Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld
Noorden Veld
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Maaibeleid

 

DvhN over brandweer 1 oktober 2011

 

  107 Hits

Persbericht brandweer 30 september 2011

 

  118 Hits

Raadsverslag 21 september 2011

Gemeenteraad eenstemmig over starterswoningen en kosten regiovisie Groningen-Assen

Op 21 september 2011 werd in het presidium, het overleg van de fractievoorzitters, onder meer gesproken over de ingekomen stukken van de gemeenteraad. Vaak zijn dat brieven met informatie van burgemeester en wethouders, uitnodigingen voor bijeenkomsten van allerlei organisaties en brieven van inwoners. Lijst Groen Noordenveld plaatst de ingekomen stukken sinds kort op de eigen website. De gemeente publiceert ze niet. De griffier gaf in eerste instantie aan dat in 2002 of 2003 het presidium dat zo zou hebben besloten. Dat bleek niet te kloppen, maar hij stelt wel voor om niet teveel bekendheid aan de stukken te geven. De meeste fracties lijken het daarmee eens te zijn. Lijst Groen Noordenveld heeft aangegeven dat deze stukken bij de agenda van de raadsvergadering horen en daarom openbaar zijn. Andere gemeenten publiceren ze zelf op internet. Onze partij blijft ze publiceren en zal er uiteraard op letten dat vertrouwelijke en erg persoonlijke stukken (die er vrijwel nooit bij zitten) niet op de website komen.

Het college wil enkele weken na de begroting een Najaarsnota, met nieuwe financiële gegevens behandelen. Wat ons betreft is dat zo kort na de begroting niet nodig en kan deze nota vervallen. Dat bespaart tijd en geld. Hij wordt echter toch gemaakt en behandeld omdat deze nota nodig zou zijn voor de controle door de accountant.

Tijdens de vorige vergadering heeft Lijst Groen Noordenveld aangegeven het niet nakomen van toezeggingen door wethouders en burgemeester af te keuren. Wethouder Gerrit Alssema vroeg toen welke toezeggingen dat zijn. Er zijn er 22 op een rijtje gezet: van het niet verstrekken van toegezegde stukken tot het niet betrekken van inwoners bij het verwijderen van struiken uit plantsoenen. We wachten een reactie af.

Rob Stroetinga is benoemd tot raadslid voor de VVD, na het vertrek van Arnold Rossing.

Over de Winsinghhof deelde wethouder Oeds Keizer mee dat er nog steeds geen oplossing van het interne conflict is, maar dat die oplossing steeds dichterbij komt.

Al eind 2010 heeft de PvdA via een zogenaamde houtskoolschets, een plan voor goedkope koopwoningen voor starters (met name jongeren) gelanceerd. De wethouder heeft daar nu op gereageerd en geschreven dat hij bij Nieuw-Roden (tussen Bisschopswijk en Langewijk) een mogelijkheid ziet, net als in lopende projecten als Lange Streeken Peize en Veldkampen Een. Verder noemt hij nog niet gestarte projecten als Oosterveld Norg en Roden-Zuid. Alle fracties staan positief tegenover het initiatief voor Nieuw-Roden, waar via de vereniging Dorpsbelangen een groep jongeren zich gemeld heeft voor zo’n project. GroenLinks vroeg om te proberen de woningen ook voor senioren geschikt te maken, en duurzaam (weinig energie, weinig afval) te bouwen en een prijsvraag voor jonge architecten uit te schrijven. Ook D66 wil ze levensloopbestendig hebben en afspraken vastleggen dat ze niet zomaar doorverkocht worden. Het CDA vroeg onderzoek naar de haalbaarheid, de ChristenUnie en gemeentebelangen willen voorkomen dat vooral mensen van buiten de gemeente er gaan wonen. Meerdere fracties twijfelden of het lukt de kosten van hypotheek en energielasten op maximaal € 500,00 te houden. De VVD vroeg om een bestemmingsplan met grondexploitatie en uitvoering door een woningstichting in plaats van door de gemeente. Harry Waals heeft namens Lijst Groen Noordenveld betreurd dat tot nu toe zo weinig goedkope starterswoningen in de gemeente zijn gebouwd. Gemeente en woningstichtingen lopen wat dat betreft achter. Om het project te laten slagen moeten eenvoudige regels (geen erfpacht) en procedures gevolgd worden. De standaard energienorm voor nieuwe woningen zorgt voor weinig energiegebruik, meer eisen maakt de woningen te duur. Woningen voor starters moeten zoveel mogelijk binnen wijken met andere woningen komen, bij voorkeur in al lopende plannen, dat scheelt procedures. Wethouder Jan Kemkers is het met Harry Waals eens. Hij wil de uitvoering als gemeente zelf doen, verwacht dat het plan haalbaar is en komt met een voorstel voor een startkrediet om samen met de jongeren in Nieuw-Roden het project op te pakken. De PvdA wees op de subsidie vanuit de provincie en Pierre Baas gaf aan dat de toekomstige bewoners lid kunnen worden van de energiecorporatie die vanuit de dorpen Langelo, Roderesch, Alteveer en Steenbergen is opgericht.

Op aandringen van onze fractie stond het project Centrum Leek - Nietap op de agenda. Dit is een onderdeel van de structuurvisie Leek-Roden (IGS). Tijdens een vergadering op 19 oktober 2010 was afgesproken dat de gemeenteraad van Noordenveld het project in het voorjaar van 2011 zou beoordelen, maar dat is niet gebeurd. De meeste fracties wisten dit niet meer, en besloten het agendapunt met een nadere toelichting van onze fractie, op 12 oktober 2011 te behandelen.

Over het jaarverslag 2010 en de begroting 2012 van de Regio Groningen Assen voerde Pierre Baas namens Lijst Groen Noordenveld het woord. Hij vroeg of er geld van de regiovisie zit bij het geld dat de provincie Groningen heeft ondergebracht bij Franse banken die ter discussie staan. De € 300.000, 00 voor extern ingehuurde adviseurs, vindt onze fractie teveel. Gevraagd is of dat minder kan, net als bij de overige bureaukosten. Het is verder nog de vraag of alle investeringen (alleen al zo’n € 10.000.000,00 van de gemeente Noordenveld) ooit terugverdiend worden, en of met de beheerskosten van projecten die gestimuleerd worden, rekening wordt gehouden. Lijst Groen Noordenveld kan niet instemmen met de meeste voorstellen van de regiovisie, waaronder voorinvesteringen in Roden-Zuid. De begroting is veel te ruim opgesteld (het dubbele van wat in 2010 gerealiseerd is) en gelet op grote bezuinigingen in Noordenveld is afzien van de jaarlijkse bijdrage wenselijk. De VVD vindt gezien de sombere vastgoedrapportage van de regio (leegstaande kantoren en winkels, nog jarenlang weinig vraag naar woningen) de ambities moeten worden bijgesteld en de bijdrage van Noordenveld omlaag kan. Die moet dan ook niet voor de komende jaren al worden vastgelegd, wat ook onze fractie en GroenLinks vinden. De VVD heeft verder nog steeds geen helder antwoord op de vraag wat het kost om uit de regiovisie te stappen. Gemeentebelangen noemde in zijn goedkeurende reactie de IGS (intergemeentelijke structuurvisie), maar bleek de regiovisie te bedoelen. Wethouder Jan Kemkers sprak over een nog niet vast te stellen “scheur in de broek” voor Noordenveld. De andere gemeenten hebben een luisterend oor, maar bieden nog geen oplossing. Hij wil de bijdrage tot 2015 wel vastleggen, om rust te scheppen, en wil de kwaliteit in tijden van krimp bewaken. Burgemeester Hans van der Laan meldde dat de woonvisie die de bouwplannen moet aanpassen, voor de zoveelste keer is uitgesteld, nu tot december 2011. Hij gaat steun zoeken bij de regio, voor het plan voor starterswoningen. De raad was eenstemmig over de te hoge kosten, het te lage rendement van beleggingen en onnodig opgepakte taken, en keurde de extra BTW-kosten en het uitstel van de woonvisie af. Over drie weken wordt een zienswijze van de raad vastgesteld.

Dan, op 12 oktober 2011 staat ook de toekomst van de brandweer in Peize en Roden op de agenda.

Er was nog een discussie over rol en taken van het Presidium. Daarin mogen burgemeester en wethouders niet meer in het geheim meningen van de raad over onderwerpen peilen. Dat hoort thuis in de raads- en commissievergaderingen. Wat onze fractie en de VVD betreft mag iemand anders dan de burgemeester voorzitter van het presidium worden. Gemeentebelangen wil dat de burgemeester dat blijft. Deze discussie wordt vervolgd.

De raad is akkoord gegaan met enkele kleine wijzigingen van de eigen reglementen van raad en raadscommissie.

In de rondvraag heeft onze fractie gevraagd naar het uitblijven van een uitgebreid accountantsrapport bij de jaarrekening 2010 van sociale werkvoorziening Novatec. Volgens wethouder Oeds Keizer moet het stuk nog in het bestuur van Novatec besproken worden en krijgt de raad het niet. Volgens Lijst Groen Noordenveld heeft de raad wel recht op dit stuk, om te kunnen controleren.

We hebben de gemeente gevraagd om mee te doen aan de verkiezing van de duurzaamste gemeente van Nederland. Dat kan nog tot 1 oktober.

Nog een vraag van ons ging over de kosten van de inmiddels gratis ID-kaart. Waarom gekozen is voor de datum 7 oktober 2010 als ingang van recht op teruggave van kosten, werd niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat Noordenveld op basis van een nieuwe wet vanaf 23 september 2011 weer kosten in rekening brengt.

Tot slot vroeg Pierre Baas namens onze fractie naar criminele activiteiten bij de opvang van het Leger des Heils in Alteveer, gezien de onlangs aangetroffen cliënt met gestolen auto. Volgens Wethouder Gerrit Alssema en burgemeester Hans van der Laan zijn er geen criminele activiteiten en heeft de politie de zaak van de gestolen auto opgelost.

  97 Hits

overzicht niet nagekomen toezeggingen college september 2011

 

  104 Hits

DvhN over starterswoningen 21 september 2011

 

  111 Hits

DvhN over visie 2025 7 september 2011

 

  111 Hits

Raadsverslag 7 september 2011

Gemeenteraad 7 september 2011

Jan Kemkers van Gemeentebelangen was wethouder tot en met april 2010. In verband met ziekte van Jacob Dam (ook Gemeentebelangen) is hij tijdelijk tot wethouder benoemd, tot en met eind 2011. Lijst Groen Noordenveld heeft gevraagd waarom de € 15.000,00 aan extra kosten hiervoor, niet van de begrotingspost voor vervanging tijdens ziekte afgeboekt worden, maar van de post onvoorzien. Volgens wethouder Gerrit Alssema is de eerstgenoemde post alleen voor medewerkers en niet voor wethouders.

VVD-raadslid Arnold Rossing stopt als raadslid. De VVD gaat een vervanger zoeken.

De raad heeft met een meerderheid van 17 tegen 3 stemmen de visie Noordenveld 2025 aangenomen. Daarin staat hoe inwoners over de toekomst van de gemeente denken. De VVD was tegen. Deze fractie vindt het stuk te algemeen en mist toevoegingen van het college zelf. Ook Lijst Groen Noordenveld vindt dat, maar zag in de tekst, waar behoud van de groene omgeving veel genoemd wordt, geen reden om tegen te stemmen. Onze fractie is teleurgesteld over het niet toepassen van een officiële inspraakprocedure. Het is gebleven bij het inventariseren van wensen van de inwoners. Verder hebben we aangegeven het niet nakomen van een toezegging om wel de inspraakprocedure te volgen, net als het niet nakomen van andere toezeggingen, af te keuren. Wethouder Gerrit Alssema is het daar niet mee eens en heeft gevraagd hem een lijstje met niet nagekomen toezeggingen te geven,. Dat zal onze fractie doen. Verder is de wethouder van plan de visie in de komende tijd uit te werken.

De gemeenteraad is akkoord met een opdracht aan de zogenaamde commissie „Van Bekkum‟ die advies moet geven over de toekomst van de sociale werkvoorziening en het aan het werk helpen van jongeren en andere werkzoekenden door gemeenten. Vanaf 2013 moet er volgens een nieuwe wet Werken naar Vermogen, waar een flinke bezuiniging bij in zit, gewerkt worden. GroenLinks maakt zich zorgen over de bezuiniging. Onze fractie heeft een gesprek met het externe bureau dat het advies maakt, bijgewoond. Het bureau lijkt het goed op te pakken en oog te hebben voor de situatie van Noordenveld.

Verder stemde de gemeenteraad in met een Krediet voor de inrichting van het gymnastieklokaal bij de nieuw te bouwen Meester de Vriesschool in Nieuw-Roden, een bestemmingsplan 'Hereweg 3 te Peize' (2000m2 kassen en schuren verdwijnen, een woning komt erbij) en een bestemmingsplan “Markeweg 17 te Steenbergen” (dienstwoning bij een grote boerderij). Bij de bestemmingsplannen vroegen Gemeentebelangen en de VVD aandacht voor de te lange duur van de procedure. Wethouder Jan Kemkers zou hieraan aandacht besteden. Harry Waals vroeg namens onze fractie om goed te letten op de inpassing in het landschap van beide projecten.

De meeste aandacht was er voor de verordening bedrijven investeringszones `Centrum Roden‟, `Bedrijventerreinen Roden‟ en `Bedrijventerrein Peize‟ 2012-2015. Volgens een landelijke regeling kan, als tweederde van de ondernemers in een gebied dat wil, de gemeente een heffing opleggen voor bijvoorbeeld de inhuur van gezamenlijke surveillancediensten, camerabewaking, vaker schoonmaken, graffiti verwijdering, extra onderhoud van groen en opwaardering van de publieke ruimte. De heffing wordt via een fonds aan de ondernemersverenigingen doorgesluisd. Zij mogen de activiteiten uitvoeren en via een begroting en jaarverslag verantwoorden aan de gemeente. In Noordenveld gaat onder meer de Zakenkring Roden deze regeling uitvoeren. Jan Spandaw sprak in namens deze organisatie en gaf aan dat een ondernemersfonds hard nodig is om alle ondernemers te laten meebetalen aan bijvoorbeeld feestverlichting, Sinterklaasoptocht en het opknappen van de Albertsbaan. Op vrijwillige basis lukt dat tot nu toe niet. Lijst Groen Noordenveld kan dit initiatief van harte ondersteunen. De prognose is dat reeds in het eerste jaar een bedrag van € 230.000,-- bij elkaar zal worden gebracht. Onze fractie hoopt dat deze regeling een succes wordt en dat bijvoorbeeld Nieuw-Roden aanhaakt. Ook de andere fracties waren positief, zodat het zoeken van draagvlak voor dit experiment van start kan gaan. Pierre Baas vroeg namens Lijst Groen Noordenveld nog naar de functie van wethouder Jan Kemkers als voorzitter van het ondernemersfonds. Dat zou volgens het college geen belangenverstrengeling opleveren, nu het fonds een tijdelijk bestuur heeft totdat duidelijk is of er voldoende draagvlak voor is. Tot slot wees Harry Waals op de mogelijkheid om bij de plaatsnaamborden van Noordenveld bordjes met de tekst MKB vriendelijkste gemeente van Drenthe te plaatsen.

Overige zaken die aan de orde kwamen:

- Na vragen van Harry Waals stuurt wethouder Otto Huisman een brief naar bewoners van Roderveld IV over het niet mogen plaatsen van schuttingen.

- Wethouder Oeds Keizer meldde een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden bij de sociale dienst.

- Volgens wethouder Gerrit Alssema kunnen formulieren op de gemeentelijke website niet gebruikt worden, nu de veiligheidscertificaten zijn verlopen.

- Otto Huisman meldde dat er in plaats van de afgekeurde fietsbrug bij Roderwolde, een tijdelijke brug komt, totdat eind dit jaar een nieuwe wordt gebouwd.

- Over de Winsinghhof meldde Oeds Keizer dat hij volgende week een positieve wending in het conflict tussen het bestuur en de horeca uitbater verwacht.

- Na een vraag van D66 gaat burgemeester Hans van der Laan opnieuw naar gegevens over de veiligheid rond de recreatiewoningen in Oosterduinen Norg kijken.

- Wethouder Jan Kemkers zoekt een antwoord op een vraag van Pierre Baas over een oude toezegging over het verstrekken van informatie over bouwproject De Carré in Nieuw-Roden.

- Een vraag van onze fractie over het bericht dat ondernemer Jaap van Zuijlekom zijn grond aan de Kanaalstraat Roden wil terugverkopen aan de gemeente, werd beantwoord met de mededeling dat eerst geprobeerd wordt andere gegadigden ervoor te vinden.

- Wat betreft de opvang van het Leger des Heils in Alteveer, was Bertus Jan Epema van GroenLinks er blij mee dat inwoners de borden tegen de komst van de opvang hebben weggehaald en dat er overleg is. Op vragen van Henk Koekkoek namens onze fractie deelde Hans van der Laan mee dat als maatregelen in de afgelopen tijd verbetering van de bewegwijzering, postbezorging, en bekendheid van telefoonnummers, en het overplaatsen van een lastige bewoner zijn genomen. Een veiligheidsscan wordt samen met de bewoners voorbereid.

- Pierre Baas vroeg ook nog naar de hier en daar zeer slechte bermen van de Hooiweg bij Roderwolde. Wethouder Otto Huisman gaf aan dat ze opgevuld worden en dat een onoverzichtelijke situatie bij een bocht nader onderzocht wordt.

  103 Hits

Foto publiek en raadsleden LGN 2011

 

  105 Hits

Motie inhuur externen 27 juni 2011

 

  106 Hits

Motie huur accommodaties 27 juni 2011

 

  97 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627