Deel op facebook

Welkom bij Lijst Groen Noordenveld

 Investeren in de veerkracht van de samenleving, Voorwaarden scheppen voor een leefbare samenleving. 'n betrokken burger is een participerende burger, Vertrouwen in inwoners , Vertrouwen in de toekomst van Noordenveld

Eerlijk over Noordenveld 


 

GEMEENTE  NOORDENVELD

 

Aan de gemeenteraad                                             Agendapunt

Documentnr.: RV17.0……

Roden, *

 

Onderwerp

Voorstel beoordeling door raad van gebruik gemeentelijke grond door raadslid H. Holman

Voorstel

Als raad beraadslagen over de vraag of bij raadslid H. Holman door het gebruik van gemeentelijke grond voor zijn bedrijf, sprake is van één van de door artikel 15 Gemeentewet verboden handelingen, en of de gedragscode voor bestuurders van de gemeente Noordenveld is overtreden en of er daarmee sprake is van schending van integriteit  Vervolgens besluiten of hij al dan niet van zijn raadslidmaatschap vervallen moet worden verklaard.

Inleiding

De gemeente Noordenveld stelt geen hoge prioriteit aan een duidelijke verantwoording van eigendom en exploitatie van gronden in gebruik bij derden, waarvoor niet direct een bestemming is aangewezen. Naar aanleiding daarvan en een melding van betrokken inwoners aan één van de raadsleden, heeft Lijst Groen Noordenveld vastgesteld dat er sprake was van gebruik van gemeentelijke grond door de heer H. Holman.

De kwestie is door LGN aan de burgemeester voorgelegd, waarna die de melding van de inwoners heeft onderzocht en afgehandeld in het najaar van 2016. H. Holman is daarbij gehoord.  Mogelijke schending van integriteit is door de gemeenteraad nog niet behandeld. Op initiatief van het CDA hebben de media er al wel de nodige aandacht aan besteed.

Integriteit is een belangrijk onderwerp in een tijd waarin het draagvlak voor politieke besluitvorming onder vuur ligt. Politici moeten iedere schijn van verstrengeling van persoonlijk belang en het belang van het openbaar bestuur, vermijden. De positie van democratisch gekozen politici is, als het gaat om integriteit en openheid, kwetsbaar.

Bij mogelijke schending van integriteit is openheid daarover van het grootste belang om twee redenen:

- de geloofwaardigheid van democratisch bestuur verdraagt geen afhandeling in stilte, en

- de betrokken politicus moet zich in het openbaar kunnen verantwoorden, er is recht op hoor en wederhoor.

Feiten

H. Holman is gemeenteraadslid in Noordenveld via de lijst van het CDA sinds 23 april 2014. Als nevenfuncties heeft hij volgens de website bestuur.gemeentenoordenveld.nl die van bezoldigd eigenaar van een veehouderbedrijf in Steenbergen en van onbezoldigd lid van de raad van toezicht van onderwijsgroep Noord te Groningen.

Volgens een notariële akte van ruiling van 12 augustus 2015 is er een perceel grasland aan de Norgerweg te Roden (nieuwe eigenaar gemeente Noordenveld) geruild met een perceel grasland aan de Hullenweg te Roden (nieuwe eigenaar Vastgoed de Friesche Wouden). H. Holman wordt daarin vermeld onder “beroepen / vrijstellingen overdrachtsbelasting” als gebruiker van de grond.

Het perceel grasland aan de Norgerweg was al voor 12 augustus 2015 in gebruik bij H. Holman voor gras maaien, voor hooi, subsidie van het ministerie van LNV en het laten gebruiken door derden. De grond was onderdeel van meer gronden die via een makelaar van Vastgoed de Friesche Wouden door H. Holman werden gebruikt, tegen betaling, overeenkomstig mondelinge afspraken. Na de ruiling werd de gemeente Noordenveld de eigenaar van het perceel en bleef H. Holman de grond gebruiken, op de wijze als hierboven vermeld. Er was overeenkomstig de bepalingen over bijvoorbeeld pacht, per 12 augustus 2015 een overeenkomst met de gemeente ontstaan, terwijl H. Holman toen raadslid was en nog steeds is. Voor deze overeenkomst is geen toestemming van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Toepassing regels

In deze zaak is artikel 15 Gemeentewet aan de orde. Dat bepaalt onder meer:

1 Een lid van de raad mag niet:

d rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

   2e het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;

   7e het onderhands huren of pachten van de gemeente.

2 Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.

3 De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.

Hier is het al dan niet middellijk aangaan van een overeenkomst betreffende het tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente (beheren van de grond met behoud van de opbrengst) dan wel huren of pachten van de gemeente aan de orde. Het onder de feiten gestelde wijst erop dat een door artikel 15 Gemeentewet verboden handeling aan de orde is. Door ruiling is een overeenkomst voor werkzaamheden dan wel huur of pacht tussen raadslid en gemeente ontstaan.

Artikel 15 gemeentewet vereist niet dat iemand willens en wetens een overeenkomst met de gemeente aangaat, om van een voor een raadslid verboden handeling te kunnen spreken. Ook is feitelijk voor deze zaak niet van belang dat de gemeente de administratie van gebruik door derden van gemeentelijke eigendom nog steeds niet op orde heeft. Voorop staat dat zaken doen met een samenwerkingspartner van de gemeente als Vastgoed De Friesche Wouden, extra alertheid van een raadslid vraagt, om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Zeker nu het om grond gaat die volgens de structuurvisie Leek-Roden als bouwlocatie is aangemerkt, zogeheten warme grond.

Een raadslid is zelf verantwoordelijk voor zijn integriteit en zal moeten voorkomen dat hij in een situatie van een verboden handeling terecht komt. De op grond van artikel 15 lid 3 Gemeentewet opgestelde gedragscode voor bestuurders (inclusief raadsleden) van de gemeente Noordenveld vermeldt onder meer:

- Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

- Een bestuurder doet opgave aan de raad van zijn belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

- Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

- Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor doeleinden, anders dan uit hoofde van de functie, is niet toegestaan.

En in het voorstel van het presidium voor een nieuwe gedragscode voor Noordenveld staat:

"De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur benoemt een aantal kernwaarden van goed openbaar bestuur. Integriteit wordt hierin in één adem genoemd met openheid.‘Openheid en integriteit’: “het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat.“ De wetgeving (en de gedragscode in aanvulling hierop) bevat diverse voorschriften inzake openheid met het oog op de integriteit. Die voorschriften hebben betrekking op openbaarmaking van nevenfuncties en/of neveninkomsten, van geschenken, buitenlandse reizen, excursies en evenementen. De registraties in de codes zijn bedoeld om de transparantie te bevorderen die belangenverstrengeling en onverantwoord en/of onjuist gebruik van publieke middelen door politieke ambtsdragers moeten tegengaan. De politieke ambtsdrager is primair zelf verantwoordelijk voor zijn integriteit en hij zal zich daar in alle openheid over moeten verantwoorden.”

De onder feiten beschreven handelingen zijn in strijd met de gedragscode. Aangezien de gemeente samenwerkte en samenwerkt met (=diensten afneemt van) Vastgoed De Friesche Wouden bij projecten als de Carré Nieuw-Roden, Roden-Zuid en oude locatie Ronerborg Roden, is de relatie van een raadslid met Vastgoed de Friesche Wouden (al dan niet via een makelaar) in strijd met de gedragscode. Daarbij is die relatie niet gemeld aan de raad. Ook is het gebruik van gemeentelijk eigendom voor een eigen bedrijf niet toegestaan.

Procedure

Voor mogelijke schending van de gedragscode heeft de raad van Noordenveld geen procedure. Bij het voorstel voor de nieuwe gedragscode zit nog geen voorstel voor een procedure.

Voor schending van artikel 15 Gemeentewet bevat artikel X8 Kieswet een procedure. Aangezien de burgemeester raadslid H. Holman niet geschorst heeft, geldt artikel X8 lid 3:

“De raad kan ook ambtshalve het lid dat in strijd met artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet handelt, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich mondeling te verdedigen, van zijn lidmaatschap vervallen verklaren.”

 Daarom stelt LGN voor de gestelde schending van integriteit en de mogelijkheid om H. Holman van zijn raadslidmaatschap vervallen te verklaren, in een openbare vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld te bespreken, overeenkomstig de procedure van de Kieswet. De raad kan dan beslissen wat er in dit geval zou moeten gebeuren.

Aangezien burgemeester K. Smid een onderzoek in deze kwestie heeft aangekondigd, is het goed om de datum voor behandeling te plannen, zodra dat onderzoek is afgerond.

 

Tijdpad

In de raad ter bespreking op de agenda zetten op .. maart 2017

Ter inzage liggende stukken

Akte grondruil augustus 2015

 

Overleg Raadscommissie

Dit voorstel is wel / niet besproken in de vergadering van de Raadscommissie op ……………. De

Commissie <<kan zich met het voorstel verenigen??>>

M. Brink - Veerman, voorzitter                      W.F.C. Damman, griffier

 

No: *

Onderwerp:

De Raad van de gemeente Noordenveld,

gelezen het voorstel van : *;

gelet op de bepalingen van de : *;

 

B E S L U I T

 

Raadslid H. Holman wel / niet van zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Noordenveld vervallen te verklaren.

 

De Raad van de gemeente Noordenveld,

Voorzitter,                                                                  griffier

 

Bijlage

Artikel 15 Gemeentewet

1 Een lid van de raad mag niet:

a als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

b als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

c als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van:

  1e overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;

   2e overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;

d rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

   1e het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;

   2e het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;

   3e het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;

   4e het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;

    5e het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;

    6e het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

    7e het onderhands huren of pachten van de gemeente.

2 Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.

3 De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.

Kieswet, Artikel X 8: 

"1 Het lid van de gemeenteraad dat in strijd met artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet handelt, kan in zijn betrekking worden geschorst door de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter onderwerpt de zaak aan het oordeel van de raad in zijn eerstvolgende vergadering.

2 De raad kan, na de geschorste in de gelegenheid te hebben gesteld zich mondeling te verdedigen, hem van zijn lidmaatschap vervallen verklaren. Indien hij daartoe geen aanleiding vindt, heft hij de schorsing op.

3 De raad kan ook ambtshalve het lid dat in strijd met artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet handelt, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich mondeling te verdedigen, van zijn lidmaatschap vervallen verklaren.

 


 

Lijst Groen Noordenveld wil een open en integere politiek

 Gebruik gemeentelijke grond door Noordenvelds raadslid Harm Holman bespreken in de gemeenteraad.

Al enige tijd is de fractie van Lijst Groen Noordenveld bezig om in stilte, met respect voor het betrokken raadslid, een kwestie over gebruik van gemeentegrond door hem aan te kaarten. De betrokken CDA’ers hebben ervoor gekozen het onderwerp naar buiten te brengen. Die vrijheid hebben zij natuurlijk. Het onderwerp is dan ook niet meer vertrouwelijk. De burgemeester heeft aangegeven dat de zaak nog verder onderzocht wordt, maar het CDA loopt hierop vooruit.

De betrokkenen geven in de media ten onrechte af op Lijst Groen Noordenveld. Onze fractie heeft juist met alle zorgvuldigheid de kwestie opgepakt. Toen Harm Holman geopereerd moest worden, is er voor gekozen te wachten tot hij hersteld zou zijn. Het probleem zit in zijn eigen handelen, dan wel onvoldoende alert handelen, bij een mogelijke botsing tussen privé belangen en gemeentelijke belangen.

Integriteit is een belangrijk onderwerp in een tijd waarin het draagvlak voor politieke besluitvorming onder vuur ligt. Politici moeten iedere schijn van verstrengeling van persoonlijk belang en het belang van het openbaar bestuur, vermijden. De positie van democratisch gekozen politici is, als het gaat om integriteit en openheid, kwetsbaar. Bij mogelijke schending van integriteit is openheid daarover van het grootste belang om een aantal redenen. Allereerst verdraagt de geloofwaardigheid van democratisch bestuur geen afhandeling in stilte, en ten tweede moet de betrokken politicus, met een openbare functie, zich in het openbaar kunnen verantwoorden.

Volgens een notariële akte van augustus 2015 is er een perceel grasland aan de Norgerweg te Roden (nieuwe eigenaar gemeente Noordenveld) geruild met een perceel grasland aan de Hullenweg te Roden (nieuwe eigenaar Vastgoed de Friesche Wouden). Harm Holman wordt daarin vermeld als gebruiker van de grond. Het perceel grasland aan de Norgerweg was al voor augustus 2015 in gebruik bij Harm Holman voor gras maaien, voor hooi, en het laten gebruiken door derden. De grond was onderdeel van meer gronden die via een makelaar van Vastgoed de Friesche Wouden door H. Holman werden gebruikt, tegen betaling, overeenkomstig mondelinge afspraken. Na de ruiling werd de gemeente Noordenveld de eigenaar van het perceel en bleef H. Holman de grond gebruiken. Er was een overeenkomst met de gemeente ontstaan, terwijl H. Holman toen raadslid was en nog steeds is. Het aangaan van zulke overeenkomsten is volgens de Gemeentewet niet toegestaan. Dat mag alleen als er voorafgaande toestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie is, en die toestemming is er niet.

Door een eigen onderzoek naar het gebruik van gemeentegrond door derden en door de melding van betrokken inwoners aan één van de raadsleden, is Lijst Groen Noordenveld van deze kwestie op de hoogte gesteld. De kwestie is door LGN aan de burgemeester voorgelegd, waarna die de melding van de inwoners heeft onderzocht en heeft afgehandeld, in het najaar van 2016.

Ook al heeft de gemeente de administratie van gemeentelijke gronden al heel lang niet op orde, een raadslid is zelf verantwoordelijk voor zijn integriteit. Zaken doen met een samenwerkingspartner van de gemeente als Vastgoed De Friesche Wouden, vereist extra alertheid van een raadslid. De gemeente werkte en werkt samen met Vastgoed De Friesche Wouden bij projecten als de Carré Nieuw-Roden, Roden-Zuid en oude locatie Ronerborg Roden. De relatie van een raadslid met Vastgoed de Friesche Wouden (al dan niet via een makelaar) is in strijd met de gedragscode. Daarbij is die relatie niet gemeld aan de raad, zoals blijkt uit de gegevens op bestuur.gemeentenoordenveld.nl. Ook is het gebruik van gemeentelijk eigendom voor een eigen bedrijf niet toegestaan.

LGN stelt voor de gestelde schending van integriteit in een openbare vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld te bespreken, overeenkomstig de procedure van de Kieswet. Het raadsvoorstel daartoe is inmiddels ingediend. Harm Holman heeft dan alle gelegenheid om zich te verdedigen. De raad kan beslissen wat er in dit geval moet gebeuren.

 

5 februari 2017 


Dossier INTEGRITEIT, De koninklijke weg.

LGN is volop in het nieuws door 2 publicaties van RTV DRENTHE en DVHN. Sinds het voorjaar van 2016 heeft LGN een eigen onderzoek gestart naar de huur, pacht en het gebruiken van gemeente grond. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een raadslid grond van de gemeente gebruikt. Volgens de wet mag een raadslid geen grond van de gemeente huren, tenzij het raadslid toestemming heeft van Gedeputeerde Staten.

Het perceel grond is sinds de zomer van 2015 in het bezit van de gemeente Noordenveld en in gebruik door het raadslid. Het raadslid heeft deze grond voorgedragen voor landbouwsubsidie en het raadslid heeft deze grond in onderhuur gebracht bij een derde partij. Over de onderhuur zijn prijsafspraken gemaakt. 

Het raadslid heeft financieel voordeel genoten van deze situatie.

Integriteit vraagt maximale zorgvuldigheid. Na constatering van de situatie is de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, op de hoogte gebracht. De vertrouwelijkheid brengt met zich mee dat er geen mededelingen kunnen worden gedaan over de bevindingen van de burgemeester. 

De gemeentewet zegt dat de raad integriteitskwesties openbaar dient te behandelen. Het dossier is helder en duidelijk. Als raadslid ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Raadslid was in 2016 op de hoogte van de situatie en heeft nagelaten te acteren op de ontstane situatie. 

LGN heeft de koninklijke weg genomen met dit dossier. Geen publiciteit en de procedure volgend die ervoor staat. Met verwondering hebben wij kennis genomen van de onjuiste bejegening door het CDA.

Omdat een aantal feiten vallen onder de vertrouwelijkheid kunnen wij daar geen mededelingen over doen.  

 

27 jan 2017 

 


 

NOV 2016: Motie Landgoed Mensinge

NOV 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

NOV 2016: REACTIE COLLEGE NOORDENVELD: BRIEF COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWING POLITIEK NOORDENVELD 

TRENDING(klik op tekst) BEGROTING 2017 NOORDENVELD landgoed Mensinge OOSTERVELD omgevingsvisie    BAANSPORTCENTRUM STEENBERGERVELD MANTELZORG COMPLIMENT Motie Landgoed Mensinge

 


 Tinke Nieboer bij raadslid.nu

Wat is de belangrijkste opdracht voor raadsleden?

Video Tineke Nieboer tijdens Congres Raadslid.nu 

Het vertegenwoordigen van ideeen en emoties van de burgers in een gemeente. Dat is waar het om gaat! 


BURGERINITIATIEF 

Voor LGN is het belangrijk dat inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Daarmee heeft u direct toegang tot de agenda van de Gemeenteraad. Uit de praktijk blijkt dat het BURGERINITIATIEF bijdraagt aan het versnellen van het proces. 

 Wat is een Burgerinitiatief?

 De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 U moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld

  • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
    U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd. 

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek

/gemeenteraad/burgerinitiatief


 

 

Inbreiding in Nietap

Op het al jarenlang braakliggend terrein in het centrum van Nietap lijken op afzienbare termijn de eerste woningen te verijzen. Lijst Groen Noordenveld is blij met deze positieve ontwikkeling voor Nietap. LGN is een groot voorstander voor inbreiding en hamert hier al jaren op binnen de gemeenteraad. Uitbreiding alleen als de noodzaak hiervoor wordt aangetoond en andere mogelijkheden ontbreken.


 

  

 Archeologen zien toe op Oosterveld Norg

Het uitbreidingsplan Oosterveld in Norg krijgt alsnog aandacht van archeologen. Dat is afgesproken met de provincie vanwege veranderende inzichten.

Bron: Dagblad v/h Noorden 01 november 2016


OKT 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

OKT 2016: PERSBERICHT LGN: OMGEVINGSVISIE

OKT 2016: MOTIE LGN, GL, D66, PvdA: NOORDENVELD REGENBOOGGEMEENTE

OKT 2016: AMENDEMENT LGN: MEEDOEN IN NOORDENVELD