Deel op facebook

Welkom bij Lijst Groen Noordenveld

 Investeren in de veerkracht van de samenleving, Voorwaarden scheppen voor een leefbare samenleving. 'n betrokken burger is een participerende burger, Vertrouwen in inwoners , Vertrouwen in de toekomst van Noordenveld

Eerlijk over Noordenveld 


 

OKT 2016: PERSBERICHT LGN: OMGEVINGSVISIE

OKT 2016: MOTIE LGN, GL, D66, PvdA: NOORDENVELD REGENBOOGGEMEENTE

OKT 2016: AMENDEMENT LGN: MEEDOEN IN NOORDENVELD


OMGEVINGSVISIE NOORDENVELD

17 okt Moet Omgevingsvisie Noordenveld 2030 woningbouw in groene gebieden van Roden en Peize mogelijk maken? De gemeente geeft in de nota omgevingsvisie Noordenveld 2030 in hoofdlijnen aan hoe onze dorpen, hun omgeving en samenleving, er in 2030 uit zouden kunnen zien . Veel behoud van ruimte, sociale samenhang en landschap. Veel groen, duurzaam, ondernemend, leefbaar en transparant, kortom weinig waarmee je het oneens kan zijn. Er zitten in het stuk wel enkele keuzes verstopt met consequenties voor de huidige leefomgeving en het landschap. De nota is te vinden op https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/leefbaarheid/omgevingsvisie_2030/. 

Persbericht LGN: Treft u hier aan

 


 15 oktDe conclusie van Pronvicie Drenthe mbt het uitgevoerde archeologisch onderzoek Oosterveld in Norg.  

Op grond van bovengenoemde rapportages concluderen wij dat, in weerwil van de vrijgave volgens de Archeologische Beleidsadvieskaart, voor het plangebied (met uitzondering van een deel van het zuidelijke gebied, in de directe omgeving van de proefsleuf) nog steeds niet voldoende duidelijk is wat de archeologische waarde is. Duidelijkheid hieromtrent is in zijn algemeenheid een normale vereiste. Daarbij moet ook gewezen worden op de aanwezigheid van een neolithische grafheuvel in de betrekkelijke nabijheid.

Dit is een vingerwijzing om alert te zijn op meer graven maar ook nederzettingen en bijbehorende akkergronden in de omgeving. Vanuit het belang van een goede gemeentelijke archeologische monumentenzorg verdient het sterke aanbeveling om het te bebouwen deel van het plangebied Norg-Oosterveld alsnog middels proefsleuven te onderzoeken.

De kans is namelijk reëel dat men bij de planuitvoering alsnog met archeologische waarden geconfronteerd zal worden, wat over het algemeen leidt tot extra kosten en tijdverlies. Daarnaast dient het meest oostelijke deel van het op de Archeologische Beleidsadvieskaart vrijgegeven gebied door middel van een andere kleur aan een vooronderzoeks-regime te worden gekoppeld.

LGN


Help Landgoed Mensinge in het voortbestaan!

LGN staat achter de plannen van het bestuur van Stichting Mensinge. Extra middelen zijn nodig om het cultuur en theater aanbod op het hoge niveau te blijven aanbieden. De stichting, medewerkers en vrijwilligers hebben de afgelopen jaren de kar getrokken van wat het nu is. Een organisatie met meer dan 1.000 activiteiten. Een groot deel van de omzet, bijna € 700.000,--, komt uit eigen activiteiten. 

In 2014 heeft de Stichting een afkoopsom van ruim € 100.000,- moeten betalen aan een voormalige pachter ivm nalatigheid van het college Noordenveld. Deze financiele last komt nu als een boemerang terug. De reserves zijn bijna op. 

De wethouder geeft aan onvoldoende op de hoogte te zijn. Hij heeft onderzoeksburo BMC voor een bedrag tussen de  € 20.000,-/€ 30.000,- de opdracht gegeven om een aanvullend onderzoek te doen zodat er weloverwogen besluit kan worden genomen over de hoogte van de subsidiering. 

 De stichting is open in haar aanpak. Zij hebben een opdracht van het college. In de kantlijn treft u de presentatie aan van de stichting zoals gehouden voor de raad in juni jl. 

Theater de Winsinghhof, de jeugdtheaterschool, de Brasserie, cinema de Winsinghhof en de landskeuken hebben een positief effect op het leef- en woonklimaat in Noordenveld. 

Steun net als LGN de stichting Mensinge.   


 

ZORG & WELZIJN MEEDOEN & PARTICIPATIE WONEN & WERKEN
VRIJWILLIGERS SPORTIEF NOORDENVELD BRUISEND NOORDENVELD
WERELDERFGOED VEENHUIZEN CULTUUR FIETS GEMEENTE
WIJKBELANGEN DICHTBIJ FACILITEREN
LEEFBAARHEID  NATUUR  TOEGANKELIJK

 


 


#begroting Noordenveld 2017

Enkele zaken uit de Begroting van Noordenveld:

 • De begroting sluit met een tekort van € 461.000,-
 • Men verwacht een positief meerjaren perspectief
 • De begroting heeft een omvang van € 84.000.000,- (84 miljoen)
 • Stichting Molenduinbad gaat voor een periode van 10 jaar € 60.000,-- extra subsidie ontvangen
 • Aanpak veilige Esweg, investeringsbegroting van € 250.000,- 
 • Fiets parkeer herinrichting P&R Peize € 250.000,-
 • Eenmalig € 150.000,- voor beheer Openbare Ruimte, groen onderhoud. 
 • Breedband in Noordenveld € 250.000,-
 • OZB verhoging 1%
 • Hondenbelasting verhoging 1%
 • Marktgelden verhoging 1%

 


#participatie

Op vrijdag 14 oktober organiseert de gemeente Noordenveld het Symposium Norgerduinen in Norg. Met dit symposium wil de gemeente bewoners, ondernemers en recreanten betrekken bij de ontwikkeling van een ruimtelijk plan voor de Norgerduinen.

Op zoek naar verbinding

Wethouder Kosters portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling: ”Dit is nodig omdat een gezamenlijke visie ontbreekt. Verschillende mensen en partijen voelen zich betrokken bij het gebied. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele visies die er al liggen, maar niet iedereen voelt zich bij die visies betrokken. We zijn op zoek naar kansen om verschillende waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden om zo een plek te bieden aan de vele vormen van gebruik. Denk aan wonen, recreatie en ondernemen.”

Leefbaarheid in stand houden

“Daarnaast zijn sociale en culturele activiteiten, de natuur en het landschap en de cultuurhistorische waarden in het gebied van belang”, aldus Kosters. “Dit alles gaat gepaard met gemeenschapskracht om de leefbaarheid in stand te houden. Daarom willen we de betrokkenheid (nog een keer) aanspreken om te komen tot een gezamenlijke visie over samenwerking in het gebied en het gezamenlijk realiseren van idealen.”

Effecten op ontwikkeling

Het plangebied heeft effect op (de ontwikkeling van) De Norgerduinen en andersom heeft het gebied met verblijfsaccommodaties effect op het plangebied. Tijdens het symposium  is de focus op het gebied rondom Norg - begrensd door het beekdalenstelsel de Slokkert, het Oostervoortsediep en het Groote Diep. In een later stadium van de visie is de blik meer gericht op De Norgerduinen.

Met dank aan www.ditisroden.nl


12 oktober is er een mogelijkheid om in te spreken op het onderwerp "Begroting 2017" tijdens de commissie vergadering van de raad van Noordenveld. Heeft u thema's, onderwerpen die u onder de aandacht wilt brengen van de raad en waar mogelijk een financiele investering voor nodig is spreek dan in.

Wij maken een zorgvuldige afweging tijdens de besluitvorming. 

#participatie


http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/113794/Lijst-Groen-Noordenveld-Klachten-over-bestuur-Mensinge-moeten-openbaar-zijn  

klik op bovenstaande link naar RTV Drenthe!


 

Landgoed Mensinge

1 oktober 2016

Het bestuur van de stichting Landgoed Mensinge heeft deze week besloten om per direct Museum Havezate Mensinge en de Landskeuken te sluiten voor het publiek. Het bestuur heeft aangegeven dat er extra geld noodzakelijk is om de toekomst veilig te stellen. Het college van Noordenveld, PvdA-CDA-Gemeentebelangen, geeft vooralsnog niet thuis. In de begroting 2017 worden geen extra middelen vrijgemaakt voor de stichting.

In een reactie geeft dhr. Ids Dijkstra aan dat nu het perspectief voor de verhoogde subsidie is weggevallen met het voorgenomen collegebesluit, heeft het bestuur ingegrepen. Het bestuur is van mening dat zij haar berantwoordelijkheid moet nemen zeker omdat de accountant en de accountant van de gemeente Noordenveld waarschuwingen afgeven. Het betaalde personeel van de stichting loopt op haar tenen. Er is veel onbetaald overwerk en extra inzet van de medewerkers. Met name de aansturing, begeleiding en ondersteuning van de ruim honderd vrijwilligers in relatie tot de activiteiten van Landskeuken Mensinge en Havezate Mensinge hebben hier onder te leiden. Door sluiting is er nu rust in de organisatie en focus.

Havezate Mensinge is 170 dagen per jaar geopend. Er zijn gemiddeld 3 exposities en er zijn 10 zondagen met een randprogramma. het afgelopen jaar waren en meer dan 7.000 bezoekers.

Landskeuken Mensinge is 170 dagen per jaar geopend. Er zijn 3 evenementen en er zijn 20 openbare en 40 besloten workshops. Meer dan 7.000 bezoekers.

Theater De Winsinghhof. 45 huis concerten, 65 professionele voorstellingen, 20 zondagmiddag concerten, 15 sociaal culturele evenementen. Meer dan 9.000 bezoekers

Cinema De Winsinghhof. 90 filmhuis vertoningen, 113 polulaire vertoningen en 149 vertoningen voor de jeugd. Meer dan 9.000 bezoekers.

Jeugdtheaterschool De Winsinghhof. 3 groepen, 3 uitverkochte voorstellingen, 78 lessen.

In totaal meer dan 1.000 culturele activiteiten per jaar. 115 vrijwilligers (7,3 FTE). 13 medewerkers (6 FTE) voor publiekscontacten, coordinatie, culturele programma's, pr, administratie en backoffice.

Als gevolg van bezuinigingen gaat het college Noordenveld de subsidie verlagen naar € 199.000,- in 2018. Het structurele verlies loopt op tot € 60.000,-- En de gelden om te investeren ontbreken. Kortom een onhoudbare situatie.

Om de continuiteit te kunnen borgen vraagt het bestuur van de stichting € 125.000,-- per jaar struktureel. LGN onderschrijft het belang van het totaal pakket aan culturele activiteiten. De stichting heeft een grote bijdrage aan de de leefbaarheid in Noordenveld. De stichting heeft een positieve uitwerking op het woongenot. Met € 4,-- extra per inwoner is de toekomst zeker.

De aantrekkingskracht van Mensinge heeft een positief effect op Noordenveld. Door de vele culturele activiteiten zijn er tal van succesvolle samenwerkingen op het gebied van kunst en cultuur.

LGN is het eens met het bestuur van de Stichting Mensinge. Financiele compensatie van de verliezen en extra geld voor investeringen.

 

 

 


 

25 september Natuurgebied De Onlanden krijgt goedkopere uitkijktoren

De uitkijktoren ligt vanaf de rand van de stad Groningen twee kilometer richting Eelde en Peize. Dit is een waterrijk gebied en daardoor niet overal goed te bekijken.

Natuurmonumenten had al langer plannen om een uitkijktoren te bouwen in De Onlanden. In 2011 lag er een ontwerp van bijna een miljoen euro. Dit werd uiteindelijk te duur bevonden.

Half miljoen euro
De bouw van het nieuwe toren kost waarschijnlijk nog niet de helft hiervan en wordt gefinancierd door de gemeente Groningen, de gemeente Noordenveld, Regio Groningen-Assen en een particulier fonds.

LGN heeft vanaf het begin van de planmakerij grote bezwaren tegen deze toren. Het is onnodig en kost veel gemeenschapsgeld. De toren is voor een beperkte groep bezoekers toegankelijk. Noordenveld kan de gelden beter besteden!


 

Woensdag 21 september 2016 raadsvergadering Noordenveld.
Aanvang 20.00 uur Gemeentehuis Noordenveld.
 
Agenda:
Benoeming mevrouw Kiemel als raadslid, verkoop Meester de Vriesschool, nominatie Kolonien van Weldadigheid - kolonie Veenhuizen, geactualiseerde visie omgevingsveiligheid Noordenveld 2016 - 2019.  

Amendementen LGN MEEDOEN in Noordenveld.

De raad van Noordenveld is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van Lijst Groen Noordenveld. Doel is dat het duidelijk is dat feitelijk de bestaande vergoedingen worden voortgezet, met uitzondering van die voor studenten zonder gezin en met uitzondering van de wettelijk niet meer toegestane vrijwilligersvergoeding.

 


 

Brief LGN aan College Noordenveld

Ontwikkelingen Huishoudelijke Hulp WMO

 

De voorzitter van de gemeenteraad van Noordenveld
Dhr. K. Smid
Postbus 109
9301 AA RODEN
 
Betreft: vragen aan B&W over ontwikkelingen Huishoudelijke Hulp WMO
 
Roderesch, 5 september 2016
 
Geachte heer Smid,
 
Op 27 juni 2016 bij de behandeling van de voorjaarsnota sprak de gemeenteraad over de huishoudelijke hulp voor mensen met een beperking. De Centrale Raad van Beroep en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hebben gewezen op mogelijke wijzigingen in beleid en verordeningen van gemeenten, als het gaat om hulp en zorg volgens de WMO.
 
Met name bij de zorg voor een schoon en leefbaar huis voor mensen met een beperking, hebben meer mensen recht op hulp en kan niet worden volstaan met standaardoplossingen. Op verzoek van de raad zegde het college naar aanleiding van een motie van onder meer Lijst Groen Noordenveld toe:
 
- als tijdelijke voorziening, huishoudelijke hulp overeenkomstig de uitspraken van Centrale Raad en staatssecretaris te bieden totdat de raad beleid en verordening heeft aangepast
- bij de voorbereiding van de wijziging van beleid en verordening op dit onderdeel, alle aandachtspunten genoemd door de Centrale Raad van Beroep en de staatssecretaris te benoemen en af te wegen
- de raad ook tijdens het reces en daarna per e-mail op de hoogte te houden en maandelijks een fractiespecialistenoverleg te organiseren om raads- en (plv) commissieleden, sociaal maatschappelijke adviesraad en eventuele andere belangstellenden te informeren over de voortgang.
 
Na 27 juni 2016 heeft de raad behalve een korte e-mail van 14 juli jl. met de mededeling dat voorbereidingen in volle gang zijn, geen informatie ontvangen. Lijst Groen Noordenveld is dan ook bezorgd over de voortgang van de verstrekking van huishoudelijke hulp. Zeker nadat het eerder dit jaar niet lukte om na het faillissement van
thuiszorgverlener TSN, alle hulpvragers hun eigen huishoudelijke hulp te laten behouden.
 
Daarom verzoekt onze fractie om de raadsleden en de sociaal-maatschappelijke adviesraad zo spoedig mogelijk te informeren over:
- de aantallen van de na 18 mei 2016 aangevraagde voorzieningen voor huishoudelijke hulp, nieuw verstrekte voorzieningen, wachttijden, afspraken met thuiszorgorganisaties, e.d.
- de voortgang van de aanbesteding voor huishoudelijke hulp, en de stand van eventuele samenwerking met andere gemeenten daarbij
- de voortgang van de daarnaast aangekondigde aanbesteding voor WMO en Jeugdhulp en de rol van de verstrekking van huishoudelijke hulp daarbij.
 
Onze fractie ontvangt de schriftelijke antwoorden graag op korte termijn.
Ik verzoek u deze vragen ook ter kennis van de overige leden van de raad en het college te brengen.
 
Bij voorbaat dank.
 
Met vriendelijke groet,
Lijst Groen Noordenveld
 
Henk Koekkoek
fractievoorzitter
  

Woensdag 7 september 2016 is de eerste raadsvergadering na het zomerreces.
Aanvang 20.00 uur Gemeentehuis Noordenveld.
 
Agenda:
Inspraakbesluit Structuurvisie "Omgevingsvisie Noordenveld",
Inspraakbesluit concept Afvalstoffenverordening Gemeente Noordenveld,
Verordening Meedoen in Noordenveld,
Vaste Mountainbikeroutes Kop van Drenthe.
 
 
 

 

DE OPMAAT NAAR DE VERKIEZINGEN VAN 19 maart 2014

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart peilt politiek

redacteur Jaap Kiers de stemming in de twaalf Drentse gemeenten.

Noordenveld. (klik op Noordenveld voor het artikel)

 

KIEZERSGEMAK voor de INWONERS van NOORDENVELD

Overzicht/samenvatting verkiezingsprogramma's


KLIK voor de Video van  Henk Koekkoek,  Tineke Nieboer & Dorothea Piek,

Harry Waals, Johan Kasper, Pierre Baas

Advertentie 18 maart 

Advertentie 11 maart 2014 

 

Advertentie 18 februari 2014. 

Advertentie: 11 februari 2014. 

19 maart 2014 GEMEENTERAADVERKIEZING

 Woensdag 19 maart 2014 is een belangrijke dag voor de fraktie van Lijst Groen Noordenveld. De kiesgerechtigde inwoners van Noordenveld kunnen hun stem laten doorklinken in de nieuw te vormen gemeenteraad van Noordenveld. Het succes van 2010 willen we graag evenaren en overstijgen. Als nieuwkomer zijn we met 4 zetels in de Raad van Noordenveld gekomen. De afgelopen jaren heeft Lijst Groen Noordenveld veel van zich laten horen. Jaarlijks ontvangen de inwoners van Noordenveld een Nieuwsbrief op hun woonadres. Via twitter, facebook en onze actuele site voorzien wij u doorlopend van informatie die betrekking heeft op het wel en wee van Noordenveld. Positief zijn wij over de toekomst. Veel van onze standpunten worden overgenomen. 19 maart kunt u uw stem laten gelden.

Stem lokaal in het stemlokaal, stem Lijst Groen Noordenveld. 

 Noordenveld in beweging. De afgelopen jaren is er op tal van aandachtsgebieden onvoldoende voortgang gerealiseerd. 4 jaar stilstand. Al deze zaken moeten worden opgepakt. Daarmee zetten we noordenveld weer in beweging. Noordenveld gereed maken voor de toekomst. Dat is het idee!

logo

--------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ENQUETE

Geef uw mening over de Gemeentelijke herindeling Drenthe

Klik door naar POLL Gemeentelijke herindeling Drenthe 

 

of ENQUETES


 

 De raadsleden van Lijst Groen Noordenveld

Henk Koekkoek           Tineke Nieboer           Pierre Baas            Harry Waals

 H. Koekkoek Tineke Nieboer lijst Groen Noordenveld   P. BaasH. Waals

 

 

 

 

 

H.B.T. Koekkoek (fractievoorzitter) 06 15196984  hkoekkoek@lijstgroennoordenveld.nl

T. Nieboer                                     050 507 30 07  tnieboer@lijstgroennoordenveld.nl

P.W.D.M. Baas                             050 501 30 63  pbaas@lijstgroennoordenveld.nl

H.W.E.M. Waals                           050 501 03 42  hwaals@lijstgroennoordenveld.nl

De politieke partij Lijst Groen Noordenveld bestaat sinds 13 november 2009. En vanaf 11 maart 2010 zitten we met vier raadsleden en twee plaatsvervangende commissieleden in de gemeenteraad van Noordenveld.

Een stormachtige start waardoor er een frisse wind door de Noordenveldse politiek waait. Veel moties, amendementen en schriftelijke vragen hebben discussie in en buiten de raad opgeleverd.

Onderwerpen waarover eerder in stilte besloten werd, worden nu in het openbaar besproken. De wethouders en de partijen die de politieke meerderheid vormen, nemen standpunten van Lijst Groen Noordenveld over.

Op deze site houden wij u op de hoogte en blijven wij u informeren over de actualiteit en de ontwikkelingen in politiek Noordenveld.

Team Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:  welkom@lijstgroennoordenveld.nl  

Voorzitter                   :      Jan van der Tuin    ad interim      
Secretaris                  :       Wim Venekamp, Dreesdestraat 24, 9301 GG Roden 
Penningmeester         :       Pieter   Roeloffs    rekeningnr.  155159771  t.n.v. lijst Groen Noordenveld 
Bestuurslid                :       Jan van der Tuin  
 

Vertrouwen in de toekomst van Noordenveld

Een Groene, Duurzame, Ondernemende, Transparante en Leefbare gemeente. Dat is de visie, dat is Noordenveld 2025

 Eerlijk over Noordenveld

 


 

Opinie:

De veerkracht van de samenleving

De samenleving van Noordenveld bezit veel talent en creativiteit. Door samen te werken kunnen wij veel meer bereiken. De rol van de Gemeente kan bescheidener. De financiële crisis geeft ons voldoende handvaten tot het opnieuw overwegen van de rollen van de gemeente en overheid.

De rol van de Gemeente moet minder dominant zijn. Een groter beroep op de kennis, kunde, talent en oplossend vermogen van burgers woonachtig in onze gemeente is noodzakelijk. Wij moeten ons meer gaan richten op de veerkracht van de samenleving in plaats van op het ‘creëren en oplossen’ van onze eigen Gemeentelijke problemen. Gebruikmaken van de dynamiek van de samenleving. Dat is het idee.

Door het aanspreken van de Veerkracht in de samenleving zal de gemeentelijke overheid zich de vraag moeten stellen , wat is de toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de overheid, wat kan de burger, de vereniging, de samenleving zonder interventie van de overheid?

Er komt een nieuwe uitdaging op ons af. Afscheid nemen van de oude politiek in Noordenveld komt steeds dichterbij.

Wij houden u op de hoogte en blijven u informeren.

De redactie

Lijst Groen Noordenveld

 


 

Rapport Provincie Drenthe Bevolking- en huishoudensontwikkeling

Uit een document van de provincie Drenthe over de bevolking- en huishoudensontwikkeling blijkt dat :

- Noordenveld heeft in de komende decennia de grootste groei van het aantal 75-plussers van alle Drentse gemeenten (grafiek blz. 15)

- Het aantal huishoudens in Noordenveld is in de periode 2008-2011 afgenomen (meer dan in andere Drentse gemeenten)

- De groei van het aantal huishoudens voor Noordenveld in de komende decennia wordt geschat op minder dan 500 tot 2021 (zie grafiek op blz 12.)

- Na 2021 is het gedaan met de bevolkingsgroei en huishoudensgroei in Noordenveld vanwege het grote aantal 75plussers (in 2020 is de eerste lichting van de naoorlogse geboortegolf 75 jaar. Het aantal 75 plussers gaat dan elk jaar zeer sterk toenemen. De negatieve natuurlijke aanwas (die is nu al negatief) zal dan sterk gaan toenemen: m.a.w. groeiende bevolkingsdaling.

- de grafiek en tabel voor Noordenveld op blz 20 spreken ook voor zich. Onze gemeente hoort qua bevolkingsontwikkeling in het rijtje van Borger-Odoorn, Westervelde en De Wolden.

In de bestaande woningbouwprogramma’s zit nog een ruimte zit  800 - 900 woningen. Een logische conclusie lijkt dan om direct te stoppen met uitbreidingslocaties en proberen te anticiperen op leegstand en gaten die onherroepelijk gaan vallen in een aantal kernen na 2020!

Als we vanaf 2013 t/m 2020 nog 8 jaren van 70 nieuwbouw woningen zouden kunnen realiseren (= 560 woningen) dan zou dat al een hele prestatie zijn. Dat is de realiteit.

 


Dossier Energie besparing Noordenveld.

Deze week verscheen een publicatie in het DVHN dat het college van Noordenveld actief overgaat tot aanschaf van zonnepanelen om zo een besparing te kunnen realiseren op de energienota. Lijst Groen Noordenveld heeft reeds tijdens bij de behandeling van de Jaarstukken 2009 op woensdag 30 juni 2010 een motie in stemming gebracht met o.a. de volgende tekst:Overwegende dat:

- onder meer volgens blz 149 de energiekosten van gemeentelijke gebouwen hoog zijn;
- dit geen goede zaak is voor een gemeente die toeristisch aantrekkelijk wil zijn, klimaatneutraal wil worden, tegen CO2 opslag is, high tech bedrijven wil aantrekken en de komende jaren flink moet bezuinigen;
- investeringen in energiebesparing en andere energiebronnen, de hoge kosten die de gemeente nu voor energie maakt, in de komende jaren flink omlaag kunnen brengen en de gemeente aantrekkelijker kunnen maken voor de vestiging van high tech bedrijven;

De motie van 30 juni 2010 zal nu alsnog worden uitgevoerd. Wij zijn blij te vernemen dat het college alsnog besloten heeft invulling te geven aan het idee zoals reeds in 2010 ter tafel is gebracht.