Dutch Nederlands

Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld
Noorden Veld
Majestic Elephant

 

Raadsverslag 25 januari 2012

 

Lees Meer
  112 Hits

DvhN over tijdelijke wethouder Geert Wolters 26 januari 2012

 

  122 Hits

DvhN over reacties oprichting LGN november 2009

 

  116 Hits

DvhN over bouwplannen Leek-Roden 16 september 2009

 

  114 Hits

Antwoorden bezuinigingen OV 12 en 17 januari 2012

 

  161 Hits

reactie college 23 december 2011 niet nagekomen toezeggingen

 

 

Lees Meer
  109 Hits

Raadsverslag 21 december 2011

Raadsvergadering 21 december 2011

D66 heeft schriftelijk vragen gesteld over de afspraken tussen minister en provincies over bezuinigingen op natuurbeheer. Uit de antwoorden blijkt dat er wellicht gevolgen voor Noordenveld zijn, maar dat nog niet duidelijk is welke dat zijn.

Doordat drie en af en toe vier raadsleden van de coalitie niet aanwezig waren, hadden de collegevoorstellen waarover de meningen verschilden, maar een krappe meerderheid. De kritiek die de coalitiefracties de vorige keer op het bestemmingsplan Norgerduinen hadden, was als sneeuw voor de zon verdwenen. De wethouder had op het allerlaatst nog een e-mail van provinciebestuurder Rein Munniksma tevoorschijn getoverd. Nu daarin stond dat de gemeente moet vasthouden aan de regel dat in recreatiewoningen, niet permanent gewoond mag worden, durfden de coalitiefracties niets meer te doen aan het deelgebied Postmaatseweg / Langeloërweg. Ook al vinden ze de situatie daar niet uit te leggen, doordat vergelijkbare woningen soms wel en soms niet een woonbestemming hebben. Harry Waals, gesteund door de VVD en D66, voerde namens Lijst Groen Noordenveld aan dat de regels van het oude bestemmingsplan niet meer uitvoerbaar zijn, dat eerst een visie op het gebied nodig is (bijvoorbeeld wat betreft recreatie en veiligheid), en dat er geen draagvlak voor dit plan is. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het bestemmingsplan en kan daar zeker iets in veranderen als er goede argumenten aangedragen worden. De insprekers hebben van de wethouder inmiddels een aankondiging voor overleg gehad. De coalitiefracties kwamen niet verder dan opmerkingen dat het overleg en de inspraak verkeerd waren gelopen. Ze zagen geen reden om mensen voor vaststelling van het plan, alsnog op een goede manier erbij te betrekken. Het bestemmingsplan is met 11 stemmen voor en 9 tegen, aangenomen. Een motie van GroenLinks om als raad met de provincie te overleggen over de situatie in de Norgerduinen na vaststelling van het plan, kwam wat VVD en Lijst Groen Noordenveld als mosterd na de maaltijd. Overleg heeft alleen vooraf zin. Nu biedt het bewoners misschien wat hoop, terwijl de kans op wijziging van het plan de eerste tien jaar erg klein is. De motie is met 12 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 

Lijst Groen Noordenveld is net als de VVD en D66 tegen de 5% en 3% extra verhogingen van de gemeentelijke belastingen, die zijn vastgelegd in de belastingverordeningen 2012. Er zijn andere maatregelen mogelijk die inwoners niet treffen. Onze fractie heeft er vorig jaar op gewezen dat er veel bezwaren te verwachten zijn doordat bij de onroerend zaak belasting te weinig rekening is gehouden met de gedaalde waarde van woningen. Omdat de gemeente de resultaten van deze bezwaren niet bekend maakt, heeft Lijst Groen Noordenveld om een rapportage gevraagd. Wethouder Gerrit Alssema zegde toe zich hierover te buigen. Een meerderheid van 10 voor en 9 tegen, keurde de verordeningen goed.

In de nota reserves en voorzieningen deed het college voorstellen om de verschillende spaarpotjes van de gemeente te ordenen. Lijst Groen Noordenveld diende een motie in om het geld voor de WMO dat over is, niet te laten verdwijnen in de algemene middelen. De rekenkamercommissie van de raad doet onderzoek naar het beleid voor de uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder de financiële kant daarvan. Het is beter om pas een besluit te nemen als het rapport van de rekenkamercommissie beschikbaar is. Mogelijk is er extra geld voor de WMO nodig. De PvdA vindt wachten niet nodig. Als er geld voor nieuwe WMO-plannen nodig is, kan dat uit de algemene middelen gehaald worden, vindt deze fractie, net als wethouder Gerrit Alssema. GroenLinks vond de motie sympathiek, maar stemde tegen. De VVD en D66 steunden de motie, die met 9 stemmen voor en 11 tegen, verworpen werd. Onze motie over de reserve grondexploitatie, bedoeld voor de al vele jaren aanwezige verliesgevende bouwprojecten, had als doel dat de bouwplannen worden aangepast en de reserve wordt vergroot. Het college zegt hier mee bezig te zijn en raadde de motie af. De coalitiepartijen en D66 waren het met het college eens. Met 8 stemmen voor (Lijst Groen Noordenveld en VVD) en 12 tegen, werd de motie verworpen. Wat de Volkshuisvestingsreserve betreft vindt onze fractie dat die beschikbaar moet blijven voor kleinschalige bouw projecten voor jong en oud. Het college gaat hiernaar eerst onderzoek doen. De reserve Molenduinbad Norg gaat per 1 januari 2012 naar het zwembadbestuur. De hele nota werd met 16 stemmen voor en 4 (Lijst Groen Noordenveld) tegen, aangenomen.

Nadat wethouder Gerrit Alssema het onderwerp van de agenda van de vorige vergadering haalde, heeft Lijst Groen Noordenveld een motie over de Noordenveldwerker ingediend. Die moet aanvragen bij mensen thuis “aan de keukentafel” afhandelen, als hulp en zorg nodig zijn. Het is een ander uitgangspunt dan dat van het huidige beleidsplan, waarin staat dat aanvragen bij één centraal loket in het gemeentehuis in Roden moeten worden ingediend. De gemeenteraad hoort zogenaamde kaders te stellen om richting te geven aan nieuwe beleidsontwikkelingen en daarom stelde onze fractie voor hierbij uit te gaan van de doelgroep, te onderzoeken of de Noordenveldwerkers onder te brengen zijn in een stichting om de taken van de gemeente te verminderen, en om ze laagdrempelig te laten werken. Wethouder Gerrit Alssema was hierover niet te spreken. De raad hoeft het er volgens hem niet over te hebben. De VVD was het met de motie eens (samen 8 stemmen voor), D66 vond 'm sympathiek maar stemde net als de coalitiefracties (12 stemmen) tegen. Overigens hadden deze fracties net als de wethouder, daarvoor geen inhoudelijke argumenten.

Jan Stevenson nam afscheid als raadslid voor het CDA en wethouder Jan Kemkers vervangt niet langer de zieke Jacob Dam. De laatste verwacht in januari 2012 weer aan het werk te gaan. Novatec heeft een nieuwe tijdelijke directeur nadat de vorige zich heeft ziek gemeld toen een rapport over de grote verliezen van de failliete timmerfabriek eerder dit jaar uitkwam.

Voor de problemen rond de Winsinghhof is eindelijk een oplossing. Er is afgesproken dat de huidige exploitant per 1 februari 2012 vertrekt, deelde wethouder Oeds Keizer mee.

De raad stemde in met het Speelbeleidsplan 2011-2021. Dat gaat over de ruimte en de toestellen voor spelende kinderen. GroenLinks wees erop dat kinderen ook op sportvelden kunnen spelen, zoals in Een. De VVD wil vastgelegd hebben dat een Cruijff Court (speciaal voetbalveldje) mogelijk is, als er sponsors voor zijn. ChristenUnie en Gemeentebelangen vroegen aandacht voor het opruimen van hondenpoep. Wethouder Otto Huisman gaat daarover praten met de wijkverenigingen die soms al met succes, bordjes plaatsen. Lijst Groen Noordenveld vindt vooral de paragraaf waarin kort en duidelijk staat hoe je inwoners tijdig en serieus bij de speelplekken betrekt, erg belangrijk.

Al bijna vijf jaar probeert het college een bestemmingsplan te maken om meer en betere parkeergelegenheid bij de sportvelden van GOMOS en DES in Norg te krijgen. Het ontwerp is er nu. Daarmee is de raadakkoord. Twee insprekers die er in de buurt wonen, zijn bang voor extra overlast van auto‟s als de toegangsweg beter wordt. Hun alternatief is helaas niet te realiseren, omdat de wegen daar geen eigendom zijn van de gemeente, maar van de boermarke. En die stemt alleen met de huidige oplossing in. Duidelijk werd wel dat de inwoners niet goed geïnformeerd zijn over de plannen. Een volgende keer moet dat beter, vonden de meeste fracties, maar wethouder Jan Kemkers zegde dat niet toe. Kerspel Norg heeft gevraagd om een wal langs de weg in plaats van alleen de voorgestelde beplanting. Ook daaraan wil de wethouder niet voldoen. Lijst Groen Noordenveld vroeg naar compensatie voor het deel van de zandweg dat bestraat wordt. De wethouder zegde een voorstel voor het weghalen van asfalt elders, wel toe.

Bij de rondvraag vroeg de VVD naar een glasvezelnet voor de buitengebieden van Noordenveld. Burgemeester Hans van der Laan antwoordde dat glasvezelbedrijven een netwerk alleen binnen de bebouwde kom willen aanleggen als 30% van de inwoners meedoet. Eventueel komt daarna het buitengebied aan bod.

Aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (regels over gedrag op straat, voorwerpen op de openbare weg, bomen kappen, horeca e.d.), de nieuwe brug tussen Roderwolde en Peizerwold (Brunlaan) en de aftoppingsbijdrage project De Helte Roden van Woonborg (bijdrage gemeente aan dit verliesgevende project), worden op 11 januari 2012 behandeld.

  105 Hits

DvhN over Norgerduinen 22 december 2011

 

  116 Hits

DvhN over brieven tegen bezuinigingen OV 20 december 2011

 

  108 Hits

brieven LGN over bezuinigingen OV 18 december 2011

 
  102 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627