Deel op facebook

Welkom bij Lijst Groen Noordenveld

 Investeren in de veerkracht van de samenleving, Voorwaarden scheppen voor een leefbare samenleving. 'n betrokken burger is een participerende burger, Vertrouwen in inwoners , Vertrouwen in de toekomst van Noordenveld

Eerlijk over Noordenveld


Natuurliefhebbers, omwonenden en kandidaat-kopers Oosterveld Norg opgelet: gemeente houdt inspraak eerste planwijzigingen in zomervakantie
11.Jul.2016
Noordenveld - De gemeente kan al sinds september 2007 woningbouw toestaan op Oosterveld Norg, maar is nu begonnen met de voorbereidingen. Zonde natuurlijk van zo’n mooi stuk buitengebied van Norg, maar een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat goed.

Het eerste stukje voor acht woningen grenzend aan de huidige wijk met vrijstaande woningen, wil de gemeente bebouwen met dure woningen als er voldoende belangstelling is. Voor de rest van het gebied moeten nog meerdere planprocedures gevolgd worden. De gemeentepagina in de regionale kranten en op de website (https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws/gemeentepagina/gemeentepagina_6_juli_2016) geeft aan dat inwoners van 7 juli t/m 17 augustus 2016 schriftelijk of per e-mail kunnen reageren. Op 15 augustus om 15.00 uur kunnen mondelinge reacties worden gegeven, maar daarvoor moeten mensen zich dan uiterlijk 12 augustus 12.00 uur aanmelden. Dit valt bijna geheel in de zomervakantie van de scholen (16 juli t/m 28 augustus), waarin veel mensen vrij zijn en geen inspraakprocedure of –bijeenkomst verwachten!

Lijst Groen Noordenveld vindt het zeer inwonersonvriendelijk om de periode van de zomervakantie hiervoor te gebruiken. Het college neemt al 9 jaar de tijd, en in de vakantie van veel mensen moet nog snel even de eerste wijziging erdoor. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2016 heeft onze fractie hierop gewezen. Het college en de andere fracties vinden inspraak voor inwoners echter minder belangrijk dan snelheid.
Het uiterlijk van de geplande acht woningen moet tot nu toe voldoen aan de eisen van de welstandsnota voor “buitengebied oude veldontginningen” maar volgens het college moet dat “Norg woongebieden individueel” worden. Dat staat niet uitgelegd op de gemeentepagina, maar dat betekent het volgende. Op dit moment gelden volgens de regeling “buitengebied oude veldontginningen”, onder meer als eisen dat woningen één bouwlaag met duidelijke, langgerekte kap moeten hebben, geen van origine gebiedsvreemde hoofdvorm, ambachtelijk-traditionele bouw met alleen in bijzondere gevallen een moderne uitstraling, materialen die passend zijn in een landelijke omgeving en traditioneel kleurgebruik.

Volgens het voorstel hoeven woningen op het Oosterveld niet meer volgens ambachtelijk-traditionele bouw te zijn, en zijn veel meer moderne materialen, ontwerpen en kleuren mogelijk. Of iemand dat mooi vindt of niet is natuurlijk een kwestie van smaak, maar de vraag is vooral of dat past op het Oosterveld. Niet voor niets staat in de toelichting op het bestemmingsplan dat er een apart deel van de welstandsnota voor het Oosterveld moet komen. Daarvoor worden ook eisen als materiaalkeuze voor duurzaam bouwen, oriëntatie zonvangende ruimtes, geen aan houtwallen grenzende bijgebouwen en inpassing in het landschap van het Oosterveld genoemd. Daaraan voldoet de regeling voor “Norg woongebieden individueel” niet.

Zeker nu de stukken grond volgens de gemeente kleiner kunnen zijn dan de in het plan vastgelegde 800 m2, is het voor omwonenden van belang invloed te hebben op wat voor (grote) woningen er dichtbij kunnen komen. En kandidaat-kopers moeten nagaan of de gewijzigde eisen voldoen aan wat zij zelf zouden willen bouwen. Ook is voor hen van belang wat voor aangrenzende woning ze kunnen krijgen, als ze een stuk grond kopen.
Lijst Groen Noordenveld vindt de mening van liefhebbers van het Oosterveld zoals dat nu is, van omwonenden, en van mogelijke kopers van een stuk grond voor een woning, belangrijk. En als mensen vanwege de vakantie geen tijd hebben om de stukken te bekijken en te reageren, laat dat dan weten, dan kunnen we nogmaals pleiten voor een langere termijn.
Tot en met 17 augustus 2016 kan iedereen die dat wil als volgt reageren:
- per brief naar College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
- per e-mail: postbus@gemeentenoordenveld.nl
- mondeling op 15 augustus 2016 16.00 uur: let dan op de aanmeldingstermijn van 12 augustus!

Als u wilt dat Lijst Groen Noordenveld uw reactie betrekt bij de besluitvorming in de gemeenteraad dit najaar, stuur dan een kopie naar hkoekkoek@lijstgroennoordenveld.nl of naar ons secretariaat: Dreesdestraat 24, 9301 GG Roden.

 

 


 


 

Thuiszorg blijft de gemoeder

en in Noordenveld bezighouden.

Dertig medewerksters van TSN Thuiszorg gingen vanavond teleurgesteld naar huis na een bezoek aan de raadsvergadering van Noordenveld.

"De wethouder schuift alle problemen op ons bord", zegt een van de medewerksters na afloop. De dames maken zich zorgen over hun cliënten. "Lang niet iedereen kan zorg krijgen, door gebrek aan personeel bij de andere zorgaanbieders", zegt een andere dame.

Zorg gewaarborgd
Wethouder Gerrit Alssema spreekt dat tegen: "De zorgaanbieders hebben mij verzekerd dat alle 350 cliënten in Noordenveld zorg krijgen." Volgens de TSN medewerksters zijn er problemen bij de overgang van de zorg naar andere aanbieders. "Ik kan niet voor vier aanbieders gaan werken, want dan kunnen ze me niet goed inplannen." 

Ontslag
De wethouder betreurt het ontslag van de 101 medewerksters van TSN in Noordenveld, maar vindt dat de gemeente daar niets aan kan doen. "Het feit is dat het bedrijf waar zij werkten failliet is gegaan en daar kan de gemeente niets aan doen."

Motie
De gemeenteraad boog zich over een motie die werd ingediend door de Lijst Groen Noordenveld. De partij wilde de medewerkers en cliënten zes weken extra tijd geven om over te stappen naar een andere zorgaanbieder. De motie haalde het niet, alle partijen stemden tegen behalve GroenLinks en de Lijst Groen Noordenveld.
 
Bron: RTV Drenthe

Nieuwe inwoners in Noordenveld
 
 
zijn er over de 1e twee maanden van 2016 32 baby's geboren. Daar tegenover staat dat er 50 Noordenvelders zijn overleden. Wat opmerkelijk is dat er zich 235 nieuwe Noordenvelders zijn ingeschreven en dat er 174 zich hebben laten uitschrijven.

update 28 maart 


 

Starterswoningen stap dichterbij in Roden
Het plan om in de gemeente Noordenveld starterswoningen te realiseren lijkt na ruim vijf jaar discussie eindelijk werkelijkheid te worden. Er ligt een raadsvoorstel om vier kavels in het woonplan Rodenveld IV in Roden in erfpacht te geven. Jonge mensen die graag in Noordenveld willen blijven wonen, hebben zich verenigd in de Stichting Jong en Duurzaam Wonen Nieuw-Roden. De stichting beijvert zich ervoor om betaalbare koopwoningen te realiseren voor deze doelgroep. Uitgangspunt is daarbij altijd geweest om de woonlasten (hypotheek en energielasten) te beperken tot 500 euro per maand. 


 

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016

  


De financiële positie van Noordenveld.  De cijfers van Noordenveld. Hoe staat Noordenveld er financieel voor?  

Het eigen vermogen is de afgelopen 5 jaar afgenomen met 39% . Bijna € 12 miljoen zijn we lager uitgekomen. De schulden positie van Noordenveld is met 11% afgenomen. Een daling van € 6.6 miljoen. De conclusie is dat we meer vermogen zijn kwijtgeraakt dan we aan schulden hebben ingelost. Verliezen op grondposities zijn daar mede debet aan.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Eigen Vermogen

30.371.000

25.979.000

22.837.000

20.420.000

18.531.000

Algemene Reserve

9.527.000

8.406.000

7.302.000

4.728.000

5.447.000

Bestemmingsreserve

21.266.000

21.635.000

14.515.000

15.147.000

11.214.000

Vaste schuld

54.206.000

51.577.000

48.820.000

46.170.000

48.518.000

Korte schuld

7.797.000

9.922.000

12.891.000

12.738.000

6.728.000

Financieringstekort

12.569.000

15.989.000

18.135.000

16.198.000

9.321.000

  

De (voor 2015 en 2016 geprognosticeerde) kengetallen zijn 

                                            2013             2014             2015             2016

Solvabiliteitsratio                      22%             21%             17%             17% 

Debt Ratio                               78%             79%             83%              83%

Conclusie is dat de solvabiliteit van Noordenveld  en de debt ratio een kritische grens hebben bereikt. Noordenveld heeft geen ruimte meer voor grote investeringen.  Voor de komende periode 2016 geldt nog wel dat eventuele nieuwe  investeringen zorgen voor een toename van de schuldpositie. Met name de verlaging van het balanstotaal (door met name afwaardering van de boekwaarden van de grondexploitaties en afschrijving op materiele vaste activa) heeft een negatieve invloed op de debt ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen).  De afgelopen jaren heeft Noordenveld veel investeringen gefinancierd met eigen vermogen. Dat is nu bijna onmogelijk geworden. In de raad van Noordenveld spreekt men van een solide positie. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. 


 

Algemene beschouwing Begroting 2016 Gemeente Noordenveld. 

Lijst Groen Noordenveld raakt meer en meer teleurgesteld in het college. Wat in 2014 leek te beginnen met een frisse aanpak verzandt nu in het maken van dure plannen en het uitblijven van resultaten. Voorzichtig wil men na vele jaren beginnen met meer inwonersgericht te werken onder het motto “Samen Ontwikkelen, Anders Denken” maar in de plannen komt dat nauwelijks naar voren. Hoe staat Noordenveld er werkelijk voor?

ALGEMENE BESCHOUWING LGN

 


Woningmarktonderzoek Noordenveld

In oktober zijn de resultaten bekend geworden van het Woningmarktonderzoek Noordenveld. De presentatie treft u aan onder laatste nieuws in de rechterkolom. Wat zijn zoal de bevindingen.

 • Groningen is een magneet voor de jonge huishoudens. 
 • De bevolkingsontwikkeling van Noordenveld zal krimpen. 
 • Het aantal huishoudens zal de komende 25 jaar na een lichte stijging fors afnemen.
 • Forse groei 55 plus huishoudens door vergrijzing. 
 • Aanbod Woningcorporaties sluit aan de sociale vraag naar huurwoningen.
 • Noordenveld in trek bij gezinnen met kinderen.
 • omslag groei na 2025. 
 • Roden en Peize groeien langst door. 
 • Peize veel interne verhuizingen.
 • Roden en Norg binnengemeentelijke opvangfunctie. 
 • Trek senioren naar voorzieningenkernen.  

Noordenveld moet goed nadenken welke nieuwbouwlocaties men gaat ontwikkelen. Bouwen naar behoefte en in kleine aantallen heeft de voorkeur. De vraag en aanbod van woningen zijn op dit moment in balans. In Noordenveld staan op dit moment 300 woningen in de verkoop. 


Tekst voorjaarsnota 2015  2e termijn 

Hier treft u de tekst aan die Lijst Groen Noordenveld heeft ingebracht tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2015 in juni 2015


Klaas Smid nieuwe burgemeester Noordenveld. 

 Smid is nu nog wethouder in Ommen. Dhr. Smid was eerder wethouder en locoburgemeester in Hoogeveen. Ook was hij bestuurder bij het recreatieschap Drenthe en vervulde hij bestuurlijke functies in onderwijs en zorg. Smid begint in november 2015.

In de gemeenteraad van Noordenveld zijn de reacties over de aanstaande benoeming van Klaas Smid als burgemeester enthousiast. 

"Geen vrouw en weer een PvdA-er," klonk het op de publieke tribune toen de voorgenomen benoeming van Smid bekend werd gemaakt tijdens een speciale raadsvergadering. Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld vindt de politieke kleur en sekse niet zo relevant. "We hebben gekeken naar de beste kandidaat. Er hebben 43 kandidaten gesolliciteerd, daar zaten maar weinig vrouwen bij." Koekkoek denkt dat de ervaren Smid een belangrijke rol kan spelen in de coaching van de wethouders in de gemeente. "Dat is misschien wel nuttig in een college dat niet altijd weet wat het moet."

Klaas Smid 


Rapport feiten vrijetijdsboulevard

Voor het overzicht is een rapport opgemaakt met alle feiten zoals die zich hebben voorgedaan. Het rapport treft u hier aan.  Voor vragen en opmerkingen kunt u ons emailen op welkom@lijstgroennoordenveld.nl


 

 Dossier Vrijetijdsboulevard Noordenveld 

Woensdag 13 mei staat de Vrijetijdsboulevard op de agenda van de Raadscommissie in Noordenveld. Hoe zat het ook alweer.  In 2007 is de overeenkomst gesloten tot overdracht van de gronden aan dhr. van Zuijlekom. Voor een bedrag van € 1.200.000,-- heeft hij als ondernemer de gronden aangekocht. Het college voorziet mogelijkheden voor kerkdiensten aan de Vrijetijdsboulevard.  In de raad van Noordenveld is besloten om geen Kerkdiensten toe te staan. Echter het blijkt dat er toch enige grond is voor een vorm van compensatie. Uit een artikel blijkt dat dhr. van Zuijlekom insteekt op een volledige compensatie. De link naar het agenda onderwerp voor de komende commissievergadering tref u hier aan. (terugkoop). De bijlagen bij dit agendapunt zijn niet openbaar. Wij vinden dit een onwenselijke situatie. Vanwaar mogen de inwoners van Noordenveld niet weten hoe de ondernemer van Zuijlekom na 8 jaar zijn investering terug gaat krijgen.  


 Lijst Groen Noordenveld komt naar Veenhuizen 

Donderdagavond 16 april a.s. komt de raadsfractie van Lijst Groen Noordenveld naar Veenhuizen. Op die avond willen wij graag kennis maken met de inwoners, verenigingen en organisaties ter plaatse. 

Regelmatig komen zaken in de gemeenteraad van Noordenveld aan de orde die gaan over Veenhuizen. Daarnaast doen inwoners van Veenhuizen regelmatig een beroep op ons, als raadsleden van Lijst Groen Noordenveld, om in de Raad aandacht aan hun zaak te schenken.   

Het open houden van het zwembad, de theatervoorstelling Pauperparadijs en de zorg van sommige inwoners dat Veenhuizen in de toekomst van de bezoekers wordt en niet van de inwoners zijn voorbeelden hiervan. Ook hebben we gemerkt dat veel inwoners zich afvragen hoe op termijn een aantal basisvoorzieningen in het dorp in stand kunnen worden gehouden. 

Als raadsleden van Lijst Groen Noordenveld zijn wij benieuwd naar uw mening over de rol die de gemeenteraad van Noordenveld hierin zou kunnen spelen. Misschien hebt u zelf ideeën waarmee wij ons voordeel zouden kunnen doen. Dit helpt ons om ons standpunt te bepalen indien onderwerpen met betrekking tot Veenhuizen in de Raad aan de orde komen. 

Graag willen wij met u daarover van gedachten wisselen in de Balkonzaal van het Verenigingsgebouw aan de Hoofdweg. Op 16 april a.s. zijn wij daar vanaf 20:30 aanwezig om onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten en de hand te schudden. 

Graag tot ziens op 16 april! 

Fractie Lijst Groen Noordenveld

       Henk Koekkoek

Tineke Nieboer

Pierre Baas

Harry Waals


Geef uw mening over het gewenste profiel van onze nieuwe burgemeester!
 
Per 1 oktober 2015 gaat de huidige burgemeester van Noordenveld, Hans van der Laan, met pensioen. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad (bestaande uit alle acht fractievoorzitters, waaronder Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld) bereidt de benoeming van een nieuwe burgemeester voor. Voordat de vertrouwenscomissie een advies uitbrengt, kunnen inwoners reageren op het profiel. Dat betekent dat ze kunnen laten weten wat voor burgemeester volgens hen het beste is voor Norg, Peize, Roden en alle andere dorpen van onze gemeente. Je moet dan denken aan de volgende vaardigheden en eigenschappen:
 
- bij voorkeur een vrouw of een man
- jong en fris, of wat meer ervaren
- uit de regio of juist van elders
- aandacht voor een goede omgang met inwoners en inspraak van inwoners binnen het gemeentehuis
- nieuwe bedrijven binnenhalen
- veel contacten in de landelijke en provinciale politiek
- een coach voor de wethouders
- alle fracties in de gemeenteraad, dus ook de oppositie, tot hun recht laten komen
- de integriteit en openheid van de politiek bewaken en raadsleden / wethouders daarop openlijk aanspreken
- samen met inwoners (oud en jong), politie en justitie de gemeente veilig houden en veiliger maken
- zich sterk maken voor behoud van de groene natuurlijke omgeving
- financieel deskundig
- ervaring in een omgeving met bevolkingskrimp, minder jongeren en meer ouderen
- sociaal bewogen
- goed luisteren naar alle betrokken inwoners en hun inbreng goed naar voren laten komen in raad en college
- geen omhaal van woorden maar heldere en duidelijke taal
- streng doch rechtvaardig
- zorgen voor een inwonersvriendelijke dienstverlening van de gemeente.
 
Zo zijn er veel meer eigenschappen en vaardigheden te noemen. Het liefst wil iedereen een burgemeester met heel veel goede eigenschappen en vaardigheden, maar zo'n superman of -vrouw bestaat niet. Het gaat erom dat u als inwoner aangeeft waarop de vertrouwenscommissie volgens u vooral moet letten bij de voorbereidingen voor een nieuwe burgemeester. Dus kies er een paar uit het rijtje hierboven of bedenk er zelf een aantal.
 
U kunt reageren tot 10 maart via een e-mail naar: griffie@gemeentenoordenveld.nl of via de website van de gemeente https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws/nieuwsberichten/denk_mee_over_de_nieuwe_burgemeester__reageer_van_24_februari_tot_10_maart_2015_op_het_profiel_/
. U kunt ook een brief schrijven aan: raadsgriffie gemeente Noordenveld, postbus 109, 9300 AC Roden. 

 


 

Dossier Vrijetijdsboulevard.

De grondtransactie op de vrijetijdsboulevard staat weer op de politieke agenda. Het college Noordenveld wil de bouwkavel terugkopen van dhr. van Zuijlekom. Na enige jaren van betrekkelijke rust wil Burgemeester van der Laan voor zijn afscheid dit probleem oplossen. Van Zuijlekom heeft altijd aangegeven dat hij schadeloos wil worden gesteld. Het lijkt er nu dan ook van te komen. Dat dit dossier vele vragen oproept is zeker. Komen nu alle feiten boven tafel? Wij wachten op het raadsvoorstel.   

 


Kerstkaart 2014 Lijst Groen Noordenveld

 Thema-avond

Hoe regelt u de Zorg! 

Dhr. Hans van der Knijf heeft vrijdagavond 28 november een boeiende lezing gegeven over de PGB in 2015. Hoe pakt u het aan en waar zitten de valkuilen. Voor een ieder die niet in staat was aanwezig te zijn hebben wij hier voor u de presentatie. 

Tevens hebben wij voor u de wettstekst WMO op de site geplaatst. Leest u vooral de gele arceringen. Deze geven u inzicht in datgene wat u kunt doen. 

De tekst treft u hier aan. 

We hebben geconstateerd dat deze lezing in een behoefte voorziet. De grote opkomst geeft ons een steun in de rug door te gaan op de ingeslagen weg. 


 

13 november 2009 - 13 november 2014

5 jaar Lijst Groen Noordenveld

Op vrijdagavond 28 november organiseren wij in verband met het 5 jarig bestaan van de kiesvereniging Lijst Groen Noordenveld een jubileum thema avond met het onderwerp:

Hoe regelt u de Zorg!

Deze maand bestaat de politieke partij  Lijst Groen Noordenveld vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert Lijst Groen Noordenveld een thema-avond op vrijdag 28 november a.s. over de zorg en de veranderingen hierin in 2015. In het bijzonder komt aan de orde het persoonsgebonden budget (pgb) en hoe dit instrument kan worden ingezet om de mensen de eigen regie over hun leven te laten behouden.

Hans van der Knijff van de belangenvereniging Per Saldo van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget is uitgenodigd als deskundige op dit gebied. Hij gaat op de  bijeenkomst informatie verschaffen over het persoonsgebonden budget als een keuze-instrument naast zorg in natura. Hierbij zal dieper ingegaan worden op wat een persoonsgebonden budget kan betekenen als regie-instrument. Tevens zal hij praktische tips geven over het maken van een eigen zorgplan. Raadslid  Tineke Nieboer van Lijst Groen Noordenveld met in haar portefeuille het onderdeel zorg gaat daarbij inzoomen op de lokale situatie in Noordenveld en waar nodig aanvullen en toelichten. De avond wordt gehouden in de Winsinghhof en begint om 20:00 uur. De toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom. 

Onder leiding van dhr. van der Knijff. Adviseur en voorlichter bij Per Saldo, de belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebondenbudget. 

Locatie Winsinghhof te Roden

Aanvang 20.00 uur / Zaal open 19.30 uur

28 november 2014

U bent van harte welkom! 


Camping Ot en Sien hoort bij Roden! 

De raad van Noordenveld heeft in 2013 besloten tot verkoop van een 2 tal campingterreinen. De gehele raad was voor verkoop. Om onduidelijke redenen heeft het college van Noordenveld besloten dat de verkoop niet doorgaat. Men wil de grond voor Landgoed Mensinghe behouden. Het terrein is reeds 41 jaar in gebruik als camping. Dit tot volle tevredenheid van de campinggasten en vaste standplaatshouders. Het ambtelijk advies is als volgt: 

Op basis van de reeds ingezette lijn van de gemeenteraad om te privatiseren (met integrale handhaving van de verblijfsrecreatieve functie) en vervolgens het besluit van het college van 4 februari om te privatiseren door middel van verkoop en een kwaliteitsslag te realiseren adviseer ik u om camping Ot en Sien te verkopen. Ik verkies de kwaliteitsverbetering boven het beëindigen van de kampeerfunctie. Naar mijn mening is het hebben van een kampeerterrein geen kerntaak van de gemeente. Dergelijke taken moeten wij overlaten aan
ondernemers. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de huidige kampeerders en speelt het financiële aspect bij beëindiging van de kampeerfunctie (wegvallen huur en toeristenbelasting, kosten landschappelijke inpassing) in tijden van bezuinigingen bij de gemeente een grote rol bij mijn overwegingen. De lijn zou wat mij betreft zijn om allereerst met de koploper om tafel te gaan en te onderhandelen. Mocht
deze koploper toch afhaken dan kan de camping voor langere periode (een jaar) in de verkoop worden gezet. Voorwaarde voor verkoop blijft een kwaliteitsverbetering. 

Inmiddels is er een kandidaat koper die aan de slag wil met een ambitieus investeringspakket. In eerste aanleg willen de 2 grootste raadsfracties niets weten van verkoop. Uitkomst van de raadsvergadering is dat de wethouder en kandidaat koper in overleg gaan. 

#otensienhoortbijroden


 


  

 

Over 15 jaar hausse aan koopwoningen

10-9-14 - 21:19 bron: ANP© anp.

In 2030 zullen de babyboomers (geboren tussen 1945 en 1960) in groten getale hun koopwoningen verlaten. Nu al komen door de uitstroom van oudere huishoudens jaarlijks circa 30.00 koopwoningen vrij. In 2030 zullen dat er 50.000 zijn.

Tegelijkertijd neemt op termijn het aantal jonge gezinnen af, waardoor de vraag naar eengezinswoningen kan dalen. Hoewel de woningmarkt licht herstel vertoont is een waarschuwing voor te veel optimisme op z'n plaats. 'Wees daarom voorzichtig met bouwen', waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een woensdag verschenen rapport. 


Er wordt steeds minder verhuisd in Nederland. In 1995 verhuisde nog 12 procent van de Nederlanders, nu is dat jaarlijks 8 procent. Onder ouderen is de verhuismobiliteit met 5 procent nog lager. Over 15 tot 20 jaar zal de groep 75-plus-huishoudens flink zijn toegenomen, tot 1,4 miljoen huishoudens in 2030. 'Zodra deze ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen of overlijden, komen hun woningen vrij. Dit zijn vooral koopwoningen, omdat de babyboomers veel vaker dan de vooroorlogse generatie huiseigenaar zijn', schrijft het PBL.

 
Provincies en vooral gemeenten doen er volgens het PBL goed aan rekening te houden met deze toekomstige bevolkingsontwikkelingen. 'Aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de actuele wensen wordt belangrijker dan nieuwbouw. Ook het herbestemmen van bestaande (leegstaande) kantoren, winkels en ander vastgoed kan een alternatief zijn voor nieuwbouw van woningen', adviseert het PBL.

Commentaar: En dan te bedenken dat er in Noordenveld kernen zijn die met de  vergrijzing meer dan 10 jaar vooruit lopen op deze cijfers. Daar moet je voor bovengenoemd scenario niet 2030 maar 2020 invullen!!! Voor Norg gaat het betekenen dat er binnen 5-10 jaar al grote aantallen koopwoningen vrij op de woningmarkt komen. Een ontwikkeling waar men in Noordenveld maar goed over na moet denken.


 

 


 

ZORG

Zorg staat centraal in de komende raadsperiode. Lijst Groen Noordenveld zal de komende tijd extra aandacht aan het onderwerp ZORG besteden. 

Kijk voor het concept van WeHelpen.nl 

De bedenker van WeHelpen heeft bij TEDx zijn concept gepresenteerd.  


Vereniging Groen Noordenveld spreekt in op jaarstukken Regiovisie Groningen Assen

De leden van de commissie Omgevingsbeleid hebben tijdens de vergadering van 26 maart gesproken over de jaarstukken 2013 en de concept begroting 2014 van de Regiovisie Groningen Assen. Namens Vereniging Groen Noordenveld heeft dhr. Bosch gebruik gemaakt van het spreekrecht. In zijn bijdrage vroeg hij aandacht voor de geringe transparantie van de uitgevoerde projecten. Dhr. Bosch is daarnaast van mening dat een aantal essentiële documenten ontbreekt, onder anders een rapport van bevindingen van de accountant. Hij sloot zijn inspraakreactie af met het voorstel om een onderzoek door de rekenkamer uit te laten voeren.

De commissie deelde de mening van dhr. Bosch dat het in de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 ontbreekt aan heldere overzichten, zoals welke projecten zijn uitgevoerd en wat het gekost heeft. De commissie gaf bovendien aan een meerjarenbegroting te wensen. Gedeputeerde Munniksma heeft toegezegd dat deze er op korte termijn komt. In het voorjaar zal een aparte bijeenkomst georganiseerd worden over de Regiovisie Groningen Assen.

De link naar de provincie Drenthe.


"De verkiezingen zijn geweest. Kiezers bedankt! Lijst Groen Noordenveld laat uw stem ook na de verkiezingen horen.

Onze partij heeft haar vier zetels kunnen behouden en is de tweede partij van Noordenveld geworden, na winnaar Gemeentebelangen. PvdA en VVD hebben flink verlies geleden. Onze fractie heeft voorgesteld om tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 27 maart a.s. 20.00 uur, iedere fractie te laten reageren op de verkiezingsuitslag, eventueel met een korte discussie. Daardoor staat dit onderwerp op de agenda, na de benoeming van de nieuwe raad. Het is voor het eerst dat in de raad van Noordenveld de verkiezingsuitslag in het openbaar besproken wordt. Meestal gebeurde dat in geheim overleg. Lijst Groen Noordenveld heeft aangegeven meer openheid te willen bij de college onderhandelingen en ziet dit als eerste stap in de goede richting. Dus iedereen die meer wil weten over hoe het verder gaat na de verkiezingen: kom naar de raadszaal a.s. donderdag of luister mee via de website bestuur.gemeentenoordenveld.nl.  

Henk Koekkoek
Fraktievoorzitter LGN

DE OPMAAT NAAR DE VERKIEZINGEN VAN 19 maart 2014

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart peilt politiek

redacteur Jaap Kiers de stemming in de twaalf Drentse gemeenten.

Noordenveld. (klik op Noordenveld voor het artikel)

 

KIEZERSGEMAK voor de INWONERS van NOORDENVELD

Overzicht/samenvatting verkiezingsprogramma's


KLIK voor de Video van  Henk Koekkoek,  Tineke Nieboer & Dorothea Piek,

Harry Waals, Johan Kasper, Pierre Baas

Advertentie 18 maart 

Advertentie 11 maart 2014 

 

Advertentie 18 februari 2014. 

Advertentie: 11 februari 2014. 

19 maart 2014 GEMEENTERAADVERKIEZING

 Woensdag 19 maart 2014 is een belangrijke dag voor de fraktie van Lijst Groen Noordenveld. De kiesgerechtigde inwoners van Noordenveld kunnen hun stem laten doorklinken in de nieuw te vormen gemeenteraad van Noordenveld. Het succes van 2010 willen we graag evenaren en overstijgen. Als nieuwkomer zijn we met 4 zetels in de Raad van Noordenveld gekomen. De afgelopen jaren heeft Lijst Groen Noordenveld veel van zich laten horen. Jaarlijks ontvangen de inwoners van Noordenveld een Nieuwsbrief op hun woonadres. Via twitter, facebook en onze actuele site voorzien wij u doorlopend van informatie die betrekking heeft op het wel en wee van Noordenveld. Positief zijn wij over de toekomst. Veel van onze standpunten worden overgenomen. 19 maart kunt u uw stem laten gelden.

Stem lokaal in het stemlokaal, stem Lijst Groen Noordenveld. 

 Noordenveld in beweging. De afgelopen jaren is er op tal van aandachtsgebieden onvoldoende voortgang gerealiseerd. 4 jaar stilstand. Al deze zaken moeten worden opgepakt. Daarmee zetten we noordenveld weer in beweging. Noordenveld gereed maken voor de toekomst. Dat is het idee!

logo

--------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ENQUETE

Geef uw mening over de Gemeentelijke herindeling Drenthe

Klik door naar POLL Gemeentelijke herindeling Drenthe 

 

of ENQUETES


 

 De raadsleden van Lijst Groen Noordenveld

Henk Koekkoek           Tineke Nieboer           Pierre Baas            Harry Waals

 H. Koekkoek Tineke Nieboer lijst Groen Noordenveld   P. BaasH. Waals

 

 

 

 

 

H.B.T. Koekkoek (fractievoorzitter) 06 15196984  hkoekkoek@lijstgroennoordenveld.nl

T. Nieboer                                     050 507 30 07  tnieboer@lijstgroennoordenveld.nl

P.W.D.M. Baas                             050 501 30 63  pbaas@lijstgroennoordenveld.nl

H.W.E.M. Waals                           050 501 03 42  hwaals@lijstgroennoordenveld.nl

De politieke partij Lijst Groen Noordenveld bestaat sinds 13 november 2009. En vanaf 11 maart 2010 zitten we met vier raadsleden en twee plaatsvervangende commissieleden in de gemeenteraad van Noordenveld.

Een stormachtige start waardoor er een frisse wind door de Noordenveldse politiek waait. Veel moties, amendementen en schriftelijke vragen hebben discussie in en buiten de raad opgeleverd.

Onderwerpen waarover eerder in stilte besloten werd, worden nu in het openbaar besproken. De wethouders en de partijen die de politieke meerderheid vormen, nemen standpunten van Lijst Groen Noordenveld over.

Op deze site houden wij u op de hoogte en blijven wij u informeren over de actualiteit en de ontwikkelingen in politiek Noordenveld.

Team Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:  welkom@lijstgroennoordenveld.nl  

Voorzitter                   :        Klaas   Bruinsma     
Secretaris                  :        Wim Venekamp, Dreesdestraat 24, 9301 GG Roden 
Penningmeester        :        Pieter   Roeloffs    rekeningnr.  155159771  t.n.v. lijst Groen Noordenveld 
Bestuurslid                :        Jan van der Tuin  
Bestuurslid               :        Don Mac Gillavry

Vertrouwen in de toekomst van Noordenveld

Een Groene, Duurzame, Ondernemende, Transparante en Leefbare gemeente. Dat is de visie, dat is Noordenveld 2025

 Eerlijk over Noordenveld

 


 

Opinie:

De veerkracht van de samenleving

De samenleving van Noordenveld bezit veel talent en creativiteit. Door samen te werken kunnen wij veel meer bereiken. De rol van de Gemeente kan bescheidener. De financiële crisis geeft ons voldoende handvaten tot het opnieuw overwegen van de rollen van de gemeente en overheid.

De rol van de Gemeente moet minder dominant zijn. Een groter beroep op de kennis, kunde, talent en oplossend vermogen van burgers woonachtig in onze gemeente is noodzakelijk. Wij moeten ons meer gaan richten op de veerkracht van de samenleving in plaats van op het ‘creëren en oplossen’ van onze eigen Gemeentelijke problemen. Gebruikmaken van de dynamiek van de samenleving. Dat is het idee.

Door het aanspreken van de Veerkracht in de samenleving zal de gemeentelijke overheid zich de vraag moeten stellen , wat is de toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de overheid, wat kan de burger, de vereniging, de samenleving zonder interventie van de overheid?

Er komt een nieuwe uitdaging op ons af. Afscheid nemen van de oude politiek in Noordenveld komt steeds dichterbij.

Wij houden u op de hoogte en blijven u informeren.

De redactie

Lijst Groen Noordenveld

 


 

Rapport Provincie Drenthe Bevolking- en huishoudensontwikkeling

Uit een document van de provincie Drenthe over de bevolking- en huishoudensontwikkeling blijkt dat :

- Noordenveld heeft in de komende decennia de grootste groei van het aantal 75-plussers van alle Drentse gemeenten (grafiek blz. 15)

- Het aantal huishoudens in Noordenveld is in de periode 2008-2011 afgenomen (meer dan in andere Drentse gemeenten)

- De groei van het aantal huishoudens voor Noordenveld in de komende decennia wordt geschat op minder dan 500 tot 2021 (zie grafiek op blz 12.)

- Na 2021 is het gedaan met de bevolkingsgroei en huishoudensgroei in Noordenveld vanwege het grote aantal 75plussers (in 2020 is de eerste lichting van de naoorlogse geboortegolf 75 jaar. Het aantal 75 plussers gaat dan elk jaar zeer sterk toenemen. De negatieve natuurlijke aanwas (die is nu al negatief) zal dan sterk gaan toenemen: m.a.w. groeiende bevolkingsdaling.

- de grafiek en tabel voor Noordenveld op blz 20 spreken ook voor zich. Onze gemeente hoort qua bevolkingsontwikkeling in het rijtje van Borger-Odoorn, Westervelde en De Wolden.

In de bestaande woningbouwprogramma’s zit nog een ruimte zit  800 - 900 woningen. Een logische conclusie lijkt dan om direct te stoppen met uitbreidingslocaties en proberen te anticiperen op leegstand en gaten die onherroepelijk gaan vallen in een aantal kernen na 2020!

Als we vanaf 2013 t/m 2020 nog 8 jaren van 70 nieuwbouw woningen zouden kunnen realiseren (= 560 woningen) dan zou dat al een hele prestatie zijn. Dat is de realiteit.

 


Dossier Energie besparing Noordenveld.

Deze week verscheen een publicatie in het DVHN dat het college van Noordenveld actief overgaat tot aanschaf van zonnepanelen om zo een besparing te kunnen realiseren op de energienota. Lijst Groen Noordenveld heeft reeds tijdens bij de behandeling van de Jaarstukken 2009 op woensdag 30 juni 2010 een motie in stemming gebracht met o.a. de volgende tekst:Overwegende dat:

- onder meer volgens blz 149 de energiekosten van gemeentelijke gebouwen hoog zijn;
- dit geen goede zaak is voor een gemeente die toeristisch aantrekkelijk wil zijn, klimaatneutraal wil worden, tegen CO2 opslag is, high tech bedrijven wil aantrekken en de komende jaren flink moet bezuinigen;
- investeringen in energiebesparing en andere energiebronnen, de hoge kosten die de gemeente nu voor energie maakt, in de komende jaren flink omlaag kunnen brengen en de gemeente aantrekkelijker kunnen maken voor de vestiging van high tech bedrijven;

De motie van 30 juni 2010 zal nu alsnog worden uitgevoerd. Wij zijn blij te vernemen dat het college alsnog besloten heeft invulling te geven aan het idee zoals reeds in 2010 ter tafel is gebracht.