Deel op facebook

Welkom bij Lijst Groen Noordenveld

 NOORDENVELD KLEURT GROEN!

Eerlijk over Noordenveld 


Thema Jaar van de democratie!

 

100 jaar vrouwenkiesrecht in Drenthe.

woensdag 21 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis te Roden. 

lezing door Esmeralda Tijhoff over dit boeiende onderwerp. 

Zie bij Laatste nieuws het programma


De reactie op de voorjaarsnota treft u aan onder laatste nieuws. 

 


 

Interpellatie Landgoed Mensinge.

 LGN heeft een verzoek om interpellatie volgens artikel 39 reglement van orde, tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 juni 2017 ingezonden. 

Lees hier het verzoek.

 

Lees ook:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Lijst-Groen-Noordenveld-wil-interpellatiedebat-over-Mensinge-22282689.htm

 


 

Laat Groningen niet zakken

202.733 ondertekeningen

 

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak ‘gevangen in een onveilige gevangenis’. - Freek de Jonge

De petitie loopt nog een maand dus aan ons allen de uitdaging om er nog zoveel mogelijk bij te krijgen. Alleen zo kunnen we maximale druk organiseren richting de politiek in Den Haag.

Wil er de komende jaren werkelijk iets verbeteren voor de inwoners dan helpt het enorm wanneer er oplossingsrichtingen in het regeerakkoord worden opgenomen.

Helpt u mee? Deel de petitie met zoveel mogelijk mensen. Het is echt nodig!

Dank voor uw solidariteit. Samen staan we Sterk!

Hier treft u de link aan:

https://laatgroningennietzakken.petities.nl/#petitionnews 

 

 


 

LGN heeft begrip voor opstappen bestuur en manager stichting Landgoed Mensinge

Op 29 mei 2017 heeft het bestuur van stichting Landgoed Mensinge in Roden laten weten op te stappen vanwege het raadsbesluit over de toekomst van het landgoed. Manager Ids Dijkstra had zich al eerder ziek gemeld. Het college van Noordenveld reageerde verbaasd te zijn, maar Lijst Groen Noordenveld kan het opstappen van bestuur en manager goed begrijpen.

Er sprak immers veel wantrouwen uit de opstelling en het handelen van het college en een deel van de raad: besloten bijeenkomsten, een weinig persoonlijk betrokken houding en een kille financiële veroordeling zonder veel waardering voor wat op het landgoed bereikt is. Het is jammer dat de betrokkenheid en deskundigheid van de vrijwilligers in het bestuur en van de manager, voor Mensinge wegvallen. Dat mogen college en coalitie zich aantrekken.

LGN heeft steeds waardering uitgesproken voor bestuur, personeel en overige vrijwilligers van Mensinge. Van de plannen van het college en onderzoeksbureau BMC zijn in de raad de scherpste kantjes afgehaald (verplichte splitsing, koude sanering personeel, inzet externen). LGN heeft zich altijd sterk gemaakt voor het ongedaan maken van bezuinigingen op Mensinge. Als blijkt dat binnen het bedrag dat het college noemt (het staat niet in de vijf raadsbesluiten) een goede exploitatie van landgoed en theater niet mogelijk is, zal LGN een onderbouwd voorstel voor een hogere subsidie zeker steunen.

 


Raadslid LGN Tineke Nieboer verkozen tot landelijk Raadslid van de Week 

 

 

Raadslid van de Week

Tineke Nieboer (Noordenveld)

Naam: Tineke Nieboer
Raadslid in de gemeente: Noordenveld
Raadslid sinds: 2010
Partij: Lijst Groen Noordenveld
Hoofdberoep: Psychosyntheticus
Twitter: @lijstgn
Facebook: facebook.com/Lijstgroennoordenveld

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?


Ja, dat beleef ik ook zo. Voor mij betekent het dat de raad sturing kan geven aan processen en aan besluitvorming, daar waar dat nodig is. Soms op eigen initiatief, soms samen met het College, soms samen met burger(s) en/of organisatie(s).

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als volksvertegenwoordiger geloofwaardig overkomen en zo voeding geven aan het beeld dat politiek te vertrouwen is en laagdrempelig.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

8 tot 12 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Ja, het is en blijft een vergoeding voor werk dat je op vrijwillige basis verricht, ten behoeve van de gemeenschap.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee, inhoudelijk niet. Ja, in de uitvoering wel. Het is veel omvattender geworden.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Nog niet veel.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, er is geen budget voor opleiding en het budget voor onderzoek en ondersteuning is minimaal.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De bereidheid tot onderlinge samenwerking en dientengevolge de bereidheid tot het vormen van gelegenheidscoalities, die de bestaande coalitie overstijgen.

 


 EEN HUISKAMER VOOR LANGELO


De inwoners van Langelo zetten zich in voor een nieuwe woonkamer met dorpshuisfunctie in het dorp. Men heeft een projectplan opgesteld en woensdag 31 maart is de eerste behandeling in de raad van Noordenveld. LGN is van mening dat dit plan en deze aanpak goed is voor de leefbaarheid en samenleving van Langelo. Het rappport Een huiskamer voor Langelo kunt u hier inzien.

 


 

MOTIE afwikkeling schadeclaims inwoners Steenbergen e.o.

Vanavond dienen Lijst groen Noordenveld en GL een motie in met de onderstaande strekking. 

 • Motie afwikkeling schadeclaims inwoners Steenbergen e.o. te behandelen in de raadsvergadering van 17 mei 2017 als motie over een niet aanhangig
  onderwerp
   
  De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen, overwegende:
  - De gemeenteraad heeft op 3 mei 2017 overlegd met de NAM over de e!ecten van de gasopslag Langelo op bodemstijging en –daling in de omgeving
  - De NAM heeft aangegeven claims van mensen met schade af te wijzen.
  - De NAM overweegt afstand te nemen van de schade afhandeling in Drenthe.
  - De begeleidingscommissie bij de proef afhandeling schade buitengebied, geeft naar aanleiding van het laatste rapport van Witteveen en Bos aan dat er vragen blijven over de wijze waarop bodemsamenstelling en de e!ecten van bodemdaling bij de schadebepaling zijn betrokken.
   
  - Betrokken inwoners hebben ook grote twijfels over de zorgvuldigheid van de onderzoeken.
  - Een zorgvuldig onderzoek naar e!ecten van de gasopslag op de bodemgesteldheid en daarmee op het ontstaan van schade is noodzakelijk.
  - Maatregelen zijn nodig om mensen veilig te laten wonen zonder angst voor woningschade of instortingsgevaar.
   
  Besluit:
  - Bij de onderhandelaars over de vorming van een nieuw kabinet schriftelijk aan te dringen op een onafhankelijke afhandeling van de schadeclaims wegens schade door gaswinning en
  – opslag, ook in Drenthe. Daarbij te wijzen op het belang van een zorgvuldig onderzoek, ook naar de rol van de bodemgesteldheid
  - Het college te vragen duidelijk stelling te nemen tegen de wijze van schade afhandeling tot nu toe, en daarbij samen te werken met andere betrokken gemeenten.
  - Deze motie ter kennis te brengen aan de andere betrokken gemeenten in Groningen en Drenthe.
  en gaat over tot de orde van de dag. 
   
  Fractieleden GroenLinks en Lijst Groen Noordenveld

Uitnodiging workshop ‘KiesKeurig’ Raden en Staten, hoe werkt het?

Ben jij een vrouw tussen de 18 en 55 jaar? Voel jij je maatschappelijk betrokken bij de Drentse samenleving? Wil jij verschil kunnen maken? Voel je voor een baan in een dynamische politieke omgeving, maar weet je er nog te weinig van? Kom dan naar de gratis toegankelijke workshop ‘Kieskeurig’, Raden en Staten, hoe werkt het?

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen zich volgens de Grondwet voor het eerst verkiesbaar mochten stellen als politicus. Twee jaar later kregen zij ook actief kiesrecht (stemrecht). Een keerpunt in de politieke arena. Alle reden voor een feestje, en tegelijkertijd dé aanleiding om aandacht te vragen voor een goede afspiegeling van onze samenleving in de Drentse politiek. Want tot op de dag vandaag zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de diverse Drentse politieke gremia.

“Vrouwen Kiezen” verwelkomt jou graag op dinsdag 23 mei aanstaande in het provinciehuis in Assen:

15.45 uur Inloop met een hapje en drankje

16.00 uur Start workshop

17.30 uur Afsluiting met buffet met soep en broodjes 18.30 uur Einde

 


In het kader van het Jaar van de Democratie in 2017 biedt Noordenveld de cursus Bewust Politiek Actief! aan.

Deze cursus is bedoeld voor inwoners van Noordenveld die overwegen om politiek en/of maatschappelijk actief te worden en willen weten wat daar bij komt kijken en hoe de lokale besluitvorming in zijn werk gaat.
 
De cursus – die gratis wordt aangeboden – wordt gehouden op vijf woensdagavonden en gaat op 12 april van start. VOOR NOORDENVELD ZIJN NOG ZES PLAATSEN BESCHIKBAAR.


Belangstellenden kunnen zich tot 31 maart 2017 opgeven via griffie@noordenveld.nl.Bellen kan ook op 050-5027394.
 
De cursus “Bewust politiek actief” wordt samen met de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo georganiseerd, onder supervisie van de stichting Pro Demos. De bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis van Assen en beginnen om 19.30 uur. Het tijdschema is als volgt:
 
Woensdag 12 april: introductie en kennismaking
 - Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van de gemeente?
 - Verkiezingen en politieke partijen


 Woensdag 19 april: de gemeente
 - Hoe werkt de gemeente?
- Besluitvorming binnen de gemeente
- Beinvloeden van de besluitvorming

Woensdag 10 mei: de gemeenteraad
- Taken en rollen van de gemeenteraad
- De instrumenten van een raadslid
- Basiskennis van gemeentefinanciën
 
Woensdag 17 mei: lobbyen bij de gemeente 
 
Woensdag 24 mei: debatteren


Tot de cursus behoort ook het bijwonen van een raadsvergadering en tot slot bestaat de mogelijkheid om een korte stage te lopen bij de gemeente of een politieke partij


Rapport integriteitsonderzoek Noordenveld uitgebracht

Openbare behandeling op 8 maart 2017 

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft de resultaten van een onderzoek naar het handelen van CDA raadslid Harm Holman bekend gemaakt. Het rapport staat hier: https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen/Raad/2017/08-maart/20:00/BING-rapportage-Gemeente-Noordenveld.pdf .  

Lijst Groen Noordenveld heeft eigen onderzoek naar het grondbezit van de gemeente gedaan en een melding van inwoners ontvangen. Zo was LGN er achter gekomen dat dit gemeenteraadslid na een grondruil zonder toestemming van de provincie, grond van de gemeente gebruikte. Dat is gemeld bij de burgemeester. Die had voldoende aanleiding om een onderzoek te doen, dus LGN heeft dit terecht aangekaart. Dat is zorgvuldig opgepakt schrijft BING. 

Uit het rapport blijkt dat Harm Holman aan twee wethouders gevraagd heeft om een overeenkomst dan wel een rekening voor het gebruik van de grond. Die heeft hij niet gekregen volgens BING, zodat er geen overeenkomst tussen hem en de gemeente is aangegaan. Het wettelijk verbod daarop is dan ook niet overtreden. Het rapport geeft wel aan dat de gemeente Noordenveld een procedure voor integriteitsmeldingen vast moet stellen. Ook moeten raadsleden hun verplichtingen voldoende op het netvlies krijgen, en moeten raadsleden / politiek ambtsdragers elkaar scherp houden gezien hun verantwoordelijkheid voor het eigen integer handelen. 

Het rapport laat nog veel zaken onduidelijk en laat vragen onbeantwoord. 

 • Overtreding van de gedragscode van Noordenveld (had het raadslid bijvoorbeeld zijn relatie met projectontwikkelaar Vastgoed De Friesche Wouden moeten melden?) is niet onderzocht. Het rapport geeft bij de relevante feiten echter aan dat de melding op basis van de gedragscode is gedaan.

 • De afgesproken vertrouwelijkheid is door het CDA geschonden, was dat terecht?

 • De situatie is complex: het is niet duidelijk is of terecht subsidie is ontvangen voor gemeentegrond en of betrokken inwoners terecht huur hebben betaald.

 • Het rapport geeft aan dat het betrokken raadslid artikel 15 gemeentewet (wat mag een raadslid wel of niet) niet kende, terwijl hij wel een eed heeft afgelegd dat hij zich daaraan zal houden.

 • Verder is het bijzonder dat meldingen aan twee wethouders en contact met een ambtenaar over deze zaak steeds geen belletje hebben doen rinkelen in het gemeentehuis. Het college van B&W wist bij besluitvorming over de grondruil niet dat een raadslid de grond gebruikte terwijl hij wel in de akte genoemd wordt. Hoe kan dat?

 • Anders dan eerder in de pers werd gemeld, staat in het rapport dat het betrokken raadslid van mening is dat er wel een overeenkomst tussen hem en de gemeente is. Hem was wel bekend dat een grondruil aanstaande was, en hij wilde wel van de gemeente huren want hij heeft om een overeenkomst en een rekening voor het gebruik van de grond gevraagd.

  Zowel aan kennis over het gebruik van gemeentelijke gronden, als aan de alertheid van politici op integer handelen, moet in Noordenveld nog veel verbeterd worden, zo blijkt uit het rapport. Het is dus belangrijk, zoals het rapport ook aangeeft dat de gemeenteraad meer aandacht aan integer gedrag gaat besteden en dat raadsleden elkaar scherp houden. LGN werkt daaraan graag mee. Op 8 maart spreekt de raad daar gelukkig in het openbaar over, en niet in stilte.

       7 maart 2017 


 

NOV 2016: Motie Landgoed Mensinge

NOV 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

NOV 2016: REACTIE COLLEGE NOORDENVELD: BRIEF COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWING POLITIEK NOORDENVELD 

TRENDING(klik op tekst) BEGROTING 2017 NOORDENVELD landgoed Mensinge OOSTERVELD omgevingsvisie    BAANSPORTCENTRUM STEENBERGERVELD MANTELZORG COMPLIMENT Motie Landgoed Mensinge

 


 Tinke Nieboer bij raadslid.nu

Wat is de belangrijkste opdracht voor raadsleden?

Video Tineke Nieboer tijdens Congres Raadslid.nu 

Het vertegenwoordigen van ideeen en emoties van de burgers in een gemeente. Dat is waar het om gaat! 


BURGERINITIATIEF 

Voor LGN is het belangrijk dat inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Daarmee heeft u direct toegang tot de agenda van de Gemeenteraad. Uit de praktijk blijkt dat het BURGERINITIATIEF bijdraagt aan het versnellen van het proces. 

 Wat is een Burgerinitiatief?

 De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 U moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld

 • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
  U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd. 

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek

/gemeenteraad/burgerinitiatief


OKT 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

OKT 2016: PERSBERICHT LGN: OMGEVINGSVISIE

OKT 2016: MOTIE LGN, GL, D66, PvdA: NOORDENVELD REGENBOOGGEMEENTE

OKT 2016: AMENDEMENT LGN: MEEDOEN IN NOORDENVELD