen Noordenveld het college op om te investeren in de veerkracht van de samenleving. Door een andere manier van denken en het samen willen oplossen van problemen, ook als het college van anderen afhankelijk is, kan er meer gebeuren in het belang van gebieden in onze gemeente. Bewoners en investeerders moeten creatief, positief en stimulerend worden benaderd. Het college kwam niet verder dan dat het initiatieven inwoners en investeerders afwacht en als ze er zijn, positief benadert. Onze motie om het college op te dragen geen tijd en geld te investeren in ontwikkeling en promotie van projecten als Haarveld Roden, Roden-Zuid en Oosterveld Norg, is niet ingediend. Dat investeringen in bouwplannen geen zin hebben als er geen vraag naar is, heeft het college al moeten ondervinden. Er wordt in dergelijke projecten voorlopig weinig tijd gestoken. De PvdA en de VVD betreurden dat, met name als het gaat om de Brinkhofweide en het Oosterveld in Norg. De PvdA wees maar weer eens op de noodzaak van starterswoningen. In Nieuw-Roden komt een stichting Jong en Duurzaam die woningen wil realiseren. Woningstichtingen zouden volgens de wethouder genoeg voor ouderen en starters doen, bijvoorbeeld met koopgarantwoningen (woningstichting staat garant voor aflossen hypotheek) in Lange Streeken Peize en aan de Hekakkerstraat Norg. Over het project Oude Velddijk Peize wordt overlegd met Dorpsbelangen, misschien komt er iets voor starters. Een andere motie van Lijst Groen Noordenveld stelde voor dat de gemeente samen met de Energie Coöperatie Noordse Veld, een collectieve inkoop van groene energie gaat organiseren en bijvoorbeeld de gemeentelijke website daarvoor beschikbaar stelt. Deze werd door de wethouder en alle fracties gesteund. Een historisch moment, want tot nu toe waren al onze moties afgewezen. Van de PvdA kwam steun voor onze motie om op het beleidsonderdeel integrale veiligheid 5% te bezuinigen. Burgemeester Hans van der Laan vond een opdracht daartoe net te ver gaan, maar zag goede mogelijkheden voor bezuinigen en gaat zich inspannen om een bedrag van € 100.000,00 te besparen. De motie hebben we daarop ingetrokken. In de begroting heeft het college € 100.000,00 opgenomen voor eventueel nieuw beleid in 2012. Lijst Groen Noordenveld en de VVD vinden dit in tijden van bezuiniging overbodig. Onvoorziene uitgaven zullen moeten wachten of moeten worden gecompenseerd door besparingen elders. Bovendien is het in strijd met het bestuursprogramma van de coalitiefracties. Dat vermeldt dat voor nieuw beleid eerst oud beleid moet vervallen. Volgens wethouder Gerrit Alssema en de ChristenUnie betekenen de bezuinigingen dat oud beleid geschrapt is. Dan mag volgens hen een post nieuw beleid, ook al is niet duidelijk welk nieuw beleid dat is. Lijst Groen Noordenveld heeft de motie van de VVD om deze post te schrappen, gesteund, maar andere fracties wezen de motie af. De kosten van inhuur van externen blijken nog steeds niet overzichtelijk bekend te zijn. Er wordt door het college ook niet op bezuinigd. Door het deels niet vervullen van vacatures wordt in 2012 wel bezuinigd op de kosten van het gemeentehuis. Het college krijgt wat ons betreft opdracht om in 2012 te werken aan een volledige vacaturestop, omscholing, geen gedwongen ontslagen, een goed sociaal statuut voor de medewerkers en strenge beperking van de inzet van externen. Daarmee moet het € 500.000,00 extra besparen. Ook D66 en de VVD vinden dat er meer op het gemeentehuis bezuinigd moet worden. Na uitleg van de besparingen op deze kosten en de mededeling dat de inspanningsverplichting om bijna € 500.000,00 extra te bezuinigen vrijwel zeker gerealiseerd wordt, heeft onze fractie de motie ingetrokken. Het strak vasthouden aan budgetten maakt de uitgaven beheersbaar. Dan is de extra verhoging van de OZB niet nodig. Lijst Groen Noordenveld stelde voor de OZB met 2% en niet met 7% te verhogen. Er zijn nog genoeg besparingen in de begroting mogelijk. De motie had de steun van VVD en D66, te weinig voor een meerderheid. De ChristenUnie, het CDA en Gemeentebelangen accepteren de verhoging ondanks hun bezwaren. Gemeentebelangen diende een motie in om de kerntakendiscussie van de gemeenteraad weer op gang te brengen. Zo moet duidelijk worden welke werkzaamheden de gemeente in de toekomst al dan niet moet blijven doen. De motie werd niet aangenomen. De gemeenteraad heeft al aangegeven deze discussie in 2012 te willen voeren. De VVD gaf aan dat de coalitiepartijen onder leiding van Gemeentebelangen zelf de discussie vertraagd hebben. Ook stelde Gemeentebelangen voor om het budget van de rekenkamercommissie (€ 40.000,00) met 10% te verlagen. De motie hierover kreeg alleen steun van Gemeentebelangen. Lijst Groen Noordenveld is ermee akkoord dat deze commissie, die helpt om het gemeentelijk beleid te controleren, probeert de onderzoekskosten te verlagen. Dat moet echter in deze commissie zelf worden besproken en moet niet worden opgelegd. De VVD bracht een motie in om vanaf 2014 niet meer allerlei eisen aan het uiterlijk van gebouwen te stellen en door een welstandscommissie te laten controleren. Dat moet natuurlijk wel bij monumentale, beeldbepalende, karakteristieke gebouwen en in kwetsbare gebieden, maar lang niet overal. Omdat dit procedures en kosten voor inwoners en gemeente bespaart, is Lijst Groen Noordenveld hiervoor. Ook de PvdA steunde de motie. Wethouder Jan Kemkers had wel bezwaren. Hij vond dat daarmee het hele welstandsbeleid wegviel en er een groot risico op lelijke nieuwbouw ontstaat. Afgesproken is dat in het voorjaar van 2012 op basis van deze motie nagedacht wordt over een ander welstandsbeleid. De begroting zelf is weinig inzichtelijk. Daar kwamen de afgelopen weken nog allerlei stukken bij. Bovendien blijken nog niet alle extra kosten van Novatec meegenomen te zijn zoals de finale afrekening van Barsema (afwaarderen pand en machines) en premie- en belastingschulden. Lijst Groen Noordenveld heeft gevraagd om een andere, transparante, opzet van de begroting 2013. Hierover gaat de raadswerkgroep financiën zich buigen. Op 23 november wordt de nota over reserves en voorzieningen (spaargeld van de gemeente) behandeld. De raad had te weinig tijd om zich hierop voor te bereiden. Dan komt onze motie tegen het gebruiken van geld voor de wet Maatschappelijke Ondersteuning voor andere zaken aan de orde. Dat geldt ook voor de motie om een plan van aanpak op te stellen voor het zodanig vergroten van de reserve grondexploitatie, dat de verliezen op de vele bouwprojecten opgevangen kunnen worden. Zelfs bij een lage inschatting volgens de nu eindelijk gebruikte risicowaardering, heeft de gemeente een goede kans om over 2 tot 5 jaar failliet te gaan. In juni 2012 komt het college pas met voorstellen om gronden te verkopen. Momenteel zou niemand ze willen kopen. Onze fractie is het met de PvdA eens wat betreft het minimabeleid. We zullen samen met bijvoorbeeld sportverenigingen, voedsel- en kledingbank, wellicht met inzet van WMO-geld, maatregelen tegen armoede en sociaal isolement moeten bedenken. Over de bezuiniging op Welzijn In Noordenveld deelde wethouder Gerrit Alssema mee dat de gesprekken afgerond zijn. Het college moet nu een besluit nemen. Lijst Groen Noordenveld is tegen deze bezuiniging omdat die, net als de bezuiniging op vergoedingen voor gehandicapten, een grote impact heeft op mensen die het moeilijk hebben. Met name de VVD vroeg om een discussie in de raad over de prioriteiten in het welzijnsbeleid. Moeten bijvoorbeeld jeugdsozen niet meer ondersteund worden, zoals nu gebeurt?. Dat is de wethouder niet van plan. Over de bezuiniging op zwembad De Hullen wil de wethouder pas in juni 2013 informatie geven. Dan is er volgens hem pas iets te melden. Wethouder Otto Huisman beantwoordde de bedenkingen van met name CDA en PvdA bij de bezuiniging op onderhoud van groen en wegen erg chaotisch. Of ook op het onderhoud van begraafplaatsen wordt bezuinigd, is bijvoorbeeld niet duidelijk geworden. Wethouder Oeds Keizer gaf aan dat binnenkort met begeleiding van de sociale dienst de eerste werklozen voor het groenbeheer worden ingezet. Gemeentebelangen vindt dat er niet teveel geld aan het behoud van oude bomen moet worden besteed. Deze fractie vindt dat deze bomen beter gekapt kunnen worden en door jonge aanplant vervangen kunnen worden. Tineke Nieboer gaf namens onze fractie aan dat Gemeentebelangen daardoor de gemeentelijke kernwaarde “groen” vergeet. Ook GroenLinks is het niet eens met dit idee van Gemeentebelangen. Voor de wethouder is er geen reden om op het boomonderhoud te bezuinigen.

Bij de stemmingen heeft Lijst Groen Noordenveld tegen de voorgestelde budgetten, inkomsten (waaronder de honden belasting, die wat ons betreft kan worden afgeschaft) en uitgaven gestemd. Met de hierboven genoemde bezwaren is te weinig rekening gehouden. Onze fractie ging wel akkoord met geld voor een groot aantal kleine investeringen voor lopende projecten. Bij het geld voor het centrumplan Leek-Nietap wordt op ons verzoek vastgelegd dat dit nog kan veranderen, omdat er pas eind 2011 een besluit over genomen wordt.

  252 Hits

motie inkoop energie 7 november 2011

 

  302 Hits

DvhN over Novatec 10 november 2011

 

  277 Hits

DvhN over Tineke Nieboer 10 november 2011

 

  305 Hits

Beschouwing 3 november 2011 over gemeentebegroting 2012

 

Lees Meer
  244 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627