Dutch Nederlands
Noorden Veld
Natuur Noordenveld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant

 

Houd de Oksel in Roden groen!

Inwoners zijn een petitie gestart op https://petities.nl/petitions/houd-de-oksel-in-roden-groen.


Het college heeft een voorkeursrecht (eerste recht van koop) volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op gronden in de Oksel Roden: percelen grond die liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe te Roden.


Het college wil deze grond voorbehouden voor plannen voor een nieuw woongebied met bijbehorende infrastructuur, voordat projectontwikkelaars de grond kopen. Lijst Groen Noordenveld heeft grote bezwaren tegen dit voorstel. Het is in strijd met de samen met de inwoners in 2016/2017 opgestelde omgevingsvisie Noordenveld 2030, om hier te bouwen. Bij de vaststelling daarvan is deze locatie uitdrukkelijk uit het ambtelijk concept geschrapt. Er hoort dus eerst een nieuwe raadpleging van de inwoners van de gemeente plaats te vinden voordat deze locatie toch voor woningbouw gereserveerd zou kunnen worden. Het college en de andere partijen in de raad, willen dat echter niet doen.

Het behouden van agrarische grond is belangrijk om de landbouw meer ruimte te geven om rekening te kunnen houden met eisen voor duurzaamheid. En een niet onbelangrijk punt is het feit dat, wanneer de huidige eigenaren (waarvan één met een politieke achtergrond) grond ter verkoop aan het college aanbieden zoals inmiddels gebeurd is, een externe toets van integer gedrag wat LGN betreft noodzakelijk is. Iedere schijn van belangenverstrengeling vanuit de gemeente, moet worden vermeden.De gemeente kan het verder financieel niet aan om deze grond te kopen. Er zijn te weinig reserves zoals al sinds juni 2020 bekend is. Maar vooral is dit gebied een mooie open ruimte bij de entree van Roden, tegen de natuurgebieden Maatlanden en natuurschoon Nietap aan. Het is zonde om hier te bouwen. In de kern van Roden zijn nog genoeg andere plekken mogelijk. Laat de gemeente die projecten eerst uitvoeren.
 

Reactie LGN op concept-begroting 2022

Reactie LGN op concept-begroting 2022


Inbreng vooraf

De inbreng van Lijst Groen Noordenveld bij de voorbeschouwingen op de begroting 2022 in de vergadering van 7 juli 2021 was in het kort de volgende.

De financiële positie van de gemeente is slecht. De reserves zijn te laag, de solvabiliteit, de mate waarin de gemeente vanuit eigen vermogen aan verplichtingen kan voldoen, is daardoor ook te laag. Minder uitgeven en meer sparen is dan ook het motto. Daarom kunnen wat LGN betreft een aantal bedragen worden verlaagd en/of plannen worden uitgesteld tot na 2022.

Lees Meer

Motie samen uit de Corona-beperkingen

Het coronavirus bepaalt momenteel ons dagelijks leven, en ook in de politiek is dit voelbaar. Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen we in de gemeente Noordenveld de politieke beraadslagingen digitaal door te laten gaan. Inmiddels zijn er drie digitale raadsvergaderingen via Microsoft Teams geweest.

In de laatste raadsvergadering diende LGN samen met VVD een motie vreemd aan de orde van de dag in, om samen sterk uit de Corona-beperkingen te komen.

Lees Meer

Amendementen, moties en rondvragen LGN tijdens vergadering 11 december

Afgelopen woensdag vond de laatste besluitvormende en oordeelsvormende vergadering plaats voor het kerstreces. Op de agenda van de besluitvormende vergadering stonden onder andere punten aangaande het vaststellen van verschillende belastingen en tarieven van sportaccomodaties, scenario's voor de nieuwe Welstandsnota, de verordening WMO- en Jeugdwet en de locatiekeuze voor de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation. Tijdens het oordeelsvormende deel werden drie bestemmingsplannen besproken.

Lees Meer

LGN stelt artikel 40-vragen over Peize-Zuid

De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode € 194.000,00 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de ontwikkeling van Peize-Zuid. In juni 2019 ontving de raad van het college een brief met de mededeling dat een raadsvoorstel in het najaar van 2019 verwacht kon worden. Op 2 oktober 2019 heeft het college mondeling aan de raad meegedeeld dat het planonderzoek Peize-Zuid vertraagd is vanwege onderzoek naar de waterhuishouding. Tevens werd meegedeeld dat er een brief naar de omwonenden zou worden gestuurd.

Lees Meer

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627