Dutch Nederlands

Maaibeleid
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Natuur Noordenveld

 

Kandidaten LGN verkiezingen maart 2022

De ledenvergadering van Lijst Groen Noordenveld heeft op 10 januari 2022 het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 vastgesteld. 26 mensen op de lijst met Tineke Nieboer op 1, gaan in de komende maanden aan de slag voor een goed resultaat bij de raadsverkiezingen. De lijst telt 12 nieuwkomers. Er staan 9 vrouwen en 17 mannen op, jongeren en ouderen, afkomstig uit verschillende dorpen.

Lees Meer
Getagged in:
  969 Hits

Feestdagen

20220107-085656HKProefLijstgroen

 

Lees Meer
  802 Hits

LGN vraagt werkgroep gemeenteraad om nota participatie samen met inwoners te maken

Lijst Groen Noordenveld heeft op 15 december 2021 in de gemeenteraad opnieuw gepleit voor het meer betrekken van inwoners bij het participatiebeleid. Na lange voorbereiding heeft een werkgroep van enkele raadsleden een voorstel gemaakt. De eerste reacties van inwoners die LGN kreeg, zijn echter kritisch:

“Een participatienota zonder participatie, klopt niet.” 

“De stukken zijn wel heel ambtelijk geschreven.”

 “Ik vind wel dat er ook bij de gemeente consequenties moeten zijn bij niet goed uitgevoerde participatie. Een opmerking van de wethouder dat hij/zij het de volgende keer beter zal doen, en het dan niet doet, is niet  voldoende.”

 “De gemeente houdt zich niet altijd aan de Algemene Wet Bestuursrecht en de Omgevingswet. Momenteel worden inwoners vaak achteraf geïnformeerd, of is bij voorlichtingsbijeenkomsten vooraf al een besluit genomen.”

“Persoonlijk vind ik niet alles concreet en mis het ‘hoe’. Het is een grijs gebied zonder concrete maatregelen of oplossingen/standpunten.”  

“Dat er kaders gesteld moeten worden, is te begrijpen, en dat ook uitvoering en evaluatie hierin meegenomen worden is uitstekend, maar het geheel geeft de indruk dat de gemeente nogal wat moeite heeft met inwonersparticipatie en vooral druk bezig is met het optuigen van regels en bureaucratie.”

“Om te laten zien dat participatie serieus wordt genomen zou het handig zijn om direct het goede voorbeeld te geven. In de startnotitie wordt aangegeven dat de gemeenteraad in samenspraak met college en organisatie wil komen tot een participatieproces. Dit lijkt op een top down proces, waarvan de uitkomst aan de bewoners wordt medegedeeld. Waarom niet direct bewoners betrekken?”  

“In de Participatienota Noordenveld 2.0 uit 2012 worden al heldere regels gesteld voor participatie. Regels die bijna 10 jaar geleden opgesteld zijn en in de praktijk nauwelijks zijn toegepast.”

Ongetwijfeld zijn er naast deze bloemlezing nog tal van vragen en suggesties die bij inwoners leven. Zie bijvoorbeeld het manifest “Tegenstellingen overbruggen”, dat eerder aan de werkgroep werd aangeboden. Daarbij zijn tientallen inwoners betrokken. Inspreekster Femke Wolthuis verwees hiernaar in haar bijdrage in de raadsvergadering. Daarom heeft LGN de raadswerkgroep gevraagd voor het vervolg samen te werken met inwoners. Hopelijk komt er binnenkort een positieve reactie op deze vraag.

  849 Hits

raadsvragen LGN over plan Stuifduinen Norg

Op 7 december 2021 heeft LGN een brief met de volgende tekst aan burgemeester en wethouders gestuurd.

Artikel 169 Gemeentewet bepaalt: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk, geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

In dat kader heeft LGN de volgende vragen. Op 31 augustus 2021 stond in de Norger Courant een uitgebreid artikel over een petitie tegen het plan Stuifduinen. Op 11 oktober 2021 heeft het college een informatie sessie voor de raad georganiseerd over dit plan van Norgerberg en Heijmans om dure recreatiewoningen te bouwen in het Molenduingebied. Bij de ingekomen stukken voor de raad van 12 november 2021 bevindt zich een stuk van de werkgroep Molenduinen over de ontbrekende participatie bij de voorbereiding van dit plan. Daarnaast is er sinds kort de website https://www.molenduinen.nl/ met de tot nu toe beschikbare informatie en bezwaren.

Volgens de presentatie van 11 oktober jl. gaat dit plan uit van een andere bestemming van het gebied dan bijvoorbeeld het bestemmingsplan Norgerduinen, de stukken over Expeditie Norgerduinen en de Omgevingsvisie 2030 aangeven. Heeft het college dat ook aan de initiatiefnemers laten weten? Waren de initiatiefnemers wel op de hoogte van deze beleidskaders bij de voorbereiding van hun plannen?

Hebben het artikel in de Norger Courant, de reactie van de heer Nieuwenhuis op 11 oktober jl. en het document bij de ingekomen stukken van 12 november jl., het college aanleiding gegeven om de initiatiefnemers te wijzen op het belang van goed overleg met diegenen die bezwaren hebben?

Zo ja, is inmiddels iets bekend over de wijze waarop alle betrokken partijen in overleg gaan over dit plan en eventuele alternatieven? Zo nee, is het college van plan om zelf het voortouw te nemen om partijen in goed overleg bij elkaar te brengen?

Volgens https://www.molenduinen.nl/ is er in december 2021 een gesprek geweest tussen wethouder en werkgroep, waarbij goed geluisterd zou zijn. De inbreng van de werkgroep zou echter terzijde zijn geschoven. Kan het college dit gesprek toelichten en aan de raad een door beide partijen geaccordeerd verslag sturen?

Graag ontvangt Lijst Groen Noordenveld indien mogelijk binnen 14 dagen een antwoord op deze vragen. Inmiddels heeft LGN begrepen dat een antwoord pas in januari 2022 gegeven kan worden.

Getagged in:
  856 Hits

aangehouden motie creatieve woonvormen 24 november 2021

 

Onderwerp

Woningen voor woningzoekenden uit Noordenveld

Agendapunt

Motie vreemd aan de orde van de dag

Datum vergadering

24 november 2021

Opsteller

LGN

Indiener(s)

CU, LGN

 

De gemeenteraad van Noordenveld, in vergadering bijeen op 24 november 2021.

 

Overwegende dat:

 • Er grote behoefte is aan betaalbare woningen;
 • Woningzoekenden op de huurmarkt in Noordenveld gemiddeld acht jaren moeten wachten op een woning;
 • Inwoners met initiatieven mogelijkheden zien om gezamenlijk op te trekken om op korte termijn woningen te realiseren om in te wonen

 

Constaterende dat:

 • De bouw van verplaatsbare woningen wordt gezien als een van de manieren om snel betaalbare woningen toe te voegen;
 • In prestatieafspraken kan worden geïnventariseerd of corporaties inzetten op de bouw van ‘tijdelijke/ verplaatsbare’ woningen
 • Passend woningaanbod in eigen omgeving een grote stimulans is om te verhuizen, wat direct leidt tot een doorstroming op de woningmarkt;
 • Erfdelen en woningdelen een mooie vorm van inbreiding op het platteland is;

 

Verzoekt het college om:

 • Met regiogemeenten in gesprek te gaan over een zogenaamde ‘regiocarrousel’ waarin mogelijk gerouleerd kan worden met de verplaatsbare woningen;
 • Erfdelen en woningdelen mogelijk te maken en hierover inwoners te informeren;
 • In de prestatieafspraken 2022 met corporaties te komen tot het inzetten op de bouw van  verplaatsbare woningen;
 • Te inventariseren welke initiatieven van inwoners aangaande erf- en woningdelen, flexibele en/of collectieve woonvormen dan wel verplaatsbare woningen er zijn;
 • Met een voorstel om deze te ontwikkelen op beschikbare locaties, eventueel uitgevoerd door een woningcorporatie actief in Noordenveld, terug te komen bij de raad in Q1 2022.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie(s)

CU

LGN

 

Bijlage overweging/ constatering:

 • De gemeentelijke organisatie onvoldoende capaciteit heeft nieuwbouwplannen op korte termijn te kunnen ontwikkelen;
 • Andere gemeenten succesvolle projecten met creatieve woonvormen waaronder verplaatsbare woningen hebben opgezet of waar vanuit de inwoners een roep gekomen is om initiatieven met collectieve en creatieve woonvormen te faciliteren;
 • Een woning voor starters en mogelijk ook doorstromers door de stijgende huur- en koopprijzen onbereikbaar is;
 • Gemeenten volgens een rapportage in opdracht van het ministerie van BZK[1] een sleutelrol vervullen bij een voortvarende planvoorbereiding en uitvoering hiervan;
 • Door de toevoeging van flexibele woonvormen, verplaatsbare woningen en erf- en woningdelen, de woningnood op korte termijn teruggedrongen kan worden;
 • Verplaatsbare woningen ervoor kunnen zorgen dat je snel een dak boven je hoofd hebt en niet verder in problemen terechtkomt na bijvoorbeeld, scheiding, ziekte of ontslag;
 • Het bouwen van verplaatsbare woningen in een fabriek van(of) duurzame- circulaire woningen voor minder bouwafval en overlast zorgt en zowel in realisatie- als exploitatiefase niet voor extra stikstof-emissie hoeven te zorgen;
 • Er in regioverband samengewerkt kan worden om opvolglocaties te vinden.

 • Het aantal 65+ in de periode 2040-2060 historisch hoog zal zijn en er nu al een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en zorgwoningen is;
 • Senioren liever verhuizen binnen eigen leefomgeving naar een woning die aan hun wensen voldoet en waar ze kunnen rekenen op buren/ buurtgenoten die naar hen omzien;
 • Er van jong tot oud een groeiende behoefte is aan collectieve woonvormen;
 • Bij Ruimte voor Ruimte projecten meestal slechts een grote woning kan worden gebouwd en niet een aantal kleinere woningen voor meerdere huishoudens;
 • Bij (nieuwe) bouwkavels en transformatieprojecten een bieder zich kan inschrijven en meestal niet een particulier collectief;
 • Het splitsen van een grote woning naar twee woningen (bv. senior en starter) vaak nog onmogelijk is;
 • Collectieve en andere woonvormen worden niet standaard meegenomen in woononderzoeken, woonvisies en nieuwbouw- en transformatieplannen. Zo blijft het aandeel grote en dure woningen in de gemeente hoog en wordt dit ‘laaghangend fruit’ om te komen tot betaalbare woningen, passend bij de behoefte van de inwoners onbenut;
 • De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gemeenten vraagt meer ruimte te bieden voor overheidsparticipatie en andere samenwerkingen met bewoners;
 • Elk extra betaalbare woning telt;
 • Creatieve (en collectieve) woonvormen leiden tot een diverser, betaalbaarder en aantrekkelijker woningaanbod;
 • Volgens de verhuurders van reeds bestaande verplaatsbare woningen gewild en huurders tevreden zijn.
 • Bouwen van verplaatsbare woningen rendabel kan zijn door gebruikmaking van buitenplanse procedure en de mogelijkheid van verplaatsen naar elders;
 • Erfdelen en woningdelen soms nog te moeilijk gemaakt wordt;
 • Gemeente alleen kan bouwen voor eigen inwoners wanneer zij ook aansluit bij de wensen en behoeften van haar inwoners.
 

[1] ‘De bouw van tijdelijke woningen’,14 mei 2019, In opdrachten van het ministerie van BZK –         https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/14/rapport-de-bouw-van-tijdelijke-woningen

  1038 Hits

Houd de Oksel in Roden groen!

Inwoners zijn een petitie gestart op https://petities.nl/petitions/houd-de-oksel-in-roden-groen.


Het college heeft een voorkeursrecht (eerste recht van koop) volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op gronden in de Oksel Roden: percelen grond die liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe te Roden.


Het college wil deze grond voorbehouden voor plannen voor een nieuw woongebied met bijbehorende infrastructuur, voordat projectontwikkelaars de grond kopen. Lijst Groen Noordenveld heeft grote bezwaren tegen dit voorstel. Het is in strijd met de samen met de inwoners in 2016/2017 opgestelde omgevingsvisie Noordenveld 2030, om hier te bouwen. Bij de vaststelling daarvan is deze locatie uitdrukkelijk uit het ambtelijk concept geschrapt. Er hoort dus eerst een nieuwe raadpleging van de inwoners van de gemeente plaats te vinden voordat deze locatie toch voor woningbouw gereserveerd zou kunnen worden. Het college en de andere partijen in de raad, willen dat echter niet doen.

Het behouden van agrarische grond is belangrijk om de landbouw meer ruimte te geven om rekening te kunnen houden met eisen voor duurzaamheid. En een niet onbelangrijk punt is het feit dat, wanneer de huidige eigenaren (waarvan één met een politieke achtergrond) grond ter verkoop aan het college aanbieden zoals inmiddels gebeurd is, een externe toets van integer gedrag wat LGN betreft noodzakelijk is. Iedere schijn van belangenverstrengeling vanuit de gemeente, moet worden vermeden.De gemeente kan het verder financieel niet aan om deze grond te kopen. Er zijn te weinig reserves zoals al sinds juni 2020 bekend is. Maar vooral is dit gebied een mooie open ruimte bij de entree van Roden, tegen de natuurgebieden Maatlanden en natuurschoon Nietap aan. Het is zonde om hier te bouwen. In de kern van Roden zijn nog genoeg andere plekken mogelijk. Laat de gemeente die projecten eerst uitvoeren.
 

  811 Hits

Reactie LGN op concept-begroting 2022

Reactie LGN op concept-begroting 2022


Inbreng vooraf

De inbreng van Lijst Groen Noordenveld bij de voorbeschouwingen op de begroting 2022 in de vergadering van 7 juli 2021 was in het kort de volgende.

De financiële positie van de gemeente is slecht. De reserves zijn te laag, de solvabiliteit, de mate waarin de gemeente vanuit eigen vermogen aan verplichtingen kan voldoen, is daardoor ook te laag. Minder uitgeven en meer sparen is dan ook het motto. Daarom kunnen wat LGN betreft een aantal bedragen worden verlaagd en/of plannen worden uitgesteld tot na 2022.

Lees Meer
  1035 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627