Deel op facebook

Welkom bij Lijst Groen Noordenveld

 NOORDENVELD KLEURT GROEN!

Eerlijk over Noordenveld 


Eerstkomende Raadsvergadering is woensdag  18 oktober! 


 

vlnr Pierre Baas, Henk Koekkoek, Tineke Nieboer en Harry Waals aan het werk tijdens de raadsvergadering van 28 september.


Raadsfractie LGN vergadert in Peize

Woensdagavond 11 oktobert a.s. komt de raadsfractie van Lijst Groen Noordenveld naar Peize. Vanaf 20:00 uur is in het doprshuis aan de Esweg 2 een openbare fractiebijeenkomt. Inwoners die aandacht willen vragen voor bepaalde zaken in Peize of nieuwsgierig zijn naar het geluid van deze op een na grootste politieke partij in Noordenveld zijn van harte welkom! 


 

Weinig democratie in Noordenveld rond financiele steun aan vliegveld Eelde 

Wethouder Henk kosters meldde op 6 september jl in de raad, na een vraag van LGN raadslid Pierre Baas, dat het college van Noordenveld akkoord wil gaan met € 2.500.000,00 steun van de regio Groningen-Assen aan vliegveld Eelde. Dit vliegveld heeft al vele jaren financiele te korten en problemen. In andere gemeenten zoals Leek, wordt dat met de gemeenteraad besproken, maar dat vindt het college in Noordenveld niet nodig. LGN vroeg al 2 keer dit jaar naar de gang van zaken rond de aanvraag van het vliegveld. Nu, vlak voor de besluitvorming in de regio op 8 september, komt het college met dit standpunt, zonder overleg met de gemeenteraad. 

 

In normale gevallen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om bij bespreking van de jaarstukken van de regio zijn mening over onderwerpen als deze te geven. De aanvraag van het vliegveld was in 2017 niet in de stukken opgenomen, zodat de raad geen kans tot discussie is gegeven. Weinig democratisch om te proberen zo'n belangrijk onderwerp stilletjes er door te drukken. dat discussie zeker mogelijk is blijkt uit bijvoorbeeld uit de ingekomen brief van econoom P. Boucher. (Zie pdf bestand)

 


 

 • Geheimzinnigheid rond miljoenenverlies Waterleidingmaatschappij
   
  Bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is zo'n € 13.000.000,00 verloren gegaan door slecht toezicht op waterprojecten in Indonesië. Nadat besluiten over geheimhouding van een deel van de stukken voor 10 jaar, al dit voorjaar in provincie en andere gemeenten werden genomen, kwam Noordenveld pas op 6 september 2017 . Het college stelde voor om een rapport van het bureau Ernst & Young over de feiten en drie brieven over het rapport geheim te houden, zonder
  termijn. Er zouden teveel persoonlijke gegevens van betrokkenen in staan. Lijst Groen Noordenveld was als enige tegen dit voorstel. Andere fracties wachten een openbaar debat op langere termijn af.
   
  WMD is een bedrijf dat in stand gehouden wordt door 11 gemeenten en de provincie Drenthe. Gemeente en inwoners van Noordenveld zijn dus direct betrokkenen en hebben recht op alle informatie. Noordenveld heeft al eerder stukken over dit onderwerp bekend gemaakt. Zie https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Organisatie/Ingekomen-brieven/wk-19-17-punt-11-bijlage-verslag-van-bevindingen-inzake-WMD.pdf en
  brief met reactie van de raad van commissarissen van 28 februari 2017 gewoon bij.
   
  Lijst Groen Noordenveld vroeg zich af waarom die weer geheim moet worden. Verder zijn er duidelijke adviezen van Prof De Waard en Trip Advocaten die met de nodige details aangeven dat er bij directie en raad van commissarissen van de WMD grote fouten zijn gemaakt. De toenmalige directeur is weg en de betrokken leden van de raad van commissarissen zijn gestopt. Er is geen reden om geheimzinnig te doen vanwege deze personen. Namen en functies van ambtenaren en
  medewerkers kunnen onzichtbaar worden gemaakt in de stukken. Een memo II van Trip Advocaten over juridische mogelijkheden om bestuurders van de WMD
  juridisch aansprakelijk te stellen, had het college niet vermeld in het voorstel tot geheimhouding, terwijl andere gemeenten en de provincie dat wel geheim willen houden. Daaruit zou blijken welke juridische mogelijkheden er zijn om (oud-)bestuurders aansprakelijk te stellen. Waarom Noordenveld geheimhouding anders wil regelen dan provincie en andere gemeenten werd niet duidelijk. Wethouder Henk Kosters zoekt uit waar de verschillen zitten.
  7 september 2017

 

PS: de gemeente Hoogeveen heeft de documenten op 1 na voor het zomereces reeds openbaar gemaakt! 


 

Maatschappelijk werk en welzijnswerk in Noordenveld prima voor elkaar

 •  
  Het college heeft de subsidierelatie met de organisaties Spinn (maatschappelijk werk, ondersteuning van mensen met sociale problemen), en WiN (welzijn, ondersteuning mantelzorgers, NL Doet, activiteiten voor mensen met een handicap, wijk- en dorpsverenigingen, jongerenactiviteiten) opgezegd per 1 januari 2019. Het college wil nagaan of de subsidie voor deze activiteiten nog wel nodig is. Mensen die niet direct tot de kwetsbare inwoners behoren hebben volgens het college die organisaties wellicht helemaal niet nodig. En in plaats van naar deze organisaties zouden mensen naar de gemeente kunnen stappen via “De Toegang” de naam van het gemeentelijk loket voor hulp en zorg, zo staat in de nota hierover. Dat zou betekenen dat er nauwelijks meer taken voor Spinn en WiN overblijven. Beroepskrachten, vrijwilligers en de mensen die deze stichtingen helpen, hebben dan ook een onzekere tijd, hun activiteiten komen onder druk.
   
  Open overleg tussen gemeente en organisaties, om samen een nota te maken, is er niet. LGN-raadslid Tineke Nieboer stelde in de vergadering van 6 september jl. een aantal kritische vragen hierover. Gelukkig waren de andere fracties in de raad het ermee eens dat het maatschappelijk werk en welzijnswerk in Noordenveld prima voor elkaar zijn. Kennis, deskundigheid en rol in de samenleving van Spinn en WiN moeten behouden blijven. Dat vindt wethouder Jos Huizinga ook. Mensen moeten wat hem betreft niet in een kramp schieten. Wel is er een verschil in visie tussen gemeente en organisaties waarvoor hij een extern procesbegeleider wil inhuren. Met de inhuur daarvan kan niet iedereen instemmen. Ook is nog niet duidelijk of er volgens Europese regels aanbesteed moet worden en organisaties van elders een kans moeten krijgen in Noordenveld deze taken uit te voeren.
   
  Omdat de tekst van de nota de belangrijke functie van het huidige maatschappelijk werk en welzijnswerk niet duidelijk aangeeft, komt LGN met een aantal tekstvoorstellen voor de volgende vergadering op 28 september.
  7 september 2017 

 

Thema Jaar van de democratie!

 

100 jaar vrouwenkiesrecht in Drenthe.

woensdag 21 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis te Roden. 

lezing door Esmeralda Tijhoff over dit boeiende onderwerp. 

Zie bij Laatste nieuws het programma


De reactie op de voorjaarsnota treft u aan onder laatste nieuws. 

 


 

Interpellatie Landgoed Mensinge.

 LGN heeft een verzoek om interpellatie volgens artikel 39 reglement van orde, tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 juni 2017 ingezonden. 

Lees hier het verzoek.

 

Lees ook:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Lijst-Groen-Noordenveld-wil-interpellatiedebat-over-Mensinge-22282689.htm

 


 

Laat Groningen niet zakken

202.733 ondertekeningen

 

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak ‘gevangen in een onveilige gevangenis’. - Freek de Jonge

De petitie loopt nog een maand dus aan ons allen de uitdaging om er nog zoveel mogelijk bij te krijgen. Alleen zo kunnen we maximale druk organiseren richting de politiek in Den Haag.

Wil er de komende jaren werkelijk iets verbeteren voor de inwoners dan helpt het enorm wanneer er oplossingsrichtingen in het regeerakkoord worden opgenomen.

Helpt u mee? Deel de petitie met zoveel mogelijk mensen. Het is echt nodig!

Dank voor uw solidariteit. Samen staan we Sterk!

Hier treft u de link aan:

https://laatgroningennietzakken.petities.nl/#petitionnews 

 

 


 

LGN heeft begrip voor opstappen bestuur en manager stichting Landgoed Mensinge

Op 29 mei 2017 heeft het bestuur van stichting Landgoed Mensinge in Roden laten weten op te stappen vanwege het raadsbesluit over de toekomst van het landgoed. Manager Ids Dijkstra had zich al eerder ziek gemeld. Het college van Noordenveld reageerde verbaasd te zijn, maar Lijst Groen Noordenveld kan het opstappen van bestuur en manager goed begrijpen.

Er sprak immers veel wantrouwen uit de opstelling en het handelen van het college en een deel van de raad: besloten bijeenkomsten, een weinig persoonlijk betrokken houding en een kille financiële veroordeling zonder veel waardering voor wat op het landgoed bereikt is. Het is jammer dat de betrokkenheid en deskundigheid van de vrijwilligers in het bestuur en van de manager, voor Mensinge wegvallen. Dat mogen college en coalitie zich aantrekken.

LGN heeft steeds waardering uitgesproken voor bestuur, personeel en overige vrijwilligers van Mensinge. Van de plannen van het college en onderzoeksbureau BMC zijn in de raad de scherpste kantjes afgehaald (verplichte splitsing, koude sanering personeel, inzet externen). LGN heeft zich altijd sterk gemaakt voor het ongedaan maken van bezuinigingen op Mensinge. Als blijkt dat binnen het bedrag dat het college noemt (het staat niet in de vijf raadsbesluiten) een goede exploitatie van landgoed en theater niet mogelijk is, zal LGN een onderbouwd voorstel voor een hogere subsidie zeker steunen.

 


Raadslid LGN Tineke Nieboer verkozen tot landelijk Raadslid van de Week 

 

 

Raadslid van de Week

Tineke Nieboer (Noordenveld)

Naam: Tineke Nieboer
Raadslid in de gemeente: Noordenveld
Raadslid sinds: 2010
Partij: Lijst Groen Noordenveld
Hoofdberoep: Psychosyntheticus
Twitter: @lijstgn
Facebook: facebook.com/Lijstgroennoordenveld

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?


Ja, dat beleef ik ook zo. Voor mij betekent het dat de raad sturing kan geven aan processen en aan besluitvorming, daar waar dat nodig is. Soms op eigen initiatief, soms samen met het College, soms samen met burger(s) en/of organisatie(s).

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als volksvertegenwoordiger geloofwaardig overkomen en zo voeding geven aan het beeld dat politiek te vertrouwen is en laagdrempelig.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

8 tot 12 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Ja, het is en blijft een vergoeding voor werk dat je op vrijwillige basis verricht, ten behoeve van de gemeenschap.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee, inhoudelijk niet. Ja, in de uitvoering wel. Het is veel omvattender geworden.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Nog niet veel.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, er is geen budget voor opleiding en het budget voor onderzoek en ondersteuning is minimaal.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De bereidheid tot onderlinge samenwerking en dientengevolge de bereidheid tot het vormen van gelegenheidscoalities, die de bestaande coalitie overstijgen.

 


 EEN HUISKAMER VOOR LANGELO


De inwoners van Langelo zetten zich in voor een nieuwe woonkamer met dorpshuisfunctie in het dorp. Men heeft een projectplan opgesteld en woensdag 31 maart is de eerste behandeling in de raad van Noordenveld. LGN is van mening dat dit plan en deze aanpak goed is voor de leefbaarheid en samenleving van Langelo. Het rappport Een huiskamer voor Langelo kunt u hier inzien.

 


 MOTIE afwikkeling schadeclaims inwoners Steenbergen e.o.


 

 

Uitnodiging workshop ‘KiesKeurig’ Raden en Staten, hoe werkt het?

Ben jij een vrouw tussen de 18 en 55 jaar? Voel jij je maatschappelijk betrokken bij de Drentse samenleving? Wil jij verschil kunnen maken? Voel je voor een baan in een dynamische politieke omgeving, maar weet je er nog te weinig van? Kom dan naar de gratis toegankelijke workshop ‘Kieskeurig’, Raden en Staten, hoe werkt het?

 


In het kader van het Jaar van de Democratie in 2017 biedt Noordenveld de cursus Bewust Politiek Actief! aan.


 

 

Rapport integriteitsonderzoek Noordenveld uitgebracht

Openbare behandeling op 8 maart 2017 

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft de resultaten van een onderzoek naar het handelen van CDA raadslid Harm Holman bekend gemaakt. Het rapport staat hier: https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen/Raad/2017/08-maart/20:00/BING-rapportage-Gemeente-Noordenveld.pdf .  

 


 

NOV 2016: Motie Landgoed Mensinge

NOV 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

NOV 2016: REACTIE COLLEGE NOORDENVELD: BRIEF COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWING POLITIEK NOORDENVELD 

TRENDING(klik op tekst) BEGROTING 2017 NOORDENVELD landgoed Mensinge OOSTERVELD omgevingsvisie    BAANSPORTCENTRUM STEENBERGERVELD MANTELZORG COMPLIMENT Motie Landgoed Mensinge

 


 Tinke Nieboer bij raadslid.nu

Wat is de belangrijkste opdracht voor raadsleden?

Video Tineke Nieboer tijdens Congres Raadslid.nu 

Het vertegenwoordigen van ideeen en emoties van de burgers in een gemeente. Dat is waar het om gaat! 


BURGERINITIATIEF 

Voor LGN is het belangrijk dat inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Daarmee heeft u direct toegang tot de agenda van de Gemeenteraad. Uit de praktijk blijkt dat het BURGERINITIATIEF bijdraagt aan het versnellen van het proces. 

 Wat is een Burgerinitiatief?

 De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 U moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld

 • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
  U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd. 

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek

/gemeenteraad/burgerinitiatief


OKT 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

OKT 2016: PERSBERICHT LGN: OMGEVINGSVISIE

OKT 2016: MOTIE LGN, GL, D66, PvdA: NOORDENVELD REGENBOOGGEMEENTE

OKT 2016: AMENDEMENT LGN: MEEDOEN IN NOORDENVELD