Deel op facebook

Welkom bij Lijst Groen Noordenveld

 Investeren in de veerkracht van de samenleving, Voorwaarden scheppen voor een leefbare samenleving. 'n betrokken burger is een participerende burger, Vertrouwen in inwoners , Vertrouwen in de toekomst van Noordenveld

Eerlijk over Noordenveld 


Informatiebijeenkomst Lijst Groen Noordenveld in Nieuw-Roden

Maandagavond 24 april a.s. komt LGN naar Nieuw-Roden. Om 20:30 wordt in het Dorpshuis Nij Roon  een bijeenkomst belegd voor de inwoners van Nieuw-Roden. Het thema De Zorg in Noordenveld staat centraal op die avond. Als deskundige bij uitstek hierin is uitgenodigd mevrouw Mariette Brouwer, oprichtster van De Buurtzuster. Zij gaat in op de dagelijkse praktijk van de zorg en verpleging in Noordenveld. Vragen als voor welke zorg een beroep kan worden gedaan op de gemeente en hoe dit persoonlijk te organiseren komen zeker aan de orde. Vanuit haar ervaring in de praktijk van elke dag gaat Mariette Brouwer de aanwezigen hierover informeren.   

Ook is er tijd gereserveerd voor de raadsfractie van LGN onder leiding van Henk Koekkoek.  Hij gaat de inwoners informeren over het optreden van de LGN fractie in de Raad van Noordenveld in de afgelopen periode. Als grootste oppositiepartij in de Raad wil de LGN fractie daarnaast graag de mening horen van de inwoners van Nieuw-Roden over zaken als invulling van het centrumplan, verkoop en bestemming Meester de Vriesschool,  locatie starterswoningen en transformatiestation aan de Esweg. Die mening wordt vervolgens meegenomen in de discussie en besluitvorming in het standpunt hierover in de Raad van Noordenveld.

Behalve de inwoners van Nieuw-Roden zijn ook andere belangstellenden van harte welkom op de informatiebijeenkomst.


In het kader van het Jaar van de Democratie in 2017 biedt Noordenveld de cursus Bewust Politiek Actief! aan.

Deze cursus is bedoeld voor inwoners van Noordenveld die overwegen om politiek en/of maatschappelijk actief te worden en willen weten wat daar bij komt kijken en hoe de lokale besluitvorming in zijn werk gaat.
 
De cursus – die gratis wordt aangeboden – wordt gehouden op vijf woensdagavonden en gaat op 12 april van start. VOOR NOORDENVELD ZIJN NOG ZES PLAATSEN BESCHIKBAAR.


Belangstellenden kunnen zich tot 31 maart 2017 opgeven via griffie@noordenveld.nl.Bellen kan ook op 050-5027394.
 
De cursus “Bewust politiek actief” wordt samen met de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo georganiseerd, onder supervisie van de stichting Pro Demos. De bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis van Assen en beginnen om 19.30 uur. Het tijdschema is als volgt:
 
Woensdag 12 april: introductie en kennismaking
 - Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van de gemeente?
 - Verkiezingen en politieke partijen


 Woensdag 19 april: de gemeente
 - Hoe werkt de gemeente?
- Besluitvorming binnen de gemeente
- Beinvloeden van de besluitvorming

Woensdag 10 mei: de gemeenteraad
- Taken en rollen van de gemeenteraad
- De instrumenten van een raadslid
- Basiskennis van gemeentefinanciën
 
Woensdag 17 mei: lobbyen bij de gemeente 
 
Woensdag 24 mei: debatteren


Tot de cursus behoort ook het bijwonen van een raadsvergadering en tot slot bestaat de mogelijkheid om een korte stage te lopen bij de gemeente of een politieke partij


Rapport integriteitsonderzoek Noordenveld uitgebracht

Openbare behandeling op 8 maart 2017 

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft de resultaten van een onderzoek naar het handelen van CDA raadslid Harm Holman bekend gemaakt. Het rapport staat hier: https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen/Raad/2017/08-maart/20:00/BING-rapportage-Gemeente-Noordenveld.pdf .  

Lijst Groen Noordenveld heeft eigen onderzoek naar het grondbezit van de gemeente gedaan en een melding van inwoners ontvangen. Zo was LGN er achter gekomen dat dit gemeenteraadslid na een grondruil zonder toestemming van de provincie, grond van de gemeente gebruikte. Dat is gemeld bij de burgemeester. Die had voldoende aanleiding om een onderzoek te doen, dus LGN heeft dit terecht aangekaart. Dat is zorgvuldig opgepakt schrijft BING. 

Uit het rapport blijkt dat Harm Holman aan twee wethouders gevraagd heeft om een overeenkomst dan wel een rekening voor het gebruik van de grond. Die heeft hij niet gekregen volgens BING, zodat er geen overeenkomst tussen hem en de gemeente is aangegaan. Het wettelijk verbod daarop is dan ook niet overtreden. Het rapport geeft wel aan dat de gemeente Noordenveld een procedure voor integriteitsmeldingen vast moet stellen. Ook moeten raadsleden hun verplichtingen voldoende op het netvlies krijgen, en moeten raadsleden / politiek ambtsdragers elkaar scherp houden gezien hun verantwoordelijkheid voor het eigen integer handelen. 

Het rapport laat nog veel zaken onduidelijk en laat vragen onbeantwoord. 

 • Overtreding van de gedragscode van Noordenveld (had het raadslid bijvoorbeeld zijn relatie met projectontwikkelaar Vastgoed De Friesche Wouden moeten melden?) is niet onderzocht. Het rapport geeft bij de relevante feiten echter aan dat de melding op basis van de gedragscode is gedaan.

 • De afgesproken vertrouwelijkheid is door het CDA geschonden, was dat terecht?

 • De situatie is complex: het is niet duidelijk is of terecht subsidie is ontvangen voor gemeentegrond en of betrokken inwoners terecht huur hebben betaald.

 • Het rapport geeft aan dat het betrokken raadslid artikel 15 gemeentewet (wat mag een raadslid wel of niet) niet kende, terwijl hij wel een eed heeft afgelegd dat hij zich daaraan zal houden.

 • Verder is het bijzonder dat meldingen aan twee wethouders en contact met een ambtenaar over deze zaak steeds geen belletje hebben doen rinkelen in het gemeentehuis. Het college van B&W wist bij besluitvorming over de grondruil niet dat een raadslid de grond gebruikte terwijl hij wel in de akte genoemd wordt. Hoe kan dat?

 • Anders dan eerder in de pers werd gemeld, staat in het rapport dat het betrokken raadslid van mening is dat er wel een overeenkomst tussen hem en de gemeente is. Hem was wel bekend dat een grondruil aanstaande was, en hij wilde wel van de gemeente huren want hij heeft om een overeenkomst en een rekening voor het gebruik van de grond gevraagd.

  Zowel aan kennis over het gebruik van gemeentelijke gronden, als aan de alertheid van politici op integer handelen, moet in Noordenveld nog veel verbeterd worden, zo blijkt uit het rapport. Het is dus belangrijk, zoals het rapport ook aangeeft dat de gemeenteraad meer aandacht aan integer gedrag gaat besteden en dat raadsleden elkaar scherp houden. LGN werkt daaraan graag mee. Op 8 maart spreekt de raad daar gelukkig in het openbaar over, en niet in stilte.

       7 maart 2017 


 

NOV 2016: Motie Landgoed Mensinge

NOV 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

NOV 2016: REACTIE COLLEGE NOORDENVELD: BRIEF COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWING POLITIEK NOORDENVELD 

TRENDING(klik op tekst) BEGROTING 2017 NOORDENVELD landgoed Mensinge OOSTERVELD omgevingsvisie    BAANSPORTCENTRUM STEENBERGERVELD MANTELZORG COMPLIMENT Motie Landgoed Mensinge

 


 Tinke Nieboer bij raadslid.nu

Wat is de belangrijkste opdracht voor raadsleden?

Video Tineke Nieboer tijdens Congres Raadslid.nu 

Het vertegenwoordigen van ideeen en emoties van de burgers in een gemeente. Dat is waar het om gaat! 


BURGERINITIATIEF 

Voor LGN is het belangrijk dat inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Daarmee heeft u direct toegang tot de agenda van de Gemeenteraad. Uit de praktijk blijkt dat het BURGERINITIATIEF bijdraagt aan het versnellen van het proces. 

 Wat is een Burgerinitiatief?

 De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 U moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld

 • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
  U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd. 

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek

/gemeenteraad/burgerinitiatief


 

 

Inbreiding in Nietap

Op het al jarenlang braakliggend terrein in het centrum van Nietap lijken op afzienbare termijn de eerste woningen te verijzen. Lijst Groen Noordenveld is blij met deze positieve ontwikkeling voor Nietap. LGN is een groot voorstander voor inbreiding en hamert hier al jaren op binnen de gemeenteraad. Uitbreiding alleen als de noodzaak hiervoor wordt aangetoond en andere mogelijkheden ontbreken.


 

  

 Archeologen zien toe op Oosterveld Norg

Het uitbreidingsplan Oosterveld in Norg krijgt alsnog aandacht van archeologen. Dat is afgesproken met de provincie vanwege veranderende inzichten.

Bron: Dagblad v/h Noorden 01 november 2016


OKT 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

OKT 2016: PERSBERICHT LGN: OMGEVINGSVISIE

OKT 2016: MOTIE LGN, GL, D66, PvdA: NOORDENVELD REGENBOOGGEMEENTE

OKT 2016: AMENDEMENT LGN: MEEDOEN IN NOORDENVELD