Dutch Nederlands

Noorden Veld
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Maaibeleid

 

artikel 40 vragen faillissement Barsema 19 maart 2012

 

  110 Hits

Informatiekrant LGN voorjaar 2012

 
  97 Hits

Raadsverslag 7 maart 2012

Raads en commissievergadering gemeente, 7 maart 2012

Vorige keer was het verzoek van het college om een voorbereidingskrediet van € 52.000,00 te verstrekken voor een project voor goedkope starterswoningen aan de Bisschopswijk in Nieuw-Roden, al uitgebreid behandeld. Wethouder Jacob Dam reageerde nog op een aantal overgebleven punten, die Lijst Groen Noordenveld had aangekaart. Hij zegde toe dat de omwonenden, de stichting Jong en Duurzaam, en dorpsbelangen Nieuw-Roden kunnen adviseren en meepraten bij het plan. Hij verwacht dat ongeveer 13 van de 25 jongeren geïnteresseerd blijven als er pas in 2014 gebouwd wordt. Het project is een proef. Mogelijk leidt die tot een gestructureerde aanpak bij dergelijke projecten. Op ons verzoek wordt de raad van de eventuele sanering van de grond op de hoogte gehouden. De gemeenteraad stemde in met het voorstel.

In een Initiatiefvoorstel „Bespaar met de zon‟ stelde de ChristenUnie voor, het aanleggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen aan te besteden. De meeste fracties lijkt het een goed voorstel. De PvdA wil, gesteund door Lijst Groen Noordenveld, niet alleen gemeentelijke gebouwen, maar ook het aanleggen van zonnepanelen op gemeentelijke gronden, vooral lege stukken bedrijventerrein, erbij betrekken. Wethouder Otto Huisman had daarover al eens een gesprek met een bedrijf gehad. Volgens hem zijn daarvoor geen goede mogelijkheden. Gemeentebelangen wil het voorstel opnemen in het beheerplan voor de gemeentelijke gebouwen, VVD en CDA zien het liever in de nog te maken nota Duurzaamheid. Lijst Groen Noordenveld vindt het voorstel sympathiek. Het komt tegemoet aan onze motie uit 2010 voor noodzakelijke investeringen in zonne-energie, isolatie, aardwarmte e.d. voor woningen, bedrijventerreinen, gemeentelijke gebouwen. Hiervoor was toen geen steun bij de andere fracties. Nu komt die gelukkig alsnog. Wachten op de nota Duurzaamheid duurt te lang. Volgens Otto Huisman hoeft dat ook niet. Wel heeft hij tot juli 2012 de tijd nodig om het voorstel door zijn ambtenaren te laten onderzoeken. De raad vond dat wel erg lang duren, maar Otto Huisman zegde niet meer toe dan dat hij zo snel mogelijk op het voorstel zou terugkomen. Hij verwacht de nota Duurzaamheid overigens ook in juli 2012 te kunnen indienen bij de raad.

Het college wil het mogelijk maken dat een groep belangstellenden, aan de Oude Velddijk in Peize een woningbouwproject opstart. De raad ging hiermee akkoord. Er is nog geen belangstelling, maar volgens het voorstel is nu al duidelijk dat omwonenden hiermee niet blij zijn. Lijst Groen Noordenveld, gesteund door het CDA vroeg om tijdig overleg met de omwonenden om te voorkomen dat een eventuele belangstellende bouwgroep direct op bezwaren van omwonenden stuit. Harry Waals wees als voorbeeld van hoe dat niet moet, op het plan voor de nieuwe brandweerkazerne in Roden. De eigenaar van de ernaast gelegen meubelzaak is tijdens een brandweeroefening gevraagd wat hij van een nieuwe brandweerkazerne vond. Verder was hij niet meer benaderd, maar volgens het bestemmingsplan was er inspraak geweest. Wethouder Jacob Dam zegde toe de omwonenden bij het plan te betrekken. Harry Waals vroeg nog om woningen daar, zongericht te bouwen om energie te besparen. De PvdA wil de zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) lager dan normaal vaststellen. De VVD wil toekomstige bouwers niet aan allerlei regeltjes binden. Jacob Dam laat het zongericht bouwen afhangen van het planontwerp en de financiële mogelijkheden. Hij zegde naar aanleiding van vragen van onze fractie toe, zo min mogelijk dure deskundigen in te schakelen en hij gaat na of subsidie is aangevraagd.

Op verzoek van Lijst Groen Noordenveld sprak de raadscommissie over het onderwerp Welzijn Nieuwe Stijl. Dat houdt in Noordenveld een andere aanpak van het welzijnsbeleid in, vooral het afstoten en aanpassen van activiteiten van de stichting Welzijn in Noordenveld (WiN). WiN moet daarnaast in 2013 25% van de gemeentelijke subsidie inleveren. Dit leidt ertoe dat nadat eerst ondersteuning van een aantal activiteiten voor jongeren werd geschrapt, nu de steun aan het beheer van dorpshuizen wordt afgebouwd. Wethouder Gerrit Alssema is samen met WiN bezig hiervoor beleid vast te stellen, maar heeft niet gevraagd wat de gemeenteraad daarvan vindt. Tineke Nieboer heeft namens onze fractie de andere fracties gevraagd heldere, goed onderbouwde, keuzes te maken. Eén van die keuzes is om te investeren in de veerkracht van de samenleving. Een pijler onder die samenleving vormt WiN. Nu de subsidiekorting mogelijk tot sluiting van dorpshuizen leidt, wil onze fractie de korting uitstellen en eerst samen met WiN een samenhangend beleid maken. Daarin moeten ook de ervaringen met de zogenaamde Noordenveldwerker (nieuwe contactpersoon voor zorg en hulp vanuit de gemeente) en het rapport van de Rekenkamercommissie over de huishoudelijke zorg, meegenomen worden. GroenLinks vindt ook dat WiN meer tijd moet worden gegund. De andere fracties willen de bezuiniging niet terugdraaien. Gemeentebelangen en PvdA vinden zelfs dat de raad zich met dit onderwerp niet moet bemoeien. Het door Lijst Groen Noordenveld voorgestelde extra gemeentelijk speerpunt van beleid “ondersteuning bij de kanteling naar activering en zelfredzaamheid”, is volgens Gerrit Alssema al het motto bij Welzijn Nieuwe Stijl. Lijst Groen Noordenveld gaf aan dat volgens het geldende WMO-beleidsplan de jeugdsozen die door de stichting WiN werden begeleid, juist een speerpunt van beleid zijn en vrijwilligers die accommodaties beheren, begeleid moeten worden. De wethouder gaf echter aan dat het niet voldoen aan dit beleid van de raad, voortschrijdend inzicht is. Behalve de VVD, die vindt dat de raad speerpunten van beleid moet vaststellen, lieten de overige fracties het verder aan de wethouder over.

Op 24 februari 2012 is bekend gemaakt dat de woningbouwplanning van de regio Groningen-Assen van 2.900 naar 1.500 per jaar gaat. Daarbij worden in de steden Groningen en Assen wat minder plannen geschrapt en in gebieden als Hoogezand en Leek-Roden wat meer. Noordenveld zou dan op 1.000 tot 1.500 extra woningen tot 2030 uitkomen (in plaats van 3.300). Bouwplannen bij Nietap, Nieuw-Roden, Roden-Zuid, industrieterrein Bitseveld Roden, en Peize-Zuid lijken voor het grootste deel te vervallen. Ook het bouwen op het Oosterveld in Norg zou volgens de regio beperkt moeten worden. Regio en provincies willen Noordenveld € 5.500.000,00 compensatie bieden voor de € 15.000.000,00 aan gemaakte kosten. Op verzoek van de VVD stond het onderwerp op de agenda. Gemeentebelangen, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie wilden het punt eerst niet behandelen, maar na een schorsing stemden ze in met een eerste vragenronde. Ze stelden zelf overigens geen vragen. Ernst Klatte sprak in namens de vereniging Natuurlijk Norg 2000. Hij gaf aan dat het voornemen om op het Oosterveld in Norg minder dan de geplande 225 woningen te bouwen en de bouw over langere tijd te plannen, het plan onrendabel maakt. Een klein plukje dure woningen zou de mooie oude es definitief verstoren, zodat het beter is het landschap te sparen en van woningbouw af te zien. De PvdA wil dat in dat geval degenen die planschade vergoed hebben gekregen dit bedrag terugbetalen. De VVD ziet geen andere mogelijke bouwlocaties en wacht het rapport over alternatieve locaties van Natuurlijk Norg 2000, af. Johan Kasper sprak in namens dorpsbelangen Roderesch Alteveer Steenbergen. Hij citeerde een verslag van een bijeenkomst in 2006, waarin de regio Groningen-Assen al vaststelde dat de bouwplannen mede de prognoses van de woningbehoefte bepaalden. Dergelijke verkeerde prognoses zijn de oorzaak van de verkeerde planning, niet de bankencrisis of de woningmarkt. Veel deskundigen hebben al vanaf 2005 gewaarschuwd voor de te hoge bouwaantallen. Het college heeft er echter niet naar geluisterd. Wat Johan Kasper betreft moet het college hierover verantwoording afleggen aan de duizenden bezwaarmakers. Miep Bregman sprak namens Groen Noordenveld. Ook zij wees erop dat de crisis niet de oorzaak is van de halvering van de plannen. Zij pleitte ervoor om anders dan het college wil, de structuurvisie met de bouwplannen (IGS) in te trekken, net als de voorkeursrechten voor eerste koop die de gemeente op veel gronden heeft gevestigd. De VVD had veel vragen aan het college, onder meer over de werkelijke woningbehoefte, de demografische ontwikkelingen, de schragende (ondersteunende) functie van Roden en Leek voor Groningen, de overblijvende taak van de regio Groningen-Assen, de financiële bijdrage aan de regio, de voorkeursrechten, de reserves die gebruikt moeten worden, de overgebleven risico‟s e.d. D66 stelde voor om als raadsfracties gezamenlijk een ander beleid voor woningbouw, natuur en behoud van voorzieningen te maken. Harry Waals vroeg namens Lijst Groen Noordenveld naar de aanslag op het gemeentelijk vermogen, het afboeken van investeringen in bedrijventerreinen, een totaalvisie, verkoop van grond, de afwegingen van waar wel en niet gebouwd wordt, het nut van het vasthouden aan een niet-realistische structuurvisie, en een brede discussie met de bevolking volgens de nota communicatie en participatie. Burgemeester Hans van der Laan vindt het akkoord van de regio voldoende om verder te kunnen. Alle gemeenteraden en provinciale staten moeten aangeven of ze ermee akkoord zijn. Hij spant zich in om binnen enkele weken in een aparte bijeenkomst antwoorden op de vragen te geven.

Tijdens de rondvraag meldde Jacob Dam dat voor het in december 2011 aangekondigde overleg met bewoners en organisaties over de Norgerduinen, een uitnodiging verstuurd wordt. Op 23 februari jl. heeft Otto Huisman overlegd met het OV-bureau over de busdienstregeling. Over de dienstregeling 2013 wordt de raad tijdig om advies gevraagd, in de huidige dienstregeling die met name voor Peize slecht uitpakt, verandert niets. De carpoolplaats bij de halte buiten Peize, wordt geschikt gemaakt voor de vele fietsen die er nu staan. Op een vraag van de VVD antwoordde Otto Huisman dat het geld daarvoor, nog over was in het budget voor verkeer en vervoer. De VVD vroeg ook naar de invoering van burgernet (signalering van ongevallen e.d.) in Noordenveld. Volgens Hans van der Laan heeft Gemeentebelangen hierover een brief geschreven. Hij wacht het experiment in vier andere Drentse gemeenten af. De ChristenUnie meldde dat de verkeerssluis bij Huis ter Heide vaak stuk is. Otto Huisman neemt dit op met de leverancier. Pierre Baas vroeg namens onze fractie naar de voortgang bij de herbouw van de discotheek aan de Brink van Roden. Volgens Jacob Dam zijn er schetsen ingeleverd, die herzien worden. Naar het gebruik van de busbaan bij Peizermade doet Otto Huisman navraag bij de provincie op ons verzoek. Op de vraag van Pierre Baas naar de verslaglegging van gesubsidieerde groepen, zoals de Jaarbeurs van het Noorden, antwoordde Hans van der Laan dat de jaarbeurs geen subsidie krijgt. Aan het eind deed Gerrit Alssema nog een aangekondigde vertrouwelijke mededeling. Hans van der Laan vroeg de raadscommissieleden zonder aankondiging om instemming met een vertrouwelijk collegebesluit. Met de laatste gang van zaken en het besluit, heeft Lijst Groen Noordenveld niet ingestemd.

  104 Hits

DvhN 8 maart 2012 over afblazen bouwplannen

 

  111 Hits

Verkiezingsprogramma LGN januari 2010

 
  100 Hits

DvhN 1 maart 2012 over afblazen bouwplannen Leek-Roden

 

  113 Hits

raadsverslag 22 februari 2012

Vergaderingen gemeente 22 februari 2012

In het presidium is afgesproken dat een groepje van vier raadsleden, waaronder Harry Waals namens Lijst Groen Noordenveld, eind maart 2012 gaat overleggen met de provincie Drenthe over de permanente bewoning van recreatiehuizen. Dit ter uitvoering van een motie van GroenLinks. Omdat het bestemmingsplan dat deze permanente bewoning afwijst, inmiddels voor 10 jaar door de raadsmeerderheid is aangenomen, verwacht Lijst Groen Noordenveld geen oplossing voor de mensen die er heel lang op vertrouwen daar wel permanent te mogen wonen. Natuurlijk zal onze fractie wel haar best doen.

Op voorstel van Lijst Groen Noordenveld nodigt de gemeenteraad de Noordenveldse werkgroep Ja-cultuur (betrokkenen bij zorg) uit om informatie te geven, bespreekt de raadscommissie de vorming van een uitvoeringsdienst in Drenthe voor controle op milieuregels, en spreekt de raadscommissie over het afstoten en aanpassen van activiteiten van Welzijn in Noordenveld, zoals het afbouwen van de steun aan dorpshuizen. Vier mensen uit het presidium gaan proberen aan de hand van informatie van ambtenaren over 40 gemeentelijke taken, de discussie over taken die de gemeente wel en niet moet uitvoeren, verder voor te bereiden.

Voorafgaand aan de raadsvergadering overhandigde Loes van der Vring van de SP, een groot aantal handtekeningen, klachten en suggesties in verband met de dienstregeling van de bussen in Noordenveld, aan wethouder Otto Huisman. Hij zou de suggesties, waaronder die van Lijst Groen Noordenveld, inbrengen in het overleg met het OV-bureau op 23 februari 2012. Op 11 april 2012 heeft de raad een bijeenkomst met het OV-bureau.

Het bestemmingsplan uitbreiding Wester Es in Roden is door de gemeenteraad vastgesteld. Daardoor wordt het mogelijk om op die plek een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Wethouder Jacob Dam moest nog antwoorden op twee vragen die Lijst Groen Noordenveld de vorige keer stelde. Informatie over planschade staat volgens hem voldoende in de stukken bij het plan. Met betrokkenen (zoals de ernaast gelegen meubelzaak), is op 9 mei 2011 overlegd. De notities daarover legt Jacob Dam ter inzage.

Via een zogenaamde interpellatie heeft Lijst Groen Noordenveld om een spoeddebat over de financiële situatie bij sociale werkvoorziening Novatec gevraagd. Sinds maart 2010 hebben de bij Novatec betrokken gemeenten miljoenen aan verliezen moeten verwerken, zonder dat daar extra werkgelegenheid voor gehandicapte werknemers tegenover stond. Voor rekening van Noordenveld kwam bij de jaarrekening 2010 € 500.000,00, bij de najaarsnota 2011 € 300.000,00 en volgens de cijfers van het derde kwartaal 2011 van Novatec nog eens € 55.000,00. Verder zijn er allerlei extra kosten voor een interim-directeur, een interim-controller, juristen, onderzoeksbureau’s, en verlies op verkoop van panden, die niet in de rapportages zijn terug te vinden. De accountant waarschuwt voor risico’s wat betreft Barsema en Alreno Bouw van ongeveer € 210.000,00 voor Noordenveld. Ook schrijft de accountant dat het managen van risico’s en de administratie van Novatec nog steeds niet op orde zijn. Volgens wethouder Geert Wolters was het bedrag in 2010 € 460.000,00 (ook al staat er 500.000,00 in de jaarstukken) en is de € 55.000,00 al verwerkt in de € 300.000,00 van 2011. De cijfers moeten volgens hem nog verwerkt worden, zodat hij er verder niets over wilde zeggen. Een nieuwe accountant brengt in kaart voor welke risico’s geld moet worden beschikbaar gesteld. Het verlies van Alreno Bouw zou maar klein zijn (€ 15.000,00), er werken nog 12 mensen vanuit Novatec, waarvan drie uit Noordenveld. Novatec wil het eigen financiële aandeel van 29% in Alreno, daarom verkleinen. Over het juridisch geschil tussen de curator van Barsema en het bestuur van Novatec (de eerste wil € 700.000,00 van Novatec hebben) wil het college pas na een procedure verantwoording afleggen. Lijst Groen Noordenveld keurt de afwachtende houding en het gebrek aan daadkracht van het college bij deze al jaren lang bestaande problemen, af. Pierre Baas wees er namens onze fractie op dat de raad niet tijdig geïnformeerd is over bijvoorbeeld de nieuwe accountant, de situatie bij Alreno en het geschil met de curator. De advocaat van Novatec heeft zelfs getracht zijn verzoek om inzage in het faillissementsdossier van Barsema, tegen te houden. De VVD wilde weten waarom de raad niet volledig geïnformeerd is en wat voor strategie het college heeft. Het voorstel van de VVD om over twee weken hierover verder te praten werd gesteund door Lijst Groen Noordenveld en D66. De andere fracties zien de urgentie niet en volgden de wethouder die vindt dat dit wel bij de jaarstukken en voorjaarsnota (mei/juni 2012) besproken kan worden.

Na vele verzoeken van onze fractie stond het onderwerp Herinrichting Centrum Leek/Nietap op de agenda. Met steun van de regio Groningen-Assen moet dit gebied voorzien worden van nieuwe bestrating, riolering en bomen. Lijst Groen Noordenveld heeft het college bedankt voor de verstrekte informatie. De betrokkenheid van bewoners via informatiebijeenkomsten en een verkiezing van het favoriete plan, waardeert onze fractie. Wel vroeg Henk Koekkoek namens onze fractie zich af waarom het plan niet net als in Leek, ter goedkeuring aan de raad is voorgelegd, waarom fase 2 (het opknappen van het Thedematerrein in Nietap) nog niet rond is, hoe het staat met het overleg met projectontwikkelaars die verwilderde stukken grond in Nietap bezitten en of de kosten van de bodemsanering verhaald kunnen worden. Wethouder Jacob Dam is van mening dat de raad indirect al een besluit genomen heeft in februari 2010 bij het jaarplan voor de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGS) en door een krediet beschikbaar te stellen in de begroting 2012. Het plan is echter van 2011 en bij de begroting 2012 is bij het krediet een voorbehoud gemaakt, zodat Jacob Dam geen goede verklaring kon geven. Op de vraag over de bodemsanering komt nog een antwoord. Bij fase 2 en het overleg met projectontwikkelaars, hangt veel van derden af. Dat daarbij langdurige vertraging is, kan de wethouder naar eigen zeggen niet helpen. Overigens vindt hij Lijst Groen Noordenveld alleen maar negatief. Gemeentebelangen vindt dat de gemeente veel initiatief neemt in Nietap. Ook bij dit onderwerp zag de rest van de fracties geen reden om te reageren, zodat het college niet werd aangespoord om wat meer te doen voor Nietap.

De raadscommissie sprak over het verzoek van het college om een voorbereidingskrediet van € 50.000,00 te verstrekken voor een project voor goedkope starterswoningen aan de Bisschopswijk in Nieuw-Roden. Dat moet stand komen via een zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarvoor hebben 25 jongeren met hulp van het Breed Overleg Kleine Dorpen (BOKD) en Dorpsbelangen Nieuw-Roden, de stichting Jong en Duurzaam Nieuw-Roden opgericht. Een inspreker namens de stichting was blij met het door de gemeente toegewezen stuk grond. Een inspreker namens bewoners van huizen aan de Vennenweg die ernaast liggen, vroeg of er geen andere plek in Nieuw-Roden is, bijvoorbeeld de school, die in de zomer van 2012 wegens verhuizing leeg komt te staan. De nu toegewezen grond is vervuild en ligt buiten de bebouwingsgrens van het dorp. Graag willen de bewoners betrokken worden bij het plan. Via Dorpsbelangen vinden ze geen gehoor. De PvdA vindt dat snel alle onderzoeken uitgevoerd moeten worden, zodat er dit jaar gebouwd kan worden. Alle fracties vinden bouwen in 2014 zoals het college aangeeft, te lang duren. Ook initiatieven uit andere dorpen moet het college oppakken vinden PvdA en Gemeentebelangen . De VVD wees erop dat in Nieuw-Roden en omgeving 34 goedkope woningen (beneden de € 150.000,00) te koop staan en dat in de komende jaren de prijzen nog lager worden. Een experiment in alleen Nieuw-Roden is genoeg. Pierre Baas voerde het woord namens Lijst Groen Noordenveld. Hij vindt het een prima project. De omwonenden moeten betrokken worden overeenkomstig de nota communicatie en participatie. De locatie keuze begint steeds meer vragen op te roepen. Sanering van vervuilde grond kost veel tijd. Verder is niet echt duidelijk hoe het staat met de werkelijke behoefte voor starterswoningen. Woningcorporaties vinden het bijvoorbeeld niet nodig om iets extra’s voor starters te doen. Onze fractie steunt het idee om de meester De Vriesschool te gebruiken voor starterswoningen. GroenLinks vroeg om het zo energiezuinig mogelijk maken van de woningen. Jacob Dam gaf aan dat de grond in de jaren ’80 gesaneerd is en dat op korte termijn wordt onderzocht of er nog vervuiling is. Als verdere sanering nodig is, kan gekeken worden naar een andere locatie. De school houdt hij in zijn achterhoofd, maar die is duurder omdat het nu aangewezen stuk grond geen boekwaarde heeft en de school wel. Het krediet kan wellicht verrekend worden in de koopprijs van de woningen, als er een grondexploitatie (officieel kosten/baten overzicht) is. De woningbehoefte wil hij in beeld brengen. Woningstichting Actium zou bereid zijn iets extra’s voor jongeren te doen, ook al zeiden ze in een overleg met raadsleden in december 2011, dat niet te willen. De wethouder is bereid de omwonenden bij het plan te betrekken.

Het bestemmingsplan Esweg Zuid-Oost Norg werd in de raadscommissie besproken. Henk Koekkoek voerde namens Lijst Groen Noordenveld het woord. Onze fractie vindt het vernieuwen van de sociale woningen in dit gebied erg belangrijk. Gezien de ruimte in het gebied hadden er meer nieuwe woningen kunnen komen. Er was één zienswijze ingediend. Wegens enkele door haar aangedragen punten (te late publicatie op internet, onduidelijke groenstrook) is het plan aangepast. Haar voorstel om wat ruimte voor enkele vrijstaande woningen op te nemen, is niet haalbaar. Dit gebied is voor sociale koop- en huurwoningen van groot belang, en in Norg staan al veel vrijstaande woningen langdurig te koop. Lijst Groen Noordenveld vroeg om goed na te gaan waarom er toch al heel lang gesproken wordt over een tekort aan woningen in Norg. Wellicht moet een deel van de bestaande woningvoorraad aangepast worden. Wethouder Jacob Dam gaf aan dat vanwege de bezwaren van de indienster van de zienswijze en ter behoud van het stratenpatroon, meer woningen niet mogelijk zijn. Hij gaat kijken naar de woningbehoefte.

De Herziening Facetbestemmingsplan Waterberging en Natuurontwikkeling Roden-Norg is een regeling voor een bewoner van natuurgebied De Onlanden, die een procedure tegen de gemeente won. Om overlast door muggenplagen bij zijn woning te voorkomen, wordt een nat stuk opgehoogd en worden er struiken geplant. De raad is hiermee akkoord.

Wethouder Jacob Dam kondigde aan in april 2012 te starten met een structuurvisie (hoofdlijnen van de ruimtelijke indeling van de gemeente) en in de eerste helft van 2012 alsnog een bijeenkomst over de welstand van gebouwen te organiseren. Het college zou een “stresstest” door bureau Deloitte laten doen om te zien of de begroting “crisisbestendig” is. Die test zou in januari 2012 uitgevoerd zijn. Toen Lijst Groen Noordenveld hiernaar vroeg bleek het college de test uitgesteld te hebben totdat er duidelijkheid is over de gronden voor de regiovisie. In de rondvraag vroeg de PvdA naar de voortgang bij het overleg met de projectontwikkelaar van het centrum van Nieuw-Roden. Ook hier kon Jacob Dam geen voortgang melden. De PvdA vroeg aandacht voor de overlast die jongeren met scooters veroorzaken in de Heerestraat in Roden. De ChristenUnie kondigde een motie aan voor het behoud van statiegeld op flessen. De staatssecretaris wil dat afschaffen. Wethouder Otto Huisman gaf aan dat de Vereniging van Drentse Gemeenten de staatssecretaris hierover wil benaderen.

  103 Hits

Interpellatieverzoek Novatec 20 februari 2012

 

  106 Hits

Raadsverslag 8 februari 2012

 

Lees Meer
  104 Hits

Raadsverslag 11 januari 2012

Raads- en commissievergadering 11 januari 2012

Lijst Groen Noordenveld had gevraagd een aantal toezeggingen van wethouders uit de vorige vergadering alsnog vast te leggen, nu ze in de verslagen niet terug te vinden zijn. Hier hebben de wethouders en de burgemeester moeite mee. Ze willen blijkbaar niet aan hun woorden gehouden worden. Het punt wordt in het presidium besproken.

Bij het onderwerp aanpassing Algemene plaatselijke verordening (APV, regels over gedrag op straat, voorwerpen op de openbare weg, bomen kappen, horeca e.d.), sprak Astrid Koning uit Een in. Ze wees erop dat de voorschriften tegen geluidhinder die het college wil laten vervallen, wel degelijk een functie hebben. Dat blijkt uit een rechtszaak die zij over geluidhinder in haar woonomgeving voert. Henk Koekkoek stelde namens Lijst Groen Noordenveld dat het uitgangspunt moet zijn: minder regels, meer service. In een aantal gevallen zouden vergunningen vervangen kunnen worden door meldingen. Voor een melding hoeven meestal geen of minder rechten (leges) betaald te worden vergeleken met een vergunning. In beide gevallen kan de gemeente vooraf nagaan of er volgens de regels gehandeld wordt. In verband met de rust, ruimte en natuur vindt onze fractie dat er wel regels voor het beperken van geluidshinder en het zogenaamde vellen van houtopstanden (vroegere kapverbod) moeten blijven. Er staan in de APV niet gebruikte, dubbele, dan wel slecht handhaafbare bepalingen, die aangepast kunnen worden. Andere fracties wezen erop dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opnieuw aanpassingen voorstelt. De PvdA vroeg de politie nog eens naar de regels te laten kijken en stelde voor dat het vellen van houtopstanden niet mag als landschappelijke waarden worden aangetast. Burgemeester Hans van der Laan wil de opmerkingen van de raadsleden eerst bestuderen, voordat hij erop reageert. De volgende keer komt het onderwerp weer aan bod.

De meeste vergadertijd ging op aan de nota “Noordenveld 2.0, participatie en communicatie in de gemeente Noordenveld”. Astrid Koning uit Een sprak opnieuw in. Ze gaf aan dat op internet een verkeerde versie van de nota stond, en dat ze geen ontvangstbevestiging van haar schriftelijke zienswijze heeft ontvangen. In de nota wordt als enige voorbeeld van democratie bij communicatie en participatie, het overleg met dorps- en wijkverenigingen genoemd. Volgens Astrid Koning is dat te beperkt. Het betrekken van verenigingen kan niet garanderen dat alle inwoners gehoord zijn. Johan Kasper sprak namens de Vereniging Groen Noordenveld in. Volgens hem moet er meer veranderen in de omgang met inwoners, dan de nota aangeeft. Burgers worden te negatief benaderd en krijgen te weinig inhoudelijke reacties op kritiek. Het gemeentebestuur moet respect verdienen door open te zijn, ook over eigen fouten. Burgers moeten niet alleen bij het begin van een plan maar ook daarna ingeschakeld worden. Er moet meer met hun inbreng gedaan worden, dan bijvoorbeeld bij de visie 2025 en de structuurvisie (IGS) gebeurd is. Gemeentebelangen vindt de nota goed: je kunt het niet iedereen naar de zin maken. De VVD vroeg naar het democratisch gehalte van het bij voorrang inschakelen van dorps- en wijkverenigingen. Verder vindt deze fractie het belangrijk dat gemeentemedewerkers beoordeeld en gecoacht worden in het omgaan met burgers. Ook moet de raad en niet het college, kunnen bepalen op welke manier inwoners bij een plan betrokken worden. De ChristenUnie vroeg waarom bestemmingsplannen niet genoemd worden, het CDA is bang dat het aangekondigde handboek tot vertraging leidt. GroenLinks vroeg naar een tevredenheidsmeting om na te kunnen gaan of verbetering optreedt, en wilde weten hoe burgers zelf onderwerpen kunnen inbrengen. De PvdA en Lijst Groen Noordenveld hadden de meeste kritiek. De PvdA ziet niets terug van eerdere opmerkingen en is niet blij met deze minimale nota. Met name ontbreekt welke verwachtingen burgers mogen hebben. Tineke Nieboer wees er namens onze fractie op dat van de negen suggesties uit de zienswijzen er geen enkele in de nota is opgenomen. Dat is geen participatie. Lijst Groen Noordenveld had op 28 april 2010 samen met de VVD en D66, de 10 duidelijke uitgangspunten van de participatiewijzer van de Nationale Ombudsman onder de aandacht gebracht. De rest van de raad kon zich erin vinden, maar ze zijn slechts gedeeltelijk verwerkt. Er is bij de voorbeelden in de nota, geen inzicht op welk moment er inbreng mogelijk was, of alle belanghebbenden betrokken waren, en wat er met de inbreng is gedaan. Volgens Lijst Groen Noordenveld is een handboek participatie en communicatie niet nodig. Op basis van de nota kan een stappenplan voor alle gemeentelijke plannen en maatregelen verplicht worden. Verder kan vastgelegd worden dat de gemeente niet nee zegt tegen inwoners die willen meedenken en –doen, maar in beginsel altijd positief reageert. Wethouder Gerrit Alssema maakte zijn excuus voor de verkeerde nota op de website. Hij kan uit de voeten met de spelregels in de nota en wil die niet aanpassen aan de zienswijzen, de mening van de insprekers en de voorstellen van Lijst Groen Noordenveld. Ook het begeleiden van de gemeentemedewerkers, de mogelijkheid van een burgerinitiatief en inspraak bij bestemmingsplannen wil hij niet vermelden. Bij de gemeente heerst volgens hem geen ja-cultuur tegenover inwoners. Hiervan schrok met name de CDA-fractie, waarop Gerrit Alssema aangaf dat de gemeente wel open staat voor inwoners. Een tevredenheidsmeting vindt hij niet nodig. De rol van dorps- en wijkverenigingen wil hij niet anders beschrijven. Alleen naar de opmerkingen van de PvdA gaat hij nog kijken. De volgende vergadering komt het onderwerp weer aan de orde.

Het college vroeg de raad om € 107.000,00 beschikbaar te stellen voor de fiets- en wandelbrug aan de Brunlaan in het natuurgebied tussen Roderwolde en Peizerwold. De brug is al bijna klaar en het geld kan uit de huidige begroting komen, maar de bespreking leverde toch nog het volgende op. Lijst Groen Noordenveld wees er bij monde van Pierre Baas op, dat niet vermeld staat dat het dorp Roderwolde goed betrokken is en tevreden is met de nieuwe brug. D66 bevestigde dat. Al in 2010 was duidelijk dat de brug vervangen moest worden. Op onze vraag waarom gewacht is tot de brug afgelopen zomer onbruikbaar werd, gaf wethouder Otto Huisman aan dat er gewacht is tot het waterschap met een plan zou komen. Er werd gehoopt op een financiële bijdrage van de commissie die het project De Onlanden uitvoert, maar die bijdrage is nog onzeker.

Gemeentebelangen vroeg om betaling van gemeentelijke belastingen in 12 termijnen in plaats van de huidige 8. Wethouder Gerrit Alssema acht dat niet uitvoerbaar.

Pierre Baas vroeg namens onze fractie naar de procedure van de curator van de failliete timmerfabriek van Novatec, tegen de deelnemende gemeenten, waaronder Noordenveld. Wethouder Oeds Keizer verwees naar een brief van Novatec aan de curator.

De aftoppingsbijdrage project De Helte Roden van Woonborg (bijdrage gemeente aan dit verliesgevende project) werd opnieuw niet behandeld. Net als de tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand en de vragen van Lijst Groen Noordenveld over het openbaar vervoer, staat het punt op 25 januari weer op de agenda.

Klaas Haan nam na 18 jaar raadslidmaatschap namens de ChristenUnie afscheid. Hij ontving een koninklijke onderscheiding. Zijn opvolger Jeroen Westendorp werd als raadslid benoemd, net als Arie Geijsel die de onlangs afgetreden Jan Stevenson van het CDA vervangt.

  105 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627