Dutch Nederlands

Maaibeleid
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Natuur Noordenveld

 

Inbreng LGN bij raadsvoorstel kredietaanvraag Maatlanden / De Zulthe

Voor de raadsvergadering van 29 november 2023 heeft LGN de hierna volgende inbreng voorbereid.

Lijst Groen Noordenveld betreurt het dat er geen inspreekmogelijkheid voor inwoners is. Ook al is een meerderheid van de agendacommissie van de gemeenteraad van mening dat dit besluit slechts uitvoering van een eerdere beslissing is: het is in Noordenveld een democratisch recht dat inwoners over raadsvoorstellen kunnen inspreken. De raad zou deze mogelijkheid niet mogen inperken. Vooral niet omdat we weten hoe gevoelig het bouwen in het gebied van Maatlanden-De Zulthe bij de talrijke omwonende Noordenvelders ligt.

Lees Meer

Nieuwe inspraakronde Roden-Zuid


Op 1 november 2023 kwamen de plannen voor Roden-Zuid aan de orde in de gemeenteraad. De raad achtte in meerderheid het concept-gebiedsplan Roden-Zuid geschikt voor een inspraakprocedure. LGN heeft laten weten dat de manier waarop het college dit presenteerde niet de indruk gaf dat inwoners nog veel hebben in te brengen. LGN kon met de inspraakprocedure akkoord gaan, nadat de wethouder toezegde dat de Omgevingsvisie 2030 als belangrijk stuk wordt toegevoegd. Het CDA was tegen omdat de tekst over voetbalclub ONR niet volledig is. Het is nog lang niet zeker dat er een andere plek te vinden is voor ONR.
De stukken (nog zonder de door LGN gevraagde aanpassing) zijn hier te vinden:  Agenda Noordenveld - Besluitvormende vergadering woensdag 1 november 2023 20:00 - 21:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). bij agendapunt 5.5.


De datums om in te spreken stonden nog niet in het participatieplan (alleen de maanden november en december werden genoemd), maar de gemeente heeft ze al op korte termijn gepland in de periode 13 t/m 23 november 2023. Dan zijn er Inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken. Voor de laatste is opgave verplicht. Zie daarvoor de website Roden Zuid | Gemeente Noordenveld. Er staat daar verder dat ideeën en voorstellen kunnen worden achtergelaten in een digitale ideeënbus. Ook kunnen mensen hun mening geven via de vragenlijst met stellingen. Daarnaast zijn er een e-mailadres en natuurlijk het postadres van de gemeente Noordenveld: Raadhuisstraat 1, 9301AA Roden en Postbus 109, 9300AC Roden.


LGN hoopt dat veel inwoners hun mening gaan geven.


De Omgevingsvisie 2030 is hier te vinden: Omgevingsvisie Noordenveld 2030.pdf. Daar staat op bladzij 36 alleen de voormalige camping de Beukenhof als mogelijke woningbouwlocatie in Roden-Zuid genoemd. Verder niets. De plannen zijn dan ook in strijd met de Omgevingsvisie. Verder zijn er genoeg argumenten tegen woningbouw op het Beukenhof terrein. Het standpunt van LGN is verder hier te vinden: Stand van zaken plannen Roden-Zuid en inbreiding in Noordenveld - Publicaties van LGN (lijstgroennoordenveld.nl)
.

Amendement Behoud eigen begroting sociaal domein

Op 8 en 13 november 2023 werd de gemeentebegroting 2024 behandeld. LGN merkte dat helaas weinig fracties belang hechten aan het overeind houden van een aparte begroting sociaal domein. Zij willen alleen in 2024 nadenken over nadere voorwaarden voor de reserve. LGN wil zeker meedenken over zulke voorwaarden, zoals de motie van PvdA/GL, GB en VVD aangeeft: er kunnen ook meer beleidsonderwerpen onder het sociaal domein worden gebracht, zoals we zien bij de kwijtscheldingsregelingen. Het ontlasten van de rest van de begroting kan zonder de aparte begroting voor het sociaal domein af te schaffen. Het nadenken over voorwaarden pleit ervoor het toevoegen van het overschot eenmalig te doen. Dan kan er in 2024 een weloverwogen besluit over de begroting en reserve sociaal domein genomen worden. Het amendement van LGN kreeg steun van de ChristenUnie, maar verder niet.

Motie Prioriteiten en personeelskrapte

Deze is behandeld tijdens de vergderingen van de gemeenteraad over de begroting op 8 en 13 november 2023. Met de stemmen van LGN en 1 raadslid van GB voor, is de motie niet aangenomen.

Motie Nieuw verkeer- en vervoerplan samen met inwoners

Deze motie kwam op 8 en 13 november 2023 aan de orde bij de behandeling van de gemeentebegroting. Met 4 stemmen voor (LGN en 1 van GB) en 19 tegen, werd de motie verworpen.

Op 14 november 2023 houdt LGN een openbare ledenvergadering

Op dinsdag 14 november 2023 houdt LGN in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB Roderesch, een ledenvergadering.

Vanaf 20:30 uur is er een voor iedereen toegankelijk deel van de vergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom en kunnen in gesprek met Tineke Nieboer, Nelly Nieuwenhuizen en Albert Nieuwenhuis, de raadsleden van LGN. Aan de orde komen actuele zaken zoals het participatiebeleid van de gemeente, de gemeentebegroting 2024, bouwplannen Roden – Zuid en Maatlanden - De Zulthe.

Lees Meer

Inbreng bij behandeling gemeente begroting 2024 op 8 en 13 november 2023

Voorbereiding begrotingsbehandeling

De ontwerpbegroting was dit jaar weken later dan in eerdere jaren beschikbaar. De tijd van voorbereiding voor de raad was te kort. Bovendien heeft die langere voorbereidingstijd voor het college, niet tot een beter leesbare en duidelijkere begroting geleid.

Lees Meer

Motie participatie inwoners en organisaties bij uitvoering dorpsvisies

De gemeenteraad behandelde deze motie op 28 september 2023. Er waren 3 stemmen voor (LGN) en 19 tegen (overige fracties). 

Getagged in:

LGN: “Nú duidelijkheid over de tijdelijke plek voor De Hekakker”

Donderdagavond 28 september 2023 stemde de gemeenteraad van Noordenveld unaniem in met nieuwbouw van de Norgse basisschool De Hekakker. In eerste instantie stelde Lijst Groen Noordenveld voor om de locatiekeuze op te pakken vanuit een visie op het hele dorp. Dat zou betekenen dat er, in afwachting van de locatiekeuze, zo snel mogelijk een noodlocatie had moeten komen voor de basisschool. Nu vindt de partij echter dat dat toch te veel tijd gaat kosten.

Lees Meer

LGN: “Dit is geen woonvisie, dit is een bouwvisie”

Op 28 september 2023 stemde LGN bij de besluitvorming als enige partij tegen de Woonvisie. Albert Nieuwenhuis verklaarde daarover: "Als je al bent begonnen met de uitvoering van een bouwplan en er moet vervolgens nog een woonvisie worden neergezet, dan is een open discussie hierover best wel lastig. LGN wil het college meegeven in het vervolg de juiste volgorde te hanteren. Dit is echter voor ons niet de reden om tegen te stemmen, want LGN vindt ook dat er gebouwd moet worden. We stemmen vooral tegen omdat we willen dat het accent op inbreiding komt te liggen om hiermee het steeds belangrijker wordende groen maximaal te behouden en dat is in de woonvisie niet het geval."

Lees Meer

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627